TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ: camry24

• Chiến dịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh nghiệp ? • Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếu chiến lược • Nhiều chiến dịch truyền thông qui mô, nhưng thiếu tính nhất quán trong thông điệp • Chiến lược truyền thông nhất quán, hoạch định tốt…nhưng thiếu “thông điệp WOW xuất sắc”!

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản