tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
385
lượt xem
211
download

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào thiết kế kiến trúc và điều kiện thi công để đưa ra các giải pháp kết cấu hợp lý. Dùng kết cấu khung, lõi bê tông cốt thép đổ toàn khối. Với kết cấu phần khung như vậy công trình vững chắc có độ ổn định cao và có khả năng chịu lực phức tạp. Kết cấu khung còn tạo cho công trình dáng đẹp, nhẹ nhàng và thi công tiện lợi hơn so với các loại kết cấu khác. Kết cấu khung cho phép bố trí mặt bằng tầng được linh hoạt. lúc đó tường chỉ có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3

  1. Chương 3: gi¶I ph¸p kÕt cÊu c«ng tr×nh Dùa vµo thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng ®Ó ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu hîp lý. Dïng kÕt cÊu khung, lâi bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi. Víi kÕt cÊu phÇn khung nh- vËy c«ng tr×nh v÷ng ch¾c cã ®é æn ®Þnh cao vµ cã kh¶ n¨ng chÞu lùc phøc t¹p. KÕt cÊu khung cßn t¹o cho c«ng tr×nh d¸ng ®Ñp, nhÑ nhµng vµ thi c«ng tiÖn lîi h¬n so víi c¸c lo¹i kÕt cÊu kh¸c. KÕt cÊu khung cho phÐp bè trÝ mÆt b»ng tÇng ®-îc linh ho¹t. lóc ®ã t-êng chØ cã chøc n¨ng ng¨n c¸ch. Sµn lµ sµn bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi cïng víi khung vµ lâi. Nã lµm t¨ng tÝnh æn ®Þnh cña c«ng tr×nh, thuËn lîi cho l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ WC vµ chèng thÊm sµn. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu nµy ®¶m b¶o cho dÇm chÞu m«men uèn ®óng víi tÝnh chÊt cña nã lµ chÞu uèn, cßn cét th× chÞu nÐn. Khung ®-îc ®Æt theo ph-¬ng ngang nhµ. Chóng ®-îc liªn kÕt t¹o thµnh 1 hÖ siªu tÜnh bËc cao th«ng qua c¸c dÇm däc nhµ. Do bËc siªu tÜnh theo ph-¬ng ngang nhµ lµ nhá h¬n ph-¬ng däc nhµ nªn ta tÝnh to¸n khung ngang nhµ nh- 1 khung ph¼ng lµm viÖc ®éc lËp ( an toµn h¬n ). HÖ dÇm däc nhµ cã t¸c dông gi÷ æn ®Þnh cho khung ngang, chÞu lùc x« ngang vµ mét phÇn t¶i träng th¼ng ®øng. HÖ dÇm däc cßn cã t¸c dông tÝch cùc khi cã sù lón kh«ng ®Òu theo ph-¬ng däc nhµ.
  2. KÝch th-íc dÇm vµ cét ph¶i ®ñ ®Ó ®¶m b¶o dÇm kh«ng bÞ vâng, cét kh«ng m¶nh qu¸ dÔ mÊt æn ®Þnh vµ c¸c nót khung bÞ biÕn d¹ng thµnh khíp kh«ng cßn ®óng víi gi¶ thiÕt tÝnh to¸n nót khung lµ nót cøng. VÒ gi¶i ph¸p mãng, ®èi víi c«ng tr×nh cao tÇng nµy t¶i träng tËp trung vµo nót khung vµ truyÒn xuèng mãng lµ t-¬ng ®èi lín. C«ng tr×nh ®-îc x©y trªn nÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt . V× vËy chän gi¶i ph¸p mãng khoan nhåi phï hîp víi ®iÒu kiÖn chÞu lùc cña c«ng tr×nh. Ph©n tÝch lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu 2.2.1. Ph-¬ng ¸n sµn : Trong c«ng tr×nh hÖ sµn cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi sù lµm viÖc kh«ng gian cña kÕt cÊu. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n sµn hîp lý lµ ®iÒu rÊt quan träng. Do vËy, cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch ®óng ®Ó lùa chän ra ph-¬ng ¸n phï hîp víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. a. Ph-¬ng ¸n sµn s-ên toµn khèi : CÊu t¹o bao gåm hÖ dÇm vµ b¶n sµn. * ¦u ®iÓm : tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, chiÒu dµy sµn nhá nªn tiÕt kiÖm vËt liÖu bª t«ng vµ thÐp do vËy gi¶m t¶i ®¸ng kÓ do tÜnh t¶i sµn. HiÖn ®ang ®-îc sö dông phæ biÕn ë n-íc ta víi c«ng nghÖ thi c«ng phong phó c«ng nh©n lµnh nghÒ, chuyªn nghiÖp nªn thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ, tæ chøc thi c«ng.
  3. * Nh-îc ®iÓm : chiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn lín khi v-ît khÈu ®é lín dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh khi chÞu t¶i träng ngang vµ kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu nh-ng t¹i c¸c dÇm lµ c¸c t-êng (tøc lµ dÇm ®-îc dÊu trong t-êng) ph©n c¸ch t¸ch biÖt c¸c kh«ng gian nªn vÉn tiÕt kiÖm kh«ng gian sö dông. b. Ph-¬ng ¸n sµn « cê : CÊu t¹o gåm hÖ dÇm vu«ng gãc víi nhau theo hai ph-¬ng, chia b¶n sµn thµnh c¸c « b¶n kª bèn c¹nh cã nhÞp bÐ theo yªu cÇu cÊu t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm kh«ng qu¸ 2m. * ¦u ®iÓm : tr¸nh ®-îc cã qu¸ nhiÒu cét bªn trong nªn tiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian sö dông vµ cã kiÕn tróc ®Ñp, thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu tÝnh thÈm mü cao vµ kh«ng gian sö dông lín nh- : héi tr-êng, c©u l¹c bé … * Nh-îc ®iÓm : kh«ng tiÕt kiÖm, thi c«ng phøc t¹p. MÆt kh¸c khi mÆt b»ng sµn qu¸ réng cÇn ph¶i bè trÝ thªm c¸c dÇm chÝnh. V× vËy, nã còng kh«ng tr¸nh ®-îc nh÷ng h¹n chÕ do chiÒu cao dÇm chÝnh ph¶i cao ®Ò gi¶m ®é vâng. c. Ph-¬ng ¸n sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm) : CÊu t¹o gåm c¸c b¶n kª trùc tiÕp lªn cét. * ¦u ®iÓm : chiÒu cao kÕt cÊu nhá nªn gi¶m ®-îc chiÒu cao c«ng tr×nh. TiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian sö dông dÔ ph©n chia kh«ng gian. ThÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh cã khÈu ®é võa (6 - 8m). KiÕn tróc ®Ñp, thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¹i.
  4. * Nh-îc ®iÓm : tÝnh to¸n phøc t¹p, chiÒu dµy sµn lín nªn tèn kÐm vËt liÖu, t¶i träng b¶n th©n lín g©y l·ng phÝ. Yªu cÇu c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é thi c«ng tiªn tiÕn, hiÖn nay sè c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam sö dông lo¹i nµy cßn h¹n chÕ, nh-ng trong t-¬ng lai kh«ng xa sµn kh«ng dÇm kÕt hîp víi sµn øng suÊt tr-íc sÏ ®-îc sö dông réng r·i vµ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vÒ kinh tÕ vµ kÕt cÊu ë n-íc ta. d. Ph-¬ng ¸n sµn l¾p ghÐp Sµn l¾p ghÐp b»ng panen gåm c¸c tÊm sµn(panen) g¸c lªn c¸c dÇm hoÆc t-êng .C¸c dÇm g¸c lªn cét hoÆc t-êng .khe hë gi÷a c¸c tÊm ®-îc chÌn bª t«ng -ít. -u ®iÓm:thi c«ng nhanh, ®é chèng ån tèt nh-îc ®iÓm:tÝnh liÒn khèi kh«ng cao,tÊm sµn dµy dÉn ®Õn chiÒu cao c«ng tr×nh lín,phô thuéc vµo s¶n xuÊt vµ vÞ trÝ thi c«ng. e. KÕt luËn : - C¨n cø vµo : + §Æc ®iÓm kiÕn tróc vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, t¶i träng cña c«ng tr×nh. + C¬ së ph©n tÝch s¬ bé ë trªn. + Thêi gian vµ tµi liÖu cã h¹n. Em lùa chän ph-¬ng ¸n sµn s-ên toµn khèi ®Ó thiÕt kÕ hÖ sµn cho c«ng tr×nh. 2.2.2. HÖ kÕt cÊu chÞu lùc :
  5. C«ng tr×nh thi c«ng lµ “KÝ tóc x¸ tr-êng y tÕ §µ N½ng ” gåm 8 tÇng kh«ng cã tÇng hÇm. Nh- vËy cã 3 ph-¬ng ¸n hÖ kÕt cÊu chÞu lùc hiªn nay hay dïng cã thÓ ¸p dông cho c«ng tr×nh : a. HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng vµ lâi cøng : - HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng cã thÓ ®-îc bè trÝ thµnh hÖ thèng mét ph-¬ng, hai ph-¬ng hoÆc liªn kÕt l¹i thµnh hÖ kh«ng gian gäi lµ lâi cøng. - Lo¹i kÕt cÊu nµy cã kh¶ n¨ng chÞu lùc x« ngang tèt nªn th-êng ®-îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao trªn 20 tÇng. Tuy nhiªn, hÖ thèng v¸ch cøng trong c«ng tr×nh lµ sù c¶n trë ®Ó t¹o ra kh«ng gian réng. b. HÖ kÕt cÊu khung – gi»ng : (khung vµ v¸ch cøng) - HÖ kÕt cÊu khung - gi»ng ®-îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp hÖ thèng khung vµ hÖ thèng v¸ch cøng. HÖ thèng v¸ch cøng th-êng ®-îc t¹o ra t¹i khu vùc cÇu thang bé, cÇu thang m¸y, khu vÖ sinh trung hoÆc ë c¸c t-êng biªn lµ c¸c khu vùc cã t-êng liªn tôc nhiÒu tÇng. HÖ thèng khung ®-îc bè trÝ t¹i c¸c khu vùc cßn l¹i cña ng«i nhµ. Hai hÖ thèng khung vµ v¸ch ®-îc liªn kÕt víi nhau qua hÖ kÕt cÊu sµn. Trong tr-êng hîp nµy hÖ sµn liÒn khèi cã ý nghÜa lín. Th-êng trong hÖ kÕt cÊu nµy hÖ thèng v¸ch ®ãng vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu ®-îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. Sù ph©n râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tèi -u ho¸ c¸c cÊu kiÖn, gi¶m bít kÝch th-íc cét, dÇm, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kiÕn tróc.
  6. - HÖ kÕt cÊu khung – gi»ng tá ra lµ kÕt cÊu tèi -u cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh cao tÇng. Lo¹i kÕt cÊu nµy sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ ®Õn 40 tÇng ®-îc thiÕt kÕ cho vïng cã ®éng ®Êt  cÊp 7. c. HÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc +g»ng däc t¹o hÖ kh«ng gian,t-êng bao che : - HÖ kÕt cÊu khung cã kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c kh«ng gian lín, linh ho¹t thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. HÖ thèng khung cã s¬ ®å lµm viÖc râ rµng, nh-ng l¹i cã nh-îc ®iÓm lµ kÐm hiÖu qu¶ khi chiÒu cao cña c«ng tr×nh lín. Trong thùc tÕ kÕt cÊu khung BTCT ®-îc sö dông cho c¸c ®-îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao sè tÇng nhá h¬n 20 ®èi víi c¸c cÊp phßng chèng ®éng ®Êt  7. - T¶i träng c«ng tr×nh (t¶i träng ®øng vµ ngang) ®-îc dån t¶i theo tiÕt diÖn truyÒn vÒ c¸c khung ph¼ng, coi chóng chÞu t¶i ®éc lËp. C¸ch tÝnh nµy ch-a ph¶n ¸nh ®óng sù lµm viÖc cña khung, lâi nh-ng tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, thiªn vÒ an toµn, thÝch hîp víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng dµi... KÕt luËn : Qua xem xÐt ®Æc ®iÓm cña hÖ kÕt cÊu chÞu lùc trªn ¸p dông ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh, yªu cÇu kiÕn tróc vµ ®-îc sù nhÊt trÝ cña thµy gi¸o h-íng dÉn , em chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh lµ “HÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc +g»ng däc t¹o hÖ kh«ng gian,t-êng bao che”:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản