Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 12:Tính toán cơ cấu quay

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
144
lượt xem
62
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 12:Tính toán cơ cấu quay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định momên tác dụng lên cần Toàn bộ momên cản tĩnh của cơ cấu quay tại chốt chân cần là: Mq = M1, M2 , M3 Với: + M1 – momên cản do ma sát của hệ thống tựa quay + M2- momên do độ nghiêng chòng chành trên tàu + M3 – momên cản do gió Trong công thức trên lấy dấu + khi độ chòng chành tàu và gió cản trở chiều quay cần, lấy dấu – khi độ nghiêng tàu và gió xuôi chiều quay. - Momên cản do ma sát quay cần bằng hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 12:Tính toán cơ cấu quay

  1. Chương 12: Tính Toaùn Cô Caáu Quay 2.4.2.1. Xaùc ñònh moâmen taùc duïng leân caàn Toaøn boä moâmen caûn tónh cuûa cô caáu quay taïi choát chaân caàn laø: Mq = M1  M2  M3 Vôùi: + M1 – moâmen caûn do ma saùt cuûa heä thoáng töïa quay + M2- moâmen do ñoä nghieâng choøng chaønh treân taøu + M3 – moâmen caûn do gioù Trong coâng thöùc treân laáy daáu + khi ñoä choøng chaønh taøu vaø gioù caûn trôû chieàu quay caàn, laáy daáu – khi ñoä nghieâng taøu vaø gioù xuoâi chieàu quay. - Moâmen caûn do ma saùt quay caàn baèng heä thoáng palaêng chuû yeáu do ma saùt chaân caàn, ta choïn heä thoáng töïa quay chòu taûi troïng ngang H vaø taûi troïng ñöùng V. Phaûn löïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: QL  Gc a H  H1  H 2  h
  2. 36000.11, 6  4000.6.sin150  9  47090N V = Q +G = 36000 + 4000 = 40000N Moâmen do caûn ma saùt do phaûn löïc ngang xaùc ñònh theo coâng thöùc: d1 M n  H1. f . 2 Vôùi: d1- laø ñöôøng kính ngoõng truïc choïn sô boä d1 = 80mm; f- heä soá ma saùt vôùi oå tröôït 0,1. 80  Mn = 40000.0,1. = 160000 Nmm = 160 Nm 2 Moâmen caûn ma saùt chòu taûi troïng ñöùng V tính theo coâng thöùc: Mñ = V.f.dth Vôùi: dtb – ñöôøng kính trung bình cuûa oå, dtb = (80 + 40)/2 = 60mm Mñ = 40000. 0.1.60 = 240000N = 240Nm. Vaäy M1 = Mn + Mñ = 160 + 240 = 400Nm Moâmen do ñoä choøng chaønh taøu ta laáy goùc nghieâng taøu laéc ngang 10 . M2=(Q0.L+GC.a).sin1= (36000.11,6 + 4000.5,8).sin1= 7693 Nm Moâmen caûn quay do gioù theo coâng thöùc: M3 = q.(Fv.L + F1.a) Vôùi: q- aùp löïc löïc gioù tính toaùn, q = 200N/m2
  3. Fv- dieän tích chòu gioù cuûa vaät naâng, Fv = 4m2 F1- dieän tích chòu gioù cuûa caàn vaø caùc chi tieát treân noù, F1 = 2,5m2 M3 = 200 (4.11,6 + 2,5.6. sin15) = 10056 Nm Vaäy moâmen caûn quay baèng: Mq = M1 + M2 + M3 = 400 + 7693 + 10056 = 18149 Nm 2.4.2.2. Heä thoáng tang, roøng roïc cuûa cô caáu quay 2.4.2.2.1. Tính choïn caùp Trong quaù trình laøm vieäc cuûa cô caáu quay thì daây caùp ñöôïc cuoán leân tang, qua roøng roïc ñoåi höôùng. Ñeå tieän lôïi trong khi laøm vieäc, giaûm löïc caêng daây caùp vaø giaûm ñöôøng kính kích thöôùc boä truyeàn ñoäng. Ta choïn sô ñoà palaêng ñôn vôùi boäi suaát palaêng a = 4 ñeå quay caàn. + Löïc caêng ñònh möùc xuaát hieän ôû palaêng quay caàn khi goùc naâng nhoû nhaát vôùi heä caàn Mo – Xleâvinh ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (5.15 tr.186 soå tay Thieát bò taøu thuûy T2): A.Q0 Tm  1 B / D Vôùi A- trò soá cho trong baûng [5.15- Tr.186 soå tay Thieát bò taøu thuûy T2]: Tyû soá h/l = 9/12 = 0,75, trong ñoù h chieàu cao coät tính töø chaân caàn, l chieàu daøi caàn; A = 1,45
  4. B,D- trò soá coù theå xaùc ñònh theo ñoà thò [5.30- Tr.187 soå tay thieát bò Taøu thuûy T2]. Ta xaùc ñònh ñöôïc B = 1,25; D = 0,96 1, 45.36000 Tm   1954,7 N 1  1, 25 / 0,96 Löïc caêng ñònh möùc cuoán leân tang qua roøng roïc daãn thöôøng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Tm Sdm  a.r p Trong ñoù: R: hieäu suaát roøng roïc ñaët treân oå laên vaø boâi trôn baèng môõ --> Choïn R = 0.98 a: Boäi suaát cuûa palaêng a = 4 p: Hieäu suaát palaêng.  p   ra  0,92 Theá soá vaøo: Tm 1954,7 Sdm    551,3KG a.r p 4.0,92.0,98 Kích thöôùc daây caùp ñöôïc choïn döïa vaøo coâng thöùc: Sñ = Smax .n Trong ñoù: Sñ – löïc keùo ñöùt caùp, N n- heä soá an toaøn cuûa caùp khi noù laøm vieäc nheï, n = 2 Smax = Sdm . k = 551,3 . 1,5 = 826.9KG Vôùi: k laø heä soá taûi troïng ñoäng, k = 1,5
  5.  Sñ = 826.9 . 2 = 1654 KG Thoâng qua Sñ ñaõ tính choïn caùp theo tieâu chuaån OCT 3077-55 coù löïc ñöùt daây caùp theo tieâu chuaån Sñ  Smax . n, ta choïn ñöôïc caùp coù thoâng soá sau: Giôùi haïn beàn cuûa sôïi: b = 140N/mm2 Ñöôøng kính caùp: dc = 12 mm Löïc keùo ñöùt: Sñ = 6430 kg/mm2 Tieát dieän cuûa caùp: Fc = 54,06mm2 Troïng löôïng caùp treân 100m laø: 49,21 kg 2.4.2.2.2. Ñöôøng kính cô baûn cuûa tang vaø roøng roïc Ñöôøng kính nhoû nhaát cuûa tang vaø roøng roïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: Dtg = (1622). dc => Choïn Dtg = 16. dc= 16. 12= 192 mm Trong ñoù: dc – ñöôøng kính caùp, dc = 12 mm Choïn Dtg = 140 vaø ñöôøng kính roøng roïc baèng ñöôøng kính tang ñeå ñaûm baûo ñoä beàn laâu cho caùp Dg = 140mm. Vaät lieäu cheá taïo tang laø gang vaø roøng roïc laø theùp CT3, tang trôn. 2.4.2.2.3. Chieàu daøi tang
  6. Tang phaûi ñaûm baûo sao cho khi haï vaät xuoáng vò trí thaáp nhaát treân tang vaãn voøn laïi ít nhaát 1,5 voøng daây, khoâng keå nhöõng voøng naèm trong caëp (Quy ñònh veà an toaøn) - Chieàu daøi coù ích cuûa caùp: L = H.a H- chieàu daøi lôùn nhaát cuûa caùp khi quay caàn ñeán vò trí vuoâng goùc vôùi maïn taøu, H = 18,5m a- Boäi suaát palaêng, a = 4 Vaäy l =18,5 . 4 = 74 - Chieàu daøi ñoaïn daây caùp treân 3 lôùp cuoán caùp laø: l1 =  (Dtg + dc) +  (Dtg + 5de) = 3 (Dtg + 3de) = = 3 (0,14 + 3.0,012) = 1,66 m - Soá böôùc cuoán caùp l 74 Z   45 l1 1, 66 - Chieàu daøi caàn thieát cuûa tang: L = Z . dc = 45 . 12 = 540 mm Beà daày cuûa tang xaùc ñònh theo coâng thöùc kinh nghieäm:  = 0,02 Dt + (6  10) = 0,02 . 140 + (610) = 10mm. Kieåm tra söùc beàn cuûa tang theo coâng thöùc:
  7. k . .S max n   .t Vôùi: - heä soá giaûm öùng vôùi tang baèng gang  = 0,8 k- heä soá phuï thuoäc soá lôùp caùp cuoán treân tang Soá lôùp 1 2 3 4 cuoán k 1 1,4 1,8 2 k . .Smax 1,8.0,8.826,9 n    14,7 N / mm 2  .t 10.8,1 Tang ñöôïc ñuùc baèng gang CБ 15 – 32 laø vaät lieäu phoå bieán nhaát coù giôùi haïn beàn neùn laø: bn = 565N/mm2  bn 565 [ ]    113 N / mm 2 5 5 Vaät tang laøm vieäc ñuû beàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản