Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 7

Chia sẻ: kentit

Hầu hết các biến áp xung sử dụng lõi feriteFeritẹ là vật liệu gốm sắt từ .Cấu trúc của nó gồm hổn hợp oĩt sắt với Mn, kẽm oịtTỗn hao dòng điện xoáy của nó bỏ qua khi điện trở suất rất caoTộn hao lõi chủ yếu do tổn hao từ trể nhưng cũng khá thấp. -Một số chất liệu được đo đạt sau cho tổn hao lõi là nhỏ ở tần số cao và nhiệt độ cao. -Yếu tố chính ảnh hưởng việc chọn lựa chất liệu là đặc tính tổn hao lõi (thường mWcm3/) đối với tần số...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 7

Chöông VII
BIEÁN AÙP XUNG


I.TOÅN HAO LOÕI VÔÙI TAÀN SOÁ VAØ MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM.
-Haàu heát caùc bieán aùp xung söû duïng loõi ferrite.Ferrites laø
vaät lieäu goám saét töø .Caáu truùc cuûa noù goàm hoån hôïp oxit saét vôùi
Mn, keõm oxit.Toån hao doøng ñieän xoaùy cuûa noù boû qua khi ñieän
trôû suaát raát cao.Toån hao loõi chuû yeáu do toån hao töø treå nhöng
cuõng khaù thaáp.
-Moät soá chaát lieäu ñöôïc ño ñaït sau cho toån hao loõi laø nhoû ôû
taàn soá cao vaø nhieät ñoä cao.
-Yeáu toá chính aûnh höôûng vieäc choïn löïa chaát lieäu laø ñaëc
tính toån hao loõi (thöôøng mW/cm3) ñoái vôùi taàn soá vaø maät ñoä töø
caûm.
a-Ñöôøng ñaëc tính töø treå.
b-Toån hao loõi ñoái vôùi maät ñoä töø caûm.
c-Toån hao loõi ñoái vôùi nhieät ñoä
II.HÌNH DAÏNG LOÕI FERRITE
-Loõi ferrite ñöôïc saûn suaát vôùi kích côû töông ñoái nhoû.
-Hình daïng loõi khaùc nhau nhö: Loiõ hình cheùn, loõi RM, EE,
PQ, UU, UI,EI.
-Loõi hình cheùn (hình hoäp) ñöôïc söû duïng ôû möùc coâng suaát
thaáp hôn 125W
-Caùc daïng loõi khaùc nhau cuûa bieán aùp coâng suaát .
Table :Core Losses for Various Core Materials at Various
Frequencies and peak Flux Densities at 100oC
Fre- Material Core loss , mW/cm3 for various peak
Quen flux densities, G
cy
KHZ 1600 140 1200 1000 800 600
0
20 Ferroxcu 85 60 40 25 15
be 3C8
Ferroxcu 82 25 18 13 10
be 3C85
Ferroxcu 28 20 12 9 5
be 3F3
Magnetic 20 12 7 5 3
s Inc - R
Magnetic 40 18 13 8 5
s Inc - p
TDK - 60 40 30 20 10
H7C1
TDK - 45 29 18 10
H7C4
Siemens 50 24
N27

50 Ferroxcu 270 190 130 80 47 22
be 3C8
Ferroxcu 80 65 40 30 18 9
be 3C85
Ferroxcu 70 50 30 22 12 5
be 3F3
Magnetic 75 55 28 20 11 5
s Inc - R
Magnetic 147 85 57 40 20 9
s Inc - P
TDK - 160 90 60 45 25 20
H7C1
TDK - 100 65 40 28 20
H7C4
Siemens 144 96
N27

100 Ferroxcu 850 600 400 250 140 65
be 3C8
Ferroxcu 260 160 100 80 48 30
be 3C85
Ferroxcu 180 120 70 55 30 14
be 3F3
Magnetic 250 150 85 70 35 16
s Inc - R
Magnetic 340 181 136 96 57 23
s Inc - P
TDK - 500 300 200 140 75 35
H7C1
TDK - 300 180 100 70 50
H7C4
Siemens 480 200
N27
Siemens 190
N47

200 Ferroxcu 700 400 190
be 3C8
Ferroxcu 700 500 350 300 180 75
be 3C85
Ferroxcu 600 360 250 180 85 40
be 3F3
Magnetic 650 450 280 200 100 45
s Inc - R
Magnetic 850 567 340 227 136 68
s Inc - P
TDK - 1400 900 500 400 200 100
H7C1
TDK - 800 500 300 200 100 45
H7C4
Siemens 960 480
N27
Siemens 480
N47

500 Ferroxcu 1800 950 500
be 3C85
Ferroxcu 180 1200 900 500 280
be 3F3 0
Magnetic 220 1300 1100 700 400
s Inc - R 0
Magnetic 450 3200 1800 110 570
s Inc - P 0 0
TDK - 100
H7F
TDK - 280 1800 1200 980 320
H7C4 0

1000 Ferroxcu 200
be 3C85
Ferroxcu 3500 250 120
be 3F3 0 0
Magnetic 5000 300 150
s Inc - R 0 0
Magnetic 620
s Inc - P 0

Note : data are for bipolar magnetic circuits ( first
and third - quadrant operation) . For unipolar ( forward
conventer , flyback ), divide by 2 .
Table : Core Type Number for Geometrically interchangeable
Cores
Ferroxcube-Philips Magnetics TDK
EE Cores
814E250 41205
813E187 41808 EE19
812E343
812E272
E375 43515
E21 44317
783E608 EE42/42/15
783E776
E625 44721
E55 EE55/55/21
E75 45724
EC Cores
EC35 43517 EC35
EC41 44119 EC41
EC52 45224 EC52
EC70 47035 EC70
ETD Cores
ETD29
ETD34 43434 ETD34
ETD39 43939 ETD39
ETD44 44444 ETD44
ETD49 44949 ETD49
Pot Cores
704 40704 P7/4
905 40905 P9/5
1107 41107 P11/17
1408 41408 P14/8
1811 41811 P14/8
2213 42213 P22/13
2616 42616 P26/16
3019 43019 P30/19
3622 43622 P36/22
4229 44229 P42/29
RM Cores
RM4 41110 RM4
RM5 41510 RM5
RM6 41812 RM6
RM7 RM7
RM8 42316 RM8
RM10 42819 RM10
RM12 43723 RM12
RM14 RM14
PQ Cores
42016 PQ20/16
42020 PQ20/20
42626 PQ26/26
42625 PQ26/25
43220 PQ32/20
43230 PQ32/30
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản