Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -Chương 11: Tính chọn phanh

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
145
lượt xem
41
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -Chương 11: Tính chọn phanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra khả năng giữ cần dưới tác dụng của gió ở trạng thái làm việc khi không có vật và cần ở vị trí tương ứng với góc nghiêng lớn nhất (s = 730) túc là vị trí nguy hiểm nhất. Lực trong palăng nâng cần trong trường hợp này gồm hai thành phần: - Lực S10 do trọng lượng bộ phận mang và trọng lượng bản thân cần theo công thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -Chương 11: Tính chọn phanh

  1. Chương 11: Tính Choïn Phanh Ñeå kích thöôùc vaø cô caáu phanh ñöôïc nhoû goïn ta seõ ñaët phanh ôû truïc thöù nhaát, moâmen phanh ñöôïc tính theo coâng thöùc: S c max .Dc . c 40144.0,2115.0,7 M p  k.  1,75.  260 Nm 2.ac .ic 2.4.5,05 Kieåm tra thôøi gian phanh cho vò trí nguy hieåm nhaát, khi phanh caàn coù vaät naâng ñang ôû vò trí thaáp nhaát: 2 L1   (Gi D ) nl 2 2 ).De2 .n1.c (Qo  Gc . t ph  1 l  L 375( M *  M t* p 375( M *  M t* )ac2ic2 p  1  2  36000  4000    .0,31502.980.0, 7 1,15.168,5.980  2     375(260  146) 375(260  146).42.5, 052  4,52  0,040  4,56s S c max .Dc .c 40144.0,3150.0,7 Trong ñoù: M t*    146 Nm 2.ac ic 2.4.7,5 Vaäy thôøi gian phanh vôùi löïc toång lôùn nhaát ôû vò trí nguy hieäm nhaát naèm trong giôùi haïn cho pheùp (45)s
  2. Kieåm tra khaû naêng giöõ caàn döôùi taùc duïng cuûa gioù ôû traïng thaùi laøm vieäc khi khoâng coù vaät vaø caàn ôû vò trí töông öùng vôùi goùc nghieâng lôùn nhaát ( = 730) tuùc laø vò trí nguy hieåm nhaát. Löïc trong palaêng naâng caàn trong tröôøng hôïp naøy goàm hai thaønh phaàn: - Löïc S10 do troïng löôïng boä phaän mang vaø troïng löôïng baûn thaân caàn theo coâng thöùc: Lc Qm .a2  Ge .a1 Qm .Lc . cos   Gc . 2 . cos  St0   b b 500.12. cos(73)  4000.6. cos(73)   1193 N 7,35 - Löïc S20 do taûi troïng gioù ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc, aùp löïc gioù ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc vôùi caàn Lc = 12m, ñaët nghieâng moät goùc 730 coù theå laáy trung bình q = 1000N/m2. + Taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn ñaët ñöùng laø: W1’ = kk.q.F0 = 1,4 .1000. 2,8 = 3920N + Khi caàn ñaët nghieâng 1 goùc 730 taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn laø:
  3. W1 = W1’. sin = 3920. sin73 = 3749N Taûi troïng gioù taùc duïng leân boä phaän mang khoâng ñaùng keå, W2 = 0 Vaäy löïc S20 do taûi troïng gioù ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc: L1 W1.H1 W1. .sin  3749.6.sin 73 S2  0  2   2926 N b b 7,35 Toång löïc taùc duïng leân palaêng caàn khi chòu gioù ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc seõ baèng: Sc0 = S10 + S20 = 1193 + 2926 = 4119N - Moâmen tónh taùc duïng leân truïc phanh luùc naøy baèng: Sc0 .Dc .c 4119.0,315.0,7 M t0    15 N 2.ac .ic 2.4.7,5 - Heä soá an toaøn phanh giöõ caàn seõ baèng: M ph 260 k 0   17,3  1, 25 M t 15 Vaäy moâmen phanh (Mph = 260Nm) ñaõ tính treân laø hôïp lyù Ta choïn phanh maù ñieän töø TKT – 300 coù caùc thoâng soá sau: + Moâmen phanh: Mph = 280N
  4. + Ñöôøng kính ñóa phanh: 300mm + Troïng löôïng: 94,5kg Ta choïn phöông aùn mua saün khi duøng ta chæ caàn ñieàu chænh ñeå ñuùng vôùi moâmen phanh yeâu caàu sô ñoà truyeàn ñoäng theo hình (2-7) 2.4. CÔ CAÁU QUAY 2.4.1. Sô Ñoà Cô Caáu Quay Caàn 2.4.1.1. Sô ñoà palaêng
  5. 2.4.1.2. Caùc thoâng soá tính toaùn - Vaän toác quay caàn: vp = 1v/ph - Cheá ñoä laøm vieäc cuûa cô caáu: nheï - Goùc quay toái ña khi caàn laøm vieäc: 1700 - Taûi troïng ôû moïi taàm vôùi. Q = 3,6 taán - Boä phaän mang: Qm = 50kg - Troïng löôïng caàn: Gc = 400kg

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản