Tính chất hóa học của muối

Chia sẻ: ntgioi120401

Dung dịch muốn có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. - Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới axit mới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính chất hóa học của muối

TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I . TÝnh chÊt ho¸
I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
ThÝ. nghiÖm 1:dông víi kim lo¹i.
1 .dd Muèi cã thÓ
1 Muèi t¸c
t¸c dông víi kim
Cho mét ®inh s¾t ®· lμm s¹ch bÒ mÆt vμo èng
lo¹i t¹o thμnh muèi
DD muèi cã thÓ t¸c dông víi kim lo¹i t¹o
míi vμ kim lo¹i míi nghiÖm cã s½n 1– 2 ml dd CuSO4 . Quan s¸t,
thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi.
nªu hiÖn t−îng, viÕt PTHH vμ rót ra kÕt luËn.
PTHH: CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu
2AgNO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2Ag
TiÕt 14: TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸
I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd muèi cã thÓ
ThÝ nghiÖm 2:
t¸c dông víi kim
- Dïng èng nhá giät lÊy dd H2SO4 råi
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
nhá vμi giät vμo èng nghÞªm 1 cã s½n
1 – 2 ml dd BaCl2
- Dïng èng nhá giät lÊy dd HCl råi nhá
vμi giät vμo èng nghÞªm 2 cã s½n 1 – 2
ml dd Na2CO3
Quan s¸t , nªu hiÖn t−îng ë 2 èng
nghiÖm, viÕt PTHH vμ rót ra kÕt luËn?
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ
t¸c dông víi kim
2 . Muèi t¸c dông víi axit :
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o
2. Muèi cã thÓ t¸c
dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi:
thμnh muèi míi vμ
axit míi
PTHH: BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl

Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 +H2CO3 (H2O + CO2 )
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸
I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ
t¸c dông víi kim
T3 . nghiÖm 3: víi muèi:
hÝ Muèi t¸c dông
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
- Dïng èng nhá giät lÊy dd AgNO3 råi nhá vμi
2. Muèi cã thÓ t¸c
giät vμo èng nghiÖm cã s½n 1 – 2 ml dd t¹o
- Hai dd muèi cã thÓ t¸c dông víi nhau NaCl.
dông víi axit t¹o
thμnh hai muèi míi.
thμnh muèi míi vμ
- Quan s¸t, nªu hiÖn t−îng, viÕt PTHH vμ
axit míi
3 . Hai dd muèi cã rót ra kÕt luËn ?
thÓt¸c dông víi nhau
PTHH: AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3
t¹o thμnh 2 muèi míi
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ
ThÝ nghiÖm 4:
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
- Dïng èng nhá giät lÊy dd CuSO4 råi
2. Muèi cã thÓ t¸c
dông víi axit t¹o
nhá vμi giät vμo èng nghiÖm ®ùng
thμnh muèi míi vμ
s½n 1 – 2 ml dd NaOH.
axit míi
3 . Hai dd muèi cã
thÓt¸c dông víi nhau
- Quan s¸t, nªu hiÖn t−îng, viÕt
t¹o thμnh 2 muèi míi
PTHH vμ rót ra kÕt luËn.
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ
4 . Muèi t¸c dông víi baz¬.
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
- DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd
míi vμ kim lo¹i míi
2. Muèi cã thÓ t¸c
baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬
dông víi axit t¹o
míi.
thμnh muèi míi vμ
axit míi
PTHH:
3 . Hai dd muèi cã
thÓt¸c dông víi nhau
CuSO4 + 2NaOH Na2SO4 + Cu(OH)2
t¹o thμnh 2 muèi míi
4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông
víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi
míi vμ baz¬ míi Na2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
Bµi tËp
häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi
Hoμn thμnh c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
1 .dd Muèi cã thÓ
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
t0
KClO3 KCl + ?
míi vμ kim lo¹i míi
2. Muèi cã thÓ t¸c
t0
CaCO3 ? + CO2
dông víi axit t¹o
thμnh muèi míi vμ
axit míi
3 . Hai dd muèi cã
thÓt¸c dông víi nhau
- Cho biÕt c¸c ph¶n øng trªn thuéc
t¹o thμnh 2 muèi míi
4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông
ph¶n øng g× ? Rót ra kÕt luËn vÒ
víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi
tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi ?
míi vμ Baz¬ míi
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ
5 . Ph¶n øng ph©n huû muèi.
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
2. Muèi cã thÓ t¸c
t0 2KCl + 3 O2
PTHH: 2KClO3
dông víi axit t¹o
thμnh muèi míi vμ
t0
CaCO3 CaO + CO2
axit míi
3 . Hai dd muèi cã
thÓt¸c dông víi nhau
t¹o thμnh 2 muèi míi
4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông
víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi
míi vμ Baz¬ míi
5. Ph¶n øng ph©n huû
muèi.
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸
I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ
II . Ph¶n øng trao ®æi trong dd:
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
Cho c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc:
2. Muèi cã thÓ t¸c
dông víi axit t¹o
thμnh muèi míi vμ
Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2CO3 (H2O +CO2 )
axit míi
3 . Hai dd muèi cã
thÓt¸c dông víi nhau
AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3
t¹o thμnh 2 muèi míi
4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông
víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi
CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
míi vμ baz¬ míi
5. Ph¶n øng ph©n huû
muèi. NhËn xÐt thμnh phÇn cÊu t¹o cña c¸c
II. Ph¶n øng trao
hîp chÊt tr−íc vμ sau ph¶n øng ?
®æi trong dd:
TiÕt 14:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸
I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
häc cña muèi
1 .dd Muèi cã thÓ II . Ph¶n øng trao ®æi trong dd:
t¸c dông víi kim
1 . NhËn xÐt : (SGK)
lo¹i t¹o thμnh muèi
míi vμ kim lo¹i míi
2 .Ph¶n øng trao ®æi:
2. Muèi cã thÓ t¸c
dông víi axit t¹o
Ph¶n øng trao ®æi lμ ph¶n øng ho¸
thμnh muèi míi vμ
häc trong ®ã hai hîp chÊt tham gia
axit míi
3 . Hai dd muèi cã
ph¶n øng trao ®æi nh÷ng thμnh phÇn
thÓt¸c dông víi nhau
cÊu t¹o cña chóng ®Ó t¹o ra nh÷ng
t¹o thμnh 2 muèi míi
4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông hîp chÊt míi
víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi
míi vμ baz¬ míi 3 . §iÒu kiÖn x¶y ra ph¶n øng trao ®æi:
5. Ph¶n øng ph©n huû
muèi.
- Ph¶n øng trao ®æi trong dd cña c¸c chÊt
II. Ph¶n øng trao
chØ x¶y ra nÕu s¶n phÈm t¹o thμnh cã
®æi trong dd:
chÊt kh«ng tan hoÆc chÊt khÝ
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
Bμi tËp 3(SGK-33)
häc cña muèi
I .TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi Cã nh÷ng dung dÞch muèi sau: Mg(NO3)2 ,
1 .dd Muèi cã thÓ
CuCl2. H·y cho biÕt muèi nµo cã thÓ t¸c
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
dông víi:
míi vμ kim lo¹i míi
2. Muèi cã thÓ t¸c
a , dd NaOH ; b , dd HCl ; c, dd AgNO3
dông víi axit t¹o
thμnh muèi míi vμ
axit míi NÕu cã ph¶n øng h·y viÕt PTHH
3 . Hai dd muèi cã
thÓt¸c dông víi nhau
t¹o thμnh 2 muèi míi
4 . DD muèi cã thÓ t¸c
dông víi dd Baz¬ t¹o
thμnh muèi míi vμ Baz¬
míi
5. Ph¶n øng ph©n huû
muèi.
II. Ph¶n øng trao
®æi trong dd:
TiÕt 14:
TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi
§¸p ¸n + BiÓu ®iÓm
I .TÝnh chÊt ho¸
häc cña muèi
a) DD muèi t¸c dông víi dd NaOH lμ
1 .dd Muèi cã thÓ 1®
Mg(NO3)2 , CuCl2
t¸c dông víi kim
lo¹i t¹o thμnh muèi
PTHH:
míi vμ kim lo¹i míi
2. Muèi cã thÓ t¸c
Mg(NO3)2 + 2 NaOH Mg(OH)2 + 2 NaNO3 2 ®
dông víi axit t¹o
thμnh muèi míi vμ
CuCl2 + 2NaOH Cu (OH)2 + 2 NaCl 2®
axit míi
3 . Hai dd muèi cã

b) DD muèi t¸c dông víi dd HCl : Kh«ng
thÓt¸c dông víi nhau
t¹o thμnh 2 muèi míi cã.
4 . DD muèi cã thÓ t¸c
c) DD muèi t¸c dông víi dd AgNO3 lμ: CuCl2
dông víi dd Baz¬ t¹o 1®
thμnh muèi míi vμ Baz¬
PTHH:
míi
5. Ph¶n øng ph©n huû
2AgNO3 + CuCl2 2AgCl + Cu(NO3)2 2®
muèi.
II. Ph¶n øng trao
®æi trong dd: Tr×nh bμy s¹ch, ®Ñp 1®
HC
H H

H
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản