Tổ chức quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: truongan

Chức năng điều hành được thực hiện bởi những người có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất các hàng hóa/ dịch vụ mà các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng cho khách hàng. Nhiệm vụ của điều hành là giám sát, kiểm tra quá trình tạo ra sản phẩm/ dịch vụ của tổ chức để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ của tổ chức đó.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tổ chức quản lý doanh nghiệp

CHUYÊN ĐỀ
TỔ CHỨC QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP


TS. Trần Đình Hiền 1
NỘI DUNG

1- Một số vấn đề chung
2- Hoạch định chiến lược
3- Dự báo nhu cầu
4- Lựa chọn địa điểm, bố trí mặt bằng
5- Hoạch định tổng hợp
6- Quản trị vật liệu
7- Quản trị hàng tồn kho
8- Quản trị chất lượng
9- Hoạch định nguồn nhân lực
10- Học từ kinh nghiệmTS. Trần Đình Hiền 2
Vai trß vμ chøc n¨ng cña tổ chức
qu¶n lý doanh nghiÖp
Chøc n¨ng ®iÒu hμnh trong qu¶n trÞ doanh
nghiÖp:
Lμ mét chøc n¨ng cña l·nh ®¹o vμ qu¶n lý
nh»m:
kÕt nèi c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n trong hÖ
thèng vËn ®éng cña tæ chøc theo chøc n¨ng vμ
vÞ trÝ cña nã,
sao cho c¶ bé m¸y ®−îc vËn hμnh mét c¸ch
tr«i ch¶y nhÊt vμ hiÖu qu¶ nhÊt.
TS. Trần Đình Hiền 3
Vai trß vμ chøc n¨ng cña tổ chức
qu¶n lý doanh nghiÖp
Chøc n¨ng ®iÒu hμnh ®−îc thùc hiÖn bëi
nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt c¸c hμng ho¸/dÞch vô mμ c¸c doanh
nghiÖp sÏ ph¶i ®¸p ứng cho kh¸ch hμng.
NhiÖm vô cña ®iÒu hμnh lμ gi¸m s¸t, kiÓm tra
qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm/dÞch vô cña tæ chøc
®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt, kinh doanh hoÆc dÞch vô cña tæ chøc ®ã.

TS. Trần Đình Hiền 4
KHÁI NIỆM TỔ CHỨC QUẢN LÝ
DOANH NGHIỆP
• Lμ qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vμo thμnh c¸c
®Çu ra (s¶n phÈm/dÞch vô) mong muèn,
• Víi c«ng nghÖ vμ kü thuËt thÝch hîp,
• Thùc hiÖn dùa trªn nh÷ng kÕ ho¹ch v¹ch s½n,
• §−îc tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý.
• Lμ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, kiÓm tra chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶
thùc tÕ gÇn víi kÕ ho¹ch.
• TiÕp nhËn vμ xö lý c¸c th«ng tin ph¶n håi ®Ó cã nh÷ng ®iÒu
chØnh cÇn thiÕt nh»m:
T¹o ra khèi l−îng ®Çu ra lín nhÊt trªn c¬ së nguån lùc h÷u
h¹n cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu
cÇu cña kh¸ch hμng, thÞ tr−êng.
TS. Trần Đình Hiền 5
SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tác động ngẫu nhiênKH TCTH
Đầu vào Đ/chỉnh Quá trình Giám sát Đầu ra
chuyển hoá

KT,KSThông tin phản hồi
TS. Trần Đình Hiền 6
B¶n chÊt cña tổ chức qu¶n lý doanh nghiệp

• Lμ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hμnh s¶n xuÊt kinh doanh cô
thÓ g¾n víi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®· ®−îc ph©n c«ng
cho c¶ hÖ thèng s¶n xuÊt/dÞch vô cña doanh nghiÖp.
• Lμ qu¸ tr×nh tæ chøc vμ qu¶n lý c¸c nguån nh©n tμi,
vËt lùc ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu kinh doanh ®· v¹ch
s½n cña doanh nghiÖp.
• Néi dung c¬ b¶n cña nã lμ tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng kÕ
ho¹ch ho¸, tæ chøc, bè trÝ sö dông nh©n lùc, vËt lùc
vμ kiÓm tra toμn bé c¸c hμnh ®éng cô thÓ liªn quan
tíi c¸c nhiÖm vô ®· x¸c ®Þnh.

TS. Trần Đình Hiền 7
Vai trß cña tổ chức qu¶n lý doanh nghiệp

• Qu¶n lý qu¸ tr×nh vËn hμnh guång m¸y ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c yÕu
tè đÇu vμo thμnh c¸c ®Çu ra mong muèn cã hiÖu qu¶,
• Lμ bé phËn quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt,
chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ cho c¸c s¶n phÈm/dÞch vô mμ
doanh nghiÖp sÏ cung øng cho thÞ tr−êng.
• Gãp phÇn quyết định kh¼ng ®Þnh chç ®øng, t¨ng thÞ
phÇn cho hμng ho¸/dÞch vô cña doanh nghiÖp trªn thÞ
tr−êng.

TS. Trần Đình Hiền 8
Quan ®iÓm hÖ thèng vμ tổ chức
quản lý doanh nghiệp
• Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ doanh
nghiÖp ph¶i lu«n xem doanh nghiÖp lμ mét hÖ
thèng vμ
• c¸c quyÕt ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng cña
c¸c ph©n hÖ vμ c¶ hÖ thèng cña doanh nghiÖp,
• ®¶m b¶o doanh nghiÖp lu«n vËn hμnh tr«i
ch¶y cã hiÖu qu¶, ®¸p øng ngμy cμng tèt h¬n
cho nhu cÇu kh¸ch hμng.

TS. Trần Đình Hiền 9
Quan ®iÓm hÖ thèng vμ tổ chức
quản lý doanh nghiệp
Nh×n doanh nghiÖp theo quan ®iÓm hÖ thèng
buéc nhμ qu¶n trÞ ®iÒu hμnh ph¶i
• lu«n c©n nh¾c ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh
• sao cho c¸c quyết định ®ã ®¶m b¶o ®−îc sù
vËn hμnh cña ph©n hÖ hoÆc hÖ thèng lu«n ë
trong sù c©n b»ng cÇn thiÕt,
• gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¶ hÖ thèng.


TS. Trần Đình Hiền 10
C¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong qu¶n
trÞ doanh nghiÖp
• Ph−¬ng ph¸p cæ ®iÓn : nhÊn m¹nh hiÖu qu¶ lμ
môc tiªu chñ yÕu cña s¶n xuÊt, cña sù ph©n
chia c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch vμ hμnh ®éng vμ
qu¶n lý theo nguyªn t¾c vμ chøc n¨ng.
• Ph−¬ng ph¸p hμnh vi: nhÊn m¹nh c¸c mèi
quan hÖ con ng−êi víi khoa häc hμnh vi.
• Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸: nhÊn m¹nh qu¸
tr×nh ra quyÕt ®Þnh g¾n víi lý thuyÕt hÖ thèng
vμ m« h×nh ho¸.
TS. Trần Đình Hiền 11
Lîi Ých cña viÖc sö dông m« h×nh trong
quản trị doanh nghiệp
• Gióp c¸c nhμ qu¶n lý cã thÓ nhËn ra ®−îc
nh÷ng gi¸ trÞ bªn trong cña mét vÊn ®Ò cô
thÓ vμ nh÷ng lo¹i quyÕt ®Þnh nμo cÇn ®−îc
thùc hiÖn;
• nh×n nhËn gi¶n ®¬n c¸c ®iÓm quyÕt ®Þnh vμ
biÕt tËp trung vμo nh÷ng nh©n tè chñ yÕu
nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n cho c¸c
quyÕt ®Þnh.

TS. Trần Đình Hiền 12
Lîi Ých cña viÖc sö dông m« h×nh
Sö dông m« h×nh gióp cho c¸c nhμ qu¶n lý cã thÓ
nhËn ra :
• nh÷ng biÕn cã thÓ kiÓm so¸t nh»m g©y ¶nh h−íng
tíi hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña c¶ hÖ thèng;
• x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chi phÝ thÝch hîp vμ tÇm quan
träng cña c¸c chi phÝ ®ã;
• ®ång thêi nhËn biÕt ®−îc mèi quan hÖ vÒ chi phÝ
cña c¸c biÕn vμ c¶ sù kÕt hîp quan träng cña c¸c
chi phÝ ®Ó ®¹t ®−îc sù c©n b»ng tèt nhÊt.

TS. Trần Đình Hiền 13
Néi dung TỔ CHỨC qu¶n lý
doanh nghiÖp
• X©y dùng kÕ ho¹ch/ ho¹ch ®Þnh lμ rÊt c¶ c¸c ho¹t
®éng nh»m thiÕt lËp ®Þnh h−íng cho hμnh ®éng vμ
h−íng dÉn viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh cho t−¬ng lai.
• Tæ chøc thùc hiÖn : lμ c¸c ho¹t ®éng nh»m thiÕt
lËp mét c¬ cÊu nhiÖm vô vμ quyÒn lùc cho c«ng t¸c
®iÒu hμnh.
• KiÓm tra/kiÓm so¸t: lμ phÇn viÖc quan träng nh»m
®¶m b¶o c¸c kÕ ho¹ch ®−îc ®Ò ra cho c¸c ph©n hÖ
®iÒu hμnh ®−îc thùc hiÖn.

TS. Trần Đình Hiền 14
X©y dùng kÕ hoạch/hoạch định

Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch, nhμ qu¶n trÞ ®iÒu
hμnh cần:
X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cho c¸c ph©n hÖ ®iÒu
hμnh cña tæ chøc vμ
X¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, ch−¬ng tr×nh vμ thñ
tôc cÇn thiÕt nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®·
v¹ch s½n.

TS. Trần Đình Hiền 15
Tæ chøc thùc hiÖn
Lμ c¸c ho¹t ®éng nh»m thiÕt lËp mét c¬ cÊu nhiÖm vô
vμ quyÒn lùc cho c«ng t¸c ®iÒu hμnh, trong đó nhμ
qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cần:
ThiÕt lËp mét c¬ cÊu c¸c chøc n¨ng vμ luång th«ng
tin trong ph¹m vi ph©n hÖ ®iÒu hμnh
Liªn kÕt c¸c th«ng tin ®ã ®Ó ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh
phï hîp.
X¸c ®Þnh c¸c hμnh ®éng cÇn thiÕt nh»m ®¹t ®−îc c¸c
môc tiªu cña ph©n hÖ ®iÒu hμnh, phèi hîp vμ ph©n
c«ng quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cho mçi bé phËn, c¸
nh©n ®Ó thùc hiÖn chóng.

TS. Trần Đình Hiền 16
KiÓm tra, kiÓm so¸t
Lμ phÇn viÖc quan träng nh»m ®¶m b¶o c¸c
kÕ ho¹ch ®−îc ®Ò ra cho c¸c ph©n hÖ ®iÒu
hμnh ®−îc thùc hiÖn.
Lμ hμnh ®éng ®Ó ®¶m b¶o duy tr× c¸c ho¹t
®éng ®−îc thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch ®·
v¹ch ra
Nh»m ®¶m b¶o cho hiÖu qu¶ thùc tÕ phï hîp
víi hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch.

TS. Trần Đình Hiền 17
Vai trß vμ yªu cÇu ®Æt ra ®èi
víi nhμ qu¶n trÞ dn
Nhμ qu¶n trÞ ®iÒu hμnh/qu¶n trÞ doanh nghiệp lμ
ng−êi qu¶n lý, chØ huy vμ vËn hμnh bé m¸y s¶n xuÊt
t¹i doanh nghiÖp:
§ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc x©y dùng
kÕ ho¹ch,
§iÒu hμnh c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn vμ
KiÓm so¸t c«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn ra sao
Nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh vËn hμnh doanh nghiÖp
mét c¸ch tr«i ch¶y, ®¶m b¶o cho kÕt qu¶ thùc tÕ ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp t−¬ng ®èi phï hîp víi kÕ
ho¹ch ®Ò ra.

TS. Trần Đình Hiền 18
yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c
nhμ qu¶n trÞ
Ph¶i cã n¨ng lùc kü thuËt, bëi nhμ qu¶n trÞ s¶n xuÊt
lμ ng−êi ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c nhiÖm vô mμ ng−êi
kh¸c ph¶i thùc hiÖn nªn:
Hä cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ
t−¬ng øng víi hÖ thèng s¶n xuÊt ®ang ho¹t ®éng.
Hä cÇn ph¶i thμnh th¹o c«ng viÖc ®ang qu¶n lý.
Tuy nhiªn, n¨ng lùc kü thuËt cã thÓ ®−îc bæ sung
th«ng qua ®μo t¹o vμ tÝch luü kinh nghiÖm hoÆc th«ng
qua viÖc sö dông c¸n bé chuyªn m«n hoÆc t− vÊn.

TS. Trần Đình Hiền 19
yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c
nhμ qu¶n trÞ
Ph¶i cã n¨ng lùc hμnh vi:
Nhμ qu¶n trÞ kh«ng ph¶i lμ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp t¹o
ra s¶n phÈm/dÞch vô mμ lμ nh÷ng ng−êi ra c¸c quyÕt
®Þnh vÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm/dÞch vô cho ng−êi
kh¸c thùc hiÖn.
Nhμ qu¶n trÞ lμm viÖc vμ thùc hiÖn ý ®å cña m×nh
th«ng qua ng−êi kh¸c.
Mét nhμ qu¶n trÞ giái ph¶i lμ ng−êi cã n¨ng lùc hμnh
vi - kh¶ n¨ng lμm viÖc víi ng−êi kh¸c tèt. §©y lμ ®iÒu
quan träng nhÊt cña mét nhμ qu¶n trÞ giái.

TS. Trần Đình Hiền 20
chiÕn l−îc qu¶n trÞ ®iÒu
hμnh trong doanh nghiÖp
ChiÕn l−îc ®iÒu hμnh lμ g×?
ChiÕn l−îc cã thÓ ®−îc xem lμ mét sù ho¹ch
®Þnh qu¶n lý dμi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp,
Nã chØ râ doanh nghiÖp sÏ ph¶i tiÕn hμnh c¸c
ho¹t ®éng ra sao ®Ó theo ®uæi ®−îc sø mÖnh
lÞch sö cña nã.
ChiÕn l−îc th−êng thiÕt lËp ®Þnh h−íng tæng
qu¸t mμ doanh nghiÖp sÏ ph¶i chuyÓn dÞch
trong ®ã
TS. Trần Đình Hiền 21
Néi dung cña mét chiÕn l−îc
qu¶n trÞ ®iÒu hμnh
Ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ph¹m vi cña dßng s¶n
phÈm mμ doanh nghiÖp sÏ chän ®Ó tham gia thÞ
tr−êng (sản xuất cái gì?).
Ph¹m vi ®Þa lý mμ doanh nghiÖp sÏ cè g¾ng ®Ó
phôc vô (ở đâu, cho ai?).
C¸c ho¹t ®éng mang tÝnh c¹nh tranh vμ doanh
nghiÖp sÏ huy ®éng vμ sö dông c¸c ho¹t ®éng
®ã ra sao (như thế nào?).

TS. Trần Đình Hiền 22
Néi dung cña chiÕn l−îc
C¸c ho¹t ®éng x· héi mμ doanh nghiÖp cam
kÕt sÏ tham gia (như thế nào?).
Sè l−îng c¸c nguån lùc sÏ ®−îc chuyÓn giao
cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña doanh
nghiÖp (như thế nào?).
HiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®èi víi c¸c
vÊn ®Ò nh− giμnh thÞ phÇn, sù t¨ng tr−ëng vμ
kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn (mục đích?).

TS. Trần Đình Hiền 23
V× sao ph¶i x©y dùng chiÕn l−îc

T¹o ra ®Þnh h−íng chung cho ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp, huy ®éng mäi nç lùc phôc vô
sù ph¸t triÓn theo ®Þnh h−íng chung ®ã, nhê
®ã t¹o ra ®−îc hiÖu qu¶ chung cña doanh
nghiÖp.
Phèi hîp chÆt chÏ h¬n, nhÞp nhμng h¬n ho¹t
®éng cña c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n trong
toμn doanh nghiÖp.

TS. Trần Đình Hiền 24
SỰ CẦN THIẾT x©y dùng cl
Khai th¸c vμ sö dông tèt h¬n nguån lùc
trong vμ ngoμi DN.
Cho phÐp DN cã thÓ tËn dông c¬ héi, giμnh
−u thÕ trong c¹nh tranh, nhê ®ã n©ng cao
®−îc vÞ thÕ trªn thÞ tr−êng.
T¹o ra m«i tr−êng vμ khu«n khæ cho c¸c
chiÕn l−îc kÕ ho¹ch bé phËn.TS. Trần Đình Hiền 25
C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi
viÖc x©y dùng chiÕn l−îc

C¸c nh©n tè kh¸ch quan:
• C¸c nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn kinh Tõ
• C¸c nh©n tè vÒ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ
• C¸c nh©n tè vÒ x· héi
• C¸c nh©n tè vÒ c«ng nghÖ

TS. Trần Đình Hiền 26
C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi
viÖc x©y dùng chiÕn l−îc
• C¸c nh©n tè vÒ thÞ tr−êng:
chøc n¨ng cña s¶n phÈm tiÒm n¨ng,
nhu cÇu vμ mong muèn cña kh¸ch hμng,
c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n phèi cã thÓ,
c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, nh÷ng c¶n trë gia nhËp thÞ
tr−êng,
cÊu tróc chi phÝ vμ gi¸ s¶n phÈm,
sè l−îng b¸n tiÒm n¨ng vμ kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn
qua chï kú sèng cña s¶n phÈm ...
TS. Trần Đình Hiền 27
C¸c nh©n tè kh¸ch quan
C¸c nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ:
GDP, møc chi tiªu ®Çu ng−êi,
L¹m ph¸t, l·i suÊt, thÊt nghiÖp,
C¸c h×nh thøc t¨ng tr−ëng cña thÞ tr−êng môc
tiªu,
Giai ®o¹n hiÖn t¹i cña chu kú kinh doanh,
...

TS. Trần Đình Hiền 28
C¸c nh©n tè kh¸ch quan

C¸c nh©n tè vÒ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ :
ChiÕn tranh vμ hoμ b×nh,
Quan hÖ ngo¹i giao, quan hÖ l¸ng giÒng,
Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ quèc gia;
C¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ quan vμ b¶o hé mËu dÞch,
ChÝnh s¸ch chi tiªu cña chÝnh phñ, ...

TS. Trần Đình Hiền 29
C¸c nh©n tè kh¸ch quan

C¸c nh©n tè vÒ x· héi :
VÊn ®Ò y tÕ, gi¸o dôc,
T×nh tr¹ng phô n÷, trÎ em vμ ng−êi cã tuæi,
C¸c vÊn ®Ò phóc lîi x· héi, gia ®×nh,
...


TS. Trần Đình Hiền 30
C¸c nh©n tè kh¸ch quan

C¸c nh©n tè vÒ c«ng nghÖ
Kü thuËt vμ c«ng nghÖ ®ang sö dông,
C¸c ph¸t minh míi,
Kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ,
...

TS. Trần Đình Hiền 31
C¸c nh©n tè kh¸ch quan
C¸c nh©n tè vÒ thÞ tr−êng:
Chøc n¨ng cña s¶n phÈm tiÒm n¨ng,
Nhu cÇu vμ mong muèn cña kh¸ch hμng,
C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n phèi cã thÓ,
C¸c ®èi thñ c¹nh tranh,
Nh÷ng c¶n trë gia nhËp thÞ tr−êng,
CÊu tróc chi phÝ vμ gi¸ s¶n phÈm,
Sè l−îng b¸n tiÒm n¨ng vμ kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn
qua chï kú sèng cña s¶n phÈm ...

TS. Trần Đình Hiền 32
C¸c nh©n tè chñ quan
Kh¶ n¨ng hiÓu biÕt vÒ thÞ tr−êng vμ n¨ng lùc tiÕp
thÞ t−¬ng øng.
C¸c s¶n phÈm hiÖn cã cña doanh nghiÖp.
Kh¸ch hμng vμ c¸c quan hÖ kh¸ch hμng hiÖn cã
HÖ thèng ph©n phèi vμ giao nhËn hμng ho¸ hiÖn
cã.
Nguån nh©n lùc: n¨ng lùc qu¶n lý, ®éng lùc vμ kü
n¨ng còng nh− viÖc khai th¸c kü n¨ng cÇn thiÕt
®èi víi ®éi ngò c«ng nh©n trong doanh nghiÖp.

TS. Trần Đình Hiền 33
C¸c nh©n tè chñ quan
VÊn ®Ò së h÷u hoÆc sö dông ®èi víi c¸c
nguån lùc.
Ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vμ ®Þa ®iÓm
hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp.
Sù tinh th«ng ®èi víi c¸c c«ng nghÖ ®Æc biÖt,
B¶o hé s¸ng chÕ ®èi víi c¸c s¶n phÈm hoÆc
c«ng nghÖ
ThÕ m¹nh vÒ tμi chÝnh vμ vèn hiÖn cã.
TS. Trần Đình Hiền 34
Néi dung kü thuËt ph©n tÝch vμ
lùa chän chiÕn l−îc SWOT
• Kü thuËt ph©n tÝch SWOT dùa trªn viÖc øng dông m« h×nh ma
trËn vμ lý thuyÕt trß ch¬i.
TS. Trần Đình Hiền 35
Ma trËn SWOT & kü thuËt ph©n tÝch
C¬ héi §e do¹
(Oppotunities) (Threaths)
ThÕ m¹nh (A) Phèi hîp gi÷a (C) Phát huy thế
(Strengths) c¬ héi vμ thÕ m¹nh mạnh, tr¸nh ®e do¹


ThÕ yÕu (B) Tận dụng c¬ (D) T×nh huèng
(Weaknesses) hội tr¸nh ®iÓm yÕu nguy hiÓmTS. Trần Đình Hiền 36
ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ
doanh nghiÖp

Lμ hμnh ®éng lùa chän mét ®Þnh h−íng −u tiªn cña ho¹t
®éng trong sè c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ trong c¸c t×nh huèng
cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
T¹o ra ®Þnh h−íng vμ c¬ së ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t
®éng t¹i doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho c¸c nhμ qu¶n trÞ tæ
chøc vμ kiÓm so¸t ®−îc qu¸ tr×nh chuyÓn hoá c¸c yÕu tè
®Çu vμo thμnh c¸c ®Çu ra mong muèn, n©ng cao ®−îc
hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.TS. Trần Đình Hiền 37
C¸c giai ®o¹n ra quyÕt ®Þnh
• NhËn thøc vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ra quyÕt ®Þnh tøc lμ
ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc vÊn ®Ò, c¬ héi ®Ó thay ®æi hoÆc
hoμn thiÖn còng nh− viÖc trôc trÆc ®èi víi viÖc ®¹t
®−îc c¸c môc tiªu dù kiÕn.
• X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu - mong muèn v−¬n tíi nh»m
x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p cho mét vÊn ®Ò.
• T×m kiÕm c¸c kh¶ n¨ng hîp lý.
• Ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ c¸c sù lùa chän cã thÓ.
• Lùa chän ph−¬ng ¸n tèt nhÊt ra quyÕt ®Þnh
• Tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh.
TS. Trần Đình Hiền 38
m« h×nh ma trËn quyÕt ®Þnh

C¸c kh¶ n¨ng cã thÓ
Ph−¬ng ¸n
C1 C2 … Cn

A1 O11 O12 … O1n

A2 O21 O22 … O2n

… … … … …

Am Om1 Om2 … Omn
TS. Trần Đình Hiền 39
m« h×nh C©y quyÕt ®Þnh
Oij
TS. Trần Đình Hiền 40
m« h×nh ra quyÕt ®Þnh
• ViÖc ra quyÕt ®Þnh khi sö dông ma trËn ®−îc
dùa trªn c¬ së tÝnh gi¸ trÞ b»ng tiÒn mong ®îi
(EMV) ®Ó lùa chän ra ph−¬ng ¸n tèt nhÊt
• C©y quyÕt ®Þnh ®−îc x©y dùng trªn c¬ së sö
dông m« h×nh d¹ng c©y víi c¸c nh¸nh ®−îc
dïng ®Ó biÓu diÔn c¸c sù kiÖn - hμnh ®éng cã
thÓ. ViÖc lùa chän ph−¬ng ¸n ®Ó ra quyÕt ®Þnh
còng dùa trªn nguyªn t¾c tÝnh EMV.

TS. Trần Đình Hiền 41
thiÕt kÕ vμ ph¸t triÓn s¶n
phÈm míi
Tại sao ph¶i ph¸t triÓn s¶n phÈm míi :
• Do sù thay ®æi trong nhu cÇu cña kh¸ch hμng
vÒ s¶n phÈm.
• §¶m b¶o sù c¹nh tranh vμ ®øng v÷ng trong
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng.
• C«ng nghÖ vμ kü thuËt tiÕn bé thóc ®Èy.
• N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh
nghiÖp.
• C¨n cø vμo chu kú sèng cña s¶n phÈm.
TS. Trần Đình Hiền 42
thiÕt kÕ vμ ph¸t triÓn s¶n
phÈm míi
Nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn s¶n phÈm míi
• Nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ ®Æc biÖt c¸c biÕn ®æi vÜ m« t¸c ®éng
lªn cÇu vμ søc mua ®èi víi s¶n phÈm cña dn.
• Nh÷ng thay ®æi vÒ thÞ hiÕu vμ së thÝch cña ng−êi tiªu dïng.
• Nh÷ng thay ®æi vÒ kü thuËt vμ c«ng nghÖ
• Nh÷ng thay ®æi vÒ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc
• Nh÷ng thay ®æi trªn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm vμ kh¶
n¨ng më réng thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp.


TS. Trần Đình Hiền 43
thiÕt kÕ vμ ph¸t triÓn s¶n
phÈm míi
C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sp míi

• Nªu ý t−ëng, s¸ng kiÕn vÒ s¶n phÈm míi.
• Kh¶o s¸t vμ ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr−êng
• Ph©n tÝch, kh¶o s¸t c¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm
• Kh¶o s¸t ph−¬ng thøc s¶n xuÊt s¶n phÈm
• X©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt vμ thiÕt kÕ s¶n phÈm
• TiÕn hμnh s¶n xuÊt thö vμ thö nghiÖm sp trªn thÞ tr−êng
• Giíi thiÖu vμ chμo hμng
• §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm.
TS. Trần Đình Hiền 44
dù ®o¸n cÇu trong TỔ CHỨC
qu¶n lý doanh nghiÖp
V× sao ph¶i tiÕn hμnh c«ng t¸c dù ®o¸n cÇu trong dn?
• Cung cÊp mét møc cÇu vÒ s¶n phÈm/dÞch vô trong
t−¬ng lai mμ doanh nghiÖp ph¶i chuÈn bÞ ®Ó ®¸p øng.
• Gióp c¸c nhμ qu¶n trÞ t¹i doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch
bè trÝ sö dông hîp lý vμ cã hiÖu qu¶ nguån lùc trong
doanh nghiÖp.
• Cung cÊp c¬ së quan träng ®Ó phèi hîp c¸c hμnh
®éng trong c¸c bé phËn kh¸c nhau trong doanh
nghiÖp vμ trong toμn bé doanh nghiÖp.

TS. Trần Đình Hiền 45
dù ®o¸n cÇu trong TỔ CHỨC
qu¶n lý doanh nghiÖp
C¸c ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n:
• C¸c ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n chñ quan
- Ph−¬ng ph¸p lÊy ý kiÕn ng−êi b¸n hμng
- Ph−¬ng ph¸p héi ®ång ®iÒu hμnh
- Ph−¬ng ph¸p lÊy ý kiÕn vÒ kú väng cña kh¸ch hμng
- Ph−¬ng ph¸p Delphi
• C¸c ph−¬ng ph¸p dù ®o¸n khách quan
- Ph−¬ng ph¸p sö dông m« h×nh chuçi thêi gian
- Ph−¬ng ph¸p sö dông m« h×nh nh©n qu¶.

TS. Trần Đình Hiền 46
dù ®o¸n cÇu trong TỔ CHỨC
qu¶n lý doanh nghiÖp
C¸c lÜnh vùc chñ yÕu cña c«ng t¸c dù ®o¸n:
• Dù ®o¸n kinh tÕ : lμ ®−a ra c¸c −íc ®o¸n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh
tÕ vÜ m«. Do vËy viÖc dù ®o¸n kinh tÕ chñ yÕu dùa vμo th«ng
tin cña c¸c c¬ quan nhμ n−íc hoÆc c¸c tæ chøc nghiªn cøu
chuyªn ngμnh.
• Dù ®o¸n vÒ c«ng nghÖ lμ ®−a ra mét sù −íc ®o¸n vÒ møc ®é
tiÕn bé cña c«ng nghÖ trong thêi gian tíi liªn quan ®Õn c«ng
nghÖ vμ kü thuËt ®ang sö dông cña doanh nghiÖp.
• Dù ®o¸n cÇu lμ ®−a ra mét sù −íc ®o¸n vÒ møc cÇu mong ®îi
ë trong mét sè thêi kú cña t−¬ng lai. Dù ®o¸n cÇu lμ vÊn ®Ò
mÊu chèt nhÊt trong ho¹t ®éng dù ®o¸n cña doanh nghiÖp. V×
sao?
TS. Trần Đình Hiền 47
C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn dù ®o¸n cÇu

C¸c nh©n tè kh¸ch quan (bªn ngoμi doanh
nghiÖp)
• Nh©n tè thuéc vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ:
t¨ng tr−ëng GDP vμ GDP b×nh qu©n ®Çu
ng−êi,
tû lÖ l¹m ph¸t vμ thÊt nghiÖp,
chu kú kinh doanh,...

TS. Trần Đình Hiền 48
C¸c nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h−ëng ®Õn
dù ®o¸n cÇu
• Nh©n tè thuéc vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hμng:
møc t¨ng tr−ëng d©n sè vμ søc mua cña d©n
c−,
thÞ hiÕu vμ së thÝch cña ng−êi tiªu dïng,
kÕ ho¹ch mua cña kh¸ch hμng,
gi¸ c¶ vμ tÝnh thay thÕ cña hμng ho¸ liªn quan,
...
TS. Trần Đình Hiền 49
C¸c nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h−ëng ®Õn
dù ®o¸n cÇu
• Nh©n tè thuéc chu kú sèng cña s¶n phÈm. Mét
s¶n phÈm tr¶i qua chu kú sèng cña nã cã 5 giai
®o¹n: nghiªn cøu thö nghiÖm, giíi thiÖu, t¨ng
tr−ëng nhanh, b·o hoμ vμ suy tho¸i.
TS. Trần Đình Hiền 50
C¸c nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h−ëng ®Õn
dù ®o¸n cÇu
• Ngoμi ra cßn cã nhiÒu nh©n tè kh¸ch
quan kh¸c nh−
gi¸ c¶ vμ nç lùc cña c¸c ®èi thñ c¹nh
tranh,
lßng tin cña kh¸ch hμng,
thêi gian trong n¨m,
...
TS. Trần Đình Hiền 51
C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn dù ®o¸n cÇu

C¸c nh©n tè chñ quan (bªn trong doanh nghiÖp)
• Sù nç lùc trong n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô kh¸ch hμng.
• C«ng t¸c qu¶ng c¸o vμ xóc tiÕn th−¬ng m¹i.
• Nç lùc b¸n hμng,
• VÊn ®Ò tÝn dông kh¸ch hμng,
• Sù ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ gi¸ c¶ cña hμng ho¸/dÞch vô
• Vμ mét sè nh©n tè kh¸c.


TS. Trần Đình Hiền 52
chu kú sèng cña s¶n phÈm

Q/$
I II III IV V t


TS. Trần Đình Hiền 53
Bè trÝ mÆt b»ng c¸c
ph−¬ng tiÖn s¶n xuÊt

Môc ®Ých :
• T¹o sù l−u th«ng thuËn lîi cho c¸c s¶n phÈm
hoÆc dÞch vô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
• TiÕt kiÖm chi phÝ do ph¶i vËn chuyÓn s¶n phÈm
gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
• TiÕt kiÖm kh«ng gian nhμ x−ëng.


TS. Trần Đình Hiền 54
Bè trÝ mÆt b»ng dn
Các dạng bố trí mặt bằng
Bè trÝ theo ®Þnh h−íng c«ng nghÖ
Bè trÝ theo tuyÕn l−u th«ng hoÆc theo s¶n
phÈm
Bè trÝ mÆt b»ng theo vÞ trÝ cè ®Þnh
Bè trÝ mÆt b»ng cửa hàng
Bè trÝ mÆt b»ng kho
Bè trÝ mÆt b»ng văn phòng
TS. Trần Đình Hiền 55
Ho¹ch ®Þnh tæng hîp
Lμ mét néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c x©y dùng kÕ
ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m
Phèi hîp sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch hîp lý
vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô
cña doanh nghiÖp ®Ó
Cùc tiÓu ho¸ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong toμn bé
c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi
Gi¶m tíi møc thÊp nhÊt biÕn ®æi lao ®éng vμ møc
tån kho.
TS. Trần Đình Hiền 56
Ho¹ch ®Þnh tæng hîp
C¬ së tiÕn hμnh ho¹ch ®Þnh tæng hîp:
Th«ng th−êng, ®Ó ®¸p øng møc cÇu thÞ tr−êng cã thÓ cã nhiÒu
c¸ch tiÕp cËn hay nhiÒu chiÕn l−îc khác nhau. ViÖc sö dông
tõng chiÕn l−îc ®¬n lÎ (thuÇn nhÊt) cã nh÷ng −u ®iÓm, nh−ng
còng cã nhiÒu nh−îc ®iÓm nh− lμm biÕn ®æi c¸c yÕu tè s¶n
xuÊt, t¨ng møc tån kho hoÆc kh«ng ®¸p øng ®−îc cÇu kh¸ch
hμng hoÆc lμm t¨ng chi phÝ,...
Kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña tõng chiÕn l−îc vμ ph¸t huy −u
®iÓm cña chóng, c¸c nhμ qu¶n trÞ ®· phèi hîp c¸c chiÕn l−îc
cïng mét lóc vμo c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh.
Møc ®é phèi hîp c¸c chiÕn l−îc tuú ®iÒu kiÖn vμ n¨ng lùc cña
c¸c nhμ ho¹ch ®Þnh. Nh−ng nh×n chung, sù phèi hîp sö dông
c¸c chiÕn l−îc thuÇn nhÊt mét c¸ch hîp lý sÏ lμm gi¶m thiÓu
chi phÝ mμ doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu trong qu¸ tr×nh
ho¹ch ®Þnh.
TS. Trần Đình Hiền 57
Ho¹ch ®Þnh tæng hîp
NhiÖm vô cña ho¹ch ®Þnh tæng hîp
X¸c ®Þnh tû lÖ s¶n xuÊt cho tõng thêi gian vμ møc tån kho
cho tõng lo¹i s¶n phÈm t−¬ng øng, sao cho tæng møc s¶n
phÈm s¶n xuÊt vμ tån kho ®ã ®¸p øng ®−îc møc cÇu thÞ
tr−êng mμ doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ chi phÝ nhá nhÊt cho
ho¹t ®éng tån kho vμ thay ®æi c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
Huy ®éng tæng hîp nguån lùc, ®Æc biÖt nguån lao ®éng ®Ó
®¸p øng cÇu thÞ tr−êng, ®ång thêi gi÷ æn ®Þnh t−¬ng ®èi
lùc l−îng lao ®éng, t¹o t©m lý tèt ®èi víi lao ®éng ®Ó n©ng
cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Tèi thiÓu ho¸ chi phÝ ph¶i bá ra thªm, trong khi t×m c¸ch
®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hμng vμ thÞ tr−êng.

TS. Trần Đình Hiền 58
Ho¹ch ®Þnh tæng hîp
C¸c mèi quan hÖ trong ho¹ch ®Þnh tæng hîp
• Ho¹ch ®Þnh tæng hîp lμ phÇn më réng cña hÖ thèng ho¹ch
®Þnh s¶n xuÊt. Do ®ã khi ho¹ch ®Þnh tæng hîp cÇn n¾m ®−îc
c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ho¹ch ®Þnh s¶n xuÊt.
• Nhμ qu¶n trÞ kh«ng nh÷ng chØ tiÕp cËn víi nh÷ng kÕt qu¶ dù
b¸o cña bé phËn nghiªn cøu thÞ tr−êng, mμ cßn ph¶i n¾m v÷ng
nh÷ng d÷ liÖu tμi chÝnh, nh©n sù, nguån nguyªn liÖu cã kh¶
n¨ng mua ®−îc...®Ó tiÕn hμnh ho¹ch ®Þnh s¶n xuÊt.
• Tõ ho¹ch ®Þnh tæng hîp vÒ s¶n xuÊt chóng ta míi cã thÓ lËp
®−îc lÞch tr×nh s¶n xuÊt cho tõng bé phËn nh»m t¹o ra s¶n
phÈm cuèi cïng.
• Tõ lÞch tr×nh s¶n xuÊt chóng ta cã thÓ s¾p xÕp lÞch tr×nh lμm
viÖc cho c¸c bé phËn vμ cho tõng nh©n viªn, x¸c ®Þnh thø tù −u
tiªn ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm.
TS. Trần Đình Hiền 59
C¸c chiÕn l−îc trong ho¹ch
®Þnh tæng hîp
• Thay ®æi møc tån kho
• Thuª m−ín thªm hay sa th¶i nh©n c«ng theo møc cÇu
• Tæ chøc lμm thªm giê hoÆc tæ chøc kh¾c phôc thêi gian
nhμn rçi
• Hîp ®ång phô
• Sö dông nh©n c«ng t¹m thêi (hîp ®ång thêi vô
• T¸c ®éng ®Õn cÇu th«ng qua qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i
• Thùc hiÖn c¸c ®¬n hμng chÞu (chiÕn l−îc ®Æt cäc tr−íc)
• Tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm hçn hîp theo mïa


TS. Trần Đình Hiền 60
Qu¶n trÞ vËt liÖu
Qu¶n trÞ vËt liÖu lμ c¸c ho¹t ®éng liªn quan
®Õn viÖc qu¶n lý dßng vËt liÖu vμo/ra cña
doanh nghiÖp. §ã lμ qu¸ tr×nh ph©n nhãm theo
chøc n¨ng vμ qu¶n lý theo chï kú hoμn thiÖn
cña dßng vËt liÖu tõ viÖc mua vμ kiÓm so¸t bªn
trong c¸c vËt liÖu s¶n xuÊt ®Õn kÕ ho¹ch vμ
kiÓm so¸t c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh l−u chuyÓn
cña vËt liÖu ®Õn c«ng t¸c kho tμng, vËn chuyÓn
vμ ph©n phèi thμnh phÈm.
TS. Trần Đình Hiền 61
Qu¶n trÞ vËt liÖu

Qu¶n trÞ vËt liÖu nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ vËt
liÖu cho s¶n xuÊt trªn c¬ së cã ®óng chñng lo¹i
n¬i nã cÇn vμ thêi gian nã ®−îc yªu cÇu, b»ng
2 c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau:
• Cã ®ñ tÊt c¶ chñng lo¹i mμ dn cÇn, hoÆc
• §¶m b¶o sù ¨n khíp cña dßng vËt liÖu ®Ó lμm
cho chóng cã s½n khi nã ®−îc cÇn ®Õn.

TS. Trần Đình Hiền 62
Qu¶n trÞ vËt liÖu
C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña qu¶n trÞ vËt liÖu:
• Ho¹t ®éng mua (cung øng)
• VËn chuyÓn
• Giao nhËn
• B¶o qu¶n
• KiÓm so¸t
• Ph©n phèi.

TS. Trần Đình Hiền 63
Qu¶n trÞ hμng dù tr÷/tån kho


Hμng tån kho lμ bÊt kú h¹ng môc hμng ho¸
nμo t¹m thêi n»m im chê cho sö dông trong
t−¬ng lai.
Hμng tån kho kh«ng ph¶i tèt trong kinh
doanh cña doanh nghiÖp nh−ng còng kh«ng
ph¶i hoμn toμn xÊu.


TS. Trần Đình Hiền 64
Qu¶n trÞ hμng dù tr÷/tån kho
Nguyªn nh©n thóc ®Èy doanh nghiÖp gi÷ hμng tån kho:
• ViÖc gi÷ hμng tån kho gióp cho DN ng¨n ngõa ®−îc nh÷ng
trôc trÆc vÒ vËt chÊt vμ kinh tÕ ®èi víi c¸c ho¹t đéng cung
øng vËt t− hμng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o chóng ®Õn mét c¸ch chÝnh
x¸c n¬i nã cÇn vμ lóc nã ®−îc cÇn ®Õn.
• Chèng l¹i ®−îc sù gi¸n ®o¹n cña qu¸ tr×nh cung øng do c¸c
nguyªn nh©n kh«ng mong ®îi nh− thêi tiÕt, tai n¹n, ®×nh
c«ng,...
• §¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ cung øng dÞch vô liªn tôc
nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hμng, kh¾c phôc
®−îc c¸c sai sãt trong dù ®oμn cÇu vÒ hμng ho¸/dÞch vô cña
doanh nghiÖp.
• Cã thÓ lμm gi¶m ®−îc mét sè chi phÝ trong ®Æt vμ mua hμng.
TS. Trần Đình Hiền 65
Qu¶n trÞ hμng dù tr÷/tån kho

C¸c h×nh thøc tån kho vμ hÖ thèng tån kho:
• Tån kho tÜnh lμ h×nh thøc tån kho mμ c¸c lo¹i
vËt t−, hμng ho¸ ®· n»m trong kho chê cho sö
dông trong t−¬ng lai.
• Tån kho ®éng lμ h×nh thøc tån kho mμ hμng
ho¸ ®· ®−îc mua nh−ng ®ang trªn ®−êng vËn
chuyÓn.


TS. Trần Đình Hiền 66
Qu¶n trÞ hμng dù tr÷/tån kho

ph−¬ng ph¸p qu¶n lý hÖ thèng tån kho:
• Ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh vÒ l−îng
• Ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh vÒ thêi gian
• Ph−¬ng ph¸p tèi ®a, tèi thiÓu
• Ph−¬ng ph¸p ph©n phèi ng©n quü
• Ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i theo l−îng tiÒn mua
vμ s¾p xÕp theo thø tù A, B, C.

TS. Trần Đình Hiền 67
X©y dùng m« h×nh l−îng ®Æt
hμng kinh tÕ EOQ
M« h×nh l−îng ®Æt hμng kinh tÕ ®−îc x©y dùng nh»m kh¾c
phôc t×nh tr¹ng dù tr÷ qu¸ møc hoÆc qu¸ thiÕu ®Ó gãp phÇn
gi¶m chi phÝ do t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu vËt t−/ hμng ho¸ g©y
ra, ®¶m b¶o møc ®é dÞch vô vμ ®¸p øng ngμy cμng tèt h¬n nhu
cÇu kh¸ch hμng cña doanh nghiÖp.
• Khi dù tr÷ hμng ho¸, doanh nghiÖp lu«n ph¶i chÞu Ýt nhÊt cã 2
lo¹i chi phÝ:
• - Chi phÝ do gi÷ hμng tån kho
• - Chi phÝ ®Æt hμng liªn quan.
• Tæng chi phÝ (TC) do gi÷ hμng tån kho cã thÓ ®−îc biÕt nh−
sau
• Q Da
TC = .H + .S
2 Q
TS. Trần Đình Hiền 68
m« h×nh l−îng ®Æt hμng kinh
tÕ EOQ
C
§Ó t×m l−îng ®Æt hμng
tèi thiÓu (kinh tÕ) ta
ph¶i t×m ®−îc l−îng ®Æt TC
hμng Q mμ t¹i ®ã TC lμ
Q
min, ta sÏ cã : H
2
Q* = EOQ = 2Da.S
H
D
S
aQ
QTS. Trần Đình Hiền 69
C¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn
m« h×nh l−îng ®Æt hμng kinh tÕ
• Tû lÖ sö dông lμ thèng nhÊt vμ ®−îc biÕt râ, tøc lμ cÇu vÒ
hμng ho¸ kh«ng ®æi.
• Chi phÝ cña h/ho¸ kh«ng thay ®æi theo quy m« l« ®Æt hμng
• Toμn bé ®¬n ®Æt hμng ®−îc giao cïng thêi gian.
• Thêi gian tõ lóc ®Æt ®Õn nhËn hμng (LT) ®−îc biÕt râ ®ñ ®Ó
hμng ®Æt ®Õn n¬i khi hμng dù tr÷ trong kho võa ®Õn lóc
c¹n kiÖt.
• Chi phÝ ®Ó ®Æt hμng vμ nhËn mét ®¬n ®Æt hμng kh«ng liªn
quan ®Õn sè l−îng ®Æt hμng.
• Chi phÝ ®Ó gi÷ hμng tån kho lμ mét hμm tuyÕn tÝnh cña sè
l−îng hμng ®Æt.
Nªu nh÷ng øng dông cña m« h×nh EOQ trong thùc tiÔn?
TS. Trần Đình Hiền 70
KÕ ho¹ch nhu cÇu vËt liÖu MRP

• MRP lμ mét hÖ thèng kÕ ho¹ch vμ tiÕn ®é vËt
liÖu yªu cÇu thùc hiÖn tõng b−íc theo thêi gian
nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hμng.
• VÒ vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt cña 1 MRP lμ x¸c ®Þnh
cho ®−îc khèi l−îng vËt t− hμng ho¸ yªu cÇu
®Ó ®¸p øng s¶n xuÊt theo tiÕn ®é cïng víi thêi
gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng s¶n phÈm ®ã theo
nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt thiÕt kÕ s¶n phÈm.

TS. Trần Đình Hiền 71
KÕ ho¹ch nhu cÇu vËt liÖu MRP
Môc ®Ých x©y dùng MRP
• Gióp doanh nghiÖp gi¶m ®−îc l−îng hμng tån kho, do ®ã tr¸nh
®−îc chi phÝ do dù tr÷ qu¸ møc.
• Gióp doanh nghiÖp gi¶m ®−îc thêi gian ®Æt hμng vμ ph©n
phèi: MRP gióp x¸c ®Þnh c¸c lo¹i vËt liÖu, sè l−îng c¸c bé
phËn, thêi gian, tÝnh s½n cã cña viÖc mua vμ c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt yªu cÇu ®Ó ®¸p øng thêi gian ph©n phèi ®óng h¹n.
• Nã ®¶m b¶o tÝnh hiÖn thùc cña c¸c cam kÕt cña dn ®èi víi
kh¸ch hμng, nhê ®ã cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn sù tho¶ m·n cña
kh¸ch hμng ®èi víi hμng ho¸/dÞch vô cña doanh nghiÖp.
• Gióp t¨ng ®−îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt : MRP t¹o ra kh¶ n¨ng kÕt
hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn trong dn khi s¶n phÈm ®i qua
c¸c bé phËn, t¹o ra kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng hiÖu qu¶
s¶n xuÊt.
TS. Trần Đình Hiền 72
KÕ ho¹ch nhu cÇu vËt liÖu MRP
Néi dung vμ c¸c b−íc x©y dùng MRP:
• B−íc 1 : c¨n cø vμo cÊu tróc s¶n phÈm hoÆc c¸c tiªu chuÈn kü
thuËt thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Ó tÝnh to¸n nhu cÇu vËt liÖu ®¸p øng
yªu cÇu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh»m tho¶ m·n yªu cÇu
kh¸ch hμng.
• B−íc 2 : x©y dùng hÖ thèng th«ng tin, kÕ ho¹ch vμ kiÓm so¸t
s¶n xuÊt s¶n phÈm.
• B−íc 3 : x©y dùng kÕ ho¹ch nguån vμ cung øng vËt liÖu cho
nhu cÇu s¶n xuÊt.
• B−íc 4 : Trªn c¬ së kÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt, tÝnh to¸n tiÕn
®é cung øng vμ x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm so¸t tiÕn ®é ®ã.


TS. Trần Đình Hiền 73
XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

X©y dùng tiÕn ®é vμ kiÓm so¸t s¶n xuÊt lμ
X¸c ®Þnh khèi l−îng c«ng viÖc, thêi gian cïng
thø tù −u tiªn cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt cña doanh nghiÖp,
Tõ ®ã x¸c lËp thêi biÓu cho c¸c ho¹t ®éng vμ
kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng theo thêi biÓu ®ã
sao cho mäi c«ng viÖc ®−îc vËn hμnh mét c¸ch
tr«i ch¶y nhÊt, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña
kh¸ch hμng.
TS. Trần Đình Hiền 74
XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

Môc ®Ých:
• §¸p øng ngμy giõ ph©n phèi hoÆc thùc hiÖn hμng
ho¸ hoÆc dÞch vô cho kh¸ch hμng, hoÆc ngμy mμ
dù tr÷ hμng ho¸ s¾p c¹n kiÖt sao cho tr×nh ®é dÞch
vô kh¸ch hμng cña dn lu«n lu«n ®−îc duy tr×.
• Trªn c¬ së ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña kh¸ch hμng
vμ nhu cÇu s¶n xuÊt, viÖc sö dông c¸c nguån lùc
kh«ng lμm t¨ng chi phÝ so víi chi phÝ hîp lý cña
chóng.

TS. Trần Đình Hiền 75
XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

Néi dung:
• TÝnh to¸n khèi l−îng c«ng viÖc; x¸c ®Þnh c¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó
t¹o ra c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô theo tiªu chuÈn kü thuËt
thiÕt kÕ, tõ ®ã tÝnh to¸n khèi l−îng c«ng viÖc cho tõng bé phËn,
tõng ph©n x−ëng xμ cho toμn doanh nghiÖp.
• S¾p xÕp c«ng viÖc theo thø tù thêi gian vμ trËt tù −u tiªn ®Ó
thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ã cho tõng s¶n phÈm, tõng bé phËn,
tõng ph©n x−ëng vμ cho toμn doanh nghiÖp.
• X©y dùng tiÕn ®é cô thÓ bao gåm x¸c ®Þnh thêi gian b¾t ®Çu vμ
thêi gian kÕt thóc c«ng viÖc giao cho tÊt c¶ mäi ng−êi trong
mçi bé phËn vμ lªn biÓu ®å tiÕn ®é c«ng viÖc cho tõng h¹ng
môc hoÆc tõng s¶n phÈm vμ cho tõng bé phËn còng nh− c¶
doanh nghiÖp.

TS. Trần Đình Hiền 76
XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

Néi dung
• Thóc ®Èy c«ng viÖc tøc lμ xem xÐt sù tiÕn bé
cña c«ng viÖc vμ tiÕn hμnh nh÷ng ho¹t ®éng
cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn dÞch chóng qua c¸c
ph−¬ng tiÖn lμm viÖc hoÆc qua c¸c bé phËm
lμm viÖc ®óng thêi gian.
• KiÓm so¸t ®Çu vμo, ®Çu ra nh»m qu¶n lý viÖc
sö dông thùc tÕ c¸c nguån lùc so víi kÕ ho¹ch
vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn trong
doanh nghiÖp.
TS. Trần Đình Hiền 77
XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT SẢN XUẤT

C¸c ph−¬ng ph¸p x©y dùng tiÕn ®é vμ kiÓm
so¸t s¶n xuÊt:
- Ph−¬ng ph¸p s¾p xÕp thø tù tèi −u trong s¶n
xuÊt dÞch vô theo nguyªn t¾c :
• C«ng viÖc ®Æt hμng tr−íc, lμm tr−íc
• C«ng viÖc ph¶i hoμn thμnh tr−íc, lμm tr−íc
• C«ng viÖc cã thêi gian ng¾n nhÊt lμm tr−íc
• C«ng viÖc cã thêi gian thùc hiÖn dμi nhÊt lμm
tr−íc
TS. Trần Đình Hiền 78
XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT SẢN XUẤT
C¸c ph−¬ng ph¸p x©y dùng tiÕn ®é vμ kiÓm
so¸t sx:
• Pp s¾p xÕp c«ng viÖc theo LuËt Johnson : môc
tiªu cña ph−¬ng ph¸p nμy lμ s¾p xÕp c«ng viÖc
sao cho tæng thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
lμ nhá nhÊt vμ thêi gian ngõng viÖc trªn c¸c
m¸y còng nhá nhÊt.
• Ph−¬ng ph¸p sö dông s¬ ®å GANTT lμ ph−¬ng
ph¸p s¾p xÕp thø tù c«ng viÖc trªn biÓu ®å
ngang.
• Ph−¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng PERT.
TS. Trần Đình Hiền 79
Qu¶n trÞ chÊt l−îng
ChÊt l−îng vμ vai trß cña chÊt l−îng trong QTDN:
• ChÊt l−îng lμ môc tiªu then chèt trong c¸c ho¹t ®éng c¬
b¶n lμ vò khÝ c¹nh tranh m¹nh mÏ trong ho¹t ®éng kd
cña dn.
• ChÊt l−îng lμ tæng thÓ c¸c ®Æc tÝnh vÒ marketing, kü
thuËt, s¶n xuÊt vμ b¶o qu¶n cña hμng ho¸ dÞch vô mμ
qua ®ã nã ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vμ mong muèn cña
kh¸ch hμng trong qu¸ tr×nh sö dông.
• ViÖc qu¶n lý vμ kiÓm so¸t chÊt l−îng sÏ gióp cho doanh
nghiÖp gi¶m ®−îc c¸c chi phÝ do chÊt l−îng g©y ra, t¹o
ra hiÖu qu¶ trong kinh doanh, n©ng cao ®−îc vÞ thÕ cña
doanh nghiÖp trªn th−¬ng tr−êng, ®¸p øng ngμy cμng tèt
h¬n nhu cÇu kh¸ch hμng.
TS. Trần Đình Hiền 80
Qu¶n trÞ chÊt l−îng

Qu¶n trÞ chÊt l−îng:
Qu¶n trÞ chÊt l−îng lμ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t,
kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, dÞch vô theo
nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt ®· v¹ch s½n
nh»m tho¶ m·n ngμy cμng tèt h¬n nhu cÇu cña
kh¸ch hμng theo nh÷ng h×nh thøc qu¶n lý thÝch
hîp.


TS. Trần Đình Hiền 81
Qu¶n trÞ chÊt l−îng
Ba ho¹t ®éng cÇn quan t©m ®Ó n©ng cao chÊt l−îng hμng ho¸ (dÞch
vô):
• ThiÕt kế chÊt l−îng: lμ nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc nghiªn
cøu, x¸c lËp c¸c ®Æc tÝnh chÊt l−îng cho c¸c ®èi t−îng kh¸ch hμng
(thiÕt kÕ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cña hμng ho¸/dÞch vô) ®Ó ®¸p øng
nhu cÇu kh¸ch hμng.
• ChÊt l−îng cña viÖc tu©n thñ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ mμ c¸c ho¹t
®éng s¶n xuÊt ph¶i ®¸p øng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hμng theo
c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®Ò ra cho s¶n phÈm/dÞch vô cña doanh
nghiÖp.
• DÞch vô chÊt l−îng : chÊt l−îng mμ kh¸ch hμng nhËn ®−îc chÞu ¶nh
h−ëng bëi c¸i mμ kh¸ch hμng nhËn ®−îc vμ c¸ch mμ hä ®−îc ®æi xö
khi hä tiÕp xóc víi bÊt kú bé phËn nμo cña doanh nghiÖp.
Do vËy chÊt l−îng dÞch vô t¹o ra kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña
kh¸ch hμng, t¹o ra lßng tin cña kh¸ch hμng ®èi víi viÖc sö dông c¸c
s¶n phÈm/dÞch vô cña doanh nghiÖp. Hiền
TS. Trần Đình 82
C¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ
chÊt l−îng

• Qu¶n trÞ chÊt l−îng tr−íc ®©y cã chøc n¨ng rÊt hÑp,
chñ yÕu lμ ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t nh»m ®¶m
b¶o chÊt l−îng ®óng tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®Ò ra.
• Ngμy nay qu¶n trÞ chÊt l−îng ®−îc hiÓu ®Çy ®ñ, toμn
diÖn h¬n bao trïm tÊt c¶ nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña
qu¸ tr×nh qu¶n lý. Toμn bé qu¸ tr×nh qu¶n lý ®−îc
Deming m« t¶ trong mét “vßng trßn chÊt l−îng” hay
cßn gäi lμ “b¸nh xe §eming” hay vßng trßn PDAC.


TS. Trần Đình Hiền 83
Vßng trßn Deming trong qu¶n trÞ chÊt l−îng
Trình độ
Q
chất lượng


Hoạch định
Điều chỉnh
A P
Chất lượng
cao hơn

Kiểm tra C D Thực hiện
t
TS. Trần Đình Hiền 84
Ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng
Ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng lμ
C¸c ho¹t ®éng x¸c ®Þnh môc tiªu,
ChÝnh s¸ch vμ c¸c ph−¬ng tiÖn,
Nguån lùc vμ biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn môc tiªu chÊt
l−îng sp theo nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt thiÕt kÕ.
HiÖn nay, ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng ®−îc coi lμ yÕu tè cã
vai trß quan träng hμng ®Çu, t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn
toμn bé c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ chÊt l−îng vμ lμ mét
biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña qu¶n lý chÊt l−îng.

TS. Trần Đình Hiền 85
Ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng
Ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng cho phÐp:
- §Þnh h−íng ph¸t triÓn chÊt l−îng chung cho toμn doanh nghiÖp
theo mét h−íng thèng nhÊt.
- Khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc vμ tiÒm n¨ng
trong dμi h¹n, gãp phÇn gi¶m chi phÝ chÊt l−îng.
- Gióp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng th©m nhËp vμ më réng thÞ
tr−êng.
- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh trªn thÞ tr−êng ®Æc biÖt lμ thÞ tr−êng thÕ giíi.
- T¹o ra mét nÕp v¨n ho¸ míi, mét sù chuyÓn biÕn c¨n b¶n vÒ
ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ chÊt l−îng t¹i c¸c doanh nghiÖp.


TS. Trần Đình Hiền 86
nhiÖm vô chñ yÕu cña ho¹ch
®Þnh chÊt l−îng
- X©y dùng ch−¬ng tr×nh chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch
chÊt l−îng vμ kÕ ho¹ch ho¸ chÊt l−îng.
- X¸c ®Þnh vai trß cña chÊt l−îng trong chiÕn
l−îc s¶n xuÊt.
- X¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chÊt l−îng ph¶i ®¹t
tíi ë tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh.TS. Trần Đình Hiền 87
S¬ ®å 4M trong qu¶n trÞ chÊt
l−îng

Man (con người) Machine (máy móc)
Chất lượng
Method (phương pháp) Material (vật liệu)TS. Trần Đình Hiền 88
Tæ chøc thùc hiÖn
lμ qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn c¸c chÝnh
s¸ch, chiÕn l−îc vμ kÕ ho¹ch chÊt l−îng
th«ng qua c¸c ho¹t ®éng, kü thuËt, ph−¬ng tiÖn
vμ ph−¬ng ph¸p cô thÓ
nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm theo ®óng
nh− yªu cÇu kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra.TS. Trần Đình Hiền 89
Các bước tổ chức thực hiện
- T¹o sù nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ môc
tiªu chÊt l−îng vμ sù cÇn thiÕt, lîi Ých cña viÖc
thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã víi nh÷ng ng−êi cã
tr¸ch nhiÖm vμ ®èi víi mäi ng−êi trong d©y
chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña
doanh nghiÖp.
- Gi¶i thÝch cho mäi ng−êi biÕt chÝnh x¸c
nh÷ng nhiÖm vô kÕ ho¹ch, chÊt l−îng cô thÓ
cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn trong tõng giai ®o¹n.
TS. Trần Đình Hiền 90
Các bước tổ chức thực hiện
- Tæ chøc nh÷ng ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o vμ gi¸o dôc,
cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cÇn thiÕt
®èi víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. X©y dùng ch−¬ng
tr×nh, ®éng viªn khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng
tham gia tÝch cùc vμo qu¶n lý chÊt l−îng.
- X©y dùng, ban hμnh hÖ thèng tiªu chuÈn, quy
tr×nh, quy ph¹m b¾t buéc.
- Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c nguån lùc ë nh÷ng n¬i vμ
lóc cÇn thiÕt, kÓ c¶ nh÷ng ph−¬ng tiÖn kü thuËt
dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l−îng.

TS. Trần Đình Hiền 91
KiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l−îng
KiÓm tra chÊt l−îng lμ ho¹t ®éng theo dâi, thu
thËp, ph¸t triÓn vμ ®¸nh gi¸ nh÷ng khuyÕt tËt
cña s¶n phÈm vμ dÞch vô, nh÷ng biÕn thiªn cña
qu¸ tr×nh v−ît ra ngoμi tÇm kiÓm so¸t.
Môc ®Ých kiÓm tra lμ t×m kiÕm, ph¸t hiÖn nh÷ng
nguyªn nh©n g©y ra khuyÕt tËt vμ sù biÕn thiªn
cña nã ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp
thêi.

TS. Trần Đình Hiền 92
NhiÖm vô chñ yÕu cña kiÓm so¸t
chÊt l−îng
• §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÊt l−îng
vμ x¸c ®Þnh møc ®é chÊt l−îng ®¹t ®−îc
trong thùc tÕ cña doanh nghiÖp.
• So s¸nh chÊt l−îng thùc tÕ víi chÊt l−îng
thiÕt kÕ ®Ó ph¸t hiÖn c¸c sai lÖch vμ ®¸nh
gi¸ c¸c sai lÖch ®ã trªn c¸c ph−¬ng diÖn
kinh tÕ, kü thuËt vμ x· héi.
TS. Trần Đình Hiền 93
NhiÖm vô chñ yÕu cña kiÓm so¸t
chÊt l−îng
• Ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ chÊt l−îng lμm
c¬ së cho c¶i tiÕn vμ khuyÕn khÝch c¶i
tiÕn chÊt l−îng.
• TiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt nh»m
kh¾c phôc nh÷ng sai lÖch, ®¶m b¶o thùc
hiÖn ®óng nh÷ng yªu cÇu ban ®Çu hoÆc
c¸c thay ®æi dù kiÕn.
TS. Trần Đình Hiền 94
kiÓm so¸t chÊt l−îng

Hai điều kiện cơ bản đánh giá công tác
kiểm tra chất lượng
• Sù tu©n thñ kÕ ho¹ch vμ nhiÖm vô ®· ®Ò ra. §ã
lμ viÖc tu©n thñ c¸c quy tr×nh vμ kû luËt c«ng
nghÖ, duy tr× vμ c¶i tiÕn c¸c tiªu chuÈn, tÝnh
kh¶ thi vμ ®é tin cËy trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch
chÊt l−îng.
• TÝnh chÝnh x¸c hîp lý cña b¶n th©n c¸c kÕ
ho¹ch.
TS. Trần Đình Hiền 95
Môc ®Ých kiểm tra chất lượng
• X¸c ®Þnh nh÷ng ho¹t ®éng ®¶m b¶o chÊt l−îng
cã hiÖu qu¶ vμ kÕt qu¶ cña chóng.
• Ph¸t hiÖn nh÷ng kÕ ho¹ch kh«ng thùc hiÖn tèt,
nh÷ng vÊn ®Ò ch−a ®−îc gi¶i quyÕt vμ nh÷ng
vÊn ®Ò cña chÊt l−îng võa míi xuÊt hiÖn.
• T×m ra nh÷ng vÊn ®Ò, yÕu tè cÇn hoμn thiÖn
trong c¸c chÝnh s¸ch vμ kÕ ho¹ch cña n¨m tíi.


TS. Trần Đình Hiền 96
Ho¹t ®éng c¶i tiÕn vμ ®iÒu chØnh

Ho¹t ®éng ®iÒu chØnh nh»m lμm cho c¸c hÖ thèng
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn
®−îc nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l−îng ®Ò ra,
Đ−a chÊt l−îng s¶n phÈm thÝch øng víi t×nh h×nh míi
nh»m gi¶m dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng mong muèn
cña kh¸ch hμng víi thùc tÕ chÊt l−îng ®¹t ®−îc,
Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng ë møc cao
h¬n.


TS. Trần Đình Hiền 97
nguyªn nh©n ¶nh h−ëng tíi
chÊt l−îng
Khi ®iÒu chØnh, c¶i tiÕn chÊt l−îng cÇn ph©n biÖt
gi÷a hai lo¹i nguyªn nh©n ¶nh h−ëng tíi chÊt
l−îng. Nh÷ng nguyªn nh©n ®ét biÕn vμ nh÷ng
nguyªn nh©n chung.
• Nh÷ng nguyªn nh©n ®ét biÕn lμ vÊn ®Ò ng¾n h¹n
xuÊt hiÖn do nh÷ng thay ®æi bÊt ngê lμm chÊt
l−îng kh«ng ®¹t ®−îc nh÷ng tiªu chuÈn ®· ®Ò ra.
C¸n bé qu¶n lý cÇn ph¸t hiÖn, ng¨n ngõa vμ gi¶i
quyÕt kÞp thêi nh÷ng nguyªn nh©n ®ét biÕn nμy.

TS. Trần Đình Hiền 98
nguyªn nh©n ¶nh h−ëng tíi
chÊt l−îng
• Nguyªn nh©n chung lμ nh÷ng vÊn ®Ò cã t¸c ®éng
dμi h¹n lμm cho chÊt l−îng th−êng xuyªn chØ ®¹t
møc ®é nhÊt ®Þnh. Nh÷ng vÊn ®Ò dμi h¹n cÇn ph¶i
gi¶i quyÕt b»ng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng
cuéc sèng; tøc lμ, ph¶i gi¶i thÝch, thuyÕt phôc mäi
ng−êi hiÓu ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t hiÖn ®−îc
vÊn ®Ò, ph©n tÝch nh÷ng thay ®æi vμ nh÷ng c¶i tiÕn
cã thÓ ®¹t tr×nh ®é chÊt l−îng cao h¬n. Nh÷ng
nguyªn nh©n chung rÊt khã kh¾c phôc, ®ßi hái
ph¶i cã sù ®æi míi.
TS. Trần Đình Hiền 99
ho¹t ®éng ®iÒu chØnh
Khi tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt,
cÇn ph©n biÖt râ rμng gi÷a viÖc lo¹i trõ hËu qu¶
vμ lo¹i trõ nguyªn nh©n cña hËu qu¶.
Söa l¹i nh÷ng phÕ phÈm vμ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt
trong thùc hiÖn b»ng lμm viÖc thªm thêi gian, söa
l¹i s¶n phÈm háng, ®Òu lμ nh÷ng ho¹t ®éng xo¸ bá
hËu qu¶ chø kh«ng ph¶i nguyªn nh©n.
§Ó phßng tr¸nh c¸c phÕ phÈm ngay tõ ban ®Çu
ph¶i t×m vμ lo¹i bá ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n ngay
tõ khi chóng cßn ë d¹ng tiÒm Èn.
TS. Trần Đình Hiền 100
HOẠCH ÐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

Hoạch định nguồn nhân lực là một quá
trình quản trị bao gồm việc phân tích các
nhu cầu nhân sự của một tổ chức dưới
những điều kiện thay đổi sau đó triển
khai các chính sách, biện pháp thực hiện
để đáp ứng nhu cầu đó.
Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh
và hoạch định nguồn nhân lực
TS. Trần Đình Hiền 101
QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

Bước 1: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực
Bước 2: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực
Bước 3: Dự báo khả năng về nguồn nhân lực
Bước 4: Cân đối giữa cung và cầu nguồn nhân lực
Bước 5: Các bước hành động thực hiện mục tiêu kế
hoạch
Bước 6: Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch
TS. Trần Đình Hiền 102
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC

Phân tích nguồn nhân lực
- Nguồn nhân lực: Số lượng, cơ cấu, trình độ,
kỹ năng, kinh nghiệm
- Cơ cấu tổ chức: Loại hình tổ chức
- Các chính sách: Đào tạo, tuyển dụng, khen
thưởng
Phân tích nhằm rút ra
- Điểm mạnh
- Điểm yếu
TS. Trần Đình Hiền 103
DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

Thay đổi trong chiến lược công ty

Cách tiếp cận thống kê

Dự báo từ đơn vị (dưới lên)

Dự báo trên xuống
TS. Trần Đình Hiền 104
DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực dựa trên các dự
báo về
- Khối lượng công việc sẽ thực hiện
- Sự thay đổi về công nghe
- Thay đổi về cơ cấu tổ chức, cơ cấu ngành nghề
- Tỷ lệ nghỉ việc
- Khả năng tài chính

TS. Trần Đình Hiền 105
DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC

Xác định nhu cầu về từng loại lao động
trong từng thời kỳ cho từng vị trí công
việc nhất định trong công ty

Xác định tiêu chuẩn lao động được sử
dụng theo các xu hướng phát triển
tương laiTS. Trần Đình Hiền 106
DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC

Phương pháp dự báo
- Ðịnh tính
- Ðịnh lượng
Đánh giá và điều chỉnh
- Số lượng và chất lượng nhân viên
- Năng suất lao động
- Tỷ lệ thuyên chuyển nhân viên
- Sự hài lòng của nhân viên đối với công việc
TS. Trần Đình Hiền 107
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

Yêu cầu Thực trạng lao
Khả năng lao động
Nhu cầu lao động
công việc động bên trong
Thực trạng lao
Năng suất
động bên ngoài
công việc
Biện pháp giải quyết
TS. Trần Đình Hiền 108
NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA

Nhu cầu lao động lớn hơn khả năng

Nhu cầu lao động nhỏ hơn khả năng

Nhu cầu lao động bằng khả năng

Công ty của bạn thuộc trường hợp nào?


TS. Trần Đình Hiền 109
BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT
Nhu cầu lao động lớn hơn khả năng
Ðào tạo và đào tạo lại

Hoạch định đội ngũ kế cận
Đề bạt từ bên trong
Tuyển dụng bên ngoài
Hợp đồng
Làm ngoài giờ, thêm giờ

TS. Trần Đình Hiền 110
BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT

Khả năng lớn hơn nhu cầu
Cắt giảm thanh toán (thu nhập)
Giảm giờ làm việc
Chia công việc
Nghỉ hưu sớm
Khuyến khích tạm nghỉ việc
Cho tạm nghỉ việc
TS. Trần Đình Hiền 111
BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT


Nhu cầu lao động bằng khả năng

Thay đổi bên trong

Thay đổi bên ngoài

TS. Trần Đình Hiền 112
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản