Tính toán quấn dây cho động cơ không đồng bộ 3 pha

Chia sẻ: hanoi_hatay

Tài liệu tham khảo tính toán quấn dây cho động cơ không đồng bộ 3 pha có thông số sau: với sơ đồ dây quấn đồng tâm tập trung 1 lớp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính toán quấn dây cho động cơ không đồng bộ 3 pha

3/. TÍNH TOÁN QUẤN DÂY CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CÓ THÔNG SỐ SAU: VỚI SƠ ĐỒ DÂY QUẤN ĐỒNG TÂM
TẬP TRUNG 1 LỚP.

Dt = 145mm

L = 168mm

Br = 7mm

Bg = 25mm

Z = 30 rảnh

Nđb = 750 vòng/phút

Điện áp làm việc: 380/660 (∆/ Y)

BƯỚC 2:
Áp dụng tỷ số Dt với bg ta xác định được số cực nhỏ nhất 2Pmin phù hợp
với kết cấu có sẳn của stator.
Dt 145
(2p)min =(0,4 đến 0,5) = (0,4 đến 0,5) = 2.32 đến 2.9 nhỏ
2Ρ 25
Vậy ta chọn: động cơ đạt kết quả tốt nhất với 2p=4

BƯỚC 3:
Xác định mối quan hệ giữa Φ và Bδ
Dt 3,1416 × 145mm
Bước cực từ τ = л = =113,883mm =11,883m
2Ρ 4
Φ = αδ.τ. Ltt .Bδ = 0,715.11,883.10-2.16,8.10-2.Bδ
Φ = 142,738.10-4. Bδ


BƯỚC 4:
Xác định quan hệ giữa Bg và Bδ
φ 142,738.10 −4 Bδ
Bg = = = 1,7886.Bδ
2bg.ltt.kf 2.2,5.10 − 2.16,8.10 −2.0.95
Bg = 1,7886 Bδ


BƯỚC 5:
Xác định quan hệ giữa Br và Bδ
Dt 145
Br = л . . Bδ = 3,1416. . Bδ = 2,1692. Bδ
Z .br 30.7
Br = 2.1692. Bδ


BƯỚC 6:

Lập bảng xác định quan hệ giữa Bg, Bδ và Br

Bδ (T) 0,73 0,735 0,74 0,745 0,75
Bg (T) 1,305 1,314 1,323 1,3325 1,34
Br (T) 1,5835 1,594 1,6052 1,616 1,626


Ta chọn Bδ = 0,73
=> Φ = 142,738.10-4.0,73 = 104,198. 10-4 [Wb]


BƯỚC 7:
Ta có :
Số rảnh của 1 bước cực từ τ là:
Ζ 30
τ= = = 7,5 (rảnh/ 1 bước cực)
2Ρ 4
Số cạnh mổi pha dưới 1 bước cực từ là:
τ 7,5
q = qA = qB = qC = = = 2,5 (rảnh/ pha/1 bước cực)
3 3
1
q=2+ (b = 2, c = 1, và d = 2)
2
2/: Lập bảng phân bố giá trị
c 1
Ta có : = = 0,5 Nên giá trị ghi trong mổi ô là b = 2
d 2
hoặc = b + 1 = 3
Ta lập bảng phân bố rảnh theo Clément
Pha A C B
Bước cực 1 3* 2 2
Bước cực 2 3* 3* 2
Bước cực 3 2 3* 3*
Bước cực 4 2 2 3*

αd = 240 điện.
Số cạnh mổi pha dưới 1 bước cực từ là:
15
Với τ = 7,5 =
2
Chọn số nguyên nhỏ nhất n = 2, ta có (nτ) = 15
Bảng Pistoye có 15 cột, 4 hàng
Góc lệch điện y gữa 2 cột liên tiếp trong bảng Pistoye là:
αd 24 0
y= = = 120 điện
n 2
2.2. cos 6 0 + 2.2. cos 180 + 2.1. cos 30 0
kdq = = 0,951436
10
BƯƠC 8:
Xác định số vòmg day cho mổi pha dây quấn.
Ta có: τ. Ltt = 11.883.16,8 = 199,6344

Nên ta chọn kE = 0,95

Uđm = 380v (ứng với kiểu đấu: ∆/ Y: 380/660 )

kE.Uđđmph 0,95.380
Npha = = 4.1,07.50.104,198.0,951436.10 −4
4k s . f .φ .kdq

Npha = 170 (vòng/ pha)

Khi dung dây quấn 1 lớp, với Z = 30 rảnh, một pha có 5 bối dây, nên số
vòng của mỗi bối dây là:
Ν ΡΗΑ 170
Nb = = = 34 (vòng/ bối)
5 5


BƯỚC 9:
Xác định tiết diện rãnh, suy ra đường kính dây quấn mỗi pha.
d1 + d 2 8 + 11 2
Sr = ( ).h=( ).26 = 247mm
2 2
Theo lý thuyết ta có:
ur.Nb.Scđ klđ .Sr 0,43.247 2
Klđ = => Scđ = = = 3,12382mm
Sr ur.Nb 1.34
Đường kính dây quấn tính luôn cách điện là:

dcđ = 1,13 Scđ = 1,13 3,12382 = 1,997mm
dcđ = 1,997mm

Đường kính dây quấn không tính lớp cách điện là:

d = dcđ – 0,05mm

d = 1,997 – 0,05 = 1,947mm
chọn d = 2.mm


BƯỚC 10:

d2 22
Iđmpha =(л ).J = (3,1416. ).5.5 = 17,278(A)
4 4

Pđm = 3.380.17,278.0,8.0,82 = 12921,17 (W)

Vậy: Pđm = 13 (KW)
τ 3,75
q = qA = qB = qC = = = 1,25 (rảnh/ pha/1 bước cực)
3 3
1
q = 1+ (b = 1, c = 1, và d = 4)
4
2/: Lập bảng phân bố giá trị
c 1
Ta có : = = 0,25 < 0,5 Nên giá trị ghi trong mổi ô là b = 1
d 4
15
Với τ = 7,5 =
2
Chọn số nguyên nhỏ nhất n = 2, ta có (nτ) = 15
Bảng Pistoye có 15 cột, 4 hàng
Góc lẹch điện y gữa 2 cột lien tiếp trong bảng Pistoye là:
αd 24 0
y= = = 120 điện
n 2
BƯỚC 8:
Bảng Psitoye thành lập có dạng như sau:


.


αd 5
SIN (q.) SIN (2,5. )
2 2 SIN (6,25)
Kdq =
dq αd
= = = 0,998334
5 2,5.SIN (2,5)
q.SIN ( ) 2,5.SIN ( )
2 2
Xem như Kdq = 1,0
BƯỚC 8:
Chọn dây quấn 1 lớp.
Tổng số vòng cho một pha dây quấn (Npha)
Tra bảng quan hệ Ke với diện tích mặt cực (τ. L), ta có: Ke = 0,93
kE.Udmpha 0,93.380
Npha = =
4ks. f .φ kdq
. 4.1,07.50.104,198.0,998334.10 − 4
Npha = 160.35 (vòng/ pha)
Ta lập bảng phân bố rảnh theo Clément
Pha A C B
Bước cực 1 3 2 2
Bước cực 2 3 3 2
Bước cực 3 2 3 3
Bước cực 4 2 2 3


15
Với τ = 7,5 =
2
Chọn số nguyên nhỏ nhất n = 2, ta có (nτ) = 15
Bảng Pistoye có 15 cột, 4 hàng
Góc lẹch điện y gữa 2 cột lien tiếp trong bảng Pistoye là:
αd 24 0
y= = = 120 điện
n 2
BƯỚC 8:
Bảng Psitoye thành lập có dạng như sau:
A/ Xây dựng sơ đồ triển khai dây quấn có q là phân số (áp dụng phương
pháp Clément) đượ thực hiện sau:
1/: Xác định Z, 2p suy ra q, τ, αd
60. f
Ta có nđb = 750 (vòng/phút) => nđb =
Ρ
60. f 60.50
=> p = = = 4 => 2p = 8
nđđ 750
Số rảnh của 1 bước cực từ τ là:
Ζ 30
τ= = = 3,75 (rảnh/ 1 bước cực)
2Ρ 8
Số cạnh mổi pha dưới 1 bước cực từ là:
τ 3,75
q = qA = qB = qC = = = 1,25 (rảnh/ pha/1 bước cực)
3 3
1
q = 1+ (b = 1, c = 1, và d = 4)
4
2/: Lập bảng phân bố giá trị
c 1
Ta có : = = 0,25 < 0,5 Nên giá trị ghi trong mổi ô là b = 1
d 4
Góc lệch điện giữa 2 cạnh liên tiếp trong τ
180 180
αd = = = 480 điện
τ 3,75
Khoảng cách rảnh giữa 3 pha đầu vào (A,B,C)
120 120
F= = = 2,5 (rảnh) hoặc
αd 48
240 240
F= = = 5 (rảnh)
αd 48
Ta lập bảng phân bố rảnh theo Clément
Pha A C B
Bước cực 1 3 2 2
Bước cực 2 3 3 2
Bước cực 3 2 3 3
Bước cực 4 2 2 3


15
Với τ = 7,5 =
2
Chọn số nguyên nhỏ nhất n = 2, ta có (nτ) = 15
Bảng Pistoye có 15 cột, 4 hàng
Góc lẹch điện y gữa 2 cột lien tiếp trong bảng Pistoye là:
αd 24 0
y= = = 120 điện
n 2
BƯỚC 8:
Bảng Psitoye thành lập có dạng như sau:
αd 5
SIN (q.) SIN (2,5. )
2 2 SIN (6,25)
Kdq =
dq αd
= = = 0,998334
5 2,5.SIN (2,5)
q.SIN ( ) 2,5.SIN ( )
2 2
Xem như Kdq = 1,0


BƯỚC 8:
Tổng số vòng cho một pha dây quấn (Npha)
Tra bảng quan hệ Ke với diện tích mặt cực (τ. L), ta có: Ke = 0,93
kE.Udmpha 0,93.380
Npha = =
4ks. f .φ kdq
. 4.1,07.50.104,198.0,998334.10 − 4
Npha = 160.35 (vòng/ pha)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản