Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

Chia sẻ: thitkhotieu

Nhằm đảm bảo chức năng như thế, nút giao thông có thể được thiết kế thành các nút giao thông cùng mức hoặc nút giao thông khác mức. Tại các nút giao thông thường hay có biển báo hiệu giao thông, đèn điều khiển giao thông hoặc người điều khiển giao thông để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đi qua.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

Kh i lư ng
công tác
Q ðư ng k ho chðư ng th c hi n
...

Ngày
1 2 3 4 5 10


Hình 12.2
Hàng ngày, sau khi k t thúc ngày làm vi c, ñ i trư ng c n xác ñ nh kh i lư ng
công tác th c hi n ñư c trong ngày và v lên bi u ñ , ta ñư c ñư ng th c hi n. Qua
bi u ñ , ta bi t ñư c tình hình th c hi n k ho ch c a t ng ngày vư t, ñ t hay không
ñ t ñ k p th i có bi n pháp ñi u ch nh cho ngày ti p theo.
Phương pháp bi u ñ nh t ký ñư c mô t trên hình 12.2. Phương pháp này chính
xác, k p th i nhưng t n th i gian nên ch áp d ng cho t ñ i chuyên môn ho c nh ng
công vi c ñòi h i giám sát ch t ch v ti n ñ .
ðây là phương pháp dùng ñ ki m tra k t qu th c hi n hàng ngày c a t ng công
vi c. Phương pháp này cũng có th s d ng ñ ki m ta k t qu th c hi n k ho ch theo
tu n, kỳ (10 ngày).
b. Phương pháp ki m tra ti n ñ th c hi n m t nhóm công vi c
Phương pháp ñư ng ph n trăm: ðây là phương pháp áp d ng ñ ki m tra ti n
ñ th c hi n nhi u công vi c trong quá trình thi công m t công trình.
222 • TC&ðHSX
Gi s ta có k ho ch ti n ñ thi công m t công trình ñư c th hi n b ng sơ ñ
ngang như hình 12.3. Tr c hoành th hi n th t ngày làm vi c, tr c tung th hi n các
công vi c: A,B,C,D. M i công vi c ñư c th hi n b ng ñư ng th ng song song v i tr c
hoành, ñ dài công vi c th hi n th i gian thi công theo k ho ch c a công vi c ñang
xét, ñ ng th i ñ dài này cũng tương ng v i 100% kh i lư ng công vi c ñó.

Ä tb
Công Ä ta
vi c a
60% 100
CV: A %
40% 100
CV: B %
20% 100
CV: C %
100
CV: D %
a
Th i gian
15 20 25
10
5

Hình 12.3
T i th i ñi m ngày th 10 c n ki m tra, ngư i ta k m t ñư ng th ng ñ ng
(ñư ng a–a trên hình 12.3). Trên ti n ñ các công vi c rơi vào m t trong hai trư ng h p
sau:
• Trư ng h p các công vi c ñã k t thúc ho c chưa b t ñ u thi công s không c t
ñư ng ki m tra a–a, ta b qua (trên hình 12.3, công vi c D chưa b t ñ u nên
b qua).
• Trư ng h p nh ng công vi c ñang thi công s c t ñư ng ki m tra (công vi c
A,B,C (trên hình 12.3).
C n ph i xác ñ nh kh i lư ng ñã th c hi n c a các công vi c: A, B, C, tính ñ n
th i ñi m ki m tra. Kh i lư ng th c hi n t ng công vi c ñư c tính theo t l ph n trăm
toàn b kh i lư ng công vi c ñó.
S ph n trăm th c hi n c a t ng công vi c ñư c th hi n trên bi u ñ , n i l i v i
nhau t o thành ñư ng ph n trăm. ðó là ñư ng th c t th c hi n.
Nhìn ñư ng ph n trăm, ngư i ta bi t ñư c tình hình th c hi n ti n ñ các công
vi c ñang xét t i th i ñi m ki m tra.
N u công vi c nào có ñư ng ph n trăm bên ph i lát c t (ñư ng ki m tra a–a),
công vi c ñó th c hi n vư t m c k ho ch, ngư c l i, công vi c nào có ñư ng ph n
trăm bên trái lát c t – công vi c th c hi n ch m so v i k ho ch. Nh ng ñi m mà
ñư ng ph n trăm trùng v i lát c t – công vi c th c hi n ñúng k ho ch.
Ch ng h n, trên hình 12.3 ta có k ho ch thi công công trình g m 4 công vi c:
A,B,C,D.
TC&ðHSX • 223
• Công vi c A có th i h n thi công theo k ho ch là 12 ngày, tương ng v i
100% kh i lư ng công tác.
• Công vi c B có th i h n thi công theo k ho ch là 16 ngày, tương ng v i
100% kh i lư ng công tác.
• Công vi c C có th i h n thi công theo k ho ch là 12 ngày, tương ng v i
100% kh i lư ng công tác.
• Công vi c D có th i h n thi công theo k ho ch là 13 ngày, tương ng v i
100% kh i lư ng công tác.
Th i ñi m ki m tra là ngày th 10 (ñư ng a–a) ta có k t qu th c hi n như sau:
– Công vi c D không c t ñư ng ki m tra, b qua.
– Công vi c A ñ n th i ñi m ki m tra (ngày th 10) ch ñ t 60% toàn b kh i
lư ng công tác.
– Công vi c B ñ t 40% toàn b kh i lư ng công tác.
– Công vi c C ñ t 20% toàn b kh i lư ng công tác.
– Th hi n trên bi u ñ s ph n trăm th c hi n: 60%, 40%, 20% c a t ng công
vi c: A,B,C, n i chúng l i v i nhau, ta ñư c ñư ng ph n trăm th c hi n các công vi c
t i th i ñi m ki m tra.
Trên bi u ñ ki m tra ta nh n th y: Công vi c A th c hi n ch m hơn so v i k
ho ch ñ ra là: Äta ngày; công vi c B th c hi n s m hơn so v i k ho ch ñ ra là: Ätb
ngày; công vi c C th c hi n ñúng k ho ch ñ ra.
Phương pháp này thư ng áp d ng ñ ki m tra ñ t xu t ho c ki m tra ñ nh kỳ vi c
th c hi n k ho ch ti n ñ thi công công trình.
Trên ñây mô t m t s phương pháp cơ b n ñ ki m tra tình hình th c hi n ti n ñ
m t ho c nhi u công vi c. Trong th c ti n, tùy ñi u ki n c th , chúng ta có th s d ng
m t trong các phương pháp nêu trên ho c k t h p gi a chúng.
Công tác d ñoán trong ñi u ñ s n xu t
Trong công tác ñi u ñ s n xu t s d ng ch y u là phương pháp d ñoán ng n
h n. Có ba phương pháp thư ng s d ng. D ñoán theo suy di n, d ñoán t tr c quan
và kinh nghi m, d ñoán theo tính toán b ng phương pháp toán h c. Trư c khi d ñoán,
c n th c hi n các công vi c sau:
• Thu th p m t cách ñ y ñ các s li u có liên quan ñ n ñ i tư ng d báo theo
m t n i dung nh t ñ nh.
• Phân tích nh ng kh năng v xu hư ng phát tri n c a ñ i tư ng d báo trong
tương lai.
• K t lu n và ñưa ra phương án quy t ñ nh.
N i dung công tác công tác d ñoán trong ñi u ñ s n xu t:
• D ñoán kh năng th c hi n ti n ñ s n xu t trong th i gian s p t i c a t ng
ñơn v , b ph n trong công ty.
• D ñoán ñư c kh năng th c hi n nhi m v s n xu t còn l i c a các b ph n
trong toàn ñơn v .


224 • TC&ðHSX
• D ñoán v kh năng th c hi n các ñ nh m c tiêu hao v t tư, máy móc thi t b ,
lao ñ ng nh m v ch ra nh ng khó khăn, thu n l i có th x y ra trong th i
gian t i.
• D ki n nh ng bi n pháp t ch c k thu t, nh ng phương án t ch c thi công,
nh ng quy t ñ nh ph i th c hi n trong th i gian t i, ñ kh c ph c nh ng khó
khăn có th x y ra ñ ñ m b o cho vi c th c hi n k ho ch tác nghi p c a
ñơn v .
T ch c công tác ñi u ñ s n xu t
Trong m t ñơn v thi công m t công trình c n ph i thành l p m t b ph n ñi u ñ
riêng dư i s ch ñ o tr c ti p c a Giám ñ c công ty và Ch huy trư ng công trình.
Nh ng ngư i làm công tác ñi u ñ g m ñ i trư ng và các ñi u ñ viên.
T ch c ñi u ñ s n xu t hay còn g i là ñi u khi n s n xu t là hình th c tác ñ ng
ñ n ho t ñ ng s n xu t nh m lo i tr nh ng sai l ch xu t hi n trong quá trình th c hi n
s n xu t so v i nhi m v k ho ch ñã ñ ra. Nghĩa là nh m ki m tra k t qu s n xu t so
v i ti n ñ ñã ñ ra. Khi c n thi t ph i ñi u ti t ti n trình th c hi n, x lý nh ng hi n
tư ng bi n ñ ng trong quá trình th c hi n, gi i quy t nh ng tr ng i n y sinh và nh ng
tình hu ng m i xu t hi n mà khi v ch k ho ch th c hi n chưa lư ng h t ñư c. Tác
ñ ng ñi u ñ di n ra dư i hình th c m nh l nh s n xu t.
L nh s n xu t là yêu c u c a ngư i lãnh ñ o ñ i v i nh ng ngư i dư i quy n, ñòi
h i h ph i th c hi n m t nhi m v nh t ñ nh trong th i h n nh t ñ nh v i nh ng ñi u
ki n th c hi n nh t ñ nh. ð ng th i có ch rõ nh ng ñ c ñi m khi th c hi n và nh ng
ñi u ki n h n ch nh t ñ nh.
L nh s n xu t ñư c truy n ñi b ng văn b n ho c b ng l i t i ngư i th a hành. Ch
nh ng cán b ch huy trong h th ng tr c tuy n m i có th ñư c ban hành m nh l nh.
Phương pháp ñi u khi n ti n ñ thi công
Như chúng ta ñã bi t, th c ch t l p k ho ch ti n ñ là vi c tính toán, s p x p
trư c t o nên s ph i h p gi a các con ngư i, các b ph n, các y u t tham gia vào quá
trình thi công h p lý nh t theo không gian và th i gian ñ ñ t ñư c m c ñích ñ ra v i
hi u qu cao nh t t c là chi phí ít nh t. Như v y vi c l p k ho ch ch là vi c tính toán
trư c, d ki n trư c s tác ñ ng và s ph i h p c a các y u t , các b ph n nên dù sao
k ho ch ch mang tính d ki n mà thôi.
Trong th c t không ph i lúc nào ti n trình th c hi n c a các ho t ñ ng cũng hoàn
thành như k ho ch ñã l p ra. Mà trong quá trình tri n khai có nh ng y u t ch quan
ho c khách quan tác ñ ng làm phá v k ho ch ti n ñ ñã l p ra. S phá v này do hai
nguyên nhân:
– Kh năng vư t m c so v i k ho ch d ki n do tăng năng su t lao ñ ng lên
cao.
– Kh năng không hoàn thành k ho ch ñ ra do nguyên nhân ch quan ho c
nguyên nhân khách quan.
C hai kh năng này ñ u d n ñ n s xáo tr n và làm m t ñi s ph i h p h p lý
ban ñ u. Vì v y, trong quá trình tri n khai k ho ch ti n ñ c n thư ng xuyên ki m tra,
ñánh giá tình hình th c hi n ñ có bi n pháp ñi u khi n k p th i nh m ñ m b o cho vi c
tri n khai th c hi n theo ñúng k ho ch ti n ñ ñ t ra.
TC&ðHSX • 225
Trong quá trình ki m tra, ngư i ta có th dùng h s căng th ng (k) ñ ñánh giá
m c ñ hoàn thành k ho ch hay còn g i là h s căng th ng c a công vi c.
H s căng th ng ñư c xác ñ nh theo công th c:
t cltt
k= (12.1)
t clkh + t dtkt
Trong ñó: tcltt: Th i gian còn l i th c t c a công vi c tính theo kh i lư ng công
tác còn l i. Th i gian còn l i th c t c a công vi c ñư c xác ñ nh d a
trên k t qu c a công tác ki m tra theo m t trong các phương pháp ñã
nêu trên.
tclkh: Th i gian còn l i theo k ho ch c a công vi c ñó.
tdtkt : Th i gian d tr k t thúc mu n.
Công vi c nào có h s căng th ng l n s ñư c ưu tiên ñ ñi u ch nh trư c.
N u: K = 1: Th c hi n theo ñúng k ho ch, không ph i ñi u ch nh.
K < 1: Th c hi n nhanh hơn so v i k ho ch.
K > 1: Th c hi n ch m hơn so v i k ho ch; C n ph i ñi u ch nh.
Chúng ta có th bi u di n ti n ñ th c hi n các công vi c trên sơ ñ , ñ có th bi t
ñư c m c ñ hoàn thành các công vi c m i th i ñi m.
Thí d : Có k ho ch ti n ñ thi công công trình ñư c th hi n trên sơ ñ ngang
như hình 12.4. bao g m b n công vi c: A,B,C,D. ðư ng nét li n là th i gian thi công
c a công vi c theo k ho ch, ñư ng nét ñ t th hi n th i gian d tr theo k ho ch. S
ghi trên công vi c th hi n: S trên g ch chéo là th i gian thi công theo k ho ch c a
công vi c, s ghi dư i g ch chéo là nhu c u m t lo i ngu n l c nào ñó cho thi công
(nhu c u nhân l c ho c lo i tài nguyên nào ñó).
Gi s chúng ta ti n hành ki m tra tình hình th c hi n ti n ñ rhi công công trình
th i ñi m ngày th 30 (ñư ng th ng (a– b) trên hình 12.4) có k t qu sau:
Trên công trư ng vào th i ñi m ngày th 30 công vi c A ñã hoàn thành, ch có
hai ñơn v th c hi n hai công vi c B và công vi c C. Qua ki m tra k t qu th c hi n c a
hai công vi c này ñ n ngày th 30 ta th y:
Công vi c B theo k ho ch ph i hoàn thành vào ngày 40, nhưng ch có th hoàn
thành vào ngày 50, ch m 10 ngày so v i k ho ch d ki n.
Theo gi thi t trên, tính h s căng th ng c a công vi c B ta có:
– Th i gian còn l i theo k ho ch: 10 ngày.
– Th i gian d tr theo k ho ch là: 10 ngày.
– Th i gian th c t còn l i c a công vi c này là 20 ngày.
Tính h s căng th ng c a công vi c B theo công th c 12.1 ta có:
KB = 20: (10 + 10) = 1.
Không ph i ñi u ch nh.


226 • TC&ðHSX
Công vi c C c n hoàn thành vào ngày 50 nhưng ch có th hoàn thành vào ngày
60, ch m so v i k ho ch 10 ngày. Ta có:
– Th i gian còn l i th c t : 30 ngày.
– Th i gian còn l i theo k ho ch: 20 ngày.
– Th i gian d tr theo k ho ch: 0 ngày.
Ta có: Kc = 30: (20 + 0) = 30: 20 = 1,5 > 1,1. C n ph i ñi u ch nh.Công vi c a
20/20
A
30/15
B
30/20
C
20/10
D
Th i gian
5 7
2 6
3 4
1
b
Nhu c u
ngu n
35

20 20
Th i gian
10


Hình 12.4
Phương pháp ñi u ch nh
Trư c khi ti n hành ñi u ch nh c n lưu ý nh ng v n ñ sau:
– N u h s căng th ng c a công vi c ñang xét không l n quá 10% (t c là 01 (Công
vi c găng) nh m h p lý hóa ho t ñ ng ñ có th làm tăng năng su t c a nó và làm cho
ti n trình ñư c th c hi n theo ñúng k ho ch. N u th c hi n ñư c bi n pháp này thì có
th không ph i tăng thêm l c lư ng và chi phí.
b. ði u ñ ng ngu n l c t bên trong
ði u ñ ng ngu n l c t nh ng công vi c có kh năng hoàn thành s m so v i k
ho ch ñ n tăng cư ng cho ho t ñ ng không có kh năng hoàn thành k ho ch. Bi n
pháp này thư ng ñư c s d ng vì nó d dàng th c hi n và ít tăng chi phí.
c. B sung l c lư ng và ngu n l c t bên ngoài
B ng cách ñi u ñ ng thêm t nơi khác t p trung vào công vi c găng ñ có th ñ y
nhanh ti n trình th c hi n cho phù h p v i k ho ch ti n ñ . Bi n pháp này s làm tăng
thêm chi phí th c hi n.
d. ð y nhanh ti n trình th c hi n các công vi c
T c là tri n khai th c hi n nh ng công vi c có th i gian d tr b t ñ u s m hơn
so v i d ki n ban ñ u ñ có th hoàn thành ñúng k ho ch.
Ch ng h n, theo ví d trên, n u theo k ho ch ban ñ u thì công vi c D s ti n
hành sau khi công vi c C k t thúc. T c là do công vi c C k t thúc mu n 10 ngày nên
công vi c D s b t ñ u mu n 10 ngày so v i d ki n (ngày th 60), vì th i gian th c
hi n d ki n công vi c D là 20 ngày nên s k t thúc vào ngày 80, ch m 10 ngày so v i
k ho ch ban ñ u.
Nhưng n u s d ng th i gian d tr b t ñ u s m c a công vi c D thì công vi c D
có th b t ñ u trư c khi công vi c C k t thúc 10 ngày (vào ngày th 50) và s k t thúc
vào ngày 70, ñúng như d ki n. Như v y chúng ta ch c n ñi u ch nh s b t ñ u c a
công vi c D mà không c n ph i tăng l c lư ng thi công mà v n có kh năng hoàn thành
k ho ch ti n ñ thi công theo d ki n ban ñ u.
e. ði u ch nh l i k ho ch ti n ñ
T c là ph i tính toán và thi t k l i k ho ch ti n ñ thi công ñ th c hi n thi công
các công vi c còn l i trong ñi u ki n không còn bi n pháp h u hi u và ph i kéo dài th i
h n thi công công trình. Bi n pháp này ít ñư c s d ng vì kéo dài ti n ñ th c hi n
ñ ng nghĩa v i vi c gi m hi u qu c a s n xu t. Bi n pháp này ch s d ng khi th t c n
thi t ho c không còn gi i pháp nào t t hơn.Câu h i chương 12
1. Khái ni m k ho ch tác nghi p? Ý nghĩa, nhi m v c a k ho ch
tác nghi p?
2. N i dung k ho ch tác nghi p?
3. Trình t l p k ho ch tác nghi p trong doanh nghi p xây d ng?

228 • TC&ðHSX
4. Nhi m v công tác ñi u ñ . Các phương pháp ñi u ñ s n xu t?
TC&ðHSX • 229
* CÂU H I ÔN T P
Câu h i chương 1
1. Khái ni m v s n xu t, t ch c s n xu t và t ch c s n xu t trong xây d ng?
2. Nh ng ñ c ñi m kinh t k thu t c a s n xu t xây d ng và s n xu t xây d ng
giao thông?
3. Khái ni m v t ch c s n xu t và t ch c s n xu t trong xây d ng?
4. Khái ni m v t ch c thi công xây d ng công trình?
5. Nh ng nguyên t c v t ch c s n xu t trong xây d ng?
6. Các công tác ch y u trong xây d ng và xây d ng các công trình giao thông?
7. N i dung công tác t ch c s n xu t trong xây d ng và trong xây d ng các
công trình giao thông?
8. H th ng các phương pháp t ch c s n xu t trong xây d ng và trong xây
d ng các công trình giao thông?
Câu h i chương 2.
1. Các giai ño n thi t k t ch c thi công xây d ng công trình?
2. Thi t k t ch c xây d ng? Căn c l p thi t k t ch c xây d ng (TKTCXD)
3. N i dung c a thi t k t ch c xây d ng? Th m duy t thi t k t ch c xây
d ng?
4. Thi t k t ch c thi công chi ti t? Căn c l p thi t k t ch c thi công chi
ti t?
5. N i d ng l p thi t k t ch c thi công chi ti t?
6. Th m duy t thi t k t ch c thi công chi ti t?
7. Các nguyên t c l p thi t k t ch c thi công chi ti t?
8. Trình t lâp thi t k t ch c thi công chi ti t?
9. Phân bi t s gi ng và khác nhau gi a TKTCXD và thi t k t ch c thi công
chi ti t (M c ñích, cơ quan l p, căn c l p, tài li u s d ng, n i dung l p …?)
10. N i dung bư c thi t l p bi n pháp công ngh thi công ñ th c hi n t ng
công vi c trong xây d ng m t công trình xây d ng?
1
11. N i dung bư c l a ch n biên pháp công ngh thi công và xác ñ nh th i gian
thi công, l c lư ng tham gia thi công cho t ng công vi c?
12. N i dung bư c xây d ng phương án t ch c thi công và l p k ho ch ti n ñ
thi công toàn b công trình xây d ng?
13. N i dung bư c ñánh giá, l a ch n phương án thi t k t ch c thi công?
Câu h i chương 3.
1. Khái ni m dây chuy n? Phân lo i dây chuy n?
2. Các tham s c a dây chuy n? Các hình th c th hi n dây chuy n t ng h p
trên bi u ñ ti n ñ thi công?
3. Trình t tính toán thi t k dây chuy n b ph n?
4. Trình t tính toán, thi t k dây chuy n t ng h p?
5. Trình t thi t k t ch c thi công và l p k ho ch ti n ñ thi công theo
phương pháp dây chuy n?
6. ðánh giá ch t lư ng k ho ch ti n ñ thi công theo phương pháp dây
chuy n?
7. Phương pháp rút ng n th i gian thi công công trình khi t ch c thi công theo
phương pháp dây chuy n?
Câu h i chương 4.
1. Khái ni m ti n ñ s n xu t?
2. N i dung l p k ho ch ti n ñ thi công xây d ng công trình?
3. Trình t l p k ho ch ti n ñ theo sơ ñ ngang (Phương pháp GANTT)?
4. Th i ñi m c a m t công vi c?
5. Th i gian d tr c a m t công vi c?
6. Trình t l p k ho ch ti n ñ theo phương pháp sơ ñ GANTT
7. Khái ni m v sơ ñ m ng, Phân lo i sơ ñ m ng?
8. Các ph n t sơ ñ m ng CPM? Nguyên t c l p sơ ñ m ng CPM?
9. Trình t l p k ho ch ti n ñ thi công theo phương phap sơ ñ m ng PERT?
10. Phương pháp t i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu ñi u hòa nhu
c u ngu n l c trong quá trình thi công?2
11. Phương pháp t i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu th i gian và
chi phí?
Câu h i chương 5
1. M c ñích, ý nghĩa so sánh và ñánh giá phương án thi t k t ch c thi công
(TKTCTC)?
2. Nguyên t c so sánh l a ch n và ñánh giá phương án TKTCTC?
3. Phương pháp so sánh và các ch tiêu ñánh giá phương án TKTCTC?
4. So sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng h p khi th i
h n thi công gi ng nhau?
5. Phương pháp so sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t
t ng h p khi th i h n thi công khác nhau?
6. Các ch tiêu ph dùng ñ ñánh giá phương án thi t k t ch c thi công?
Câu h i chương 6
1. Ý nghĩa và n i dung công tác chu n b trong xây d ng?
2. N i dung công tác chu n b nhà t m ph c v thi công xây d ng?
3. N i dung công tác t ch c xây d ng c u t m, ñư ng t m ph c v thi
công?
4. N i dung công tác t ch c cung c p năng lư ng ph c v thi công?
5. N i dung công tác t ch c cung c p nư c cho thi công?
6. N i dung công tác t ch c thông tin liên l c ph c v thi công?
7. N i dung công tác t ch c cơ s s n xu t ph tr và s n xu t ph trên
công trư ng?
8. N i dung công tác t ch c chu n b m t b ng công trư ng?
Câu h i chương 7
1. Khái ni m v t tư k thu t? yêu c u, nhi m v công tác cung ng v t tư
k thu t?
2. Các lo i nhu c u v t tư cho xây d ng công trình?
3. Phương pháp xác ñ nh nhu c u s d ng v t tư cho s n xu t xây d ng?
4. Phương pháp xác ñ nh nhu c u cung c p v t tư cho thi công?3
5. N i dung công tác t ch c cung c p v t tư ph c v cho thi công?
6. N i dung công tác t ch c kho bãi d tr và b o qu n v t tư?
Câu h i chương 8
1. Các hình th c t ch c qu n lý xe máy thi công trong xây d ng giao
thông?
2. N i dung t ch c qu n lý và khai thác xe máy thi công trong doanh
nghi p xây d ng giao thông?
3. T ch c ñ i máy thi công trong doanh nghi p xây d ng?
4. M t s ch tiêu ñánh giá và phương hư ng nâng cao hi u qu s d ng xe
máy thi công?
Câu h i chương 9
1. Các hình th c t ch c t ñ i lao ñ ng trong xây d ng?
2. N i dung công tác t ch c thành l p t , ñ i s n xu t trong xây d ng giao
thông?
3. N i dung công tác t ch c an toàn lao ñ ng và b o h lao ñ ng trong
doanh nghi p xây d ng?
4. N i dung công tác ñào t o và nâng cao tay ngh trong doanh nghi p xây
d ng?
Câu h i chương 10
1. Khái ni m, ý nghĩa công tác v n chuy n trong xây d ng?
2. Phân lo i công tác v n chuy n trong xây d ng?
3. Phương pháp xác ñ nh kh i lư ng và t ch c v n chuy n cho xây d ng?
4. T ch c v n chuy n b ng ôtô khi thi công b ng phơng pháp dây chuy n?
Câu h i chương 11
1. S c n thi t ph i qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình?
2. N i dung qu n lý ch t lư ng s n ph m xây d ng?
3. Các nguyên t c qu n lý ch t lư ng s n ph m xây d ng?
4. N i dung qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình?
4
5. N i dung công tác t ch c giám sát và ki m tra ch t lư ng thi công công
trình xây d ng?
6. T ch c nghi m thu công trình xây d ng?
7. B n v hoàn công? Ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng
công trình xây d ng?
8. Nh ng quy ñ nh c a pháp lu t v b o hành công trình xây d ng?
9. Trách nhi m c a các bên v b o hành công trình xây d ng?
Câu h i chương 12
1. Khái ni m k ho ch tác nghi p? Ý nghĩa, nhi m v c a k ho ch tác
nghi p?
2. N i dung k ho ch tác nghi p?
3. Trình t l p k ho ch tác nghi p trong doanh nghi p xây d ng?
4. Nhi m v công tác ñi u ñ . Các phương pháp ñi u ñ s n xu t?
* THÔNG TIN TÁC GI : (CH BIÊN)
H và tên : Ph m Văn V ng
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1948
Quê quán: Xã : ð c Th ng, Huy n: Tiên L , T nh: Hưng yên.
Năm t t nghi p Nghiên c u sinh: 1984 t i Công hòa Liên Bang Nga (Liên xô
cũ).
Năm ñư c công nh n h c hàm Phó Giáo sư: 2004;
Nơi công tác hi n nay: Cán b gi ng d y t i: B môn Kinh t xây d ng, Khoa:
V n t i kinh t , Trư ng: ð i h c giao thông v n t i - Hà n i.
PH M VI VÀ ð I TƯ NG S D NG GIÁO TRÌNH
+ Giáo trình có th dùng làm tài li u tham kh o cho k sư thu c ngành:
công trình và k sư kinh t xây d ng.
+ Giáo trình ñư c biên so n dùng ñào t o cho các trư ng:
Cao ñ ng, ñ i h c thu c ngành ñào t o k sư xây d ng công trình dân d ng,
xây d ng giao thông và k sư ngành kinh t xây d ng.
* CÁC T KHÓA:5
TCVN Tiêu chu n Vi t nam
TKTC Thi t k thi công
TKTCXD Thi t k t ch c xây d ng
TKTCTC Thi t k t ch c thi công
209/ Nð-CP Nghi ñ nh s 209 cu Chính ph
CðT Ch ñ u tư
SðM PERT Sơ ñ m ng PERT
SðM CPM Sơ ñ m ng CPM
Phương pháp Phương pháp sơ ñ ngang (GANTT)
GANTT
XDGT Xây d ng giao thông
Công trư ng XD Công trư ng xây d ng
ð i lý VLXD ð i lý bán v t li u xây d ng
ð i SX ð i s n xu t
T SX T s n xu t


* YÊU C U KI N TH C TRƯ C KHI H C MÔN NÀY:
Trư c khi h c môn này, ngư i h c c n có ki n th c cơ b n v
1. Thi t k công trình xây d ng, ñ có th ñ c ñư c b n v thi t k , xác ñ nh
ñư c kh i lư ng công tác xây d ng.
2. Có ki n th c cơ b n v bi n pháp công ngh thi công công trình.
3. Bi t phương pháp xác ñ nh: ñ nh m c và ñơn giá xây d ng cơ b n.
* GIÁO TRÌNH NÀY ðà ðƯ C:
Nhà xu t B n giao thông v n t i, năm xu t b n năm 2008.
6
TÀI LI U THAM KH O

[1] Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công – quy ph m thi công
và nghi m thu; TCVN 4252:1998; TCVN:4055;1985. NxbXD – Hà N i 2002.
[2] NGUY N THANH LIÊM, NGUY N H U HI N
Qu n tr s n xu t và tác nghi p – Nxb Giáo d c, Hà N i 1999.
[3] NGUY N QUANG CHIÊU, ð NG NGHIÊM CHÍNH, DƯƠNG NG C H I
T ch c và k ho ch hóa thi công ñư ng ôtô.
Nxb ðH&THCN - Hà N i - 1980.
[4] NGUY N VĂN CH N, NGUY N HUY THANH, TR N ð C D C, BÙI VĂN YÊM
T ch c s n xu t trong xây d ng, Nxb XD; Hà N i -1988.
[5] VŨ CÔNG TU N
Qu n tr d án ñ u tư;
Nxb Tp H Chí Minh, 1999.
[6] VŨ CÔNG TU N
Qu n tr th i gian th c hi n d án và sơ ñ PERT. T p chí:"Phát tri n kinh t
"Trư ng ñ i h c Kinh t Tp. H Chí Minh, s : 46 - 1994.
[7] NGUY N ðÌNH THÁM, NGUY N NG C THANH
T ch c xây d ng 1
Nxb KHKT, Hà N i 2002.
[8] PH M VĂN V NG
D án ñ u tư và qu n tr d án ñ u tư trong GTVT
Nxb GTVT, Hà N i 2004.
[9] PH M VĂN V NG
Qu n tr kinh doanh
Trư ng ð i h c GTVT, 1998.
[10] Các giáo trình thi công ñư ng ôtô
Trư ng ð i h c GTVT, Hà N i.
[11] PH M VĂN V NG và các tác gi
T ch c và ñi u hành s n xu t xây d ng giao thông.
Trư ng ð i h c GTVT Hà N i, 1998.
[12] GERARD CHEVALIER - Nguy n văn Nghi n
Qu n lý s n xu t và tác nghi p
Nxb Th ng kê, Hà N i 1998.
[13] GDINKIN G. N. ORGANHIDACIA,
PLANNHIROVANHIE UPRAVLENHIE TRANSPORTA - MOSCOVA - 1980.
TC&ðHSX • 227
.

M CL C

Trang

228 • TC&§HSX
NH NG V N ð CHUNG V T CH C S N XU T
CChương 1.
VÀ T CH C S N XU T TRONG XDGT
1.1. Nh ng khái ni m v s n xu t và t ch c s n xu t 5
1.1.1. Khái ni m v s n xu t -
1.1.2. Các hình th c s n xu t 6
1.1.3. Khái ni m v t ch c s n xu t 7
1.2. T ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 9
1.2.1. T ch c s n xu t trong xây d ng -
1.2.2. T ch c thi công xây d ng công trình 10
1.2.3. Ý nghĩa v t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông -
1.3. Nh ng ñ c ñi m kinh t k thu t c a s n xu t xây d ng giao
thông 11
1.4. Nh ng nguyên t c v t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 13
1.5. Các công tác ch y u trong xây d ng công trình giao thông 17
1.5.1. Theo giai ño n c a quá trình xây d ng -
1.5.2. Theo tính ch t và kh i lư ng công tác c a ñơn v nh n th u xây
lp 18
1.6. N i dung công tác t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 19
1.7. H th ng các phương pháp t ch c s n xu t trong xây d ng giao
thông 20
1.7.1. Phương pháp tu n t -
1.7.2. Phương pháp song song 22
1.7.3. Phương pháp dây chuy n 23
1.7.4. Phương pháp h n h p 24
Chương 2. THI T K T CH C XÂY D NG 26
2.1. Các giai ño n thi t k t ch c thi công xây d ng -
2.2. Thi t k t ch c xây d ng 27
2.2.1. Căn c ñ l p thi t k t ch c xây d ng (TKTCXD) 28
2.2.2. N i dung c a thi t k t ch c xây d ng (TKTCXD) 29
2.2.3. Th m duy t TKTCXD 31
2.3. Thi t k t ch c thi công chi ti t 31
2.3.1. Căn c l p thi t k t ch c thi công chi ti t 32

TC&ðHSX • 229
2.3.2. N i dung thi t k t ch c thi công chi ti t -
2.3.3. Th m duy t thi t k thi công chi ti t 35
2.4. Các nguyên t c l p thi t k t ch c thi công -
2.5. Trình t l p thi t k t ch c thi công chi ti t -
2.5.1. Công tác chu n b TKTCTC 36
2.5.2. Xác ñ nh công vi c và thi t l p bi n pháp công ngh thi công ñ
th c hi n công vi c 38
2.5.3. L a ch n bi n pháp công ngh thi và xác ñ nh th i gian thi công,
l c lư ng thi công cho t ng công vi c 40
2.5.4. Xây d ng phương án t ch c thi công và l p k ho ch ti n ñ thi
công toàn b công trình 53
2.5.5. ðánh giá l a ch n phương án t ch c thi công -
2.5.6. Xác ñ nh các bi n pháp t ch c th c hi n -

Chương 3. T CH C THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY
CHUY N 54
3.1. Quá trình thi công xây d ng và t ch c thi công xây d ng theo
phương pháp dây chuy n -
3.1.1. Quá trình thi công xây d ng -
3.1.2. T ch c thi công xây d ng theo phương pháp dây chuy n 55
3.2. Phân lo i dây chuy n 56
3.2.1. Dây chuy n bư c công vi c -
3.2.2. Dây chuy n thi công gi n ñơn -
3.2.3. Dây chuy n thi công t ng h p -
3.3. Các tham s c a dây chuy n 57
3.3.1. Các tham s v không gian -
3.3.2. Các tham s th i gian 58
3.4. Các hình th c th hi n dây chuy n t ng h p trên bi u ñ ti n ñ
thi công 61
3.5. Tính toán thi t k dây chuy n t ng h p trên bi u ñ ti n ñ thi
công d ng sơ ñ xiên 64
3.5.1. Các nguyên t c thi t k dây chuy n trên bi u ñ ti n ñ -
3.5.2. Tính toán thi t k dây chuy n b ph n 65
3.5.3. Thi t k dây chuy n t ng h p 67
230 • TC&§HSX
3.5.4. Trình t thi t k t ch c thi công theo phương pháp dây chuy n 79
3.6. ðánh giá ch t lư ng k ho ch ti n ñ thi công theo phương pháp
dây chuy n 81
3.7. Bi n pháp rút ng n th i h n thi công khi t ch c thi công theo
phương pháp dây chuy n -
Chương 4. L P TI N ð S N XU T TRONG XÂYD NG 85
4.1. Khái ni m ti n ñ s n xu t -
4.2. N i dung l p k ho ch ti n ñ trong xây d ng -
4.3. L p k ho ch ti n ñ theo sơ ñô ngang (Phương pháp GANTT) 86
4.3.1. Th i ñi m c a m t công vi c 87
4.3.2. Th i gian d tr c a m t công vi c 88
4.3.3. L p k ho ch ti n ñ theo phương pháp sơ ñ Gantt -
4.4. Phương pháp sơ ñ m ng PERT 92
4.4.1. Khái ni m v sơ ñ m ng -
4.4.2. Phân lo i sơ ñ m ng 96
4.4.3. Các ph n t sơ ñ m ng cpm -
4.4.4. Nguyên t c l p sơ ñ m ng cpm 97
4.4.5. Các lo i th i gian trong sơ ñ m ng PERT 99
4.4.6. ðư ng và ñư ng găng trong sơ ñ m ng PERT 103
4.4.7. L p k ho ch ti n ñ thi công theo phương phap sơ ñ m ng
PERT 107
4.4.8. T i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu ñi u hòa nhu
c u ngu n l c trong quá trình thi công 109
4.4.9. T i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu th i gian và chi
phí 114
Chương 5. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀ ðÁNH GIÁ PHƯƠNG
ÁN THI T K T CH C THI CÔNG XÂY D NG 122
5.1. M c ñích, ý nghĩa so sánh và ñánh giá phương án thi t k t ch c
thi công (tktctc) -
5.2. Nguyên t c so sánh l a ch n và ñánh giá phương án tktctc 123
5.3. Phương pháp so sánh và các ch tiêu ñánh giá phương án tktctc -
5.3.1. Ch tiêu kinh t t ng h p 124
5.3.2. So sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng
h p khi th i h n thi công gi ng nhau 125

TC&ðHSX • 231
5.3.3. So sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng
h p khi th i h n thi công khác nhau 126
5.3.4. Các ch tiêu ph dùng ñ ñánh giá phương án thi t k t ch c thi
công 127
Chương 6. T CH C CÔNG TÁC CHU N B CHO XÂY D NG 132
6.1. Ý nghĩa và n i dung công tác chu n b -
6.2. Công tác chu n b nhà t m 133
6.2.1. Yêu c u nhà t m -
6.2.2. Các lo i nhà t m -
6.2.3. Xác ñ nh nhu c u nhà t m -
6.2.4. Các phương án xây d ng nhà t m 135
6.3. T chưc xây d ng c u t m, ñư ng t m -
6.3.1. Ý nghĩa c u t m, ñư ng t m và yêu c u ñư ng t m -
6.3.2. Phân lo i ñư ng t m 136
6.3.3. Các phương án ñư ng t m -
6.4. T ch c cung c p năng lư ng ph c v thi công 137
6.4.1. T ch c cung c p ñi n cho thi công -
6.4.2. T ch c cung c p hơi nư c cho thi công 139
6.4.3. T ch c cung c p khí nén 140
6.5. T ch c cung c p nư c cho thi công -
6.5.1. Yêu c u cung c p nư c: 141
6.5.2. Xác ñ nh nhu c u cung c p nư c -
6.5.3. T ch c cung c p nư c 143
6.5.4. Bi n pháp tích tr nư c trên công trư ng ph c v thi công 144
6.5.5. Ch n máy bơm nư c 145
6.6. T ch c thông tin liên l c ph c v thi công 146
6.7. T ch c cơ s s n xu t ph tr và s n xu t ph trên công trư ng -
6.7.1. T ch c s n xu t ph tr và s n xu t ph -
6.7.2. T ch c khai thác v t li u xây d ng 148
6.8. T ch c chu n b m t b ng công trư ng -
Chương 7. T CH C CUNG NG V T TƯ K THU T TRONG 150
XD


232 • TC&§HSX
7.1. T ch c cung ng v t tư k thu t -
7.1.1. Khái ni m v t tư k thu t -
7.1.2. Các yêu c u, nhi m v công tác cung ng v t tư k thu t 150
7.2. Xác ñ nh nhu c u v t tư 151
7.2.1. Các lo i nhu c u v t tư -
7.2.2. Xác ñ nh nhu c u s d ng v t tư cho s n xu t -
7.2.3. Xác ñ nh nhu c u cung c p v t tư cho thi công 152
7.3. T ch c cung c p v t tư ph c v cho thi công 153
7.4. T ch c kho bãi d tr và b o qu n v t tư 160
7.4.1. T ch c kho bãi -
7.4.2. T ch c b o qu n v t tư 163
Chương 8. T CH C QU N LÝ VÀ KHAI THÁC XE MÁY THI
CÔNG TRONG XÂY D NG 165
8.1. Các hình th c và n i dung t ch c qu n lý xe máy thi công trong
xây d ng giao thông -
8.1.1. Các hình th c t ch c qu n lý xe máy thi công trong xdgt -
8.1.2. N i dung t ch c qu n lý và khai thác xe máy thi công trong
doanh nghi p xây d ng giao thông 168
8.2. T ch c ñ i máy thi công trong doanh nghi p xây d ng -
8.2.1. T ch c ñ i s n xu t -
8.2.2. T ch c ñ i máy thi công 169
8.2.3. ð c ñi m, yêu c u khi t ch c ñ i máy -
8.2.4. Mô hình cơ c u t ch c ñ i máy thi công 170
8.3. T ch c ñi u ph i máy thi công -
8.3.1. Công th c chung ñ so sánh phương án b trí máy -
8.3.2. Xác ñ nh nhu c u xe máy 171
8.3.3. Bài toán l a ch n b xung máy thi công 172
8.3.4. Bài toán ñi u ph i xe máy thi công 173
8.4. T ch c công tác ph c v xe máy thi công -
8.4.1. T ch c tr m ngh và công tác b o dư ng xe máy thi công -
8.4.2. Công tác s a ch a xe máy thi công 176
8.5. M t s ch tiêu ñánh giá và phương hư ng nâng cao hi u qu … 178


TC&ðHSX • 233
8.5.1. M t s ch tiêu v s d ng xe máy thi công -
8.5.2. Phương hư ng nâng cao hi u qu s d ng xe máy thi công 179
Chương 9. T CH C LAO ð NG VÀ B O H LAO ð NG
TRONG XÂY D NG GIAO THÔNG 181
9.1. T ch c t ñ i lao ñ ng -
9.1.1 Các hình th c t ch c t ñ i lao ñ ng trong xây d ng -
9.1.2. Thành l p t , ñ i s n xu t trong xây d ng giao thông 183
9.2. Công tác an toàn lao ñ ng và b o h lao ñ ng 184
9.2.1. Nhi m v công tác an toàn và b o h lao ñ ng c a t ch c xây
d ng -
9.2.2. Các bi n pháp ñ m b o an toàn và b o h lao ñ ng trên công
trư ng -
9.2.3. T ch c công tác an toàn và b o h lao ñ ng trong doanh nghi p
xây d ng 185
9.3. Công tác ñào t o và nâng cao tay ngh trong ñ i xây d ng 186
Chương 10. T CH C V N CHUY N TRONG XD GIAO THÔNG 188
10.1. Khái ni m, ý nghĩa công tác v n chuy n trong xây d ng giao
thông -
10.1.1. Khái ni m công tác v n chuy n -
10.1.2. ý nghĩa công tác v n chuy n trong xây d ng -
10.2. Phân lo i công tác v n chuy n 189
10.2.1. Phân lo i căn c vào ý nghĩa và ñ c ñi m c a v n chuy n -
10.2.2. Phân lo i căn c vào ph m vi v n chuy n 190
10.2.3. Phân lo i căn c vào tính ch t hàng hóa v n chuy n 191
10.3. Xác ñ nh kh i lư ng và t ch c v n chuy n -
10.3.1. Xác ñ nh kh i lư ng v n chuy n -
10.3.2. Xác ñ nh ngu n hàng 192
10.3.3. T ch c công tác v n chuy n 193
10.4 T ch c v n chuy n b ng ôtô khi thi công b ng phương pháp dây
chuy n 196
Chương 11. T CH C QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH
XÂY D NG 199
11.1. S c n thi t ph i qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình. -


234 • TC&§HSX
11.2. N i dung qu n lý ch t lư ng s n ph m xây d ng 200
11.2.1. Các nguyên t c qu n lý ch t lư ng s n ph m xây d ng -
11.2.2. N i dung qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình 201
11.3. T ch c giám sát và ki m tra ch t lư ng thi công công trình xây
d ng 205
11.3.1. T ch c giám sát ch t lư ng thi công xây d ng công trình c a Ch
ñ u tư -
11.3.2. Giám sát tác gi c a nhà th u thi t k xây d ng công trình 206
11.3.3. T ch c qu n lý ch t lư ng c a nhà th u xây d ng -
11.4. Nghi m thu công trình xây d ng 208
11.4.1. T ch c nghi m thu công trình xây d ng -
11.4.2. Nghi m thu công vi c xây d ng -
11.4.3. Nghi m thu b ph n công trình xây d ng 209
11.4.4. Nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình xây d ng, công trình
xây d ng ñưa vào s d ng 210
11.4.5. B n v hoàn công 211
11.4.6. Ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây
d ng -
11.5. B o hành công trình xây d ng 212
11.5.1. Nh ng quy ñ nh c a pháp lu t v b o hành công trình xây d ng -
11.5.2. Trách nhi m c a các bên v b o hành công trình xây d ng 213
Chương 12. T CH C ðI U HÀNH S N XU T 214
12.1. Công tác k ho ch tác nghi p -
12.1.1. Ý nghĩa, nhi m v c a k ho ch tác nghi p -
12.1.2. Căn c l p k ho ch tác nghi p 215
12.1.3. N i dung k ho ch tác nghi p -
12.1.4. Trình t l p k ho ch tác nghi p trong doanh nghi p xây d ng 216
12.1.5. M t s v n ñ chú ý khi l p và t ch c th c hi n k ho ch tác
nghi p. 217
12.2. Công tác ñi u ñ trong xây d ng giao thông -
12.2.1. Nhi m v công tác ñi u ñ 218
12.2.2. Các phương pháp ñi u ñ s n xu t -TC&ðHSX • 235
Ch u trách nhi m xu t b n
LÊ T GIANG

Biên t p
DƯƠNG H NG H NH
VŨ VĂN BÁI

Ch b n và s a bài
XƯ NG IN TRƯ NG ð I H C GTVT
NHÀ XU T B N GIAO THÔNG V N T I
80B Tr n Hưng ð o – Hà N i
ðT: 04. 9423345 – Fax: 04. 8224784
236 • TC&§HSX
In 1020 cu n, kh 19x27cm, t i Xư ng in Trư ng ð i h c GTVT. Quy t ñ nh xu t b n
s : 28/Qð–GTVT, ngày 26/2/2008; S ñăng ký KHXB: 58–2008/CXB/131–51–
79/GTVT. In xong và n p lưu chi u quý I năm 2008.
TC&ðHSX • 237
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản