Tính toán thành phần cấp phối bê tông

Chia sẻ: truong142142

Tính toán thành phần cấp phối bê tông là chọn tỷ lệ phù hợp giữa các thành phần vật liệu để được hỗn hợp đạt yêu cầu về kỹ thuật nhưng tiết kiệm về giá thành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính toán thành phần cấp phối bê tông

5-4. TÍNH TOÁN THÀNH PH N
(C P PH I) BÊ TÔNG
(C PH I)
I/ Kh¸i niÖm
- Lµ chän tû lÖ phèi hîp gi÷a c¸c thµnh phÇn vËt liÖu ®Ó ®−îc hçn hîp ®¹t yªu cÇu
vÒ kü thuËt nh−ng tiÕt kiÖm vÒ gi¸ thµnh (Th a m·n yªu cÇu kü thuËt vµ kinh tÕ)
- Thµnh phÇn bª t«ng cã thÓ ®−îc biÓu thÞ b»ng 2 c¸ch
+ L−îng vËt liÖu cho 1 m3 bª t«ng (X, N, C, §/1m3 - Theo b¶ng tra trong
GT; X, N, Vc, V®/1m3 – Theo ®Þnh møc)
+ Tû lÖ (Khèi l−îng hoÆc thÓ tÝch) cña c¸c lo¹i vËt liÖu trªn mét ®¬n vÞ khèi
l−îng hay thÓ tÝch xi m¨ng cña xi m¨ng
II/ C¸c tµi liÖu cÇn biÕt tr−íc khi tÝnh to¸n thµnh phÇn bª t«ng
1- Yªu cÇu vÒ bª t«ng
- M¸c BT, tuæi cÇn ®¹t ®Ó x¸c ®Þnh m¸c,…
- C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt nh− chèng thÊm, chÞu nhiÖt, chÞu a xÝt, chèng phãng x¹,..
2 - §Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña kÕt cÊu
- D¹ng kÕt cÊu (Mãng, sµn, cét, xµ, èng,….), kÝch th−íc kÕt cÊu, mËt ®é cèt thÐp
- M«i tr−êng xung quanh c«ng tr×nh
3 - §iÒu kiÖn vµ thêi gian thi c«ng
- Ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o bª t«ng (Trén, vËn chuyÓn, ®æ, ®Çm), ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ
m¸y mãc thi c«ng.
- Thêi gian thi c«ng, ®iÒu kiÖn m«i tr−êng, thêi tiÕt trong qu¸ tr×nh thi c«ng
- C¸c yªu cÇu c«ng nghÖ ®Æc biÖt kh¸c: VËn chuyÓn b»ng b¬m, th¸o dì v¸n
khu«n sím,….
4 - C¸c chØ tiªu cña vËt liÖu chÕ t¹o bª t«ng
γa, γo, w,®é bÈn, sÐt, mica, thµnh phÇn h¹t,.. cña vËt liÖu chÐ t¹o bª t«ng (Xi
m¨ng, n−íc, c¸t, ®¸, phô gia)
III/ C¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn bª t«ng
1) Ph−¬ng ph¸p tra b¶ng
C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ®· biÕt, dùa vµo b¶ng lËp s½n Thµnh phÇn bª t«ng
C¸c b−íc tiÕn hµnh:
- B1: Tra b¶ng 5-20 (tr198) X§ tû lÖ N/X (N/X=f(Rb, Rx))
Víi c¸c c«ng tr×nh lµm viÖc d−íi n−íc, tra b¶ng 5-21 (tr198) X§ tû lÖ N/X tèi
®a cho phÐp.
Chän tû lÖ N/X nhá h¬n
- B2: Tõ c¸c trÞ sè SNyc, M®l, Dmax, Lo¹i ®¸, N/X, tra b¶ng 5-22 ®Õn 5-31
CÊp phèi bª t«ng
NhËn xÐt: Ph−¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nh−ng kh«ng chÝnh x¸c v× sè liÖu trong
b¶ng kh«ng thÓ s¸t víi c¸c lo¹i vËt liÖu thùc tÕ ngoµi c«ng tr−êng
øng dông: Rb=50-100; khi Rb=100-200, Vb
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản