Tờ khai thuế GTGT

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
272
lượt xem
100
download

Tờ khai thuế GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế GTGT của công ty XK gỗ Đông Nam Á

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ khai thuế GTGT

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOØA CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Maãu soá :01/GTGT. Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc ........................... TÔØ KHAI THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG Thaùng ... naêm .... ( Tính thueá GTTGT theo phöong phaùp khaáu tröø ) Teân cô sôû : CTY XK GOÃ ÑOÂNG NAM AÙ VIEÄT NAM Maõ soá : 456789231-0 Ñòa chæ : 93 Nguyeãn Coâng Tröù , Quaän 1 , Tp.HCM Ñôn vò tính:ñoàngVN STT CHÆ TIEÂU Doanh soá ( chöa Thueá KEÂ KHAI coù thueá GTGT ) GTGT Haøng hoùa , dòch vuï baùn ra 327,000,000 X 1 Haøng hoùa , dòch vuï chòu thueá GTGT 327,000,000 22,800,000 2 a Haøng hoùa xuaát khaåu thueá suaát 0% 99,000,000 b Haøng hoùa, dòch vuï thueá suaát 5% c Haøng hoùa , dòch vuï thueá suaát 10% 228,000,000 22,800,000 d Haøng hoùa , dòch vuï thueá suaát 20% Haøng hoùa , dòch vuï mua vaøo 194,989,000 X 3 Thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo X 19,498,900 4 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø X 7,498,900 5 Thueá GTGT phaûi noäp (+) hoaëc ñöôïc thoaùi (-) 6 trong kyø (tieàn thueá 2 - 5) X 15,301,100 Thueá GTGT kyø tröôùc chuyeån qua X 28,098,900 7 a Noäp thieáu X 28,098,900 b Noäp thöøa hoaëc chöa ñöôïc khaáu tröø X Thueá GTGT ñaõ noäp trong thaùng X 28,098,900 8 Thueá GTGT ñaõ ñöôïc hoaøn traû trong thaùng X 9 Thueá GTGT phaûiõ noäp thaùng naøy X 15,301,100 10 #NAME? #NAME? Xin cam ñoan soá lieäu khai treân laø ñuùng , neáu sai toâi chòu xöû lyù theo phaùp luaät. Nôi gôûi tôø khai : Ngaøy.. thaùng... naêm 1999 GIAÙM ÑOÁC - Cô quan thueá : Cuïc Thueá Tænh Bình Döông - Ñòa chæ : Cô quan thueá nhaän tôø khai : - Ngaøy nhaän : ......../......../19....... - Ngöôøi nhaän : ...........................................
Đồng bộ tài khoản