Tính chất hóa học của muối

Chia sẻ: ntgioi120401

Dung dịch muốn có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. - Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới axit mới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính chất hóa học của muối

 

 1. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
 2. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I . TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi ThÝ. nghiÖm 1:dông víi kim lo¹i. 1 .dd Muèi cã thÓ 1 Muèi t¸c t¸c dông víi kim Cho mét ®inh s¾t ®· lμm s¹ch bÒ mÆt vμo èng lo¹i t¹o thμnh muèi DD muèi cã thÓ t¸c dông víi kim lo¹i t¹o míi vμ kim lo¹i míi nghiÖm cã s½n 1– 2 ml dd CuSO4 . Quan s¸t, thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi. nªu hiÖn t−îng, viÕt PTHH vμ rót ra kÕt luËn. PTHH: CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu 2AgNO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2Ag
 3. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd muèi cã thÓ ThÝ nghiÖm 2: t¸c dông víi kim - Dïng èng nhá giät lÊy dd H2SO4 råi lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi nhá vμi giät vμo èng nghÞªm 1 cã s½n 1 – 2 ml dd BaCl2 - Dïng èng nhá giät lÊy dd HCl råi nhá vμi giät vμo èng nghÞªm 2 cã s½n 1 – 2 ml dd Na2CO3 Quan s¸t , nªu hiÖn t−îng ë 2 èng nghiÖm, viÕt PTHH vμ rót ra kÕt luËn?
 4. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ t¸c dông víi kim 2 . Muèi t¸c dông víi axit : lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi: thμnh muèi míi vμ axit míi PTHH: BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 +H2CO3 (H2O + CO2 )
 5. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ t¸c dông víi kim T3 . nghiÖm 3: víi muèi: hÝ Muèi t¸c dông lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi - Dïng èng nhá giät lÊy dd AgNO3 råi nhá vμi 2. Muèi cã thÓ t¸c giät vμo èng nghiÖm cã s½n 1 – 2 ml dd t¹o - Hai dd muèi cã thÓ t¸c dông víi nhau NaCl. dông víi axit t¹o thμnh hai muèi míi. thμnh muèi míi vμ - Quan s¸t, nªu hiÖn t−îng, viÕt PTHH vμ axit míi 3 . Hai dd muèi cã rót ra kÕt luËn ? thÓt¸c dông víi nhau PTHH: AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 t¹o thμnh 2 muèi míi
 6. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ ThÝ nghiÖm 4: t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi - Dïng èng nhá giät lÊy dd CuSO4 råi 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o nhá vμi giät vμo èng nghiÖm ®ùng thμnh muèi míi vμ s½n 1 – 2 ml dd NaOH. axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau - Quan s¸t, nªu hiÖn t−îng, viÕt t¹o thμnh 2 muèi míi PTHH vμ rót ra kÕt luËn.
 7. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ 4 . Muèi t¸c dông víi baz¬. t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi - DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬ dông víi axit t¹o míi. thμnh muèi míi vμ axit míi PTHH: 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau CuSO4 + 2NaOH Na2SO4 + Cu(OH)2 t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬ míi Na2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH
 8. TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ Bµi tËp häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi Hoμn thμnh c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1 .dd Muèi cã thÓ t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi t0 KClO3 KCl + ? míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c t0 CaCO3 ? + CO2 dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau - Cho biÕt c¸c ph¶n øng trªn thuéc t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông ph¶n øng g× ? Rót ra kÕt luËn vÒ víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi ? míi vμ Baz¬ míi
 9. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ 5 . Ph¶n øng ph©n huû muèi. t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c t0 2KCl + 3 O2 PTHH: 2KClO3 dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ t0 CaCO3 CaO + CO2 axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ Baz¬ míi 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi.
 10. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ II . Ph¶n øng trao ®æi trong dd: t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi Cho c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc: 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2CO3 (H2O +CO2 ) axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 míi vμ baz¬ míi 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi. NhËn xÐt thμnh phÇn cÊu t¹o cña c¸c II. Ph¶n øng trao hîp chÊt tr−íc vμ sau ph¶n øng ? ®æi trong dd:
 11. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ II . Ph¶n øng trao ®æi trong dd: t¸c dông víi kim 1 . NhËn xÐt : (SGK) lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi 2 .Ph¶n øng trao ®æi: 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o Ph¶n øng trao ®æi lμ ph¶n øng ho¸ thμnh muèi míi vμ häc trong ®ã hai hîp chÊt tham gia axit míi 3 . Hai dd muèi cã ph¶n øng trao ®æi nh÷ng thμnh phÇn thÓt¸c dông víi nhau cÊu t¹o cña chóng ®Ó t¹o ra nh÷ng t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông hîp chÊt míi víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬ míi 3 . §iÒu kiÖn x¶y ra ph¶n øng trao ®æi: 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi. - Ph¶n øng trao ®æi trong dd cña c¸c chÊt II. Ph¶n øng trao chØ x¶y ra nÕu s¶n phÈm t¹o thμnh cã ®æi trong dd: chÊt kh«ng tan hoÆc chÊt khÝ
 12. TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ Bμi tËp 3(SGK-33) häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi Cã nh÷ng dung dÞch muèi sau: Mg(NO3)2 , 1 .dd Muèi cã thÓ CuCl2. H·y cho biÕt muèi nµo cã thÓ t¸c t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi dông víi: míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c a , dd NaOH ; b , dd HCl ; c, dd AgNO3 dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi NÕu cã ph¶n øng h·y viÕt PTHH 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ Baz¬ míi 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi. II. Ph¶n øng trao ®æi trong dd:
 13. TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi §¸p ¸n + BiÓu ®iÓm I .TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi a) DD muèi t¸c dông víi dd NaOH lμ 1 .dd Muèi cã thÓ 1® Mg(NO3)2 , CuCl2 t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi PTHH: míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c Mg(NO3)2 + 2 NaOH Mg(OH)2 + 2 NaNO3 2 ® dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ CuCl2 + 2NaOH Cu (OH)2 + 2 NaCl 2® axit míi 3 . Hai dd muèi cã 1® b) DD muèi t¸c dông víi dd HCl : Kh«ng thÓt¸c dông víi nhau t¹o thμnh 2 muèi míi cã. 4 . DD muèi cã thÓ t¸c c) DD muèi t¸c dông víi dd AgNO3 lμ: CuCl2 dông víi dd Baz¬ t¹o 1® thμnh muèi míi vμ Baz¬ PTHH: míi 5. Ph¶n øng ph©n huû 2AgNO3 + CuCl2 2AgCl + Cu(NO3)2 2® muèi. II. Ph¶n øng trao ®æi trong dd: Tr×nh bμy s¹ch, ®Ñp 1®
 14. H C H H H
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản