Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Chia sẻ: catbui

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A/TNDN

Nội dung Text: Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu số 02A/TNDN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cục thuế: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chi cục thuế: --------------------------------------
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Kỳ tính thuế….)

Mã số thuế
Tên cơ sở kinh doanh::...................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Quận/ huyện: Tỉnh, thành phố:
Điện thoại: Fax: E- mail:
Ngành nghề kinh doanh chính :
Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Thực hiện năm trước
Mã số Thực Dự kiến
Chỉ tiêu
(MS) hiện 9 Ước cả năm năm nay
tháng
(1) (2) (3) (4) (5)

1. Doanh thu bán hàng hoá và cung 01
cấp dịch vụ
Trong đó: Doanh thu chuyển quyền 02
sử dụng đất, chuyển quyền thuê
đất
2. Các khoản giảm trừ 03
3. Chi phí sản xuất, kinh doanh 04
hàng hoá dịch vụ.
Trong đó: Chi phí chuyển quyền 05
sử dung đất
4. Chi phí tài chính 06

5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 07
kinh doanh (MS 01 - MS 03- MS 04-
MS 06)
Trong đó: Lợi nhuận từ chuyền 08
quyền sử dụng đất, chuyển quyền
thuê đất
6. Thu nhập khác 09
7. Chi phí khác 10
8. Lợi nhuận khác (MS 09- MS 10) 11
9. Lỗ năm trước chuyển sang 12
10. Tổng thu nhập chịu thuế (MS 13
07 + MS 11 - MS 12)
11. Thuế suất 14
12. Thuế phải nộp, chưa bao gồm 15
thuế thu nhập từ chuyển quyền sử
dụng đất, chuyển quyền thuê đất [(
MS 13 - MS 08) nhân (x) MS 14]
13. Thuế thu nhập từ chuyển 16
quyền sử dụng đất, chuyển quyền
thuê đất *
13. Thuế được miễn, giảm (nếu có) 17
14 Tổng số thuế tạm nộp cả năm 18
(MS 15 + MS 16- MS 17)
15. Số thuế tạm nộp từng quý 19
( MS 18 chia (: ) 4 )


Thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên, trong đó ghi rõ nguyên nhân tăng,
giảm so với năm trước:
...............................................................................................................................................
Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày...tháng...năm ...
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giám đốc
(Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu)
Nơi gửi tờ khai:
- Cơ quan thuế:
- Địa chỉ:
Cơ quan thuế nhận tờ khai:
- Ngày nhận:
- Người nhận (ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 02B/ TNDN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cục thuế: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chi cục thuế: ----------------------------------------


TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Kỳ tính thuế:....)

Mã số thuế
Tên cơ sở kinh doanh.........................................................................
Địa chỉ:................................................................................................
Quận/ huyện: Tỉnh, thành phố:
Điện thoại: Fax: E- mail:
Ngành nghề kinh doanh chính:
Đơn vị tính: đồng Việt Nam
Mã số Thực hiện Thực Thực hiện Ước thực
Chỉ tiêu (MS) năm trước hiện quý 6 tháng hiện cả
I đầu năm năm
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Doanh thu bán hàng hoá 01
và cung cấp dịch vụ
Trong đó: Doanh thu chuyển 02
quyền sử dụng đất, chuyển
quyền thuê đất
2. Các khoản giảm trừ 03
3. Chi phí sản xuất, kinh 04
doanh hàng hoá dịch vụ.
Trong đó: Chi phí chuyển 05
quyền sử dung đất
4. Chi phí tài chính 06

5. Lợi nhuận thuần từ hoạt 07
động kinh doanh (MS 01 -
MS 03- MS 04- MS 06)
Trong đó: Lợi nhuận từ 08
chuyền quyền sử dụng đất,
chuyển quyền thuê đất
6. Thu nhập khác 09
7. Chi phí khác 10
8. Lợi nhuận khác (MS 09- 11
MS 10)
9. Lỗ năm trước chuyển 12
sang
10. Tổng thu nhập chịu thuế 13
(MS 07 + MS 11 - MS 12)
11. Thuế suất 14

12. Thuế phải nộp, chưa bao 15
gồm thuế thu nhập từ
chuyển quyền sử dụng đất,
chuyển quyền thuê đất [( MS
13 - MS 08) nhân (x) MS 14]
13. Thuế thu nhập từ chuyển 16
quyền sử dụng đất, chuyển
quyền thuê đất *
13. Thuế được miễn, giảm 17
(nếu có)
14 Tổng số thuế tạm nộp cả 18
năm (MS 15 + MS 16- MS
17)
15. Số thuế tạm nộp từng 19
quý
( MS 18 chia (: ) 4 )
Thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên, trong đó ghi rõ nguyên nhân tăng,
giảm so với năm trước:
............................................................................................................................................
Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày...tháng...năm ...
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giám đốc
(Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu)


Nơi gửi tờ khai:
- Cơ quan thuế:
- Địa chỉ:
Cơ quan thuế nhận tờ khai:
- Ngày nhận:
- Người nhận (ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản