Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
107
download

Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo lý luận trên ta chọn TRANSITOR C 4242 vì các thông số của C 4242 đáp ứng được yêu cầu trên Thông số kỹ thuật của C 4242 là : VCBO = 700 V VEBO = 9 V VCEO = 4000 V I=2A Hệ số = 20 Bình thường khi Q1 chưa dẫn thì nó đã có 1 điện thế mồi từ 0,2 đến 0,4 V để chỉ cần kích một điện thế nhỏ tương ứng là 0,4 V hay 0,2 V là traníitó sẽ dẫn .Bình thường dòng tại cực B của Q1 ở chế độ mồi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 11

  1. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Chương XI: TRANSISTOR NGAÉT DAÃN Vì ñaây laø cheá ñoä Half-Bridge converter neân ñieän aùp nguoïc C-E laø : VBCE = 220 . 1,414 . 1,21 = 376,5 V Trong ñoù 1,21 laø heä soá döï phoøng ,neân ta choïn transistor coù ñieän aùp nguoïc naèm trong khoaûng naøy . Theo lyù luaän treân ta choïn transistor C 4242 vì caùc thoâng soá cuûa C 4242 ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân Thoâng soá kyõ thuaät cuûa C 4242 laø : VCBO = 700 V VEBO = 9 V VCEO = 4000 V I=2A Heä soá  = 20 Bình thöôøng khi Q1 chöa daãn thì noù ñaõ coù 1 ñieän theá moài töø 0,2 ñeán 0,4 V ñeå chæ caàn kích moät ñieän theá nhoû töông öùng laø 0,4 V hay 0,2 V laø transisitor seõ daãn .Bình thöôøng doøng taïi cöïc B cuûa Q1 ôû cheá ñoä moài naøy raát nhoû , khoaûng vaøi microA neân ñeå doøng chính qua R6 phaân cöïc cho Q1 thì doøng qua noù phaûi lôùn gaáp nhieàu laàn so vôùi 0,2 A . Ñaây chính laø doøng phaân cöïc cho Q1 IBQ1 = 0,2 . 100 = 0,2 mA Luùc naøy : R6 = UBEQ1/IBQ1 = 0.6 / 0.2 = 3 K Thöïc teá choïn R6 = 2,7 K Tính R9 : Ta coù VCQ2 . R9 VBQ2 = R7 + R9 Choïn R7 = 330 K , UBQ2 = 0,6 V Thay caùc soá vaøo coâng thöùc ta ñuoïc R9 = 2,1 K Trang 1
  2. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp Thöïc teá choïn R9 = 2,7 K Trang 2
  3. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ Trang 3
  4. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp -NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BOÄ NGUOÀN OÅN AÙP XUNG 5V/10A,  15V/3A : --Khi cung caáp nguoàn ñieän AC vaøo , nguoàn ñieän vaøo ñöôïc D5 naén vaø taïo ñieän aùp moài thoâng qua R4, ñeán cöïc B cuûa Q1( C4242) laøm Q1 daãn taïo moät ñieän theá caûm öùng qua cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp xung nhôø D14 naén vaø tuï loïc C19 loïc taïo thaønh ñieän aùp ñöa ñöa vaøo chaân soá 12 cuûa IC TL494 vaø laøm cho IC494 ± dao ñoäng vaø ñöa ñieän aùp dao ñoäng cho Q3 ( C945) kích thích dao ñoäng cho Q1 vaø Q2. -Nhôø xung Dead-Time Q2 daãn laøm cho ñieän theá thöù caáp cuûa bieán aùp xung ra cao. -IC TL494 laø IC ñieàu khieån ñoä roäng xung .Nguyeân lyù ñieàu roäng xung cuûa noù ñöôïc giaûi thích nhö sau: +Chaân soá 2 ñöôïc cung caáp ñieän aùp VREF =2,5V. +Chaân soá 1 ñöa ñieän aùp doø sai laáy töø Vout ra . +Chaân soá 4 ñöôïc aùp vaøo ñieän theá ñeå khoáng cheáthôøi gian Dead –Times khoaûng 0,4V . -Ñieän aùp ngoõ ra phaûn hoài veà so saùnh vôùi ñieän aùp chuaån . Neáu coù söï sai leäch thì tín hieäu ngoõ ra boä khueách ñaïi sai leäch seõ ñieàu khieån ñoä roäng xung ôû ngoõ ra chaân 9 vaø chaân 10 cuûa IC TL494 .Tín hieäu ôû ngoõ ra 2 chaân naøy phaûn hoài veà kích cho Q3 vaø Q4 daãn hay ngaét ñeå ñieàu khieån thôøi gian Ton cuûa 2 Transistor giao hoaùn Q1 vaø Q2.  Maïch baûo veä quaù doøng vaø quaù aùp:  Baûo veä quaù doøng : Vì moät lyù do naøo ñoù maø doøng ñieän ngoõ ra taêng leân ñoät ngoät ( cao hôn doøng ñieän ñònh möùc ).Doøng naøy qua ñieän trôû 1K ,vaø laøm phaân cöïc ñieän aùp D5 .Luùc naøy xuaát hieän ñieän aùp phaân cöïc cho Q6  laøm Q6 daãn  Q5 daãn taïo ra moät ñieän theá 5V taïi chaân 4 cuûa IC 494 .nhìn vaøo caáu taïo beân trong cuûa IC ,ta thaáy chaân 4 cuûa noù laø 5V ñieàu naøy coù nghóa laø ngoõ ra maïch so saùnh Dead Times laø 5V (töông Trang 4
  5. Nguyeãn Vaên Ñöùc Luaän vaên toát nghieäp ñöông möùc 1 ) luùc naøy seõ khoâng coù dao ñoäng ngoõ ra  Maïch töï cuùp laïi khoâng hoaït ñoäng.  Baûo veä quaù aùp: Vì moät lyù do naøo ñoù ñieän aùp ngoõ vaøo taêng cao hôn giaù tri ñònh möùc .Thì ñieän aùp phía thöù caáp cuõng taêng cao vaø laøm phaân cöc D6 ,luùc naøy cuõng xuaát hieän ñieän aùp phaân cöïc cho Q6 .Baèng caùch lyù luaän töông töï nhö phaàn baûo veä quaù doøng Maïch töï cuùp laïi (khoâng hoaït ñoäng nöõa). Trang 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản