Tính tương đối của chuyển động

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
365
lượt xem
56
download

Tính tương đối của chuyển động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi có sự chuyển động tương đối giữa nam châm với vòng dây dẫn thì trong vòng dây dẫn xuất hiện dòng điện Hịên tượng mô tả ở thí nghiệm trên là hiện tượng cảm ứng điện từ - Dòng điện xuất hiện ở hai thí nghiệm trên là dòng điện cảm ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính tương đối của chuyển động

 1. BAØI GIAÛNG VAÄT LYÙ 11 BAØI 56-57
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Vieát bieåu thöùc tính töø thoâng vaø neâu roõ yù nghóa caùc ñaïi löôïng Φ=B.S.cosα
 3. NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG I. Töø thoâng II. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø III. Chieàu doøng ñieän caûm öùng .Ñònh luaät Lenxô
 4. BAØI 56-57:KHAÙI NIEÄM TÖØ THOÂNG r Laø vecto phaùp tuyeán vaø vuoâng goùc HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖÛ n vôùi maët S I. TÖØ THOÂNG r r r n B B r α α n S Φ=B.S.cos(α)
 5. BAØI 56-57:KHAÙI NIEÄM TÖØ THOÂNG HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖÛ I. TÖØ THOÂNG Φ=B.S.cos(α) B: caûm öùng töø cuûa töø tröôøng (T) r S :dieän tích khung (m2) ur n α:goùc hôïp bôûi B vaø Φ:töø thoâng gôûi qua khung daây(Wb) α0 α>π/2 : Φ
 6. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 1.THÍ NGHIEÄM Quan saùt caùc thí nghieäm sau vaø ñöa ra nhaän xeùt
 7. I.TÖØ THOÂNG 0 II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn Kim ñieän keá bò leäch veà beân traùi
 8. I.TÖØ THOÂNG 0 II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ a.Đưa nam chaâm lại gần voøng daây dẫn b.Ñöa nam chaâm ra xa voøng daây daãn Kim ñieän keá bò leäch veà beân phaûi
 9. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ a.Đưa nam chaâm lại gần voøng daây dẫn b.Ñöa nam chaâm ra xa voøng daây daãn 0 c. Ñöa voøng daây laïi gaàn nam chaâm Kim ñieän keá bò leäch veà beân traùi
 10. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ a.Đưa nam chaâm lại gần voøng daây dẫn 0 b.Ñöa nam chaâm ra xa voøng daây daãn c. Ñöa voøng daây laïi gaàn nam chaâm d.Ñöa voøng daây ra xa nam chaâm Kim ñieän keá bò leäch veà beân phaûi
 11. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ NHAÄN XEÙT THÍ NGHIEÄM COÙ •Trong voøng daây coù doøng ñieän khoâng ? Khi có sự chuyển động tương đối giữa nam châm với vòng dây dẫn thì trong vòng dây dẫn xuất hiện dòng điện - Hịên tượng mô tả ở thí nghiệm trên là hiện tượng cảm ứng điện từ - Dòng điện xuất hiện ở hai thí nghiệm trên là dòng điện cảm ứng
 12. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 1.THÍ NGHIEÄM 2. ÑÒNH LUAÄT CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ Khi thay đổi vị trí khung dây và nam châm thì điều gì thay Phát biểu định luật đổi theo? Từ thông qua khung dây thay đổi Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng
 13. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 1.THÍ NGHIEÄM 2. ÑÒNH LUAÄT CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 3.CHIEÀU CUÛA DOØNG ÑIEÄN CAÛM ÖÙNG Chieàu bieán thieân töø thoâng Choáng laïi söï taêng hay giaûm cuûa töø thoâng qua khung Doøng ñieän caûm öùng chæ xuaát hieän trong thôøi gian coù söï bieáân thieân töø thoâng qua dieän tích giôùi haïn bôûi voøng daây
 14. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 1.THÍ NGHIEÄM 2. ÑÒNH LUAÄT CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 3.CHIEÀU CUÛA DOØNG ÑIEÄN CAÛM ÖÙNG III. CHIEÀU DOØNG ÑIEÄN CAÛM ÖÙNG . ÑÒNH LUAÄT LENXÔ
 15. a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn 0 Doøng ñieän gaây ra töø tröôøng coù ñöôøng caûm öùng töø traùi chieàu vôùi caûm öùng töø cuûa nam chaâm. ur u ur BC B
 16. b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn 0 •Doøng ñieän gaây ra töø tröôøng coù • ñöôøng caûm öùng töø cuøng chieàu vôùi • caûm öùng töø cuûa nam chaâm ur B u ur BC
 17. HÌNH 2 • Doøng ñieän gaây ra töø tröôøng coù ñöôøng caûm öùng töø cuøng chieàu vôùi caûm öùng töø cuûa nam chaâm r r Khi giaûmB vaø Bc cuøng chieàu
 18. I.TÖØ THOÂNG II.HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 1.THÍ NGHIEÄM 2. ÑÒNH LUAÄT CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ 3.CHIEÀU CUÛA DOØNG ÑIEÄN CAÛM ÖÙNG III. CHIEÀU DOØNG ÑIEÄN CAÛM ÖÙNG . ÑÒNH LUAÄT LENXÔ ÑÒNH LUAÄT LENXÔ • Doøng ñieän caûm öùng trong 1 maïch kín phaûi coù chieàu sao cho töø tröôøng maø noù sinh ra choáng laïi söï bieán thieân töø thoâng qua maïch.
 19. CAÂU 1 :CHOÏN CAÂU SAI a. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø laø hieän töôïng xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng trong 1 maïch ñieän kín khi töø thoâng qua maïch ñoù bieán thieân b.Doøng ñieän caûm öùng coù chieàu sao cho töø tröôøng maø noù sinh ra choáng laïi söï bieán thieân töø thoâng . c.Doøng ñieän caûm öùng phuï thuoäc vaøo chieàu bieán thieân töø thoâng
 20. CAÂU 2 :Khi töø thoâng giaûm, caûm öùng töø cuûa töø tröôøng nam chaâm nhö theá naøo so vôùi caûm öùng töø do doøng dieän caûm öùng sinh ra a. Cuøng phöông, ngöôïc chieàu b. Cuøng phöông , cuøng chieàu c. Cuøng chieàu d. Ngöôïc chieàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản