Tình hình kinh doanh

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
145
lượt xem
55
download

Tình hình kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tình hình kinh doanh

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh Phuùc ------------ PHIEÁU TÌNH TRAÏNG KINH DOANH NAÊM 200… (Maãu duøng cho doanh nghieäp trong nöôùc) Teân doanh nghieäp: ...................... ................................ .................................... ........................................ Maõ soá thueá: .......... ...................... ................................ .................................... ........................................ Ñòa chæ truï sôû: ....... ...................... ................................ .................................... ........................................ Ngaønh ngheà chính: ...................... ................................ .................................... Cô quan thueá quaûn lyù(Phoøng thu, Chi cuïc thueá) ......... .................................... ........................................ Voán ñieàu leä (1.000 ñoàng): .......... ................................ .................................... ........................................ Loaïi hoaù ñôn söû duïng (ñaùnh x vaøo oâ thích hôïp): Do BTC phaùt haønh Ñaêng kyù töï in Loaïi hình doanh nghieäp ( ñaùnh x vaøo oâ thích hôïp): DNNN Cty Coå phaàn Cty TNHH DNTN Hôïp taùc xaõ Thuï höôûng öu ñaõi veà thueá (ñaùnh x vaøo oâ thích hôïp): Thueá TNDN Thueá khaùc TÌNH HÌNH TAØI SAÛN – NGUOÀN VOÁN ( Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng) TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN:…………………………….. TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN:………………………….. 1. Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn 3. Nôï phaûi traû Trong ñoù: + Tieàn Trong ñoù: + Nôï vay ngaén haïn + Caùc khoaûn phaûi thu + Nôï vay daøi haïn + Haøng toàn kho + Nôï phaûi traû cho khaùch haøng 2. TSCÑ vaø ñaàu tö daøi haïn 4. Nguoàn voán chuû sôû höõu Trong ñoù: + Nguyeân giaù TSCÑ Trong ñoù: Nguoàn voán kinh doanh + Ñaàu tö TC daøi haïn rieâng: Nguoàn voán NSNN rieâng goùp voán lieân doanh Nguoàn voán lieân doanh QUYÕ TIEÀN LÖÔNG - Toång soá lao ñoäng ( ngöôøi): ....................................................................................................................... - Toång quyõ löông ( 1.000 ñoàng) :.................................................................................................................. TEÂN SAÛN PHAÅM CHUÛ YEÁU TIEÂU THUÏ TRONG NAÊM ............................................. .............................................. ....................................................................................................................... THUEÂ ÑAÁT ( neáu coù): - Dieän tích ( m²):.................... ....................................................................................................................... - Ñôn giaù(1000 ñoàng/m²/naêm):......................................................................................................................
  2. KEÁT QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH CHÆ TIEÂU Thaønh tieàn (ñôn vò tính: 1.000 ñoàng) - Toång doanh thu + Doanh thu tính thueá GTGT DOANH THU Trong ñoù : Doanh thu xuaát khaåu + Doanh thu tính thueá TTÑB Toång soá CHI PHÍ Trong ñoù + Khaáu hao TSCÑ SXKD + Nguyeân lieäu, haøng hoùa TÖÔNG ÖÙNG + Tieàn löông Laõi + Loã – ( keå caû chính, phuï, lieân doanh, KEÁT QUAÛ lieân keát) KINH DOANH trong ñoù : SXKD chính THANH TOAÙN THUEÁ ( Ñôn vò tính : 1.000 ñ) Phaùt sinh Soá thueá Nôï naêm Ñaõ noäp Nôï chuyeån phaûi noäp ñöôïc mieãn, Loaïi thueá tröôùc trong nieân sang nieân trong nieân giaûm theo chuyeån sang ñoä naøy ñoä sau ñoä naøy QÑ Thueá GTGT Thueá GTGT ñöôïc hoaøn Thueá TNDN Thueá TTÑB Thueá moân baøi Tieàn thueâ ñaát Thueá…… Thueá…… Thueá GTGT N/khaåu neáu coù Ngaøy …………thaùng…………naêm……… Ngöôøi laäp phieáu Giaùm ñoác (kyù teân, ñoùng daáu) Phaàn cuûa cô quan thueá Maõ hoà sô………………………………………………………………………… ………………………………………………
  3. Ngöôøi laäp phieáu…………………………………………Ngöôøi caäp nhaäp…………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản