Tính từ trái nghĩa

Chia sẻ: tocxuxu

Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé.

Nội dung Text: Tính từ trái nghĩa

 

  1. Tính từ trái nghĩa Trong giao tiếp tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng rất nhiều những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như: hot và cold, short và long. Chúng ta thử làm bài tập dưới đây để tìm hiểu một số các tính từ khác nhé. 1 - Tight: lose loose lous 2 - Safe: dangerous dangerously danger 3 - Interesting: boring funny
  2. silent 4 - Different: same some soft 5 - Sharp: dull smart bright 6 - Upper: lighter live lower 7 - Used: start
  3. new young 8 - Wide: large narrow fat 9 - Less: quiet more might 10 - Strong: wake weak week
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản