Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 16: cụm ròng rọc

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
112
lượt xem
41
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 16: cụm ròng rọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống cần cột buồm đưa vào sử dụng trên tàu phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật thử tải do người có thẩm quyền tiến hành (có biên bản ghi rõ ngày, giờ kiểm tra thử tải). Việc kiểm tra thử tải phải được tiến hành tại chỗ lắp đặt cần cẩu. Khảo sát toàn bộ hệ thống xem có đáp ứng được yêu cầu trong tiêu chuẩn an toàn không, xem xét trạng thái kết cấu, các chi tiết có đảm bảo an toàn không. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 16: cụm ròng rọc

  1. Chương 16: CUÏM ROØNG ROÏC Cuïm roøng roïc phaûi quay ñöôïc moïi höôùng trong khoâng gian theo höôùng daây do ñoù cuïm roøng roïc ñöôïc treo vaøo thaùp baèng maní maõ quay vaø baûn thaân cuïm roøng roïc phaûi coù maët xoay. Hình 4-6 cuïm roøng roïc khieåu 1
  2. 4.6. CAÙC CHÆ DAÃN KHI SÖÛ DUÏNG Heä thoáng caàn coät buoàm ñöa vaøo söû duïng treân taøu phaûi ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät thöû taûi do ngöôøi coù thaåm quyeàn tieán haønh (coù bieân baûn ghi roõ ngaøy, giôø kieåm tra thöû taûi). Vieäc kieåm
  3. tra thöû taûi phaûi ñöôïc tieán haønh taïi choã laép ñaët caàn caåu. Khaûo saùt toaøn boä heä thoáng xem coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu trong tieâu chuaån an toaøn khoâng, xem xeùt traïng thaùi keát caáu, caùc chi tieát coù ñaûm baûo an toaøn khoâng. Khi tieán haønh söû duïng caàn caåu phaûi tuaân thuû theo caùc quy phaïm an toaøn chuû yeáu: - Phaûi ñaûm baûo cheá ñoä kieåm tra, chaêm soùc baûo döôõng theo ñuùng chæ daãn cuûa nhaø thieát keá cheá taïo, naém vöõng caùc ñaëc tính kyõ thuaät, chöùc naêng söû duïng cuûa heä thoáng caàn caåu. - Caùc daây chaèng naâng vaät phaûi ñöôïc tính toaùn chính xaùc, buoäc ñuùng kyõ thuaät vaø ñöôïc thöû taûi tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng vaø caàn ghi roõ thôøi haïn söû duïng chuùng. Khoâng ñöôïc noái caùp ñeå taêng theâm chieàu daøi. - Caàn caåu chæ ñöôïc pheùp naâng nhöõng vaät caåu coù troïng löôïng khoâng lôùn hôn taûi troïng danh nghóa cuûa noù, moâmen taûi troïng khoâng ñöôïc vöôït quaù giaù trò cho pheùp. - Khi laøm vieäc caàn caåu phaûi ñöôïc ñuùng vöõng treân ñeâ töïa khoâng ñöôïc xoâ ngang hay leäch laïc. - Khi naâng haøng leân taøu caàn naâng haøng leân vaøi traêm minimeùt ñeå kieåm tra caùch buoäc vaø ñoä tin caäy phanh cuûa maùy tôøi. - Trong quaù trình naâng ngöôøi söû duïng khoâng ñöôïc ñöùng döôùi taàm vôùi cuûa caàn naâng.
  4. - Khoâng ñeå vaät naâng ôû traïng thaùi treo khi giaûi lao hoaëc heát giôø laøm vieäc. Khoâng keùo leâ vaät naâng treân boong taøu baèng moùc treo. - Khi laøm xong vieäc kieåm tra laïi heä thoáng caùp, daây chaèng coät ñeå ôû traïng thaùi nghæ. Ngoaøi ra trong quaù trình söû duïng caàn caåu coøn phuïc thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá, moät trong caùc yeáu toá chính ñoù laø tính choáng moûi cuûa vaät lieäu cheá taïo, coâng ngheä cheá taïo caùc thieát bò phuïc vuï heä thoáng. Trong khi söû duïng caàn khaûo nghieäm heä thoáng caàn caåu nhaèm xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm caùc ñaëc tính mang tính chaát ñònh löôïng vaø ñònh tính. Muïc ñích coâng taùc thaûo nghieäm naøy nhaèm ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa heä thoáng trong quaù trình xeáp dôõ haøng hoùa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản