Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 10: Kích thước của tang và ròng rọc

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
135
lượt xem
48
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 10: Kích thước của tang và ròng rọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường kính nhỏ nhất cho phép đối với tang và ròng rọc xác định theo công thức: Dt de (e-1) = 15 (18-1) = 255 mm Chọn Dt = Drr = 300mm, tang trơn không cắt rãnh hình (211) Chiều dài làm việc của dây cáp là: 1 = (l1 + ln) ac = (13,1 – 4,28).4 = 35m Với: l1. ln – chiều dài của palăng ứng với tầm với xa nhất và tầm với gần nhất, xác định từ sơ đồ hình học của cần trục (bảng 2-10) Chiều dài đoạn dây cáp trên một bước cuốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 10: Kích thước của tang và ròng rọc

  1. 1 Chương 10: Kích thöôùc cô baûn cuûa tang vaø roøng roïc Ñöôøng kính nhoû nhaát cho pheùp ñoái vôùi tang vaø roøng roïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Dt  de (e-1) = 15 (18-1) = 255 mm Choïn Dt = Drr = 300mm, tang trôn khoâng caét raõnh hình (2- 11) Chieàu daøi laøm vieäc cuûa daây caùp laø: 1 = (l1 + ln) ac = (13,1 – 4,28).4 = 35m Vôùi: l1. ln – chieàu daøi cuûa palaêng öùng vôùi taàm vôùi xa nhaát vaø taàm vôùi gaàn nhaát, xaùc ñònh töø sô ñoà hình hoïc cuûa caàn truïc (baûng 2-10) Chieàu daøi ñoaïn daây caùp treân moät böôùc cuoán 1 lôùp laø: lt =  (Dt + dc) = 3,14 (0,3 + 0,015) = 0,989m Soá böôùc cuoán caùp: l 35 Z   35 voøng lt 0,989 Chieàu daøi caàn thieát cuûa tang L = Z.dc = 35.15= 525 mm Beà daøy cuûa tang theo coâng thöùc kinh nghieäm:  = 0,02.D + (6  10) = 0,02 . 300 + 6 = 12mm
  2. 2 ÖÙng suaát neùn theo coâng thöùc k . .S dm n    n   .t Vôùi: Sñm – löïc caêng caùp lôùn nhaát  - beà daøy thaønh tang t - böôùc cuoán caùp  - heä soá giaûm öùng suaát, taêng baèng gang  = 0.8 k – heä soá phuï thuoäc soá lôùp cuoán caùp treân tang, k=1 1.0,8.10611   62 N / mm 2 12.11,5 Tang ñöôïc ñuùc baèng gang CБ 15-32 laø vaät lieäu phoå bieán nhaát coù giôùi haïn beàn neùn laø: bn = 565N/mm2.  bn 565 [ ]    113 N / mm 2 5 5 Vaät tang coù beà daøy  = 12mm, tang laøm vieäc ñuû beàn 2.3.3. Ñoäng Cô Ñieän Ta phaân thaønh 10 vò trí cuûa caàn töông öùng vôùi caùc goùc nghieâng, 1, 1..... 1. ÖÙng vôùi 150, 200, 300,.....730. Ñeå tính löïc trung bình bình phöông leân palaêng naâng caàn trong quaù trình thay ñoåi taàm vôùi töø Lmax ñeán Lmin. ÔÛ ñaây ta trình baøy caùch tính cho vò trí töông öùng vôùi goùc 1 = 150, ñoái vôùi caùc vò trí khaùc cuõng tính töông töï. Keát quaû cho ta nhö sau: Vaän toác thay ñoåi chieàu daøi palaêng naâng caàn l1  ln 13,01  4,28 vp    0,538m / s t 16,2
  3. 3 Vôùi: l1, ln – chieàu daøi palaêng caàn ôû vò trí ñaàu vaø vò trí cuoái cuûa caàn. t- thôøi gian thay ñoåi töø Lmax ñeán Lmin Lmax  Lmin 11,6  3,5 t   0,27 phut  16,2 s Vn 30 Thôøi gian thay ñoåi taàm vôùi töø vò trí 1 ñeán vò trí 2 l1  l2 13,01  12,28 t1    1,36s Vp  0,538 Ñoái vôùi caùc vò trí khaùc tính töông töï coù ñöôïc soá lieäu theo baûng (2-10)
  4. 4 Baûng 2-10. Caùc soá lieäu ñeå tính ñoäng cô vaø caùc chi tieát cô caáu thay ñoåi taàm vôùi Caùc thoâng soá tính toaùn Vò trí cuûa caàn töông öùng vôùi goùc nghieâng -1 I(150) II(200) III(250) IV(300) V(350) VI(450) VII(550) VIII(600) IX(650) X(730) Caùnh tay ñoøn b,m 8,01 8,25 8,45 8,65 8,76 8,97 8,94 8,77 8,48 7,35 Chieàu daøi palaêng lP, m 13,01 12,28 11,57 10,8 10,06 8,79 6,8 6,15 5,39 4,28 Thôøi gian thay ñoåi taàm 0 1,35 2,67 4,1 5,48 8,49 11,71 12,75 14,16 16,22 vôùi t,s Löïc trong palaêng naâng caàn Sc, KN a) Q = 25KN vaø q = 40,01 38,93 36,77 35,06 33,0 28,28 24,03 22,03 19,78 17,25 400N/m2 b) Q = 0KN vaø q = 3,9 3,805 3,66 3,56 34,2 3,07 2,78 2,64 2,48 2,41 400N/m2 c) Q = 20KN vaø q = 33,41 32,1 30,38 29,03 27,38 13,6 20,21 18,61 16,91 14,12 400 N/m2
  5. 5 d) Q = 15 KN vaø q = 19,03 18,42 17,6 16,96 16,15 14,23 12,56 11,77 10,87 10,15 400N/m2 Löïc trung bình STB KN öùng vôùi taûi troïng Theo muïc a 39,52 37,85 35,92 34,06 30,58 26,23 23,07 20,82 18,54 Theo muïc b 3,85 3,736 3,61 3,58 3,29 2,95 2,62 2,32 2,19 Theo muïc c 32,75 31,24 29,92 28,41 25,48 21,88 19,82 17,72 15,7 Theo muïc d 18,72 18,01 17,23 16,54 15,39 13,80 12,33 11,64 10,12 Theo muïc e 11,75 11,41 11,52 10,62 10,09 9,29 8,58 7,85 8,09 Khoaûng thôøi gian cuûa 1,36 1,36 1,43 1,73 2,91 3,14 1,20 1,41 2,06 löïc STB taùc duïng ti, s
  6. 6 Löïc trung bình bình phöông taùc duïng palaêng naâng caàn trong chu kyø laøm vieäc naâng coù taûi vaø haï khoâng taûi theo coâng thöùc: S 2TB1.t1  S 2TB 2 .t2  ... Stb   t 39,522.1,35  37,8521,32  35,922.1,43  34,062.1,37  30,582.2,91  26,232.3,14   23,07 2.1,2  20,822.1,41  18,542.2,06  3,852.1,36  3,732.1,32  3.612.1,43  3,582.1,37  3,292.2,91  2,952.3,14  2,622.1,2  2,322.1,41  2,192.2,06 2.16,2  21KN Hieäu suaát chung cuûa cô caáu naâng caàn: c = pc . tc . oc . bl = 0,92 . 0,96. 0,83. 0,95 = 0,7 Trong ñoù: pc = 0,913- hieäu suaát palaêng naâng caàn tc . oc – hieäu suaát tang vaø boä truyeàn cô caáu bl – hieäu suaát baûn leà Coâng suaát trung bình bình phöông yeâu caàu ñoái vôùi ñoäng cô ñieän trong chu kyø laøm vieäc naâng coù taûi vaø haï khoâng taûi. STB .V p 21000.0,538 NTB    16,14 KW 1000.c 1000.0,7 Thôøi gian moät chuø kyø vôùi soá chu kyø trung bình trong moät giôø laø, ack = 30 3600 tck   120 s 30
  7. 7 Cöôøng ñoä laøm vieäc thöïc teá toái ña cuûa ñoäng cô ñieän khi haï caàn truïc laøm vieäc vôùi caùc taàm vôùi töø lôùn nhaát ñeán nhoû nhaát. tlv 2.16,2 CÑth  .100   27% tck 120 tlv = 2.16,2: thôøi gian thay ñoåi taàm vôùi töø Max ñeán Min Coâng suaát tính toaùn ñoái vôùi ñoäng cô ñieän 25% CÑth 27 N t  N tb  16,14.  16,77 KW CÑdn 25 Ta choïn ñöôïc ñoäng cô ñieän coù caùc thoâng soá cô baûn sau: Baûng 2-11: Caùc thoâng soá cuûa ñoäng cô cuûa cô caáu naâng caàn Kieåu Coâng Vaän Cos Mm M max Moâmen Troïng M dm M dm ñoäng suaát toác  baùnh ñaø löôïng cô KW (v/ph) cuûa roto (kg) (GD2 (kgm2) ÑK 84- 16 980 0,86 1,5 2,2 6,5 310 6 Kieåm tra khaû naêng quaù taûi töùc thôøi, soá voøng quay caàn coù cuûa tang naâng caàn: 60.V p .ac 60.0,538.4 ntg    131v / p  .Dc 3,14.0,3150
  8. 8 Tyû soá truyeàn cuûa boä truyeàn trung gian laø: nde 980 ic    7,5 n1 131 Moâmen do löïc toång lôùn nhaát taùc duïng trong palaêng naâng caàn (soá lieäu theo baûng 2-3) Sc max .Dc 40144.0,315 M max    300 Nm 2.ac .ic .c 2.4.7, 5.0,7 Moâmen danh nghóa cuûa ñoäng cô: N dc 16 M dn  9550  9550.  156 Nm ndc 980 Moâmen lôùn nhaát ñoäng cô coù theå phaùt ra khi quaù taûi Mñemax = gh . Mdn = 3.156 = 468Nm Vaäy Mmax < Mñemax Kieåm tra thôøi gian môû maùy vôùi löïc Smax, moâmen môû maùy trung bình cuûa ñoäng cô, theo coâng thöùc: M max  M min (2  1,1).156 Mm    241,8 Nm 2 2 Vôùi: Mmax  1,8  2,8Mdn – moâmen maùy lôùn nhaát, Nm Mmin  1,1 Mdn – moâmen môû maùy nhoû nhaát, Nm Moâmen voâ laêng treân truïc I ñoäng cô  (GD2)I = GD21 + GD2kn = 65 + 103,5 = 168,5Nm2 Vôùi: GD2kn = 103,5Nm2 moâmen voâ laêng cuûa khôùp noái cuøng baùnh phanh
  9. 9 Thôøi gian môû maùy 2 L1 2   (Gi D ) n 2 (Q  Ge . 2 ) Dc n1 tm  n i 1 1  L 375( M m  M t ) 375( M m  M 1 )ac2ic2c  1  2  36000  4000    .0,31502.980 1,15.168,5.980  2     375(604,5  300) 375(604,5  300).42.5, 052.0,7  1, 75  0,040  1, 79 Vaäy thôøi gian môû maùy vôùi löïc toång lôùn nhaát Scmax naèm trong giôùi haïn cho pheùp (45)s, ñoäng cô ñieän choïn ñaõ hôïp lyù. Döïa vaøo coâng suaát, tyû soá truyeàn ta choïn ñöôïc boä truyeàn döôùi daïng hoäp giaûm toác töông öùng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản