Tổ chức công tác kế toán trong DN

Chia sẻ: Dustinwind Dustinwind | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
213
lượt xem
130
download

Tổ chức công tác kế toán trong DN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán là một hệ thông tin thực hiện việc phản ánh và giám đốc mọi diễn biến cùa qu1 trình hoạt động thưct tế thông qua một số các phương pháp riêng biệt gắn liền với việc sử dụng 3 loại thước đo : tiền, hiện vật, thời gian lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức công tác kế toán trong DN

  1. TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP ------------------------------ I.Vò trí, Vai troø keá toaùn trong quaûn lyù kinh doanh: 1. Khaùi nieäm veà keá toaùn: Keá toaùn laø moät phaân heä thoâng tin thöïc hieän vieäc phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moïi dieãn bieán cuûa quaù trình hoaït ñoäng thöïc teá thoâng qua moät soá caùc phöông phaùp rieâng bieät gaén lieàn vôùi vieäc söû duïng ba loaïi thöôùc ño: tieàn, hieän vaät vaø thôøi gian lao ñoäng trong ñoù thöôùc ño baèng tieàn laø chuû yeáu, keá toaùn thöïc hieän cung caáp caùc thoâng tin moät caùch toaøn dieän vaø nhanh choùng veà tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. 2. Vò trí, vai troø cuûa keá toaùn trong heä thoáng quaûn lyù kinh doanh: Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa keá toaùn gaén lieàn vôùi söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi. Neàn saûn xuaát xaõ hoäi caøng phaùt trieån, keá toaùn caøng trôû neân quan troïng vaø trôû thaønh coâng cuï khoâng theå thieáu trong quaûn lyù kinh teá taïi moät ñôn vò saûn xuaát kinh doanh. Coâng vieäc keá toaùn luoân luoân ñöôïc xem laø moät coâng cuï cuûa quaûn lyù kinh teá vaø ñeå ñieàu haønh, quaûn lyù ñöôïc toaøn boä hoaït ñoäng kinh doanh ôû doanh nghieäp moät caùch coù hieäu quaû cao nhaát, caùc nhaø quaûn lyù phaûi naém baét ñöôïc kòp thôøi, chính xaùc caùc thoâng tin kinh teá veà caùc hoaït ñoäng ñoù, bao goàm ”chi phí ñaàu vaøo” vaø ”keát quaû ñaàu ra” Ñaàu vaøo Xöû lyù Ñaàu ra Baùo caùo Chöùng töø Nhaät kyù Soå caùi Keá toaùn Khoùa soå Phaân tích Laäp Ghi nhaät kyù Ch. Soå Baùo caùo Taát caû nhöõng thoâng tin kinh teá lieân quan ñeán quaù trình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñöôïc keá toaùn vôùi chöùc naêng phaûn aùnh thoâng tin vaø kieåm tra (chöùc naêng giaùm ñoác) ñeå thu nhaän, xöû lyù vaø toång keát moät caùch kòp thôøi, chính xaùc baèng heä thoáng caùc phöông phaùp khoa hoïc cuûa mình. Veà baûn chaát keá toaùn laø moät heä thoáng ño löôøng, xöû lyù caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc vaø truyeàn ñaït caùc thoâng tin coù ích cho caùc nhaø quaûn lyù ra caùc quyeát
  2. ñònh. Keá toaùn coøn coù tính khoa hoïc vaø ngheä thuaät cao trong vieäc ghi cheùp - phaân loaïi - toång hôïp vaø giaûi thích caùc nghieäp vuï kinh teá cuûa moät toå chöùc laøm caên cöù ñeå ra caùc quyeát ñònh trong quaûn lyù kinh doanh. Laø moät khoa hoïc veà quaûn lyù kinh teá vaø laø boä phaän caáu thaønh cuûa heä thoáng lyù luaän quaûn lyù kinh teá taøi chính, ñaëc bieät trong neàn kinh teá thò tröôøng, vò trí, vai troø cuûa keá toaùn ñöôïc theå hieän roõ nhö sau: - Keá toaùn vôùi chöùc naêng cuûa mình seõ cung caáp ñaày ñuû toaøn boä thoâng tin veà hoaït ñoäng kinh teá taøi chính ôû doanh nghieäp nhaèm giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp ñieàu haønh vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng kinh teá taøi chính ôû ñôn vò ñaït ñöôïc hieäu quaû cao. - Keá toaùn phaûn aùnh ñaày ñuû toaøn boä taøi saûn hieän coù cuõng nhö söï vaän ñoäng cuûa caùc taøi saûn ñoù taïi ñôn vò, qua ñoù giuùp caùc doanh nghieäp quaûn lyù chaët cheõ taøi saûn vaø baûo veä ñöôïc taøi saûn cuûa mình nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng caùc loaïi taøi saûn ñoù. - Keá toaùn phaûn aùnh ñöôïc ñaày ñuû caùc chi phí boû ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuõng nhö keát quaû cuûa quaù trình ñoù mang laïi, nhaèm kieåm tra ñöôïc vieäc thöïc hieän nguyeân taéc töï buø ñaép chi phí vaø coù Laõi trong kinh doanh. - Keá toaùn phaûn aùnh ñaày ñuû, cuï theå töøng loaïi nguoàn voán, töøng loaïi taøi saûn, giuùp cho vieäc kieåm tra, giaùm saùt tính hieäu quaû trong vieäc söû duïng taøi saûn vaø tính chuû ñoäng trong kinh doanh cuûa ñôn vò. - Keá toaùn phaûn aùnh ñöôïc keát quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi lao ñoäng giuùp cho vieäc khuyeán khích lôïi ích vaät chaát vaø xaùc ñònh traùch nhieäm vaät chaát ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng moät caùch roõ raøng nhaèm khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Ñoái vôùi doanh nghieäp keá toaùn laø coâng cuï quan troïng trong ñieàu haønh, quaûn lyù caùc hoaït ñoäng nhaèm baûo ñaûm ñöôïc quyeàn chuû ñoäng cuûa ñôn vò trong saûn xuaát kinh doanh, ngoaøi ra keá toaùn coøn coù taùc duïng ñeán caùc nhaø ñaàu tö, caùc coå ñoâng, caùc ñoái taùc trong kinh doanh... keá toaùn giuùp cho hoï löïa choïn caùc moái quan heä phuø hôïp ñeå quyeát ñònh caùc vaán ñeà ñaàu tö, goùp voán vaø caùc quan heä mua baùn ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao. II. yù nghóa vaø nhieäm vuï toå chöùc coâng taùc keá toaùn: 1. yù nghóa toå chöùc coâng taùc keá toaùn: Toå chöùc coâng taùc keá toaùn laø vieäc toå chöùc boä maùy keá toaùn, toå chöùc vaän duïng caùc phöông phaùp cuûa keá toaùn, vaän duïng caùc cheá ñoä, caùc theå leä, caùc qui ñònh cuûa nhaø nöôùc. Toå chöùc toát coâng taùc keá toaùn coù yù nghóa trong vieäc ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa söï vaän haønh boä maùy keá toaùn, toå chöùc vaän duïng caùc phöông phaùp cuûa keá toaùn. Toå chöùc khoa hoïc vaø hôïp lyù coâng taùc keá toaùn coù yù nghóa lôùn trong vieäc thöïc hieän cung caáp thoâng tin kinh teá kòp thôøi, chính xaùc phuïc vuï cho laõnh ñaïo vaø
  3. quaûn lyù kinh doanh, theå hieän ñöôïc heát chöùc naêng cuûa keá toaùn, phaùt huy ñaày ñuû vai troø cuûa haïch toaùn keá toaùn trong quaûn lyù kinh teá taøi chính ôû ñôn vò. 2. Nhieäm vuï toå chöùc coâng taùc keá toaùn: Ñeå phaùt huy ñaày ñuû vò trí vai troø cuûa keá toaùn trong heä thoáng quaûn lyù. Keá toaùn caàn phaûi ñöôïc toå chöùc khoa hoïc, hôïp lyù vaø thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï sau: - Ghi cheùp, tính toaùn, phaûn aùnh soá hieän coù, tình hình luaân chuyeån vaø söû duïng taøi saûn, vaät tö, tieàn voán, quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò. - Kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, keá hoaïch thu chi taøi chính, kyõ luaät thu noäp vaø thanh toaùn. Kieåm tra tình hình giöõ gìn vaø söû duïng caùc loaïi taøi saûn, kòp thôøi ngaên ngöøa nhöõng haønh ñoäng tham oâ laõng phí vi phaïm caùc cheá ñoä caùc chính saùch veà kinh teá taøi chính hieän haønh. - Löu tröõ, baûo quaûn hoà sô taøi lieäu vaø quaûn lyù taäp trung thoáng nhaát soá lieäu keá toaùn thoáng keâ vaø cung caáp soá lieäu ñoù cho caùc boä phaän coù lieân quan trong noäi boä vaø cho caáp treân theo qui ñònh. - Cung caáp caùc soá lieäu, taøi lieäu cho vieäc ñieàu haønh hoaït ñoäng SX KD, kieåm tra vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh teá taøi chính phuïc vuï cho coâng taùc laäp vaø theo doõi thöïc hieän keá hoaïch, phuïc vuï cho coâng taùc thoáng keâ vaø thoâng tin kinh teá. Hoaït ñoäng cuûa keá toaùn ñöôïc theå hieän trong vieäc cung caáp caùc thoâng tin veà kinh teá taøi chính cuûa ñôn vò cho caùc nhaø quaûn lyù. Vôùi ba ñoái töôïng chuû yeáu söû duïng thoâng tin laø: (thoâng qua sô ñoà) Hoaït ñoäng kinh doanh Hoaït ñoäng keá toaùn Toå chöùc coù lôïi ích Nhaø quaûn lyù: Ngöôøi coù lôïi ích tröïc tieáp: giaùn tieáp: -Chuû doanh nghieäp -Caùc nhaø ñaàu tö -Cô quan thueá -Hoäi ñoàng quaûn trò -Caùc chuû nôï ..... -Caùc cô quan chöùc -Ban giaùm ñoác ... naêng -Cô quan thoáng keâ III. Nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp:
  4. Ñieàu quan troïng ñoái vôùi keá toaùn tröôûng laø phaûi naém vöõng noäi dung toå chöùc coâng taùc keá toaùn nhaèm toå chöùc coâng taùc keá toaùn ôû doanh nghieäp mình moät caùch khoa hoïc vaø hôïp lyù nhaát. ôû moåi doanh nghieäp coù nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nhau, qui moâ khaùc nhau nhöng vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung sau ñaây: 1. Toå chöùc haïch toaùn ban ñaàu ôû ñôn vò cô sô û (vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn): Coâng vieäc ñaàu tieân cuûa qui trình keá toaùn laø phaûi toå chöùc thöïc hieän cheá ñoä chöùng töø keá toaùn. Doanh nghieäp caên cöù vaøo caùc yeâu caàu cuï theå veà vieäc quaûn lyù caùc hoaït ñoäng ñeå coù theå qui ñònh söû duïng nhöõng maåu chöùng töø phuø hôïp. Caùc maåu chöùng töø thuoäc heä thoáng chöùng töø theo luaät ñònh phaûi tuaân thuû veà maåu bieåu, noäi dung vaø phöông phaùp laäp, caùc maåu chöùng töø höôùng daãn coù theå vaän duïng phuø hôïp theo yeâu caàu quaûn lyù cuï theå cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi töøng hoaït ñoäng. Ngoaøi vieäc qui ñònh caùc maåu bieåu chöùng töø ñöôïc söû duïng coøn phaûi qui ñònh vaø höôùng daãn cuï theå caùch ghi cheùp trong caùc chöùng töø keá toaùn, qui ñònh trình töï luaân chuyeån chöùng töø hôïp lyù taïo ñieàu kieän cho vieäc ghi soå keá toaùn, toång hôïp soá lieäu keá toaùn vaø phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù. Vieäc toå chöùc qui trình laäp, luaân chuyeån vaø söû duïng chöùng töø keá toaùn theo trình töï: -Laäp chöùng töø -Kieåm tra chöùng töø -Ghi soå keá toaùn -Löu tröõ chöùng töø keá toaùn 2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn: Vieäc xaùc ñònh caùc taøi khoaûn söû duïng ñeå ghi cheùp nhaèm phaûn aùnh ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng kinh teá taøi chính cuûa doanh nghieäp, ñaùp öùng yeâu caàu veà thoâng tin vaø kieåm tra quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Keá toaùn tröôûng caên cöù vaøo tính chaát hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp cuõng nhö khoái löôïng caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø caùc yeâu caàu quaûn lyù cuï theå ñeå xaùc ñònh ñaày ñuû caùc taøi khoaûn caáp 1 caáp 2 hay soå chi tieát ñaõ ñöôïc qui ñònh trong heä thoáng TK keá toaùn ñaõ ñöôïc ban haønh. Ngoaøi vieäc haïch toaùn theo heä thoáng TK keá toaùn trong keá toaùn taøi chính, doanh nghieäp coøn phaûi xaây döïng moät danh muïc taøi khoaûn keá toaùn quaûn trò nhaèm phaûn aùnh moät caùch chi tieát theo yeâu caàu quaûn lyù cuï theå ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng caàn quaûn lyù chi tieát. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn hieän nay bao goàm hai loaïi: -TK ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn -TK thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn Caùc TK thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn chia thaønh 9 loaïi:
  5. - Loaïi 1: TSLÑ vaø ñaàu tö ngaén haïn - Loaïi 2: TSCÑ vaø ñaàu tö daøi haïn - Loaïi 3: Nôï phaûi traû - Loaïi 4: Nguoàn voán chuû sôû höõu - Loaïi 5: Doanh thu - Loaïi 6: Chi phí SX KD - Loaïi 7: Thu nhaäp hoaït ñoäng khaùc - Loaïi 8: Chi phí hoaït ñoäng khaùc - Loaïi 9: Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 3. Toå chöùc löïa choïn hình thöùc keá toaùn hôïp lyù: Vieäc löïa choïn hình thöùc keá toaùn ñeå aùp duïng cho doanh nghieäp coù taàm quan troïng ñeán chaát löôïng cuûa coâng taùc keá toaùn. Keá toaùn tröôûng phaûi caên cöù vaøo qui moâ ñaëc ñieåm cuï theå veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh caên cöù vaøo trình ñoä cuûa nhaân vieân keá toaùn maø toå chöùc hình thöùc keá toaùn hôïp lyù. Hieän nay coù 4 hình thöùc keá toaùn maø doanh nghieäp coù theå löïa choïn laø: - Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung -Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù soå caùi -Hình thöùc keá toaùn chöùng töø ghi soå -Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chöùng töø 4. Toå chöùc coâng taùc laäp baùo caùo keá toaùn Toå chöùc thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo keá toaùn ñuùng qui ñònh vaø phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù cuï theå. Ñoái vôùi nhöõng baùo caùo baét buoäc nhö baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh... phaûi toå chöùc ghi cheùp theo ñuùng maåu bieåu vaø toân troïng trình töï caùc chæ tieâu ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc qui ñònh, nhöõng baùo caùo khaùc coù tính chaát höôùng daãn caàn phaûi caên cöù vaøo yeâu caàu quaûn lyù cuï theå maø vaän duïng cho phuø hôïp. Baùo caùo keá toaùn laø keát quaû cuûa coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp, laø nguoàn thoâng tin quan troïng cho caùc nhaø quaûn lyù thuoäc beân trong vaø beân ngoaøi doanh nghieäp trong ñoù coù caùc cô quan chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc. Baùo caùo taøi chính bao goàm caùc loaïi baùo caùo ñöôïc nhaø nöôùc qui ñònh thoáng nhaát maø caùc doanh nghieäp phaûi coù traùch nhieäm laäp theo ñuùng maãu qui ñònh, ñuùng phöông phaùp. Laäp vaø gôûi phaûi ñuùng theo thôøi haïn ñaõ ñöôïc qui ñònh. Theo cheá ñoä hieän haønh thì heä thoáng baùo caùo taøi chính bao goàm: -Baûng caân ñoái keá toaùn -Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh -Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä -Baûng thuyeát minh baùo caùo taøi chính 5. Toå chöùc kieåm keâ taøi saûn
  6. Thöïc hieän toå chöùc kieåm keâ taøi saûn nhaèm ñeå kieåm tra taïi choã caùc loaïi taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp baèng caùch caân ñong ño ñeám ñeå xaùc ñònh soá löôïng chaát löôïng cuûa töøng loaïi taøi saûn. Toå chöùc coâng taùc kieåm keâ laø coâng vieäc phöùc taïp coù lieân quan ñeán nhieàu caù nhaân nhieàu boä phaän vì vaäy ñoøi hoûi khi tieán haønh kieåm keâ taøi saûn phaûi tuaân thuû caùc qui trình khi thöïc hieän kieåm keâ nhö: thaønh laäp ban kieåm keâ, tieán haønh kieåm keâ khi ñaõ thöïc hieän khoùa soå keá toaùn, xaùc ñònh soá cheânh leäch cuûa töøng loaïi taøi saûn, laäp baùo caùo kieåm keâ vaø ñeà xuaát caùc yù kieán ñeán laõnh ñaïo veà caùc phöông aùn xöû lyù cheânh leäch, thöïc hieän ñieàu chænh vaø qui traùch nhieäm vaät chaát khi ñaõ coù quyeát ñònh chính thöùc. 6. Toå chöùc kieåm tra keá toaùn Thöïc hieän vieäc kieåm tra keá toaùn laøm cho coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp phaûi thöïc hieän ñuùng ñaén, soá lieäu keá toaùn chính xaùc, trung thöïc, caùc theå leä caùc cheá ñoä keá toaùn phaûi ñöôïc chaáp haønh nghieâm chænh, ngaên ngöøa caùc vi phaïm chính saùch kinh teá taøi chính cuûa nhaø nöôùc ñoàng thôøi ñaûm baûo vai troø cuûa keá toaùn trong quaûn lyù vaø ñieàu haønh ôû doanh nghieäp. Noäi dung kieåm tra keá toaùn: -Kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc phöông phaùp : tính toaùn, ghi cheùp, phaûn aùnh trong caùc chöùng töø keá toaùn, soå keá toaùn, baùo caùo keá toaùn. -Kieåm tra vieäc chaáp haønh caùc cheá ñoä, theå leä keá toaùn, kieåm tra vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn vaø boä maùy keá toaùn. -Kieåm tra vieäc chæ ñaïo coâng taùc keá toaùnvaø vieäc thöïc hieän traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa keá toaùn tröôûng 7. Toå chöùc öùng duïng caùc phöông tieän vaø coâng ngheä haïch toaùn tieân tieán: Hieän nay kyõ thuaät tin hoïc phaùt trieån roäng raõi vaø ñöôïc öùng duïng trong nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau. Vieäc öùng duïng phöông tieän vaø coâng ngheä haïch toaùn tieân tieán vaøo trong coâng taùc keá toaùn laø yeâu caàu caáp thieát ñaùp öùng kòp thôøi trong vieäc cung caáp thoâng tin caàn thieát cho laõnh ñaïo. Vì vaäy doanh nghieäp phaûi coù keá hoaïch daàn trang bò caùc phöông tieän kyõ thuaät tính toaùn, coù keá hoaïch boài döôõng, naâng cao trình doä nhaân vieân keá toaùn trong öùng duïng thaønh thaïo caùc phöông tieän tính toaùn hieän ñaïi. Toå chöùc trang bò nhöõng phöông tieän kyõ thuaät ñeå öùng duïng coâng ngheä tin hoïc bao goàm trang bò phaàn cöùng (heä thoáng maùy tính), trang bò phaàn meàm (caùc chöông trình keá toaùn treân maùy). Vieäc toå chöùc phaùt trieån coâng ngheä tieân tieán vaøo coâng taùc keá toaùn laø tr1ch nhieäm cuûa keá toaùn tröôûng nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuûa thoâng tin keá toaùn cuõng nhö vai troø cuûa keá toaùn ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù. 8.Toå chöùc phaân tích hoaït ñoäng kinh teá trong doanh nghieäp:
  7. Phaân tích hoaït ñoäng kinh teá laø coâng vieäc raát quan troïng ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù trong doanh nghieäp. Thoâng qua phaân tích hoaït ñoäng kinh teá seõ cho thaáy ñöôïc nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa doanh nghieäp trong toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, qua ñoù tìm ra ñöôïc nguyeân nhaân cuûa nhöõng thaønh coâng hay thaát baïi khi thöïc hieän caùc muïc tieâu maø doanh nghieäp ñaõ ñeà ra. Ñoàng thôøi qua ñoù coøn cho thaáy caùc khaû naêng tieàm taøng maø doanh nghieäp caàn phaûi khai thaùc, söû duïng trong töông lai ñeå naâng cao hieäu quaû trong saûn xuaát kinh doanh. IV. Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp saûn xuaát: Toå chöùc coâng taùc keá toaùn laø thöïc hieän caùc coâng vieäc bao goàm caùc qui ñònh, caùc noäi dung coâng taùc keá toaùn ñeå ñaït nhöõng muïc tieâu, Vieäc toå chöùc coâng taùc keá toaùn laø nhöõng coâng vieäc keá toaùn phaûi laøm vaø nhöõng phöông phaùp keá toaùn phaûi thöïc hieän. Boä maùy keá toaùn trong moät doanh nghieäp laø vieäc taäp hôïp caùc caù nhaân laøm coâng taùc keá toaùn taïi moät ñôn vò keát hôïp vôùi caùc phöông tieän kyõ thuaät ñeå ghi cheùp tính toaùn vaø xöû lyù caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán coâng taùc keá toaùn. Ñeå coù theå toå chöùc boä maùy keá toaùn, caàn caên cöù vaøo loaïi hình toå chöùc coâng taùc keá toaùn maø doanh nghieäp ñaõ vaän duïng ñoàng thôøi phaûi phuø hôïp vôùi söï phaân caáp quaûn lyù kinh teá taøi chính cuûa doanh nghieäp cuõng nhö phuø hôïp vôùi qui moâ hoaït ñoäng SX KD cuûa ñôn vò. Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm qui moâ hoaït ñoäng SX KD coù theå vaän duïng hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn sau ñaây: 1.Moâ hình toå chöùc boä maùy keá toaùn taäp trung: Keá toaùn tröôûng doanh nghieäp Boä phaän Boä phaän Boä phaän Boä phaän keá Boä phaän keá keá toaùn keá toaùn keá toaùn toaùn taäp hôïp toaùn toång TSCÑ, vaät tieàn löông voán baèng chi phí vaø hôïp vaø kieåm tö, haøng vaø BHXH tieàn vaø tính giaù tra hoùa …… …………. thanh toaùn thaønh coâng nôï
  8. Caùc nhaân vieân keá toaùn ôû caùc ñôn vò phuï thuoäc (khoâng toå chöùc keá toaùn rieâng) Moâ hình keá toaùn taäp trung phuø hôïp vôùi nhöõng doanh nghieäp coù qui moâ nhoû, ñòa baøn hoaït ñoäng taäp trung vaø vaän duïng cô giôùi hoùa trong coâng taùc keá toaùn. 2.Moâ hình toå chöùc boä maùy keá toaùn phaân taùn Keá toaùn tröôûng Ñôn vò chính Boä phaän keá Boä phaän keá toaùn Boä phaän kieåm Boä phaän toaùn hoaït ñoäng toång hôïp tra keá toaùn taøi chính chung cho toaøn noäi boä thoáng keâ doanh nghieäp Tröôûng ban keá toaùn ôû ñôn vò phuï thuoäc Boä phaän keá Boä phaän Boä phaän keá Boä phaän keá toaùn TSCÑ, vaät keá toaùn toaùn chi phí saûn toaùn toång hôïp tö, haøng hoùa …. voán baèng xuaát vaø tính giaù tieàn thaønh Moâ hình keá toaùn phaân taùn phuø hôïp vôùi nhöõng doanh nghieäp coù qui moâ lôùn, ñòa baøn hoaït ñoäng phaân taùn, coù nhieàu ñôn vò phuï thuoäc ôû xa vaø hoaït ñoäng töông ñoái ñoäc laäp. (Bài viết do tác giả Lê Hiệp gửi cho webketoan - Xin chân thành cảm ơn anh)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản