Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 1: nhiệm vụ, yêu cầu và phương án thiết kế

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
188
lượt xem
83
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 1: nhiệm vụ, yêu cầu và phương án thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm Vụ Thiết Kế Thiết kế là một quá trình sáng tạo, trong quá trình này người thiết kế cần phải tìm hiểu, đề cập và giải quyết thoả đáng hàng loạt các yêu cầu khác nhau về phương pháp tính toán, chỉ tiêu khả năng làm việc, công nghệ chế tạo và quy trình lắp ráp, sử dụng và sửa chữa theo nhiều phương pháp khác nhau. Mục đích chính của phương pháp thiết kế là tìm ra và cụ thể hoá các giải pháp kỹ thuật để từ đó lựa chọn ra phương pháp tối ưu, phù hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 1: nhiệm vụ, yêu cầu và phương án thiết kế

  1. CHÖÔNG I NHIEÄM VUÏ, YEÂU CAÀU VAØ PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ 1.1. NHIEÄM VUÏ YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ 1.1.1. Nhieäm Vuï Thieát Keá Thieát keá laø moät quaù trình saùng taïo, trong quaù trình naøy ngöôøi thieát keá caàn phaûi tìm hieåu, ñeà caäp vaø giaûi quyeát thoûa ñaùng haøng loaït caùc yeâu caàu khaùc nhau veà phöông phaùp tính toaùn, chæ tieâu khaû naêng laøm vieäc, coâng ngheä cheá taïo vaø quy trình laép raùp, söû duïng vaø söûa chöõa theo nhieàu phöông phaùp khaùc nhau. Muïc ñích chính cuûa phöông phaùp thieát keá laø tìm ra vaø cuï theå hoùa caùc giaûi phaùp kyõ thuaät ñeå töø ñoù löïa choïn ra phöông phaùp toái öu, phuø hôïp vôùi nhieäm vuï nhö thieát keá vaø cuoái cuøng ñöa ra nhöõng thoâng tin veà ñoái töôïng thieát keá, töø nhöõng thoâng tin ñoù coù theå taïo ra moät saûn phaåm cuï theå. Vieäc thieát keá phaûi ñaûm baûo khaû naêng thöïc hieän ñöôïc caùc giaûi phaùp kyõ thuaät, nghóa laø phaûi coù söï phuø hôïp giöõa caùc ñaëc tính kyõ thuaät cuûa caùc ñoái töôïng môùi vôùi caùc giaûi phaùp kyõ thuaät vaø möùc ñoä phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät cuõng nhö thöïc teá saûn xuaát. 1.1.2. Yeâu Caàu Thieát Keá 1.1.2.1. Nhöõng yeâu caàu chung
  2. Trong quaù trình thieát keá, cheá taïo, laép ñaët vaø söû duïng caàn caåu treân taøu phaûi tuaân thuû theo caùc yeâu caàu vaø nhöõng quy ñònh cuï theå sau: 1.1.2.1.1. Vaät lieäu cheá taïo Vaät lieäu phaûi coù chaát löôïng cao vaø phaûi ñöôïc söû duïng thích hôïp, ñuùng muïc ñích vaø ñuùng nhaõn maùc cuûa vaät lieäu. Trong quaù trình caát giö,õ vaät lieäu khoâng bò hö hoûng khi nhieät ñoä khoâng khí thay ñoåi trong khoaûng töø 30oC ñeán 65oC. Vaät lieäu cheá taïo caùc chi tieát coù theå laøm vieäc toát khi nhieät ñoä nöôùc bieån thay ñoåi töø 1oC ñeán 30oC neáu chuùng tieáp xuùc vôùi nöôùc bieån. Khoâng bò aên moøn, ræ, muïc vaø caùc aûnh höôûng xaáu khaùc cuûa nöôùc bieån, daàu vaø caùc chaát aên moøn khaùc. Phaûi ñaûm baûo ñuùng vôùi caùc quy ñònh cuûa caùc cô quan coù chöùc naêng. Cô quan ñaêng kieåm phaûi xaùc ñònh thôøi gian söû duïng caùc trang thieát bò caàn caàu coù xu höôùng hö hoûng theo thôøi gian. * Thöû nghieäm cheá taïo Caùc loaïi vaät lieäu tröôùc khi ñöa vaøo cheá taïo ñeàu phaûi ñöôïc thöû nghieäm theo qui ñònh, phaûi coù söï giaùm saùt cuûa cô quan coù chöùc naêng ñeå ñaûm baûo cho caùc trang thieát bò caàn caåu ñöôïc cheá taïo theo ñuùng tieâu chuaån ñaõ ñöôïc xeùt duyeät.
  3. 1.1.2.1.2. Ñaùnh giaù thöû nghieäm vaø duyeät caùc boä phaän caàn caåu. Caàn caåu phaûi ñöôïc chính quyeàn haønh chính, caùc cô quan coù chöùc naêng xeùt duyeät. Tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng caàn caåu thì chính quyeàn haønh chính phaûi ñaûm baûo raèng caùc boä phaän caàn caåu ñoù: - Ñaõ ñöôïc thöû nghieäm ñeå xaùc ñònh chuùng thoûa maõn caùc yeâu caàu ñaõ ñöôïc quy ñònh phuø hôïp vôùi caùc khuyeán caùo cuûa caùc toå chöùc coù lieân quan. - Ñaõ ñöôïc thöû nghieäm thaønh coâng thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa chính quyeàn haønh chính. Caùc thöû nghieäm ñoù veà cô baûn laø töông ñöông vôùi nhöõng thöû nghieäm ñaõ ñöôïc neâu trong khuyeán caùo. - Coù caùc tieâu chuaån an toaøn töông ñöông vôùi caùc yeâu caàu ñaõ ñöôïc quy ñònh vaø ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù thöû nghieäm phuø hôïp vôùi caùc khuyeán caùo cuûa caùc toå chöùc coù lieân quan. - Ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù thöû nghieäm thaønh coâng, thoûa maõn caùc tieâu chuaån cuûa chính quyeàn haønh chính. 1.1.2.1.3. Vieäc tính toaùn phaûi tuaân thuû theo qui phaïm thieát keá. 1.1.2.2. Nhöõng yeâu caàu cuï theå cuûa caàn caåu Yeâu caàu ñaàu tieân ñoái vôùi vieäc thieát keá caàn caåu ñoù laø caàn, coät vaø taát caû caùc maùy moùc thieát bò ñeå caåu haøng phaûi thieát keá sao cho ñaày ñuû coù theå caåu haøng moät caùch an toaøn vaø tieän lôïi nhaát.
  4. Caùc thieát bò phuï kieän cuûa noù nhö caùc tôøi, phanh..., phaûi coù ñuû ñoä beàn ñeå chuùng coù theå chòu ñöôïc caùc cuoäc thöû nghieäm tónh vôùi taûi troïng baèng 2.2 laàn taûi troïng laøm vieäc ñònh möùc. Caàn caåu phaûi ñöôïc thieát keá sao cho chuùng coù keát caáu ñôn giaûn ñeå thuaän tieän trong coâng vieäc baûo döôõng caàn thieát, thöôøng xuyeân vaø ñöôïc giaûm nheï ñeàu khoái löôïng caàn truïc. Ñoái vôùi taát caû caùc chi tieát caàn ñöôïc baûo döôõng thöôøng xuyeân bôûi caùc thuûy thuû thì caàn phaûi ñöôïc boá trí sao cho deã ñeán gaàn nhaát vaø deã baûo döôõng nhaát. Khi thieát keá thieát bò phanh döøng cuûa tôøi naâng haøng cuûa caàn caåu phaûi thieát keá sao cho chuùng coù ñuû ñoä beàn vaø an toaøn, coù theå laøm vieäc toát khi: + Thöû tónh vôùi taûi troïng baèng 1,5 laàn taûi troïng laøm vieäc ñònh möùc. + Thöû ñoäng vôùi taûi troïng baèng 1,1 laàn taûi troïng ñònh möùc. + Coù theå ngöøng ngay vieäc naâng haï haøng hoùa ôû baát kyø vò trí naøo khi ñang boác dôû haøng. Ngoaøi ra caùc boä haõm döøng naøy coøn luoân ñöôïc baûo döôõng choáng thaám nöôùc, daàu theo quy ñònh. + Ñoái vôùi caùc loaïi phanh laøm vieäc bôûi söùc ngöôøi phaûi coù keát caáu sao cho chuùng luoân ôû tö theá saün saøng laøm vieäc, tröø khi coù ngöôøi ñieàu khieån hoaëc ñöôïc taùc duïng bôûi moät cô caáu naøo ñoù do ngöôøi ñieàu khieån noù giöõ phanh ôû traïng thaùi môû.
  5. Khi thieát keá caàn caåu phaûi chuù yù ñeán caùc thaønh phaàn keát caáu cuûa caùc roøng roïc, daây caùp, daây quay caàn, caùc moái noái, phuï tuøng khaùc, chuùng phaûi ñöôïc thieát keá vôùi heä soá an toaøn toái thieåu treân cô sôû cuûa taûi troïng laøm vieäc ñònh möùc vaø ñoä beàn tôùi haïn cuûa loaïi vaät lieäu ñöôïc duøng ñeå cheá taïo. Phaûi söû duïng heä soá an toaøn toái thieåu baèng 6 cho taát caû caùc thaønh phaàn keát caáu cuûa caàn caåu. Caùc loaïi daây caùp ôû ñaây phaûi laø loaïi caùp theùp kieåu khoâng xoaén, khoâng ræ. Caàn ñöôïc thay theá khi coù hieän töôïng hö hoûng, caùp ñaõ bò soå vaø ñöùt quaù soá sôïi cho pheùp trong thôøi ñieåm khoâng quaù naêm naêm. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa tôøi naâng haøng theo TOCT 12617- 78 nhö sau: - Naêng suaát cuûa tôøi (soá chu kyø laøm vieäc trong moät giôø) khoâng nhoû hôn trò soá cho trong baûng [5.52 tr 260 soå tay thieát bò taøu thuûy]. - Tôøi naâng, haï, giöõ ñöôïc haøng coù troïng löôïng baèng 1,2 laàn löïc keùo danh nghóa. - Tôøi ñöôïc cheá taïo theo kieåu tôøi traùi hoaëc tôøi phaûi. Tôøi phaûi laø tôøi coù hoäp giaûm toác naèm ôû beân phaûi tang khi nhìn töø phía ñoäng cô hoaëc tay tang ñieàu khieån tôøi. Tang cuûa tôøi phaûi khi cuoán caùp vaøo, phaûi quay theo chieàu kim ñoàng hoà neáu nhìn töø phía hoäp giaûm toác. Tôøi traùi coù hoäp giaûm toác naèm ôû beân traùi tang, tang quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà khi cuoán caùp.
  6. - Tôøi thuoäc nhoùm toác ñoä 1 khoâng coù boä xeáp caùp, tôøi nhoùm toác ñoä 2,3,4 coù theå coù boä xeáp caùp hoaëc khoâng. Khi khoâng coù boä xeáp caùp soá lôùp caùp treân tang khoâng quaù ba lôùp. - Tôøi phaûi coù phanh töï ñoäng, thöôøng ñoùng. Phanh phaûi haõm tôøi khi ñöa tay ñieàu khieån veà vò trí “döøng” hoaëc khi maát ñieän. Löïc phanh tính toaùn khoâng nhoû hôn 1.5 laàn löïc keùo danh nghóa cuûa tôøi. - Tôøi coù theå hoaëc khoâng coù tang cong. - Khi tôøi chòu löïc keùo danh nghóa öùng suaát tính toaùn trong caùc chi tieát khoâng lôùn hôn 0.4ch vaø 0,28b cuûa vaät lieäu. - Thieát bò ñieän cuûa tôøi phaûi laøm vieäc vôùi ñieän aùp xoay chieàu 380V, taàn soá 50Hz. Tôøi nhoùm toác ñoä 1 phaûi laøm vieäc vôùi ñieän aùp xoay chieàu 220V, taàn soá 50Hz vaø ñieän aùp moät chieàu 220V ñoäng cô ñieän xoay chieàu cuûa tôøi phaûi taïo ra ñöôïc ôû moïi caáp toác ñoä (tröø caáp toác ñoä nhoû nhaát) moâmen khôûi ñoäng ñöôïc tính toaùn baèng 1,5  2,5 moâmen öùng vôùi löïc keùo danh nghóa. ÔÛ caáp toác ñoä nhoû nhaát, moâmen khôûi ñoäng tính toaùn (ôû ñieän aùp ñònh möùc) khoâng ñöôïc nhoû hôn 1,3 moâmen ñònh möùc. - Quaõng ñöôøng haõm haøng (m) öùng vôùi löïc keùo danh nghóa (tính töø luùc baét ñaàu haõm) khoâng vöôït quaù 0,6 laàn trò soá toác ñoä haï lôùn nhaát cuûa haøng noùi treân (m/s). Khi naâng haøng öùng vôùi löïc keùo danh nghóa, gia toác khoâng quaù 3m/s2.
  7. - Caùp naâng haøng duøng trong tôøi laø caùp coù giôùi haïn beàn cuûa sôïi b = 1600Mpa (160kg/s2) OCT 7668-69 vaø OCT 2688-69 (ñoái vôùi tôøi 1,2,3). - Tôøi giöõ caàn laø moät loaïi tôøi naâng caàn khoâng coù haøng treân moùc nhöng giöõ ñöôïc haøng ñònh möùc treân moùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản