Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000

Chia sẻ: vnstarone

Bảng công cụ của SAP2000, cửa sổ làm việc SAP 2000, tính năng và các biểu tượng trong SAP 2000...

Nội dung Text: Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH




PHAÀN HAI

NOÄI DUNG
PHUÏ LUÏC A : BAÛNG COÂNG CUÏ CUÛA SAP 2000
1.


CÖÛA SOÅ LAØM VIEÄC SAP 2000


TÍNH NAÊNG VAØ CAÙC BIEÅU TÖÔÏNG TRONG SAP 2000


PHUÏ LUÏC B : GIAO DIEÄN ÑOÀ HOÏA TRONG SAP 2000
2.


BAO GOÀM TAÁT CAÛ COÂNG CUÏ VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG CAÙC LEÄNH TRONG
SAP 2000


PHUÏ LUÏC C : CAØI ÑAËT SAP 2000
3.


HÖÔÙNG DAÃN CAÙCH CAØI ÑAËT SAP 2000




THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
221
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH


PHUÏ LUÏC A



BAÛNG COÂNG CUÏ SAP 2000
Cöûa soå laøm vieäc cuûa Sap2000.




Thanh tieâu ñeà
Thanh trình ñôn
(Menu) Thanh coâng cuï




Maøn hình hieån thò
keát caáu




Thanh traïng thaùi




Tính naêng vaø taùc duïng cuûa caùc bieåu töôïng (Icon) trong Sap 2000

BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG


New Model Taïo moâ hình keát caáu môùi


Open. SDB Môû moät moâ hình ñaõ coù.


Save Model Löu moâ hình


Undo Huûy boû moät leänh tröôùc noù




THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
222
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH



BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG


Redo Huûy boû moät leänh sau noù


Refresh Window Laøm töôi cöûa soå maøn hình Window


Lock/Unlock Model Môû / taét sô ñoà keát caáu


Run Analysis Chaïy chöông trình


Rubber Band Zoom Phoùng to moät vuøng keát caáu


Restore Full View Xem toaøn boä maøn hình


Restore Previous Zoom Phuïc hoài cöûa soå nhìn tröôùc ñoù


Zoom In One Step Phoùng to


Zoom Out One Step Thu nhoû


Pan Di chuyeån maøn hình


3D View Hieån thò vaät theå 3 chieàu

Hieån thò vaät theå trong maët phaúng X-Y hay
2D View
r–θ

Hieån thò vaät theå trong maët phaúng X-Z hay
2D View
R-Z


2D View Hieån thò vaät theå trong maët phaúng Y-Z/θ-Z


Perspective Toggle Ñoåi sang pheùp chieáu phoái caûnh




THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
223
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH



BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG


Baät/ taét cheá ñoä hieån thò cho
Element Shrink Toggle
phaàn töû

Xaùc laäp caùc thoâng soá hieån thò
Set Elements
cho phaàn töû.

Di chuyeån ñeán maët phaúng löôùi
Up One Gridline
cao hôn.

Di chuyeån ñeán maët phaúng löôùi
Down One Gridline
thaáp hôn


Pointer Tool Choïn ñoái töôïng


Select all Choïn taát caû ñoái töôïng.


Restore Previous Selection Khoâi phuïc choïn


Clear Selection Boû caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn


Choïn ñoái töôïng baèng ñöôøng
Set Intersecting Line Select Mode
thaúng.


Reshape Element Veõ laïi daïng cuûa phaàn töû


Add Special Joint Taïo moät nuùt môùi


Draw Frame Element Veõ phaàn töû thanh


Draw Shell Element Veõ phaàn töû taám voû



Quick Draw Frame Element Veõ nhanh phaàn töû thanh




THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
224
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH



BIEÅU TÖÔÏNG TEÂN BIEÅU TÖÔÏNG TÍNH NAÊNG VAØ TAÙC DUÏNG



Quick Draw Shell Element Veõ nhanh phaàn töû taám voû.



Assign Joint Restraints Gaùn ñieàu kieän bieân cho nuùt


Gaùn ñaëc tröng hình hoïc phaàn töû
Assign Frame Section
thanh.

Gaùn ñaëc tröng hình hoïc phaàn töû
Assign Shell Section
voû.


Assign Joint Load Gaùn taûi troïng nuùt.



Assign Frame Span Loading Gaùn taûi troïng treân phaàn töû thanh.


Gaùn taûi troïng phaân boá ñeàu cho
Assign Shell Uniform Loading
phaàn töû taám.

Bieåu dieãn daïng hình hoïc cuûa keát
Show Undeformed Shape
caáu.

Display Static Deformed
Bieåu dieãn chuyeån vò cuûa keát caáu.
Shape

Display Mode Deformed
Bieåu dieãn daïng dao ñoäng rieâng.
Shape

Hieån thò phaûn löïc taïi nuùt coù ñieàu
Display Reaction Forces.
kieän bieân.

Display Element Force/ Stress
Veõ bieåu ñoà noäi löïc phaàn töû thanh.
Diagram

Display Element Fore/Stress
Veõ caùc bieåu ñoà öùng suaát.
Diagram

Taïo baûng keát quaû ñöôïc xuaát ra
Set Output Table Mode
file.



THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
225
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản