Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
251
lượt xem
131
download

Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chuyển mạch S, ở phía trên ứng với ngõ vào 220VAC, mạch cỉnh lưu toàn sóng với 2 tụ lọc C1 nối tiếp C2 + Điện áp đỉnh DC chỉnh lưu khoảng : (1,41x220)-2 308V - Khi S1 đóng ứng với ngõ vào 110V mạch hoạt động như mạch nhân đôi điện áp. - Nửa chu kỳ đầu tiên A dương so với B, C1 nạp qua D1 + Điện áp đỉnh khoảng (1,41x110)-1 154V - Nửa chu kỳ sau C2 nạp qua D2 + Điện áp đỉnh khoảng (1,41x110)-1 154V + Điện áp tổng trên tụ C1, C2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 6

  1. Chương VI: Thieát keá bieán aùp coâng suaát a) Loõi bieán aùp :Vieäc choïn loõi cho bieán aùp Forward converter gioáng vôùi bieán aùp Push - Pull vì coù cuøng thoâng soá. Maät ñoä töø tröôøng, loõi saét, tieát dieän ñieän caûm, taàn soá, vaø maät ñoä doøng cuûa cuoän. b) Tính toaùn voøng daây sô caáp. Np = Vdc min  1(0,8T / 22) x10 8 (2-23) Ae.dB -Vôùi dB = 1.600 Gauss. -Vdmin : ñieän aùp DC ngoõ vaøo nhoû nhaát (V) -T : Khoaûng thôøi gian ngaét daãn (S) c) Tính toaùn voøng daây thöù caáp :  Nm   Ton max Vom =  Vdc min  1    Vd    Np   T  NS2   Ton max VS2 =  Vdc min  1    Vd   Np   T  N S1   Ton max VS1 =  Vdc min  1    Vd    Np   T d) Tính toaùn doøng ñieän gôïn soùng sô caáp : 3,12 P0 Irms(p) = 0,4 Vdc min
  2. 1,79 P0 Irms(p) = (2-24) Vdc min e) Tính toaùn kích côõ daây : Irms(sec) = Idc . 0,4 = 0,632.Idc. f) Boä loïc ngoõ ra :  Cuoän caûm : (Vdk min  V0 )Ton max dI = 2Idcmin = L1 (Vdk min  V0 )Ton max Hay L1 = ( 2-25 ) 2 I dc min Nhöng V0 = V dk min dkmin Tonmax/T Vôùi Tonmax = 0,8T/2 3V0T Neân L1 = (2-26) Ion Tuï ñieän ngoõ ra : Nhö ôû phaàn ( 4 - 2) Ta coù : C0 = 65 x 10-6/R0 C0 = 65 x 10-6. dI (2-27) V0 r
  3. VI. SÔ ÑOÀ FLYBACK -Sô ñoà duøng linh kieän ngaét daãn doøng vaøo cuoän sô caáp maùy bieán aùp loõi ferrite, ñieän theá taïi cuoän thöù caáp ñöôïc ñoåi ra ñieän moät chieàu baèng diode chænh löu. -Taàn soá ñoùng ngaét coù theå töø 10kHz ñeán 100KHz L1,n1 i2 Vo i ÑCX ni 11 ni 1 1max ni 1 1min t 0 DT T ni 22 ni 2 2max ni 2 2min 0 t DT T -Chu kyø laøm vieäc goàm hai giai ñoaïn : *Giai ñoaïn 1: O
  4. I1max - I1min = .DT (2-28 )  n2  -Ñieän aùp ngöôïc taïi D laø :VDngöôïc = -  .VS  V0  n   1  Vaäy ta coù : 2  Vs  n 2   D  Vs I1min =       (1  D ) 2   2 L DT   R  n1    1 Vaäy ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc laø : 2 R  n1  L1 =   (1  D ) 2 n  2f  2 - Ñieän aùp dôïn soùng: Vo - Doøng taïi tuï ñieän loïc ic ñöôïc bieåu dieãn bôûi hình treân . Ñieän löôïng naïp theâm vaøo tuï ñieän loïc Q ôû giai ñoaïn  ñöôïc phoùng vaøo taûi trong giai ñoaïn 1. -Chu kyø sau dieän tích S ôû phaàn döôùi ñöôøng bieåu dieãn thieân doøng qua tuï ic Vo  1 Q = Io .DT = .D f   Rf  T Q Vo Vo = Vc   D C Rfc * Chæ tieâu caùc linh kieän - Transistor DCX: IDCX max = Io n x 1  Vs D 1  1 n2 24 f
  5. - Diode D ID trung bình (av)=Io n2 VD max=VO  Vs n1 *Giai ñoaïn 2: DT
  6. (2-30) - Ñieàu kieän ñeå coù doøng lieân tuïc. 1 I 1av  I1min  I1max D 2 -Coâng suaát vaøo: Ps =Vs.I1av= 2 1 2  n2  D2 -Coâng suaát ra : Po = VS   R  n1  1  D 2   -Neáu hieäu suaát baèng 1 ta coù : 2Vs n 1 2 D I1max + I1min = ( ) . (2-31) R n2 (1 - D) 2 *Öu nhöôïc ñieåm: - Caùch ly sô caáp vaø thöù caáp - Giaûm ñöôïc doøng qua transistor coâng suaát. - Taïo ñöôïc nhieàu caáp ñieän aùp ôû ñaàu ra baèng caùch quaán nhieàu cuoän thöù caáp . - Doøng san baèng ñænh töông ñöông cuûa transistor khaù cao . 3,13Rot Ipft = Vdc min Vôùi Pot : toång coâng suaát ngoõ ra Vì vaäy giaù thaønh cho transistor cao VII - HALF - BRIDGE CONVERTER
  7. Sô ñoà Half-Bridge - Khi chuyeån maïch S, ôû phía treân öùng vôùi ngoõ vaøo 220VAC, maïch cænh löu toaøn soùng vôùi 2 tuï loïc C1 noái tieáp C2 + Ñieän aùp ñænh DC chænh löu khoaûng : (1,41x220)-2  308V - Khi S1 ñoùng öùng vôùi ngoõ vaøo 110V maïch hoaït ñoäng nhö maïch nhaân ñoâi ñieän aùp. - Nöûa chu kyø ñaàu tieân A döông so vôùi B, C1 naïp qua D1 + Ñieän aùp ñænh khoaûng (1,41x110)-1  154V - Nöûa chu kyø sau C2 naïp qua D2 + Ñieän aùp ñænh khoaûng (1,41x110)-1  154V + Ñieän aùp toång treân tuï C1, C2 khoaûng 308V * Giaû söû ñieän aùp chænh löu 308V, boû qua tuï Cb. Moät ñaàu cuûa cuoän sô caáp ñöôïc noái vôùi 2 ñaàu tuï C1,C2 vaø Q1,Q2 daãn ôû moãi nöõa chu kyø. 1/ Quan heä giöõa doøng sô caáp, coâng suaát ra, ñieän aùp vaøo -Giaû söû hieäu suaát 80%. Pin = 1,25P0. -Xung doøng ñænh sô caáp san baèng töông ñöông öùng vôùi Vdcmin 3,13. Po Ipft (half bridge) = (2-32) Vdc min 2/ Choïn côû daây sô caáp: -Doøng ñieän gôøn soùng sô caáp Irms = Ipft ,8T / T
  8. 2,70.Po Irms = (2-33) Vdc min 3/ Choïn côû daây daãn vaø soá voøng daây thöù caáp: -Soá voøng daây thöù caáp ñöôïc choïn ôû (4.1.) ñeán (4.3) cho thôøi gian môû cöïc ñaïi Tonmax = 0,8T/2 vaø Vdcmin - 1 ñöôïc thay baèng Vdcmin  1 2  Vdc  NS1   0,8T Vaäy : V1  2  1 NP   0,5 2 (2-34)     V2 (2-35) - Doøng hieäu duïng sô caáp : Irms = Idc D =Idc 0,4 ôû 500 circularmils treân doøng hieäu duïng laø = 500(0,632)Idc I rms = 316.Idc -Thieát keá tuï cb ta coù : I ptc x0,8T Cb = (2-36) dc -Vôùi dv : Ñoä thay ñoåi aùp töø luùc daãn ñeán luùc taét cuûa moãi transistor.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản