tính toán động học hệ dẫn động, chương 10

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
27
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính kết cấu của vỏ hộp: Chỉ tiêu của vỏ hộp giảm tốc là độ cứng cao và khối lượng nhỏ. Chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc là gang xám có kí hiệu GX 15-32. Chọn bề mặt ghép nắp và thân đi qua tâm trục . 2.Kết cấu bánh răng: Hình dạng và kết cấu cấu bánh răng được xác định chủ yếu theo yếu tố công nghệ gia công và phương pháp chế tạo phôi bánh răng . trong sản suất đơn chiếc thường chọn phương pháp rèn hoặc dập để chế tạo phôi bánh răng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 10

  1. Chương 10: tÝnh to¸n vµ chän c¸c yÕu tè cña vá hép gi¶m tèc 1.TÝnh kÕt cÊu cña vá hép: ChØ tiªu cña vá hép gi¶m tèc lµ ®é cøng cao vµ khèi l-îng nhá. Chän vËt liÖu ®Ó ®óc hép gi¶m tèc lµ gang x¸m cã kÝ hiÖu GX 15-32. Chän bÒ mÆt ghÐp n¾p vµ th©n ®i qua t©m trôc . 2.KÕt cÊu b¸nh r¨ng: H×nh d¹ng vµ kÕt cÊu cÊu b¸nh r¨ng ®-îc x¸c ®Þnh chñ yÕu theo yÕu tè c«ng nghÖ gia c«ng vµ ph-¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i b¸nh r¨ng . trong s¶n suÊt ®¬n chiÕc th-êng chän ph-¬ng ph¸p rÌn hoÆc dËp ®Ó chÕ t¹o ph«i b¸nh r¨ng vËt liÖu lµ thÐp C45.®Ó dÔ ®iÒn ®Çy kim lo¹i khi dËp th-êng lÊy ®é dèc tõ 50. . 70,c¸c b¸n kÝnh r vµ R th-êng lÊy nh- sau : r = 0,05h + (0,5 . . 1) mm R= 2,5.r +(0,5 . . 1) mm (Víi a vµ h tra theo b¶ng 14_1 tttk hd® c¬ khÝ tËp 2). +, ®Ó vÞ trÝ b¸nh r¨ng trªn trôc kh«ng bÞ lÖch ,chiÒu dµi moay¬ th-êng lÊy theo ®-êng kÝnh l¾p ghÐp l =(0,8 . . 1,8).dt moay¬ cÇn ®ñ cøng do ®ã ®-êng kÝnh ngoµi th-êng chän b»ng D =(1,5 . . 1,8)d +, ®Üa lan hoa dïng ®Ó nèi moay¬ víi b¸nh r¨ng cã chiÒu dµy,víi b¸nh r¨ng h×nh trô: c  (0,2 . . 0,3)b,trªn ®Üa th-êng lÊy tõ 4 ®Õn 6 lç cã ®-êng kÝnh d0=(12 . . 25)mm +, ®-êng kÝnh t©m lç ®èi víi b¸nh r¨ng h×nh trô : D0=0,5(D +Dv). 3.KÕt cÊu n¾p æ : Dïng ph-¬ng ph¸p ®óc ®Ó chÕ t¹o n¾p æ , vËt liÖu ®óc lµ gang x¸m : GX15 – 32
  2. C¸c kÝch th-íc l¾p æ th-êng ®-îc lÊy nh- ®èi víi èng lãt ,chiÒu dµy x¸c ®Þnh theo c«ng thøc  = CD (D vµ  tra theo b¶ng 15_14) víi : D_®-êng kÝnh trong cña èng lãt còng chÝnh lµ ®-êng kÝnh ngoµi cña æ l¨n _lµ hÖ sè phô thuéc vµo ®-êng kÝnh lç chiÒu dµy bÝch l¾p lÊy b»ng (0,7 . . 0,8) chiÒu dµy thµnh l¾p æ. 4.KÕt cÊu èng lãt : èng lãt dïng ®Ó ®ì æ l¨n, t¹o thuËn lîi cho viÖc l¾p ghÐp vµ ®iÒu chØnh bé phËn æ còng nh- ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña cÆp b¸nh r¨ng c«n , èng lãt lµm b»ng gang GX15 – 32.  C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n ®-îc tr×nh bµy ë b¶ng sau ®©y : Tªn gäi BiÓu thøc tÝnh to¸n ChiÒu dµy: Th©n hép,   = 0,03.a + 3 = 0,03.170 + 3 = 8 mm > N¾p hép, 1 6mm 1 = 0,9.  = 0,9. 8 = 7 mm G©n t¨ng cøng: ChiÒu dµy, e e =(0,8  1) = 6,4  8, chän e = 8 mm ChiÒu cao, h h < 5. = 40 mm §é dèc Kho¶ng 2o §-êng kÝnh: d1 = 0,04.a +10 = 0,04.170+ 10 =17 Bul«ng nÒn, d1 Chän d1 =M18 Bul«ng c¹nh æ, d2 d2 = 0,8.d1 = 0,8. 18 = M14 Bul«ng ghÐp bÝch n¾p vµ d3 = (0,8 0,9).d2  d3 = M12 th©n, d3 d4 = (0,6  0,7).d2  d4 = M8 VÝt ghÐp l¾p æ, d4 d =( 0,5  0,6).d2  d5 = M6 VÝt ghÐp l¾p cöa th¨m dÇu, 5 d5 MÆt bÝch ghÐp n¾p vµ th©n: ChiÒu dµy bÝch th©n hép, S3 S3 =(1,4  1,5) d3 , chän S3 = 18 mm ChiÒu dµy bÝch n¾p hép, S4 S4 = ( 0,9  1) S3 = 16 mm BÒ réng bÝch n¾p hép, K3 K3 = K2 – ( 35 ) mm = 45 – 3 = 42
  3. mm KÝch th-íc gèi trôc: §-êng kÝnh ngoµi vµ t©m lç §Þnh theo kÝch th-íc n¾p æ vÝt, D3, D2 BÒ réng mÆt ghÐp bul«ng K2 =E2 + R2 + (35) mm = 22 + 18 + 5 = c¹nh æ: K2 45mm T©m lç bul«ng c¹nh æ: E2 E2= 1,6.d2 = 1,6 . 14 = 22 mm. k lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m R2 = 1,3 . d2 = 1,3. 14 = 18 mm bul«ng ®Õn mÐp lç k  1,2.14 =16,8 ChiÒu cao h  k = 18 mm h: phô thuéc t©m lç bul«ng vµ kÝch th-íc mÆt tùa MÆt ®Õ hép: ChiÒu dµy: Khi kh«ng cã S1 = (1,3  1,5) d1  S1 = 26 mm phÇn låi S1 BÒ réng mÆt ®Õ hép, K1 vµ q K1  3.d1  3.18 =54 mm q = K1 + 2 = 60 + 2.8 = 76 mm; Khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt: Gi÷a b¸nh r¨ng víi thµnh   (1  1,2)    = 8,5 mm trong hép Gi÷a ®Ønh b¸nh r¨ng lín víi 1  (3  5)   1 = 35 mm ®¸y hép 2   = 8 mm Gi÷a mÆt bªn c¸c b¸nh r¨ng víi nhau. Sè l-îng bul«ng nÒn Z Z = ( L + B ) / ( 200  300)  680/ 200680/300 chän Z = 6 Lvµ B : ChiÒu dµi vµ réng cña hép L=l13+l12+dae2/2+aw+da4/2+2  +s3=680 B= l21=190
  4. K3  E2 S4 K1 K2 S3 R2 S1 q1 VII : B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p TrÞ sè cña sai lÖch Tªn chi tiÕt KiÓu l¾p giíi h¹n Trªn D-íi B¸nh r¨ng c«n l¾p lªn trôc 40H7n6 + 0,033 - 0,008 28H7n6 +0,028 - 0,006 B¸nh r¨ng th¼ng l¾p lªn 40H7k6 + 0,018 - trôc 0,023 50H7k6 + 0,018 - 0,023 Vßng ch¾n mì l¾p lªn trôc 28D8k6 + 0,097 + 0,050
  5. 35D8k6 + 0,117 + 0,062 40D8k6 + 0,117 + 0,62 æ l¨n l¾p lªn vá - 0,100 - 72H7d11 0,320 80 H7d11 - 0,100 - 0,320 - 0,120 - 100H7d11 0,395 èng lãt l¾p lªn vá + 0,057 100H7h6 0 B¹c lãt l¾p lªn trôc 30D8k6 + 0,065 + 0,117 40D8k6 + 0,062 +0,117 28D8k6 + 0,097 + 0,050 Kho¶ng c¸c trôc 170  0,12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản