Tính toán băng tải cao su

Chia sẻ: Nguyễn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

4
1.783
lượt xem
909
download

Tính toán băng tải cao su

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán chi tiết hệ thống băng tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán băng tải cao su

 1. 1 Môc lôc : Ch−¬ng I - Giíi thiÖu chung..………………………………………………...3 Ch−¬ng II - TÝnh to¸n s¬ bé ……………..……………………………………5 1.TÝnh chän d©y b¨ng …………………………………………………………..5 2. TÝnh chän tang trèng ………………………………………………………...7 3.TÝnh chän con l¨n ®ì …………………………………………………………8 4. Chän thiÕt bÞ c¨ng b¨ng ...……………………………………………………9 5. Chän thiÕt bÞ v o t¶i v dì t¶i………………………………………………..10 Ch−¬ng III - TÝnh to¸n chÝnh x¸c ………..………………………………...11 1.X¸c ®Þnh lùc c¨ng b¨ng …………………………………...…………………11 2.BiÓu ®å lùc c¨ng theo chu vi …………………………………………………14 3.KiÓm tra c¸c chi tiÕt ® chän………………………………………………….14 4. TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ………………………………………..15 5. Th nh lËp s¬ ®å ®éng ………………………………………………………..16 6. X¸c ®Þnh tèc ®é v n¨ng suÊt thùc tÕ cña b¨ng ……………………………...24 7. KiÓm tra bé phËn c«ng t¸c trong thêi gian khëi ®éng ……………………….25 8. TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ kh¸c ………………………………………………….26 9. Chän chÕ ®é l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt ……………………………………………40
 2. 2 T i liÖu tra cøu [1] TÝnh to¸n m¸y n©ng chuyÓn Ph¹m §øc [2] TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ ( TËp 1 + 2) TrÞnh ChÊt – Lª V¨n UyÓn [3] TËp b i gi¶ng m¸y vËn chuyÓn liªn tôc NguyÔn ThÞ Xu©n H−¬ng [4] Søc bÒn vËt liÖu [5] Dung sai v l¾p ghÐp Ninh §øc Tèn
 3. 3 Ch−¬ng I - GI I THI U CHUNG 1.Giíi thiÖu m¸y vËn chuyÓn liªn tôc thiÕt kÕ * B¨ng ®ai ( cßn gäi l b¨ng t¶i) l lo¹i m¸y vËn chuyÓn liªn tôc cã kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lín .§−îc sö dông réng r i ë cac c«ng tr−êng x©y dùng , xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng v vËt liÖu chÕ t¹o …Lo¹i b¨ng n y ®−îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu rêi , vôn nh− c¸t sái ,than ®¸ ,xi m¨ng , s¶n phÈm trong c¸c ng nh c«ng nghiÖp chÌ , c phª, ho¸ chÊt , dÇy da , thùc phÈm …v h ng ®¬n chiÕc nh− h ng bao , h ng hép , hßm , b−u kiÖn … B¨ng ®ai cao su cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n , kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lín , n¨ng suÊt cao ,dÕ ®iÒu khiÓn ,gi¸ th nh chÕ t¹o còng nh− gi¸ th nh vËn chuyÓn rÎ .nªn d−îc dö dông réng r i .Tuy nhiªn d©y b¨ng dÔ bÞ háng do t¸c ®éng cua va ch¹m , nhiÖt ®é , ho¸ häc ,m«I tr−êng xung quanh , gãc nghiªng cña b¨ng kh«ng lín v kh«ng thÓ vËn chuyÓn ®I theo ®−êng cong . Lo¹i b¨ng ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt th−êng co chiÒu réng b¨ng tõ 400÷2000 víi tèc ®é tõ 0.8÷-5 m/s .Loai b¨ng chuyªn dông cã chiÒu réng tíi 3200v tèc ®é b¨ng 8 m/s .N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña b¨ng phô thuéc v o chiÒu réng b¨ng , tèc ®é vËn chuyÓn ,lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn .§é bÒn cña d©y b¨ng phô thuéc v o chiÒu d i cña b¨ng t¶i .ChiÒu d i trung b×nh cña b¨ng cã thÓ tõ 25 ÷100 m . * §Æc ®iÓm l m viÖc : v©n chuyÓn h ng rêi cã thÓ l c¸t, ®¸ r¨m, than tõ bÕn b i lªn t u , x lan b¨ng sö dông 1 côm b¸nh xe ®Ó di chuyÓn v cã chiÒu cao n©ng h ng cè ®Þnh h = 6 m *¦u ®iÓm :Kh¶ n¨ng æn ®Þnh cao ,n¨ng suÊt lín ,tinh æn ®Þnh cao . *Nh−îc ®iÓm :c¬ cÊu phøc t¹p ,chiÒu d i vËn chuyÓn nhá 3 . S¬ ®å kÕt cÊu b¨ng ®ai di déng H×nh 1.1 : S¬ ®å kÕt cÊu b¨ng ®ai nghiªng di ®éng
 4. 4 1- §éng c¬ 7 - D©y ®ai 2- B¸nh ®ai nhá 8 - Con l¨n ®ì nh¸nh cã t¶i 3- D©y ®ai 9 - M¸ng v o t¶i 4- B¸nh ®ai lín 10- Tang bÞ ®éng 5- Tang chñ ®éng 11- VÝt bÞ c¨ng b¨ng 6- B¸nh r¨ng 12 - Con l¨n ®ì nh¸nh kh«ng t¶i 13 - Côm b¸nh xe di chuyÓn 3 . Th«ng sè ban ®Çu - N¨ng suÊt tÝnh to¸n cña b¨ng Q = 120 (T/h) - ChiÒu cao vËn chuyÓn H = 6 (m) - H ng vËn chuyÓn l c¸t kh« cã c¸c th«ng sè trong b¶ng sau: Gãc dèc t− nhiªn HÖ sè ma s¸t ë tr¹ng th¸i Khèi (®é) tÜnh Nhãm l−îng Tªn h ng Tr¹ng th¸i m i riªng Tr¹ng th¸i Víi cao chuyÓn Víi thÐp mßn (T/m3) tÜnh su ®éng C¸t kh« 1,541,7 50 35 0,5240,81 0,56 C
 5. 5 Ch−¬ng II - TÝnh to¸n s¬ bé 1.TÝnh chän d©y b¨ng +) Theo b¶ng 6.1[1] ®èi víi b¨ng di ®éng chän gãc nghiªng cña b¨ng l : α = 150 +) Tèc ®é d©y b¨ng theo tiªu chuÈn chän v = 1, 25 ( m / s ) ChiÒu réng d©y b¨ng : Q B=1,1.( +0,05) (mm) (CT- 6.6 [1] ). v.γ .k .kβ Trong ®ã : +) Q=120(T/h) l n¨ng suÊt cña b¨ng ; +) v=1,25 (m/s) l tèc ®é d©y b¨ng ; +) k : hÖ sè phô thuéc gãc dèc tù nhiªn cña h ng ( b¶ng 6.13 [1] ) k =550 ®èi víi d©y b¨ng dang lßng m¸ng trªn 3 con l¨n ®ì & gãc dèc cña h ng rêi trªn d©y b¨ng 150 ; +) kβ : hÖ sè phô thuéc gãc nghiªng cña b¨ng kβ=0,92 ( b¶ng 6.14 [1] ) ®èi víi gãc nghiªng b¨ng l 150 ; +) γ : khèi l−îng riªng cña h ng lÊy ®èi víi h ng l c¸t γ = 1,6 (T/m3) khèi l−îng riªng cña h ng.  120  VËy : B=1,1.  + 0,05  = 0, 434(m) .  1, 25.1, 6.550.0,92  Theo quy ®Þnh b¶ng 4.4 [1] ta chän d©y b¨ng c«ng dông chung lo¹i 2, réng B = 500(mm) cã 4 líp m ng cèt b»ng v¶i b¹t Б-820 cã bäc cao su bÒ mÆt l m viÖc dÇy 3 mm v mÆt kh«ng l m viÖc d y 1 mm. KÝ hiÖu d©y b¨ng ® chän L2 – 500 – 4 B – 820 – 3 – 1 (Γ0CT20-62). KÝ hiÖu d©y b¨ng ® chän L2-500-4-B-820-3-1Γ0CT20-62. 1 h3.MÆt c¾t ngang cña d©y b¨ng 2 1.líp cao su bÒ mÆt l m viÖc 3 2.líp m ng cèt 4 3.líp ®Öm cao su 4. líp cao su bÒ mÆt kh«ng l m viÖc H×nh 2.0- mÆt c¾t ngang d©y b¨ng
 6. 6 ChiÒu d y d©y b¨ng : δ = δ l + iδ m + δ k (CT 4.12 [1]) Trong ®ã : i = 4 – sè líp m ng cèt δ l = 3 mm – chiÒu d y líp bäc cao su ¬ mÆt l m viÖc δ k = 1 mm – chiÒu d y líp bäc cao su ¬ mÆt kh«ng l m viÖc δm=1,5 mm – chiÒu d y mét líp m ng cèt (b¶ng 4.5 [1] ) VËy δ = δ l + iδ m + δ k = 3 + 4.1,5 + 1 = 10 ( mm ) *) T¶i träng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu d i do khèi l−îng h ng Q 120 q= = = 26, 67(kg / m) ( CT- 5.12 [1] ). 3,6.v 3,6.1, 25 *) T¶i träng trªn mét mÐt chiÒu d i do khèi l−îng cña c¸c phÇn chuyÓn déng cña b¨ng qbt = 2qb + ql + qk ( CT- 6.7 [1] ) Trong ®ã : +) qb: T¶i träng trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu d i do khèi l−îng d©y b¨ng ; qb = 1,1.B.δ = 1,1.0,5.10 = 5,5 ( kg / m ) ( CT- 4.11 [1] ) +) ql , qk l t¶i träng trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu d i do khèi l−îng phÇn quay cña c¸c con l¨n ë nh¸nh cã t¶i v kh«ng t¶i : ql=Gl/ll qk=Gk/lk Theo quy ®Þnh cña b¶ng 6.8 [1] lÊy ®−êng kÝnh con l¨n ®ì b»ng 102 mm . Theo sè liÖu ë b¶ng 6.9 [1] lÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh b¨ng l m viÖc (cã t¶i): ll=1400 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh kh«ng t¶i lk=2800 mm. Tõ b¶ng 6.15 [1] ta t×m ®−îc khèi l−îng phÇn quay cña c¸c con l¨n ®ì h×nh lßng m¸ng : Gc=11,5kg . vËy : ql=Gl/ll=Gc/ll=11,5/1,4=8,2 (KG/m) qk=Gk/lk=11,5/2,8=4,1 (KG/m) ⇒ q bt =2q b + q l + q k = 2.5,5 + 8, 2 + 4,1 = 23,3 ( KG / m ) 2. TÝnh chän tang Chän sö dông tang trô cã : §−êng kÝnh cÇn thiÕt cña tang truyÒn ®éng : Dt ≥ a.i = 125.4 = 500(mm) (CT- 6.3 [1] ) . Trong ®ã : a = 125 lÊy theo b¶ng 6.5 [1] víi v¶i l m m ng cèt d©y b¨ng l Б – 820 i = 4 - sè líp m ng cèt cña d©y b¨ng
 7. 7 Theo tiªu chuÈn cña ΓOCT10624-63 chän Dt = 500 mm . - §−êng kÝnh tang cuèi v tang c¨ng b¨ng b»ng 0,8.Dt = 0,8.500 = 400 mm . - ChiÒu d i cña tang lÊy theo quy ®Þnh ë ch−¬ng 6 b»ng B +100 = 500 + 100 = 600 mm . L1 L2 L B Dt H A1 A H×nh 2.1 Tang truyÒn ®éng Lo¹i KÝ hiÖu ChiÒu Dt A A1 L L1 L2 H Khèi B¨ng ®ai tang réng (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) l−îng d©y (kg) b¨ng B 5050-80 5040-60 500 500 850 270 600 1140 650 185 196 L1 L2 L B Dt H A1 A H×nh 2.2 Tang bÞ ®éng Lo¹i KÝ hiÖu ChiÒu Dt A A1 L L1 l2 H Khèi B¨ng ®ai tang réng mm mm mm mm mm mm mm l−îng d©y B (kg) (mm) 5050-80 5025-40 500 400 800 150 600 850 210 65 96
 8. 8 3. TÝnh chän con l¨n ®ì Theo quy ®Þnh cña b¶ng 6.8 [1] lÊy con ®ì lo¹i trung b×nh cã ®−êng kÝnh b»ng 102 mm . Theo sè liÖu ë b¶ng 6.9 [1] lÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh b¨ng l m viÖc (cã t¶i): ll=1400 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh kh«ng t¶i lk=3m. ë ®o¹n cong cña b¨ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì lÊy b»ng mét nöa kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë ®o¹n th¼ng, tøc l b»ng 700 mm ®èi víi nh¸nh chÞu t¶i v 1400 mm ®èi víi nh¸nh kh«ng t¶i . 3.1/ Con l¨n ®ì nh¸nh cã t¶i : K B l 20° H2 H1 H B1 A L H×nh 2.3 Con l¨n ®ì ë nh¸nh cã t¶i KÝ hiÖu ChiÒu réng C¸c kÝch th−íc ( mm ) Khèi con l¨n d©y b¨ng Dc A L l l1 H H1 H2 l−îng ®ì (mm) (Kg) Ж5020-H 500 102 720 760 195 20 190 205 260 18,5 3.2/ Con l¨n ®ì nh¸nh kh«ng t¶i : H×nh 2.4 Con l¨n ®ì ë nh¸nh kh«ng t¶i
 9. 9 KÝ hiÖu ChiÒu C¸c kÝch th−íc ( mm ) Khèi con l¨n réng Dc A L L1 l H H1 B1 l−îng(Kg) d©y b¨ng П50 – B 500 102 720 760 600 14 154 205 100 10,5 4. Chän thiÕt bÞ c¨ng b¨ng ChiÒu d i vËn chuyÓn kh«ng lín : L = H / sin α = 6 / sin150 = 23, 2 ( m ) ChiÒu d i theo ph−¬ng ngang : Ln = L.cos α = 23, 2.cos150 = 22, 4 ( m ) V× vËy ta chän sö dông thiÕt bÞ c¨ng b¨ng l vÝt c¨ng b¨ng . H nh tr×nh cña thiÕt bÞ c¨ng b¨ng : x = Ln .k = 22, 4.0,015 = 0,336 ( m ) Trong ®ã : +) Ln= 22,4m l chiÒu d i h×nh chiÕu cña b¨ng lªn mÆt ph¼ng ngang ; +) k=0,015 l hÖ sè gi n d i c¶u d©y b¨ng theo b¶ng 6.11 [1] . VËy ta sñ dông thiÕt bÞ c¨ng b¨ng kiÓu vÝt . H×nh 2.5 : ThiÕt bÞ c¨ng b¨ng 5. ThiÕt bÞ v o t¶i v dì t¶i 5.1/ThiÕt bÞ v o t¶i KÝch th−íc ®−îc lÊy theo b¶ng 6.12 [1] B Bm l (mm) (mm) ( mm) 500 340 1200 H×nh 2.6: M¸ng v o t¶i 5.2/ ThiÕt bÞ dì t¶i Dïng c¸ch dì t¶i qua tang trèng nªn kh«ng cã thiÕt bÞ dì t¶i
 10. 10 Ch−¬ng III - tÝnh chÝnh x¸c 1.X¸c ®Þnh l−c c¨ng b¨ng : 7 W4,1 W67 1 W12 6 2 6m W56 5 W12 15° W2,3 4 W34 3 22,4 m H×nh 3.1 : S¬ ®å tÝnh lùc c¨ng b¨ng Chia d©y b¨ng th nh c¸c ®o¹n tõ 1 → 7 nh− h×nh vÏ , S1 → S7 thø tù l lùc c¨ng t¹i c¸c ®iÓm ®ã - Theo c«ng thøc : Si+1 = Si ± Wi+ (i+1) Trong ®ã : +) Si , Si+1 : Lùc c¨ng cña d©y b¨ng t¹i hai thø i v thø (i+1) +) Wi (i+1) : Lùc c¶n t¹i ®o¹n gi÷a hai ®iÓm kÕ tiÕp nhau thø i v thø (i+1) - Theo c«ng thøc trong b¶ng trang 103 - [1] qx .ω.Ln H’ = qb Trong ®ã : +) qx : l khèi l−îng trªn 1 d¬n vÞ chiÒu d i nh¸nh kh«ng t¶i qx =qb + qk = 5,5 + 3,83 = 9,33 (KG/m) +) ω : l hÖ sè c¶n chuyÓn ®éng ω = 0,035 +) Ln : chiÒu d i cña b¨ng theo ph−¬ng ngang Ln = 22,4 (m) 9,33.0,035.22, 4 ⇒ H’ = = 1,33 ( m ) < H = 6 ( m ) 5,5 Ta cã lùc c¨ng t¹i c¸c ®iÓm x¸c ®Þnh theo S1 nh− sau : S1 : coi l Èn Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 2 : S2 = S1 + S1 ( kq − 1) = S1 + S1 (1,05 − 1) = 1, 05S1 (CT 5.23 - [1])
 11. 11 kq: HÖ sè t¨ng lùc c¨ng cña bé phËn kÐo do lùc c¶n t¹i chi tiÕt quay kq = 1,05 víi gãc «m giòa b¨ng v tang l 900 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 3 : S3 = S2 + W2,3 W2,3 : Lùc c¨ng trªn ®o¹n kh«ng t¶i : W1,2 = qx.L2,3.(ω.cosα - sinα) (CT 5.20 - [1]) Trong ®ã : +)qx = 9,63 - khèi l−îng phÇn chuyÓn ®éng cña nh¸nh b¨ng kh«ng t¶i +)L : ChiÒu d i cña d©y b¨ng L = 23,2 m +) ω : HÖ sè c¶n chuyÓn ®éng ω = 0,04 ®èi víi æ l¨n (B¶ng 6.16 - [1]) +)α : l gãc nghiªng cña b¨ng α = 150 ⇒ W1,2 = 9,63.23,2.( 0,04.cos150 – sin150) = - 49 (KG) VËy S3 = S2 + W2,3 = 1,05S1 – 49 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 4 : S4 = S3 + S3(kq – 1 ) (CT 5.23 - [1]) = S3 + S3.(1,05 – 1) = 1,05S3 = 1,05(1,05S1 – 49) = 1,11S1 – 51,5 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 5 : S5 = S4 + S4(kq – 1 ) (CT 5.23 - [1]) = S4 + S4.(1,07 – 1) = 1,07S4 = 1,07.(1,11S1 – 49) = 1,19S1 – 52 kq = 1,07 víi gãc «m cña d©y b¨ng v o tang l 1800 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 6 : S6 = S5 + W5,6 Trong ®ã : * WV : Lùc c¶n t¹i vÞ trÝ v o t¶i ®Ó truyÒn cho h ng cã tèc ®é cña bé phËn kÐo Q.v WV = (CT 5.24 - [1]) 36 Trong ®ã : +) Q : N¨ng suÊt tÝnh to¸n Q = 120 T/h +) v : vËn tèc cña d©y b¨ng v = 1,25 m/s 120.1, 25 ⇒ Wv = = 4,167 (KG) 36 * Wm : Lùc c¶n do th nh dÉn h−íng cña m¸ng v o t¶i Wm = 5.l = 5.1,2 = 6 (KG) (CT 5.25 - [1])
 12. 12 W5,6 = Wm + WV = 4,167 + 6 = 10,167 (KG) VËy : S6 = S5 + W5,6 = S5 +10,167 = 1,19S1 – 52 + 10,167 = 1,19S1 – 42,167 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 7 : S7 = S6 + W6,7 W6,7 = (q + qbl ).(ϖ.Ln + H) (CT 5.17 - [1]) = (26,67 + 8,2 + 5,5)(0,04.22,4 + 6) = 297 (KG) VËy: S7 = S6 + W6,7 = S6 + 297 = 1,19S1 – 42,167 + 297 = 1,19S1 + 255 (1) MÆt kh¸c : ta cã quan hÖ gi÷ lùc c¨ng t¹i ®iÓm ®Çu v cuèi trªn d©y b¨ng theo CT ¬le : S7 = S1.e µα = S1.e 0,25.3,5 = 2,4 S1 µ : HÖ sè b¸m gi÷ d©y b¨ng cao su víi tamg thÐp α = 2000 = 3,5 rad: Gãc «m cña d©y b¨ng trªn tang (2) Tõ (1)&(2) suy ra : S1 = 211 (KG) S7 = 506 (KG) S2 = 1,05.S1 = 222 (KG) S3 = 1,05S1 – 49 = 222 – 49 = 173 (KG) S4 = 1,11S1 – 51,5 = 1,11.211 – 51,5 = 183(KG) S5 = 1,19S1 – 52 = 1,19.211 – 52 = 199 (KG) S6 = 1,19S1 – 42,167 = 1,19.211 – 42,167 = 209 (KG) KiÓm tra ®é vâng cña d©y b¨ng : §é vâng cho phÐp cña d©y b¨ng nh¸nh cã t¶i: ymax = ( qv + ql + qb ) lcl 2 ≤ [ y ] = 0,025lcl 8.Smin ymax = ( qv + ql + qb ) lcl = ( 26,67 + 8, 2 + 5,5)1, 42 2 = 0,034 < [ y ] = 0, 025.1, 4 = 0, 035 8.Smin 8.173 §é vâng cho phÐp cña d©y b¨ng nh¸nh kh«ng t¶i: ymax = ( qk + qb ) .lcl 2 ≤ [ y ] = 0,025lcl 8.S min ymax = ( qk + qb ) .lcl = ( 4,1 + 5,5) 2,82 2 = 0,04 < [ y ] = 0,025.2,8 = 0,07 8.Smin 8.173 VËy d©y b¨ng tháa m n yªu cÇu vÒ ®é vâng cho phÐp
 13. 13 2. biÓu ®å lùc c¨ng b¨ng theo chu vi 506 211 222 299 209 211 173 183 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S7 S6 S5 S1 S2 S3 S4 H×nh 3.2 : BiÓu ®å lùc c¨ng trªn b¨ng 3. KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®· chän 3.1 / KiÓm tra d©y b¨ng - Lùc c¨ng d©y b¨ng lín nhÊt Smax = S7 = 506 (KG) Smax .n0 - Sè líp m ng cèt cÇn thiÕt ®Ó chÞu lùc lín nhÊt S4 l : i= kC .B Trong ®ã : +) n0 : HÖ sè dù ch÷ ®é bÒn chän theo b¶ng n0 = 9 +) k C : Giíi h¹n bÒn cña líp m ng cèt : kC = 55 (KG/cm) víi v¶i b¹t Б- 820 (B¶ng 4.7 – [1]) +) B : ChiÒu réng d©y b¨ng tÝnh b»ng cm B = 50 cm Smax .n0 506.9 VËy i= = = 1,7 < 4 k C .B 55.50 - Sè m ng cèt ® chän i = 4 > 1,7 ⇒ VËy b¨ng ® chän tho¶ m n v ®¶m b¶o ®ñ bÒn
 14. 14 3.2/ Lùc kÐo cÇn thiÕt ë tang truyÒn ®éng W = SV – SR = S4 – S1 = 506 – 211 = 295 (KG) 3.3/ KiÓm tra ®−êng kÝnh tang truyÒn ®éng - §−êng kÝnh tang truyÒn ®éng ®−îc kiÓm tra theo ¸p lùc d©y b¨ng lªn tang 360.W Dt ≥ (CT 6-4 - [1]) B.Pt .π .β .µ Trong ®ã : +) W: Lùc kÐo +) pt : ¸p lùc cho phÐp cña d©y b¨ng Pt = 10000 KG/m2 +) β : Gãc «m cña b¨ng lªn tang β = 1800 +) µ : HÖ sè ma s¸t gi÷a b¨ng v tang µ = 0,25 (B¶ng 6.6 – [1]) 360.295 ⇒ Dt ≥ = 0,15 (m) 0,5.10000.3,14.180.0, 25 §−êng kÝnh cÇn thiÕt nhá nhÊt l : 0,15 (m) §−êng kÝnh tang ® chän D = 0,5 > 0,15 m ⇒ §−êng kÝnh tang ® chän tho¶ m n yªu cÇu l m viÖc 4 . TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ 4.1/ HiÖu suÊt tang truyÒn ®éng 1 1 ηt = = = 0,86 (CT 6.13 - [1]) 1 + ωt .(2.ks − 1) 1 + 0, 05(2.2,14 − 1) Trong ®ã : +) ω t : HÖ sè c¶n cña tang ωt = 0,05 +) ks:hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña truyÒn ®éng ma s¸t phô thuéc v o gãc «m e µβ 2,7180,25.3,14 ks = = = 2,14 e µβ − 1 2, 7180,25.3,14 − 1 4.2/ C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®«ng c¬ C«ng suÊt trªn trôc truyÒn ®éng cña b¨ng (kW) , W0 .v No = (CT 6.12 - [1]) 102.η t Trong ®ã: +) W0 : lùc kÐo ; W0= 259 (KG) +) v : vËn tèc cña d©y b¨ng; v = 1,25 (m/s) ; +) η t : hiÖu suÊt tang truyÒn ®éng , η t =0,9
 15. 15 259.1, 25 No = = 3,5 ( kW ) 102.0,9 C«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬ k .N 0 1,15.3,5 N= = = 4, 0 ( kW ) ( CT 6.15 [1]) η 0,96 Trong ®ã : +) k: hÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt chän k = 1,15 ; +) η : hiÖu suÊt bé truyÒn tõ ®éng c¬ ®Õn trôc tang truyÒn ®éng tra theo η = 0,96 (b¶ng 5.1 [1] ) Tra b¶ng III.19.2 – [1] chän ®éng c¬ : KiÓu ®éng c¬ C«ng suÊt ®Þnh møc Tèc ®é quay HiÖu suÊt Khèi l−îng trªn trôc (kW) cña trôc (v/p) (%) (kg) A02 – 42 – 6 4,0 955 83 65 B5 B4 L b H t1 d h l L3 C2 d4 C 2C 2C2 B1 H×nh 3.3 §éng c¬ ®iÖn KÝch th−íc ®éng c¬ ®iÖn : L(mm) B1(mm) B4(mm) B5(mm) H(mm) 576 318 232 165 361 KÝch th−íc l¾p :(mm) L3 l b 2C 2C2 d d4 h t1 108 80 12 254 210 38 14 160 41,5
 16. 16 4.3/ Tû sè truyÒn cÇ thiÕt : * Tèc ®é quay cña tang truyÒn ®éng tÝnh theo c«ng thøc 6.16-[1] : 60.v 60.1, 25 nt = = = 47,77 ( v / p ) π .Dt 3,14.0,5 * Tû sè truyÒn c©n thiÕt cña bé truyÒn : nd 850 it = = = 18 ( v / p ) nt 47,77 5. Th nh lËp s¬ ®å truyÒn ®éng v tÝnh to¸n bé truyÒn 5.1 S¬ ®å truyÒn ®éng 1: §éng c¬ 2 : B¸nh ®ai 3 : Tang truyÒn ®éng 4 : CÆp b¸nh r¨ng hë H×nh 3.4 S¬ ®å ®éng häc hÖ truyÒn ®éng 5.2 TÝnh to¸n bé truyÒn ®éng *) Ph©n phèi tû sè truyÒn Tû sè truyÒn tæng : it = ibr . id Trong ®ã : +) id l tû sè truyÒn cña bé truyÒn ®ai. Chän id = 4 +) ibr l tû sè truyÒn cña cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp ibr = it /id = 18/4 = 4,5 *) X¸c ®Þnh th«ng sè trªn c¸c trôc ηbrt : hi u su t c a b¸nh r¨ng th¼ng ch n :ηbrt = 0,98 ηol : hi u su t c a l¨n ch n : ηol = 0,995 +) Trôc 1 : . C«ng suÊt : P = Pdc .ηd .ηol = 4,0.0,96.0,995 = 3,9 ( kW ) 1 . Tèc ®é : n1 = ndc / id = 955 / 4 = 212,5 ( v / p ) . M« men : T1 = 9,55.106.P / n1 = 9,55.106.3,9 / 212,5 = 175270 ( Nmm ) 1 +) Trôc 2 :
 17. 17 . C«ng suÊt : P2 = P .ηd .ηol = 3,9.0,96.0,995 = 3,7 ( kW ) 1 . Tèc ®é : n1 = n1 / ibr = 212,5 / 4,5 = 47, 2 ( v / p ) . M« men : T2 = 9,55.106.P2 / n2 = 9,55.106.3,7 / 47, 2 = 728890 ( Nmm ) a/ TÝnh to¸n bé truyÒn ®ai : Chän lo¹i ®ai thang th−êng cã kÝ hiÖu A Kí Kích thư c ti t Di n k Chi u dài Lo i ai hi u di n(mm) tích ti t bánh gi i di n A ai h n(mm) bt b h y0 ( mm ) 2 nh A 11 13 8 2,8 81 100- 560-4000 200 +) §−êng kÝnh b¸nh ®ai nhá : d1= 100 (mm) theo tiªu chuÈn π .d1.ndc 3,14.100.955 +) VËn tèc ®ai : v = = = 4,5 ( m / s ) 6.104 6.104 +) §−êng kÝnh b¸nh ®ai lín : d 2 = id .d1.(1 − ε ) = 4.100.(1 − 0, 01) = 396 ( mm ) Trong ®ã : hÖ sè trù¬t ε = 0,01 chän theo tiªu chuÈn d2 = 400(mm) d2 400 +) TØ sè truyÒn thùc tÕ : it = = = 4,04 d1.(1 − ε ) 100.(1 − 0,01) it − i 4,04 − 4 +) Sai sè tØ sè truyÒn δ i = .100% = .100% = 1% i 4 tho¶ m n ®iÒu kiÖn +) Chän s¬ bé tû sè a/d2 = 1,2 VËy kho¶ng c¸ch trôc l : a = 1,2 d2 = 1,2 . 400 = 480(mm) +) ChiÒu d i ®ai : 2 p (d1 + d 2 ) (d1 - d 2 ) l = 2a + + 2 4a 2 (CT 4.14 [2] ) 3,14( + 400) (400 - 100) 100 = 2.400 + + = 1641(mm) 2 4.400 Theo tiªu chuÈn chän : l = 1800 (mm) KiÓm nghiÖm ®ai vÒ tuæi thä i = v/l = 4,5/1,8 = 2,5 s-1 ≤ imax = 10s −1
 18. 18 +) TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc : l + l 2 - 8D 2 1015 + 10152 - 8.1502 a= = = 650 (mm) 4 4 p (d1 + d 2 ) 3,14( + 400) 100 Trong ã: l = l - = 1800 - = 1015 2 2 (d - d1 ) (400 - 100) D= 2 = = 150 2 2 d 2 − d1 +) Gãc «m trªn b¸nh ®ai nhá : α1 = 180 − 57 = 1450 ≥ α min = 1200 → tm a N .kd +) X¸c ®Þnh sè d©y ®ai : Z ≥ (CT 4.16 [2] ) [ P0 ].Cα .C1.Cu .Cz Trong ®ã : . K® = 1,1 – hÖ sè t¶i träng ®éng (b¶ng 4.7 [2] ) . C α : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña gãc «m Víi α 1 = 1450 C α = 0,88 (b¶ng 4.15 [2] ) . C1 hÖ sè kÓ ®Ó ¶nh h−ëng cña chiÒu d i ®ai l 1800 = = 1, 05 ⇒ C1 = 1, 08 l0 1700 . Cu : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña tØ sè truyÒn Cu= 1,14 . Cz : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña sù phan bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c d©y ®ai CZ = 0,9 4,1.1,1 ⇒Z ≥ = 4, 7 0,89.0,88.1, 08.1,14.0,9 VËy chän sè d©y ®ai l Z = 5 +) KÕt cÊu b¸nh ®ai : Theo b¶ng 4.21 [2] ta cã kÝch th−íc b¸nh ®ai B e bt b1 t KÝ hiÖu H h0 t e h0 A 12,5 3,3 15 10 H da d ϕ H×nh 3.5 : c¸c kÝch th−íc cña ®ai
 19. 19 - ChiÒu réng B = (Z - 1)t + 2e = (5 - 1).15 + 2.10 = 80 (mm) - §−êng kÝnh ngo i b¸nh ®ai : . B¸nh ®ai lín : d a 2 = d 2 + 2h0 = 400 + 2.3,3 = 406, 6 ( mm ) . B¸nh ®ai nhá: d a1 = d1 + 2h0 = 100 + 2.3,3 = 106, 6 ( mm ) 780 Pct K d - L c căng ai bn u: Fo = + Fv = nCa Z Fv : l c căng ph do l c ly tâm gây ra Fv = qm v 2 qm : kh i lư ng 1 mét chi u dài ai tra b ng 4.22 có qm = 0,105 Þ Fv = qm v 2 = 0,105.4,52 = 2,12 780 P K d 780.3,9.1,5 Þ Fo = 1 + Fv = + 2,12 = 154 (N ) nCa Z 24, 28.0,98.5 Fr = 2 Fo .Z .sin (a 1 / 2)= 2.154.5sin ( / 2)= 1488(N ) 150 b/ TÝnh to¸n bé truyÒn b¸nh r¨ng : - Chän vËt liÖu : VËt liÖu ChÕ ®é nhiÖt øng suÊt bÒn øng suÊt ch¶y §é cøng luyÖn σ b ( Nmm ) σ ch (Nmm) HB B¸nh nhá(1) thÐp 45 Th−êng hãa 580 290 190 B¸nh lín(2) thÐp 45 Th−êng hãa 540 270 170 - theo b¶ng 6.2 trang 92 - [2] σ0HLim = 2.HB +70 ; σ0FLim = 1,8.HB SH = 1,1 ; SF = 1,75 ⇒ σ0Hlim1 = 2.190 +70 = 450 Mpa σ0Hlim2 = 2.170 +70 = 450 Mpa σ0Flim1 = 1,8.190 = 342 Mpa σ0Flim2 = 1,8.170 = 324 Mpa - Sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc : NHO = 30H2,4HB ( CT - 6.5 -[4])
 20. 20 ⇒ N1HO = 30.1902,4 = 8,8.106 N2HO = 30.1702,4 = 6,8.106 NFO = 4.106 : sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ uèn - Sè chu kú thay ®æi vÒ øng suÊt t−¬ng ®−¬ng : NHE = NFE = N = 60.C.n.t∑ ( CT - 6.7 - [4]) Trong ®ã : +) c : l sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay +) n : l sè vßng quay trong mét phøc +) t∑ : tæng sè giê l m viÖc cña b¸nh r¨ng ⇒ N2HE = N2HE = 60.18,96.8.200.1,5 = 9,1.106 N1HE = N1HE = 6.9,1.106 = 5.106 N1HE 〉 N1HO ⇒ K1HL = 1 N2HE 〉 N2HO ⇒ K2HL = 1 N1FE 〉 N1FO ⇒ K1FL = 1 N2FE 〉 N2FO ⇒ K2FL = 1 - X¸c ®Þnh øng suÊt : 0 1 σ H lim 1 .K HL 450 [σH]1 = = = 410 ( MPa ) SH 1,1 0 2 σ H lim 2 .K HL 410 [σH]2 = = = 373 ( MPa ) SH 1,1 0 1 σ F lim 1 .K FE .K FC 342 [σF]1 = = = 195 ( MPa ) SF 1,75 0 2 σ FLim 2 .K FE .K FC 324 [σF]2 = = = 185 ( MPa ) SF 1,75 KFC : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h−ëng ®Æt t¶i KFC = 1 - øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : [σH1]max = 2,8.σch = 2,8.290 = 812 ( MPa ) [σH2]max = 2,8.σch = 2,8.270 = 756 ( MPa ) [σF1]max = 0,8.σch = 0,8.290 = 232 ( MPa ) [σF2]max = 0,8.σch = 0,8.270 = 216 ( MPa ) - X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc : M 1 .K Hβ aω = ka.(ibr + 1). 3 ( CT-6.15a [2]) [σ H ]2 .ibr .ψ ba

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản