Tính toán băng tải cao su

Chia sẻ: Nguyễn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

4
1.803
lượt xem
925
download

Tính toán băng tải cao su

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Tính toán băng tải cao su

 1. 1 Môc lôc : Ch−¬ng I - Giíi thiÖu chung..………………………………………………...3 Ch−¬ng II - TÝnh to¸n s¬ bé ……………..……………………………………5 1.TÝnh chän d©y b¨ng …………………………………………………………..5 2. TÝnh chän tang trèng ………………………………………………………...7 3.TÝnh chän con l¨n ®ì …………………………………………………………8 4. Chän thiÕt bÞ c¨ng b¨ng ...……………………………………………………9 5. Chän thiÕt bÞ v o t¶i v dì t¶i………………………………………………..10 Ch−¬ng III - TÝnh to¸n chÝnh x¸c ………..………………………………...11 1.X¸c ®Þnh lùc c¨ng b¨ng …………………………………...…………………11 2.BiÓu ®å lùc c¨ng theo chu vi …………………………………………………14 3.KiÓm tra c¸c chi tiÕt ® chän………………………………………………….14 4. TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ………………………………………..15 5. Th nh lËp s¬ ®å ®éng ………………………………………………………..16 6. X¸c ®Þnh tèc ®é v n¨ng suÊt thùc tÕ cña b¨ng ……………………………...24 7. KiÓm tra bé phËn c«ng t¸c trong thêi gian khëi ®éng ……………………….25 8. TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ kh¸c ………………………………………………….26 9. Chän chÕ ®é l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt ……………………………………………40
 2. 2 T i liÖu tra cøu [1] TÝnh to¸n m¸y n©ng chuyÓn Ph¹m §øc [2] TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ ( TËp 1 + 2) TrÞnh ChÊt – Lª V¨n UyÓn [3] TËp b i gi¶ng m¸y vËn chuyÓn liªn tôc NguyÔn ThÞ Xu©n H−¬ng [4] Søc bÒn vËt liÖu [5] Dung sai v l¾p ghÐp Ninh §øc Tèn
 3. 3 Ch−¬ng I - GI I THI U CHUNG 1.Giíi thiÖu m¸y vËn chuyÓn liªn tôc thiÕt kÕ * B¨ng ®ai ( cßn gäi l b¨ng t¶i) l lo¹i m¸y vËn chuyÓn liªn tôc cã kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lín .§−îc sö dông réng r i ë cac c«ng tr−êng x©y dùng , xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng v vËt liÖu chÕ t¹o …Lo¹i b¨ng n y ®−îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu rêi , vôn nh− c¸t sái ,than ®¸ ,xi m¨ng , s¶n phÈm trong c¸c ng nh c«ng nghiÖp chÌ , c phª, ho¸ chÊt , dÇy da , thùc phÈm …v h ng ®¬n chiÕc nh− h ng bao , h ng hép , hßm , b−u kiÖn … B¨ng ®ai cao su cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n , kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lín , n¨ng suÊt cao ,dÕ ®iÒu khiÓn ,gi¸ th nh chÕ t¹o còng nh− gi¸ th nh vËn chuyÓn rÎ .nªn d−îc dö dông réng r i .Tuy nhiªn d©y b¨ng dÔ bÞ háng do t¸c ®éng cua va ch¹m , nhiÖt ®é , ho¸ häc ,m«I tr−êng xung quanh , gãc nghiªng cña b¨ng kh«ng lín v kh«ng thÓ vËn chuyÓn ®I theo ®−êng cong . Lo¹i b¨ng ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt th−êng co chiÒu réng b¨ng tõ 400÷2000 víi tèc ®é tõ 0.8÷-5 m/s .Loai b¨ng chuyªn dông cã chiÒu réng tíi 3200v tèc ®é b¨ng 8 m/s .N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña b¨ng phô thuéc v o chiÒu réng b¨ng , tèc ®é vËn chuyÓn ,lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn .§é bÒn cña d©y b¨ng phô thuéc v o chiÒu d i cña b¨ng t¶i .ChiÒu d i trung b×nh cña b¨ng cã thÓ tõ 25 ÷100 m . * §Æc ®iÓm l m viÖc : v©n chuyÓn h ng rêi cã thÓ l c¸t, ®¸ r¨m, than tõ bÕn b i lªn t u , x lan b¨ng sö dông 1 côm b¸nh xe ®Ó di chuyÓn v cã chiÒu cao n©ng h ng cè ®Þnh h = 6 m *¦u ®iÓm :Kh¶ n¨ng æn ®Þnh cao ,n¨ng suÊt lín ,tinh æn ®Þnh cao . *Nh−îc ®iÓm :c¬ cÊu phøc t¹p ,chiÒu d i vËn chuyÓn nhá 3 . S¬ ®å kÕt cÊu b¨ng ®ai di déng H×nh 1.1 : S¬ ®å kÕt cÊu b¨ng ®ai nghiªng di ®éng
 4. 4 1- §éng c¬ 7 - D©y ®ai 2- B¸nh ®ai nhá 8 - Con l¨n ®ì nh¸nh cã t¶i 3- D©y ®ai 9 - M¸ng v o t¶i 4- B¸nh ®ai lín 10- Tang bÞ ®éng 5- Tang chñ ®éng 11- VÝt bÞ c¨ng b¨ng 6- B¸nh r¨ng 12 - Con l¨n ®ì nh¸nh kh«ng t¶i 13 - Côm b¸nh xe di chuyÓn 3 . Th«ng sè ban ®Çu - N¨ng suÊt tÝnh to¸n cña b¨ng Q = 120 (T/h) - ChiÒu cao vËn chuyÓn H = 6 (m) - H ng vËn chuyÓn l c¸t kh« cã c¸c th«ng sè trong b¶ng sau: Gãc dèc t− nhiªn HÖ sè ma s¸t ë tr¹ng th¸i Khèi (®é) tÜnh Nhãm l−îng Tªn h ng Tr¹ng th¸i m i riªng Tr¹ng th¸i Víi cao chuyÓn Víi thÐp mßn (T/m3) tÜnh su ®éng C¸t kh« 1,541,7 50 35 0,5240,81 0,56 C
 5. 5 Ch−¬ng II - TÝnh to¸n s¬ bé 1.TÝnh chän d©y b¨ng +) Theo b¶ng 6.1[1] ®èi víi b¨ng di ®éng chän gãc nghiªng cña b¨ng l : α = 150 +) Tèc ®é d©y b¨ng theo tiªu chuÈn chän v = 1, 25 ( m / s ) ChiÒu réng d©y b¨ng : Q B=1,1.( +0,05) (mm) (CT- 6.6 [1] ). v.γ .k .kβ Trong ®ã : +) Q=120(T/h) l n¨ng suÊt cña b¨ng ; +) v=1,25 (m/s) l tèc ®é d©y b¨ng ; +) k : hÖ sè phô thuéc gãc dèc tù nhiªn cña h ng ( b¶ng 6.13 [1] ) k =550 ®èi víi d©y b¨ng dang lßng m¸ng trªn 3 con l¨n ®ì & gãc dèc cña h ng rêi trªn d©y b¨ng 150 ; +) kβ : hÖ sè phô thuéc gãc nghiªng cña b¨ng kβ=0,92 ( b¶ng 6.14 [1] ) ®èi víi gãc nghiªng b¨ng l 150 ; +) γ : khèi l−îng riªng cña h ng lÊy ®èi víi h ng l c¸t γ = 1,6 (T/m3) khèi l−îng riªng cña h ng.  120  VËy : B=1,1.  + 0,05  = 0, 434(m) .  1, 25.1, 6.550.0,92  Theo quy ®Þnh b¶ng 4.4 [1] ta chän d©y b¨ng c«ng dông chung lo¹i 2, réng B = 500(mm) cã 4 líp m ng cèt b»ng v¶i b¹t Б-820 cã bäc cao su bÒ mÆt l m viÖc dÇy 3 mm v mÆt kh«ng l m viÖc d y 1 mm. KÝ hiÖu d©y b¨ng ® chän L2 – 500 – 4 B – 820 – 3 – 1 (Γ0CT20-62). KÝ hiÖu d©y b¨ng ® chän L2-500-4-B-820-3-1Γ0CT20-62. 1 h3.MÆt c¾t ngang cña d©y b¨ng 2 1.líp cao su bÒ mÆt l m viÖc 3 2.líp m ng cèt 4 3.líp ®Öm cao su 4. líp cao su bÒ mÆt kh«ng l m viÖc H×nh 2.0- mÆt c¾t ngang d©y b¨ng
 6. 6 ChiÒu d y d©y b¨ng : δ = δ l + iδ m + δ k (CT 4.12 [1]) Trong ®ã : i = 4 – sè líp m ng cèt δ l = 3 mm – chiÒu d y líp bäc cao su ¬ mÆt l m viÖc δ k = 1 mm – chiÒu d y líp bäc cao su ¬ mÆt kh«ng l m viÖc δm=1,5 mm – chiÒu d y mét líp m ng cèt (b¶ng 4.5 [1] ) VËy δ = δ l + iδ m + δ k = 3 + 4.1,5 + 1 = 10 ( mm ) *) T¶i träng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu d i do khèi l−îng h ng Q 120 q= = = 26, 67(kg / m) ( CT- 5.12 [1] ). 3,6.v 3,6.1, 25 *) T¶i träng trªn mét mÐt chiÒu d i do khèi l−îng cña c¸c phÇn chuyÓn déng cña b¨ng qbt = 2qb + ql + qk ( CT- 6.7 [1] ) Trong ®ã : +) qb: T¶i träng trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu d i do khèi l−îng d©y b¨ng ; qb = 1,1.B.δ = 1,1.0,5.10 = 5,5 ( kg / m ) ( CT- 4.11 [1] ) +) ql , qk l t¶i träng trªn 1 ®¬n vÞ chiÒu d i do khèi l−îng phÇn quay cña c¸c con l¨n ë nh¸nh cã t¶i v kh«ng t¶i : ql=Gl/ll qk=Gk/lk Theo quy ®Þnh cña b¶ng 6.8 [1] lÊy ®−êng kÝnh con l¨n ®ì b»ng 102 mm . Theo sè liÖu ë b¶ng 6.9 [1] lÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh b¨ng l m viÖc (cã t¶i): ll=1400 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh kh«ng t¶i lk=2800 mm. Tõ b¶ng 6.15 [1] ta t×m ®−îc khèi l−îng phÇn quay cña c¸c con l¨n ®ì h×nh lßng m¸ng : Gc=11,5kg . vËy : ql=Gl/ll=Gc/ll=11,5/1,4=8,2 (KG/m) qk=Gk/lk=11,5/2,8=4,1 (KG/m) ⇒ q bt =2q b + q l + q k = 2.5,5 + 8, 2 + 4,1 = 23,3 ( KG / m ) 2. TÝnh chän tang Chän sö dông tang trô cã : §−êng kÝnh cÇn thiÕt cña tang truyÒn ®éng : Dt ≥ a.i = 125.4 = 500(mm) (CT- 6.3 [1] ) . Trong ®ã : a = 125 lÊy theo b¶ng 6.5 [1] víi v¶i l m m ng cèt d©y b¨ng l Б – 820 i = 4 - sè líp m ng cèt cña d©y b¨ng
 7. 7 Theo tiªu chuÈn cña ΓOCT10624-63 chän Dt = 500 mm . - §−êng kÝnh tang cuèi v tang c¨ng b¨ng b»ng 0,8.Dt = 0,8.500 = 400 mm . - ChiÒu d i cña tang lÊy theo quy ®Þnh ë ch−¬ng 6 b»ng B +100 = 500 + 100 = 600 mm . L1 L2 L B Dt H A1 A H×nh 2.1 Tang truyÒn ®éng Lo¹i KÝ hiÖu ChiÒu Dt A A1 L L1 L2 H Khèi B¨ng ®ai tang réng (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) l−îng d©y (kg) b¨ng B 5050-80 5040-60 500 500 850 270 600 1140 650 185 196 L1 L2 L B Dt H A1 A H×nh 2.2 Tang bÞ ®éng Lo¹i KÝ hiÖu ChiÒu Dt A A1 L L1 l2 H Khèi B¨ng ®ai tang réng mm mm mm mm mm mm mm l−îng d©y B (kg) (mm) 5050-80 5025-40 500 400 800 150 600 850 210 65 96
 8. 8 3. TÝnh chän con l¨n ®ì Theo quy ®Þnh cña b¶ng 6.8 [1] lÊy con ®ì lo¹i trung b×nh cã ®−êng kÝnh b»ng 102 mm . Theo sè liÖu ë b¶ng 6.9 [1] lÊy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh b¨ng l m viÖc (cã t¶i): ll=1400 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë nh¸nh kh«ng t¶i lk=3m. ë ®o¹n cong cña b¨ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì lÊy b»ng mét nöa kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ®ì ë ®o¹n th¼ng, tøc l b»ng 700 mm ®èi víi nh¸nh chÞu t¶i v 1400 mm ®èi víi nh¸nh kh«ng t¶i . 3.1/ Con l¨n ®ì nh¸nh cã t¶i : K B l 20° H2 H1 H B1 A L H×nh 2.3 Con l¨n ®ì ë nh¸nh cã t¶i KÝ hiÖu ChiÒu réng C¸c kÝch th−íc ( mm ) Khèi con l¨n d©y b¨ng Dc A L l l1 H H1 H2 l−îng ®ì (mm) (Kg) Ж5020-H 500 102 720 760 195 20 190 205 260 18,5 3.2/ Con l¨n ®ì nh¸nh kh«ng t¶i : H×nh 2.4 Con l¨n ®ì ë nh¸nh kh«ng t¶i
 9. 9 KÝ hiÖu ChiÒu C¸c kÝch th−íc ( mm ) Khèi con l¨n réng Dc A L L1 l H H1 B1 l−îng(Kg) d©y b¨ng П50 – B 500 102 720 760 600 14 154 205 100 10,5 4. Chän thiÕt bÞ c¨ng b¨ng ChiÒu d i vËn chuyÓn kh«ng lín : L = H / sin α = 6 / sin150 = 23, 2 ( m ) ChiÒu d i theo ph−¬ng ngang : Ln = L.cos α = 23, 2.cos150 = 22, 4 ( m ) V× vËy ta chän sö dông thiÕt bÞ c¨ng b¨ng l vÝt c¨ng b¨ng . H nh tr×nh cña thiÕt bÞ c¨ng b¨ng : x = Ln .k = 22, 4.0,015 = 0,336 ( m ) Trong ®ã : +) Ln= 22,4m l chiÒu d i h×nh chiÕu cña b¨ng lªn mÆt ph¼ng ngang ; +) k=0,015 l hÖ sè gi n d i c¶u d©y b¨ng theo b¶ng 6.11 [1] . VËy ta sñ dông thiÕt bÞ c¨ng b¨ng kiÓu vÝt . H×nh 2.5 : ThiÕt bÞ c¨ng b¨ng 5. ThiÕt bÞ v o t¶i v dì t¶i 5.1/ThiÕt bÞ v o t¶i KÝch th−íc ®−îc lÊy theo b¶ng 6.12 [1] B Bm l (mm) (mm) ( mm) 500 340 1200 H×nh 2.6: M¸ng v o t¶i 5.2/ ThiÕt bÞ dì t¶i Dïng c¸ch dì t¶i qua tang trèng nªn kh«ng cã thiÕt bÞ dì t¶i
 10. 10 Ch−¬ng III - tÝnh chÝnh x¸c 1.X¸c ®Þnh l−c c¨ng b¨ng : 7 W4,1 W67 1 W12 6 2 6m W56 5 W12 15° W2,3 4 W34 3 22,4 m H×nh 3.1 : S¬ ®å tÝnh lùc c¨ng b¨ng Chia d©y b¨ng th nh c¸c ®o¹n tõ 1 → 7 nh− h×nh vÏ , S1 → S7 thø tù l lùc c¨ng t¹i c¸c ®iÓm ®ã - Theo c«ng thøc : Si+1 = Si ± Wi+ (i+1) Trong ®ã : +) Si , Si+1 : Lùc c¨ng cña d©y b¨ng t¹i hai thø i v thø (i+1) +) Wi (i+1) : Lùc c¶n t¹i ®o¹n gi÷a hai ®iÓm kÕ tiÕp nhau thø i v thø (i+1) - Theo c«ng thøc trong b¶ng trang 103 - [1] qx .ω.Ln H’ = qb Trong ®ã : +) qx : l khèi l−îng trªn 1 d¬n vÞ chiÒu d i nh¸nh kh«ng t¶i qx =qb + qk = 5,5 + 3,83 = 9,33 (KG/m) +) ω : l hÖ sè c¶n chuyÓn ®éng ω = 0,035 +) Ln : chiÒu d i cña b¨ng theo ph−¬ng ngang Ln = 22,4 (m) 9,33.0,035.22, 4 ⇒ H’ = = 1,33 ( m ) < H = 6 ( m ) 5,5 Ta cã lùc c¨ng t¹i c¸c ®iÓm x¸c ®Þnh theo S1 nh− sau : S1 : coi l Èn Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 2 : S2 = S1 + S1 ( kq − 1) = S1 + S1 (1,05 − 1) = 1, 05S1 (CT 5.23 - [1])
 11. 11 kq: HÖ sè t¨ng lùc c¨ng cña bé phËn kÐo do lùc c¶n t¹i chi tiÕt quay kq = 1,05 víi gãc «m giòa b¨ng v tang l 900 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 3 : S3 = S2 + W2,3 W2,3 : Lùc c¨ng trªn ®o¹n kh«ng t¶i : W1,2 = qx.L2,3.(ω.cosα - sinα) (CT 5.20 - [1]) Trong ®ã : +)qx = 9,63 - khèi l−îng phÇn chuyÓn ®éng cña nh¸nh b¨ng kh«ng t¶i +)L : ChiÒu d i cña d©y b¨ng L = 23,2 m +) ω : HÖ sè c¶n chuyÓn ®éng ω = 0,04 ®èi víi æ l¨n (B¶ng 6.16 - [1]) +)α : l gãc nghiªng cña b¨ng α = 150 ⇒ W1,2 = 9,63.23,2.( 0,04.cos150 – sin150) = - 49 (KG) VËy S3 = S2 + W2,3 = 1,05S1 – 49 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 4 : S4 = S3 + S3(kq – 1 ) (CT 5.23 - [1]) = S3 + S3.(1,05 – 1) = 1,05S3 = 1,05(1,05S1 – 49) = 1,11S1 – 51,5 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 5 : S5 = S4 + S4(kq – 1 ) (CT 5.23 - [1]) = S4 + S4.(1,07 – 1) = 1,07S4 = 1,07.(1,11S1 – 49) = 1,19S1 – 52 kq = 1,07 víi gãc «m cña d©y b¨ng v o tang l 1800 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 6 : S6 = S5 + W5,6 Trong ®ã : * WV : Lùc c¶n t¹i vÞ trÝ v o t¶i ®Ó truyÒn cho h ng cã tèc ®é cña bé phËn kÐo Q.v WV = (CT 5.24 - [1]) 36 Trong ®ã : +) Q : N¨ng suÊt tÝnh to¸n Q = 120 T/h +) v : vËn tèc cña d©y b¨ng v = 1,25 m/s 120.1, 25 ⇒ Wv = = 4,167 (KG) 36 * Wm : Lùc c¶n do th nh dÉn h−íng cña m¸ng v o t¶i Wm = 5.l = 5.1,2 = 6 (KG) (CT 5.25 - [1])
 12. 12 W5,6 = Wm + WV = 4,167 + 6 = 10,167 (KG) VËy : S6 = S5 + W5,6 = S5 +10,167 = 1,19S1 – 52 + 10,167 = 1,19S1 – 42,167 Lùc c¨ng t¹i ®iÓm 7 : S7 = S6 + W6,7 W6,7 = (q + qbl ).(ϖ.Ln + H) (CT 5.17 - [1]) = (26,67 + 8,2 + 5,5)(0,04.22,4 + 6) = 297 (KG) VËy: S7 = S6 + W6,7 = S6 + 297 = 1,19S1 – 42,167 + 297 = 1,19S1 + 255 (1) MÆt kh¸c : ta cã quan hÖ gi÷ lùc c¨ng t¹i ®iÓm ®Çu v cuèi trªn d©y b¨ng theo CT ¬le : S7 = S1.e µα = S1.e 0,25.3,5 = 2,4 S1 µ : HÖ sè b¸m gi÷ d©y b¨ng cao su víi tamg thÐp α = 2000 = 3,5 rad: Gãc «m cña d©y b¨ng trªn tang (2) Tõ (1)&(2) suy ra : S1 = 211 (KG) S7 = 506 (KG) S2 = 1,05.S1 = 222 (KG) S3 = 1,05S1 – 49 = 222 – 49 = 173 (KG) S4 = 1,11S1 – 51,5 = 1,11.211 – 51,5 = 183(KG) S5 = 1,19S1 – 52 = 1,19.211 – 52 = 199 (KG) S6 = 1,19S1 – 42,167 = 1,19.211 – 42,167 = 209 (KG) KiÓm tra ®é vâng cña d©y b¨ng : §é vâng cho phÐp cña d©y b¨ng nh¸nh cã t¶i: ymax = ( qv + ql + qb ) lcl 2 ≤ [ y ] = 0,025lcl 8.Smin ymax = ( qv + ql + qb ) lcl = ( 26,67 + 8, 2 + 5,5)1, 42 2 = 0,034 < [ y ] = 0, 025.1, 4 = 0, 035 8.Smin 8.173 §é vâng cho phÐp cña d©y b¨ng nh¸nh kh«ng t¶i: ymax = ( qk + qb ) .lcl 2 ≤ [ y ] = 0,025lcl 8.S min ymax = ( qk + qb ) .lcl = ( 4,1 + 5,5) 2,82 2 = 0,04 < [ y ] = 0,025.2,8 = 0,07 8.Smin 8.173 VËy d©y b¨ng tháa m n yªu cÇu vÒ ®é vâng cho phÐp
 13. 13 2. biÓu ®å lùc c¨ng b¨ng theo chu vi 506 211 222 299 209 211 173 183 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S7 S6 S5 S1 S2 S3 S4 H×nh 3.2 : BiÓu ®å lùc c¨ng trªn b¨ng 3. KiÓm tra c¸c chi tiÕt ®· chän 3.1 / KiÓm tra d©y b¨ng - Lùc c¨ng d©y b¨ng lín nhÊt Smax = S7 = 506 (KG) Smax .n0 - Sè líp m ng cèt cÇn thiÕt ®Ó chÞu lùc lín nhÊt S4 l : i= kC .B Trong ®ã : +) n0 : HÖ sè dù ch÷ ®é bÒn chän theo b¶ng n0 = 9 +) k C : Giíi h¹n bÒn cña líp m ng cèt : kC = 55 (KG/cm) víi v¶i b¹t Б- 820 (B¶ng 4.7 – [1]) +) B : ChiÒu réng d©y b¨ng tÝnh b»ng cm B = 50 cm Smax .n0 506.9 VËy i= = = 1,7 < 4 k C .B 55.50 - Sè m ng cèt ® chän i = 4 > 1,7 ⇒ VËy b¨ng ® chän tho¶ m n v ®¶m b¶o ®ñ bÒn
 14. 14 3.2/ Lùc kÐo cÇn thiÕt ë tang truyÒn ®éng W = SV – SR = S4 – S1 = 506 – 211 = 295 (KG) 3.3/ KiÓm tra ®−êng kÝnh tang truyÒn ®éng - §−êng kÝnh tang truyÒn ®éng ®−îc kiÓm tra theo ¸p lùc d©y b¨ng lªn tang 360.W Dt ≥ (CT 6-4 - [1]) B.Pt .π .β .µ Trong ®ã : +) W: Lùc kÐo +) pt : ¸p lùc cho phÐp cña d©y b¨ng Pt = 10000 KG/m2 +) β : Gãc «m cña b¨ng lªn tang β = 1800 +) µ : HÖ sè ma s¸t gi÷a b¨ng v tang µ = 0,25 (B¶ng 6.6 – [1]) 360.295 ⇒ Dt ≥ = 0,15 (m) 0,5.10000.3,14.180.0, 25 §−êng kÝnh cÇn thiÕt nhá nhÊt l : 0,15 (m) §−êng kÝnh tang ® chän D = 0,5 > 0,15 m ⇒ §−êng kÝnh tang ® chän tho¶ m n yªu cÇu l m viÖc 4 . TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ 4.1/ HiÖu suÊt tang truyÒn ®éng 1 1 ηt = = = 0,86 (CT 6.13 - [1]) 1 + ωt .(2.ks − 1) 1 + 0, 05(2.2,14 − 1) Trong ®ã : +) ω t : HÖ sè c¶n cña tang ωt = 0,05 +) ks:hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña truyÒn ®éng ma s¸t phô thuéc v o gãc «m e µβ 2,7180,25.3,14 ks = = = 2,14 e µβ − 1 2, 7180,25.3,14 − 1 4.2/ C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®«ng c¬ C«ng suÊt trªn trôc truyÒn ®éng cña b¨ng (kW) , W0 .v No = (CT 6.12 - [1]) 102.η t Trong ®ã: +) W0 : lùc kÐo ; W0= 259 (KG) +) v : vËn tèc cña d©y b¨ng; v = 1,25 (m/s) ; +) η t : hiÖu suÊt tang truyÒn ®éng , η t =0,9
 15. 15 259.1, 25 No = = 3,5 ( kW ) 102.0,9 C«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬ k .N 0 1,15.3,5 N= = = 4, 0 ( kW ) ( CT 6.15 [1]) η 0,96 Trong ®ã : +) k: hÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt chän k = 1,15 ; +) η : hiÖu suÊt bé truyÒn tõ ®éng c¬ ®Õn trôc tang truyÒn ®éng tra theo η = 0,96 (b¶ng 5.1 [1] ) Tra b¶ng III.19.2 – [1] chän ®éng c¬ : KiÓu ®éng c¬ C«ng suÊt ®Þnh møc Tèc ®é quay HiÖu suÊt Khèi l−îng trªn trôc (kW) cña trôc (v/p) (%) (kg) A02 – 42 – 6 4,0 955 83 65 B5 B4 L b H t1 d h l L3 C2 d4 C 2C 2C2 B1 H×nh 3.3 §éng c¬ ®iÖn KÝch th−íc ®éng c¬ ®iÖn : L(mm) B1(mm) B4(mm) B5(mm) H(mm) 576 318 232 165 361 KÝch th−íc l¾p :(mm) L3 l b 2C 2C2 d d4 h t1 108 80 12 254 210 38 14 160 41,5
 16. 16 4.3/ Tû sè truyÒn cÇ thiÕt : * Tèc ®é quay cña tang truyÒn ®éng tÝnh theo c«ng thøc 6.16-[1] : 60.v 60.1, 25 nt = = = 47,77 ( v / p ) π .Dt 3,14.0,5 * Tû sè truyÒn c©n thiÕt cña bé truyÒn : nd 850 it = = = 18 ( v / p ) nt 47,77 5. Th nh lËp s¬ ®å truyÒn ®éng v tÝnh to¸n bé truyÒn 5.1 S¬ ®å truyÒn ®éng 1: §éng c¬ 2 : B¸nh ®ai 3 : Tang truyÒn ®éng 4 : CÆp b¸nh r¨ng hë H×nh 3.4 S¬ ®å ®éng häc hÖ truyÒn ®éng 5.2 TÝnh to¸n bé truyÒn ®éng *) Ph©n phèi tû sè truyÒn Tû sè truyÒn tæng : it = ibr . id Trong ®ã : +) id l tû sè truyÒn cña bé truyÒn ®ai. Chän id = 4 +) ibr l tû sè truyÒn cña cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp ibr = it /id = 18/4 = 4,5 *) X¸c ®Þnh th«ng sè trªn c¸c trôc ηbrt : hi u su t c a b¸nh r¨ng th¼ng ch n :ηbrt = 0,98 ηol : hi u su t c a l¨n ch n : ηol = 0,995 +) Trôc 1 : . C«ng suÊt : P = Pdc .ηd .ηol = 4,0.0,96.0,995 = 3,9 ( kW ) 1 . Tèc ®é : n1 = ndc / id = 955 / 4 = 212,5 ( v / p ) . M« men : T1 = 9,55.106.P / n1 = 9,55.106.3,9 / 212,5 = 175270 ( Nmm ) 1 +) Trôc 2 :
 17. 17 . C«ng suÊt : P2 = P .ηd .ηol = 3,9.0,96.0,995 = 3,7 ( kW ) 1 . Tèc ®é : n1 = n1 / ibr = 212,5 / 4,5 = 47, 2 ( v / p ) . M« men : T2 = 9,55.106.P2 / n2 = 9,55.106.3,7 / 47, 2 = 728890 ( Nmm ) a/ TÝnh to¸n bé truyÒn ®ai : Chän lo¹i ®ai thang th−êng cã kÝ hiÖu A Kí Kích thư c ti t Di n k Chi u dài Lo i ai hi u di n(mm) tích ti t bánh gi i di n A ai h n(mm) bt b h y0 ( mm ) 2 nh A 11 13 8 2,8 81 100- 560-4000 200 +) §−êng kÝnh b¸nh ®ai nhá : d1= 100 (mm) theo tiªu chuÈn π .d1.ndc 3,14.100.955 +) VËn tèc ®ai : v = = = 4,5 ( m / s ) 6.104 6.104 +) §−êng kÝnh b¸nh ®ai lín : d 2 = id .d1.(1 − ε ) = 4.100.(1 − 0, 01) = 396 ( mm ) Trong ®ã : hÖ sè trù¬t ε = 0,01 chän theo tiªu chuÈn d2 = 400(mm) d2 400 +) TØ sè truyÒn thùc tÕ : it = = = 4,04 d1.(1 − ε ) 100.(1 − 0,01) it − i 4,04 − 4 +) Sai sè tØ sè truyÒn δ i = .100% = .100% = 1% i 4 tho¶ m n ®iÒu kiÖn +) Chän s¬ bé tû sè a/d2 = 1,2 VËy kho¶ng c¸ch trôc l : a = 1,2 d2 = 1,2 . 400 = 480(mm) +) ChiÒu d i ®ai : 2 p (d1 + d 2 ) (d1 - d 2 ) l = 2a + + 2 4a 2 (CT 4.14 [2] ) 3,14( + 400) (400 - 100) 100 = 2.400 + + = 1641(mm) 2 4.400 Theo tiªu chuÈn chän : l = 1800 (mm) KiÓm nghiÖm ®ai vÒ tuæi thä i = v/l = 4,5/1,8 = 2,5 s-1 ≤ imax = 10s −1
 18. 18 +) TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc : l + l 2 - 8D 2 1015 + 10152 - 8.1502 a= = = 650 (mm) 4 4 p (d1 + d 2 ) 3,14( + 400) 100 Trong ã: l = l - = 1800 - = 1015 2 2 (d - d1 ) (400 - 100) D= 2 = = 150 2 2 d 2 − d1 +) Gãc «m trªn b¸nh ®ai nhá : α1 = 180 − 57 = 1450 ≥ α min = 1200 → tm a N .kd +) X¸c ®Þnh sè d©y ®ai : Z ≥ (CT 4.16 [2] ) [ P0 ].Cα .C1.Cu .Cz Trong ®ã : . K® = 1,1 – hÖ sè t¶i träng ®éng (b¶ng 4.7 [2] ) . C α : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña gãc «m Víi α 1 = 1450 C α = 0,88 (b¶ng 4.15 [2] ) . C1 hÖ sè kÓ ®Ó ¶nh h−ëng cña chiÒu d i ®ai l 1800 = = 1, 05 ⇒ C1 = 1, 08 l0 1700 . Cu : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña tØ sè truyÒn Cu= 1,14 . Cz : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng cña sù phan bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c d©y ®ai CZ = 0,9 4,1.1,1 ⇒Z ≥ = 4, 7 0,89.0,88.1, 08.1,14.0,9 VËy chän sè d©y ®ai l Z = 5 +) KÕt cÊu b¸nh ®ai : Theo b¶ng 4.21 [2] ta cã kÝch th−íc b¸nh ®ai B e bt b1 t KÝ hiÖu H h0 t e h0 A 12,5 3,3 15 10 H da d ϕ H×nh 3.5 : c¸c kÝch th−íc cña ®ai
 19. 19 - ChiÒu réng B = (Z - 1)t + 2e = (5 - 1).15 + 2.10 = 80 (mm) - §−êng kÝnh ngo i b¸nh ®ai : . B¸nh ®ai lín : d a 2 = d 2 + 2h0 = 400 + 2.3,3 = 406, 6 ( mm ) . B¸nh ®ai nhá: d a1 = d1 + 2h0 = 100 + 2.3,3 = 106, 6 ( mm ) 780 Pct K d - L c căng ai bn u: Fo = + Fv = nCa Z Fv : l c căng ph do l c ly tâm gây ra Fv = qm v 2 qm : kh i lư ng 1 mét chi u dài ai tra b ng 4.22 có qm = 0,105 Þ Fv = qm v 2 = 0,105.4,52 = 2,12 780 P K d 780.3,9.1,5 Þ Fo = 1 + Fv = + 2,12 = 154 (N ) nCa Z 24, 28.0,98.5 Fr = 2 Fo .Z .sin (a 1 / 2)= 2.154.5sin ( / 2)= 1488(N ) 150 b/ TÝnh to¸n bé truyÒn b¸nh r¨ng : - Chän vËt liÖu : VËt liÖu ChÕ ®é nhiÖt øng suÊt bÒn øng suÊt ch¶y §é cøng luyÖn σ b ( Nmm ) σ ch (Nmm) HB B¸nh nhá(1) thÐp 45 Th−êng hãa 580 290 190 B¸nh lín(2) thÐp 45 Th−êng hãa 540 270 170 - theo b¶ng 6.2 trang 92 - [2] σ0HLim = 2.HB +70 ; σ0FLim = 1,8.HB SH = 1,1 ; SF = 1,75 ⇒ σ0Hlim1 = 2.190 +70 = 450 Mpa σ0Hlim2 = 2.170 +70 = 450 Mpa σ0Flim1 = 1,8.190 = 342 Mpa σ0Flim2 = 1,8.170 = 324 Mpa - Sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc : NHO = 30H2,4HB ( CT - 6.5 -[4])
 20. 20 ⇒ N1HO = 30.1902,4 = 8,8.106 N2HO = 30.1702,4 = 6,8.106 NFO = 4.106 : sè chu kú thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ uèn - Sè chu kú thay ®æi vÒ øng suÊt t−¬ng ®−¬ng : NHE = NFE = N = 60.C.n.t∑ ( CT - 6.7 - [4]) Trong ®ã : +) c : l sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay +) n : l sè vßng quay trong mét phøc +) t∑ : tæng sè giê l m viÖc cña b¸nh r¨ng ⇒ N2HE = N2HE = 60.18,96.8.200.1,5 = 9,1.106 N1HE = N1HE = 6.9,1.106 = 5.106 N1HE 〉 N1HO ⇒ K1HL = 1 N2HE 〉 N2HO ⇒ K2HL = 1 N1FE 〉 N1FO ⇒ K1FL = 1 N2FE 〉 N2FO ⇒ K2FL = 1 - X¸c ®Þnh øng suÊt : 0 1 σ H lim 1 .K HL 450 [σH]1 = = = 410 ( MPa ) SH 1,1 0 2 σ H lim 2 .K HL 410 [σH]2 = = = 373 ( MPa ) SH 1,1 0 1 σ F lim 1 .K FE .K FC 342 [σF]1 = = = 195 ( MPa ) SF 1,75 0 2 σ FLim 2 .K FE .K FC 324 [σF]2 = = = 185 ( MPa ) SF 1,75 KFC : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h−ëng ®Æt t¶i KFC = 1 - øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : [σH1]max = 2,8.σch = 2,8.290 = 812 ( MPa ) [σH2]max = 2,8.σch = 2,8.270 = 756 ( MPa ) [σF1]max = 0,8.σch = 0,8.290 = 232 ( MPa ) [σF2]max = 0,8.σch = 0,8.270 = 216 ( MPa ) - X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc : M 1 .K Hβ aω = ka.(ibr + 1). 3 ( CT-6.15a [2]) [σ H ]2 .ibr .ψ ba

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản