Tổng đài Neax G1 Sigma

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
193
lượt xem
108
download

Tổng đài Neax G1 Sigma

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống tổng đài NEAX 61 là hệ thống chuyển mạch mạng dựa trên nguyên tắc phân chia theo thời gian và được điều khiển bằng chương trình cài đặt sẳn(SPC). Đây là hệ thống chuyển mạch có dung lượng lớn và tính linh hoạt cao nhờ việc dùng các hệ máy tính hiện đại và ứng dụng công nghệ điện tử viễn thông mới nhất. do vậy nó có thể đáp ứng được nhiều ứng dụng và tạo ra các giải pháp thích hợp để có thể tiếp cận được nhu cầu thọng tin đa dịch vụ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng đài Neax G1 Sigma

 1. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng tæng ®µI 1 . Kh¸i qu¸t chung 2 . TÝnh n¨ng, chØ tiªu kü thuËt c¬ b¶n 3 . C¸c thiÕt bÞ kÌm theo cña tæng ®µi vµ nhiÖm vô cña tõng thiÕt bÞ Ch-¬ng II: cÊu tróc phÇn cøng 1 . S¬ ®å khèi vµ chøc n¨ng tõng khèi 2 . C¸c thiÕt bÞ liªn quan Ch-¬ng III: vËn hµnh - khai th¸c - b¶o d-ìng 1 . Qui tr×nh vËn hµnh khai th¸c 2 . HÖ thèng vËn hµnh b¶o d-ìng Phô lôc : Gi¶i thÝch mét sè tõ viÕt t¾t Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 84
 2. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng tæng ®µI 1 . Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng tæng ®µi NEAX 61 lµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch m¹ng dùa trªn nguyªn t¾c ph©n chia theo thêi gian vµ ®-îc ®iÒu khiÓn b»ng ch-¬ng tr×nh cµi ®Æt s½n (SPC). §©y lµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch cã dung l-îng lín vµ tÝnh linh ho¹t cao nhê viÖc dïng c¸c hÖ m¸y tÝnh hiÖn ®¹i vµ øng dông c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng míi nhÊt. Do vËy nã cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhiÒu øng dông vµ t¹o ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ tiÕp cËn ®-îc nhu cÇu th«ng tin ®a dÞch vô. Do ®-îc chÕ t¹o tõ c¸c linh kiÖn b¸n dÉn LSI nhê c«ng nghÖ b¸n dÉn míi nhÊt cïng víi cÊu tróc theo c¸c khèi chøc n¨ng, hÖ thèng NEAX 61 cã kÝch th-íc gän nhÑ, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. HÖ thèng cã ph¹m vi øng dông rÊt réng, tõ nh÷ng øng dông yªu cÇu ph¶i cã dung l-îng lín nh- ë c¸c thµnh phè cho ®Õn nh÷ng nhu cÇu chuyÓn m¹ch víi dung l-îng nhá ë nh÷ng miÒn n«ng th«n th-a d©n c-. HÖ thèng cã thÓ lµm viÖc nh- mét chuyÓn m¹ch quèc tÕ, chuyÓn m¹ch chuyÓn m¹ch chuyÓn tiÕp, chuyÓn m¹ch ®-êng dµi, chuyÓn m¹ch kÕt hîp ®-êng dµi vµ néi h¹t... còng nh- cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vÒ ®iÖn tho¹i di ®éng hoÆc hÖ thèng trî gióp truyÒn th«ng. HÖ thèng tæng ®µi NEAX gåm cã nhiÒu lo¹i nh- NEAX 61, NEAX 61E ... HÖ thèng cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi nhiÒu hÖ thèng ®Æc biÖt kh¸c nh- sau: Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 85
 3. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 RLU TASS RSU INMARSAT PAGING DOMSAT NEAX 61E MTS LS TLS TS MS INTS H×nh 1.1. C¸c øng dông cña hÖ thèng NEAX 61E Trong ®ã: DOMSAT : HÖ thèng vÖ tinh quèc gia INMASAT: HÖ thèng vÖ tinh hµng h¶i quèc tÕ LS : ChuyÓn m¹ch vïng. RLU : Khèi ®iÒu khiÓn ®-êng d©y tõ xa MTS : ChuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i di ®éng TASS : HÖ thèng trî gióp truyÒn th«ng TLS : Rung chu«ng tæ hîp vµ chuyÓn m¹ch vïng. TS : ChuyÓn m¹ch rung chu«ng MS : ChuyÓn m¹ch néi bé INTS : HÖ thèng chuyÓn m¹ch theo cæng quèc tÕ RSU : Khèi chuyÓn m¹ch tõ xa. PAGING : Nh¾n tin Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 86
 4. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 HÖ thèng chuyÓn m¹ch NEAX 61 cã cÊu tróc c¬ b¶n dùa trªn c¸c khèi chøc n¨ng. Nhê cÊu tróc khèi nµy mµ hÖ thèng cã thÓ bao trïm mét lo¹t c¸c øng dông vµ cã kh¶ n¨ng bæ sung thªm c¸c module phô mµ kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi nÒn t¶ng hÖ thèng. Tuy nhiªn, cïng mét lóc hÖ thèng lµm viÖc ë chÕ ®é ®a xö lý, ®¬n xö lý vµ cã thÓ ®Þnh l¹i cÊu h×nh hÖ thèng tõ xa ®Ó tiÕp cËn c¸c nhu cÇu dÞch vô míi. §Æc tÝnh chung cña hÖ thèng lµ cã cÊu tróc phÇn mÒm vµ phÇn cøng theo kiÓu module ®éc lËp bao gåm c¸c module thiÕt bÞ h-íng dÞch vô ®-îc ®iÒu khiÓn t¸ch biÖt còng nh- c¸c giao diÖn chuÈn vÒ phÝa hÖ thèng chuyÓn m¹ch vµ hÖ thèng xö lý. PhÇn cøng cña hÖ thèng ®-îc chia thµnh 4 hÖ thèng chøc n¨ng con gäi t¾t lµ ph©n hÖ nh- sau: - Ph©n hÖ øng dông (Application Subsystem) - Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch (Switching Subsystem) - Ph©n hÖ xö lý (Processor Subsystem) - Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d-ìng (Operation and Maintenance Subsystem) PhÇn mÒm còng cã cÊu tróc gåm c¸c module ch-¬ng tr×nh chøc n¨ng riªng. CÊu tróc nµy ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao trong viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña mét hÖ thèng viÔn th«ng. 2 . TÝnh n¨ng, chØ tiªu kü thuËt c¬ b¶n a) TÝnh n¨ng HÖ thèng NEAX 61 lµ mét hÖ thèng ®a xö lý cã c¸c ®Æc tÝnh sau: - ChuyÓn m¹ch ®-îc ®iÒu khiÓn tù ®éng b»ng ch-¬ng tr×nh cµi ®Æt s½n (SPC) - Cã cÊu tróc khèi tõ c¸c module chøc n¨ng vµ c¸c giao diÖn chuÈn. - Cã thÓ ®-îc ®iÒu khiÓn theo kiÓu ph©n t¸n (dïng cho hÖ thèng cã dung l-îng lín) hoÆc tËp trung (dïng cho hÖ thèng cã dung l-îng nhá). Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 87
 5. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 - HÖ thèng NEAX 61E cã cÊu tróc chuyÓn m¹ch 4 tÇng T-S-S-T hÇu nh- kh«ng bÞ t¾c nghÏn vµ t¹o ra 2880 kªnh th«ng tin mçi m¹ng. - HÖ thèng NEAX 61 cã cÊu tróc chuyÓn m¹ch 3 tÇng T-S-T (gåm 2 cÊp chuyÓn m¹ch T vµ mét cÊp chuyÓn m¹ch S) hoÆc dïng 2 cÊp chuyÓn m¹ch T (T-T) cã cÊu h×nh kiÓu thanh chÐo víi bé ®Öm kÐp cho phÐp thùc hiÖn chuyÓn m¹ch kh«ng t¾c nghÏn. - HÖ thèng NEAX 61®-îc x©y dùng tõ c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn ®iÖn tö tÝch hîp cao (VLSI) - Cã c¸c chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n ph¸t hiÖn lçi ®-îc bè trÝ trong mçi module phÇn cøng. - Cã kh¶ n¨ng kh«i phôc tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tù ®éng hoÆc thñ c«ng nhê c¸c khèi nhí b¨ng tõ vµ ®Üa tõ (MTU & DKU) - Sù ph©n chia gi÷a ph©n hÖ øng dông vµ ph©n hÖ chuyÓn m¹ch qua nh÷ng giao diÖn ®-îc tiªu chuÈn ho¸. - Sè ho¸ hoµn toµn hÖ thèng ghÐp kªnh, kh«ng g©y nh÷ng thiÖt h¹i vÒ truyÒn dÉn. - Cã cÊu h×nh chuÈn ®¸p øng ®-îc c¸c khuyÕn nghÞ cña CCITT. b) C¸c sè liÖu kü thuËt c¬ b¶n HÖ thèng NEAX 61 cã c¸c sè liÖu kü thuËt c¬ b¶n sau: - §é æn ®Þnh cña hÖ thèng + Tuæi thä : 20 n¨m + Thêi gian chÕt : D-íi 1 giê trong 20 n¨m - ChÊt l-îng dÞch vô: + L-u l-îng : 0,8 erlangs/trung kÕ + Tæng l-u l-îng : 67 000 erlangs (dung l-îng cùc ®¹i) - C¸c ®Æc tÝnh m· ho¸ PCM : + Tèc ®é lÊy mÉu tÝn hiÖu: 8KHz Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 88
 6. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 + Sè l-îng bit : 8bits/kªnh + M· ho¸ : Phi tuyÕn + LuËt nÐn : 13 ®o¹n, A = 87,6 hoÆc 15 ®o¹n,  = 225 (gi¸ trÞ gÇn ®óng) + B¨ng tÇn : 0,3 - 3,4 KHz. - CÊp nguån : + DC : -43V ®Õn -58V + AC : 100V - D©y ®Êt : Ph-¬ng ph¸p ®a ®iÓm. - C¸c ®iÒu kiÖn m«i tr-êng : + NhiÖt ®é : 5 ®Õn 400C (chu kú ng¾n) : 0 ®Õn 500C + §é Èm : 20 ®Õn 80% (kh«ng cã s-¬ng mï) (chu kú ng¾n) : 10 ®Õn 90% (kh«ng cã s-¬ng mï) - §é cao l¾p ®Æt : Cao h¬n mùc n-íc biÓn : -61m ®Õn 3048m - §iÒu kiÖn l¾p ®Æt : + §é cao tõ mÆt sµn ®Õn ®Ønh khung : 2600 mm (c¸p d-íi sµn ) 2800 mm (gi¸ c¸p trªn ®Ønh) + T¶i träng trung b×nh cña sµn : 300kg/m2 + ChiÒu cao : 1800mm + ChiÒu réng : 700mm + ChiÒu s©u : 600mm + Khèi l-îng : 350 kg (bao gåm tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trong khung) Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 89
 7. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 3 . C¸c thiÕt bÞ kÌm theo cña tæng ®µi vµ nhiÖm vô cña tõng thiÕt bÞ a) ThiÕt bÞ giao tiÕp ng-êi/m¸y Sö dông cho viÖc giao tiÕp gi÷a ng-êi vËn hµnh vµ hÖ thèng tæng ®µi. ThiÕt bÞ giao tiÕp gåm cã: - ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kÕt hîp (M¸y tÝnh vËn hµnh vµ b¶o d-ìng): + §-a c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn vµo hÖ thèng. + HiÓn thÞ tr¹ng th¸i mçi bé xö lý. + HiÓn thÞ c¸c b¶n tin ®-a ra. + ChØ thÞ c¶nh b¸o. + §iÒu khiÓn viÖc khëi ®éng cho tõng bé xö lý + HiÓn thÞ c¸c tr¹ng th¸i vËn hµnh cña hÖ thèng + Cµi ®Æt hÖ thèng. - M¸y in: Sö dông ®Ó in ra c¸c d÷ liÖu phôc vô viÖc vËn hµnh vµ b¶o d-ìng. b) Bé chØ thÞ c¶nh b¸o vµ lçi. + AALP: C¶nh b¸o ©m thanh : Ph¸t ra c¸c ©m thanh t-¬ng øng ®èi víi c¸c th«ng tin c¶nh b¸o cña tõng lo¹i c¶nh b¸o. + VALP: C¶nh b¸o b»ng ¸nh s¸ng: Ph¸t ra c¸c c¶nh b¸o b»ng ¸nh s¸ng t-¬ng øng víi tõng lo¹i c¶nh b¸o. c) ThiÕt bÞ vµo /ra (I/O): KÕt nèi víi giao diÖn cho m¸y tÝnh dïng tËp lÖnh rót gän (SCSI) ®Ó l-u tr÷ cËp nhËt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho vËn hµnh vµ b¶o d-ìng tæng ®µi. + æ cøng (DK): Sö dông ®Ó l-u c¸c file cña hÖ thèng. + B¨ng d÷ liÖu sè kiÓu Audio (DAT): Lµ thiÕt bÞ trung gian ®Ó vµo / ra c¸c file hÖ thèng. Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 90
 8. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 d) C¸c thiÕt bÞ giao tiÕp Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ lçi diÒu khiÓn c¶nh b¸o vµ truyÒn c¸c th«ng tin b¶o tr× tõ xa. Giao diÖn cho b¶o d-ìng (MIF): + Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ lçi cña hÖ thèng vµ göi c¸c th«ng tin nµy tíi OMP + HiÓn thÞ c¸c th«ng tin c¶nh b¸o b»ng AALP/VALP theo tõng d¹ng c¶nh b¸o. + TruyÒn c¸c th«ng tin b¶o d-ìng tõ xa gi÷a trung t©m vËn hµnh vµ b¶o d-ìng (OMC vµ OMP) e) ThiÕt bÞ kiÓm tra: Dïng ®Ó kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ®-êng trung kÕ, c¸c ®Çu cuèi ®iÖn tho¹i analog b»ng c¸c thñ tôc quay sè vµ m¸y ®iÖn tho¹i gi¸m s¸t: + KiÓm tra khëi ph¸t cuéc gäi tõ mét ®-êng trung kÕ. + KiÓm tra trung kÕ dÞch vô. + KiÓm tra gi¸m s¸t ®-êng truyÒn. f) Bé ®iÒu khiÓn truyÒn tin (COC): + §iÒu khiÓn viÖc truyÒn vµ nhËn th«ng tin vÒ vËn hµnh vµ b¶o d-ìng tíi PRU. + §iÒu khiÓn viÖc truyÒn vµ nhËn c¸c d÷ liÖu gi÷a trung t©m vËn hµnh vµ b¶o d-ìng víi PRU. g) Bé ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t (SVC) + Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i cña c¸c bé xö lý kh¸c vµ ®iÒu khiÓn c-ìng bøc khi cã lçi x¶y ra. + §-îc trang bÞ bé nhí ROM ®Ó l-u tr÷ c¸c d÷ liÖu vÒ hÖ thèng. + Thu thËp c¸c th«ng tin c¶nh b¸o trong toµn bé hÖ thèng vµ göi th«ng tin nµy tíi phÇn mÒm ®iÒu hµnh cña OMP. h) Bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp cho m¸y tÝnh nhá (SCC): Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 91
 9. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 §iÒu khiÓn DAT vµ æ cøng (DK) th«ng qua giao tiÕp SCSI. Ch-¬ng II: cÊu tróc phÇn cøng I . S¬ ®å khèi vµ chøc n¨ng tõng khèi 1 . S¬ ®å khèi Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch Ph©n hÖ øng dông 1 2 3 5 6 7 8 4 5 6 9 Ph©n hÖ vËn hµnh&b¶o d-ìng 10 11 10 11 15 17 12 16 Ph©n hÖ xö lý 18 13 10 14 Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 92
 10. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 H×nh 2-1 CÊu tróc c¬ së cña hÖ thèng NEAX 61E Trong ®ã: 1 : M¹ch ®Çu cuèi 9 : Bé ®iÒu khiÓn tuyÕn tho¹i 2 : M¹ch giao tiÕp 10: Bé nhí chÝnh 3 : PMUX 11: Bé xö lý cuéc gäi 4 : Bé ®iÒu khiÓn 12: Bé ®iÒu khiÓn bus 5 : SMUX 13: Bé xö lý vËn hµnh & 6 : ChuyÓn m¹ch thêi gian b¶o d-ìng 7 : ChuyÓn m¹ch kh«ng gian 14: Bé nhí chung 8 : M¹ng chuyÓn m¹ch 15 : §¬n vÞ ®Üa tõ 16: §¬n vÞ b¨ng tõ 17: §Çu cuèi b¶o d-ìng qu¶n lý 18: Bµn gi¸m s¸t vµ kiÓm tra 2 . Chøc n¨ng tõng khèi 2 .1 . Ph©n hÖ øng dông Ph©n hÖ øng dông t¹o ra mét giao diÖn chuÈn gi÷a m¹ng ®iÖn tho¹i víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch vµ ph©n hÖ xö lý. Nã bao gåm mét sè giao tiÕp dÞch vô ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng ®Çu cuèi vµ c¸c m¹ch giao tiÕp víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch kh¸c nhau, ®ång thêi göi c¸c th«ng tin quÐt thuª bao vÒ phÝa bé xö lý cuéc gäi. Ph©n hÖ nµy cã thÓ bæ sung hoÆc thay ®æi dÔ dµng ®Ó tiÕp cËn nh÷ng ph¸t triÓn cña kü thuËt vµ cacs nhu cÇu míi cña kh¸ch hµng. Ph©n hÖ øng dông giao tiÕp víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch qua c¸c ®-êng tÝn hiÖu PCM-TDM gåm 128 khe thêi gian ®-îc ghÐp kªnh víi tèc ®é 8,192 Mbit/s. Ph©n hÖ øng dông bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: - Giao tiÕp ®-êng d©y thuª bao t-¬ng tù - Giao tiÕp trung kÕ t-¬ng tù - Giao tiÕp trung kÕ sè. Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 93
 11. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 - Giao tiÕp hÖ thèng ë xa - Giao tiÕp b¸o hiÖu kªnh chung - Giao tiÕp trung kÕ dÞch vô - Giao tiÕp bµn ®iÖn tho¹i viªn. CÊu h×nh mÉu cña ph©n hÖ øng dông ®-îc minh ho¹ ë h×nh 2.2 nh- sau: ALC DL PM SW UX §Õn TDNW ALC Bé ®iÒu khiÓn Giao tiÕp thuª bao t-¬ng tù I) DTIM PM UX §Õn TDNW DTIM Bé ®iÒu khiÓn Giao tiÕp trung kÕ sè Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 94
 12. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 II) PTC M PM UX UX §Õn TDNW PTC Bé ®iÒu khiÓn Giao tiÕp bµn ®iÖn tho¹i viªn III) ATC M PM UX UX §Õn TDNW ATC Bé ®iÒu khiÓn Giao tiÕp trung kÕ analog Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 95
 13. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 IV) DTIM PM UX §Õn TDNW DTIM Bé ®iÒu khiÓn Giao tiÕp hÖ thèng ë xa Trong ®ã: ALC: M¹ch thuª bao analog ATC: M¹ch trung kÕ analog TDNW: M¹ng ph©n chia thêi gian DTIM: M¹ch giao tiÕp truyÒn dÉn sè PMUX: Bé dån kªnh s¬ cÊp PTC : M¹ch trung kÕ vÞ trÝ I) §Õn tæng ®µi ë xa b»ng c¸c tuyÕn PCM II) §Õn bµn ®iÖn tho¹i viªn III) §Õn tæng ®µi ë xa b»ng c¸c trung kÕ t-¬ng tù IV) §Õn tæng ®µi ë xa b»ng c¸c tuyÕn PCM H×nh 2.2 CÊu h×nh mÉu cña ph©n hÖ øng dông Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 96
 14. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng cña ph©n hÖ øng dông: * Giao tiÕp ®-êng d©y thuª bao t-¬ng tù (Analog Subscriber Line Interface) Giao tiÕp ®-êng d©y thuª bao sö dông mét m¹ch ®Çu cuèi lµ m¹ch ®iÖn ®-êng d©y LC ®Ó thùc hiÖn ®iªï khiÓn chuyÓn ®æi t-¬ng tù/sè (A/D) vµ ng-îc l¹i (D/A) c¸c tÝn hiÖu tho¹i trªn c¸c ®-êng d©y thuª bao. Nhê viÖc sö dông c¸c m¹ch sai ®éng tÝch hîp, c«ng nghÖ LSI vµ c¸c r¬le cùc nhá ®· t¹o nªn nh÷ng board m¹ch trªn ®ã g¾n c¸c m¹ch LC 8 ®-êng ho¹c 4 ®-êng thuª bao, mét bé CODEC (m· ho¸/gi¶i m·) vµ c¸c m¹ch ®iÖn giao tiÕp ®Ó ®iÒu khiÓn. V× l-u l-îng tho¹i do mét ®-êng thuª bao t¹o ra trùc tiÕp thÊp nªn mét bé chuyÓn m¹ch ®-êng d©y sè DLSW ®-îc dïng ®Ó tËp trung c¸c ®-êng thuª bao tr-íc khi ®-a ®Õn tÇng ghÐp kªnh s¬ cÊp (PMUX). Tû sè tËp trung cã thÓ ®-îc ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi l-u l-îng tho¹i. * Giao tiÕp trung kÕ t-¬ng tù (Analog Trunk Interface) Giao tiÕp trung kÕ t-¬ng tù ®-îc dïng ®Ó kÕt nèi víi c¸c tæng ®µi t-¬ng tù hiÖn ®ang tån t¹i. C¸c trung kÕ ®-îc ph©n thµnh trung kÕ gäi vµo, trung kÕ gäi ®i vµ trung kÕ 2 chiÒu. C¸c tÝn hiÖu th«ng tin tõ mét m¹ch ®iÖn trung kÕ ®-îc chuyÓn sang tÝn hiÖu PCM b»ng mét bé CODEC mµ kh«ng ph¶i tËp trung. C¸c tÝn hiÖu PCM ®-îc ghÐp kªnh thµnh mét ®-êng tÝn hiÖu PCM-TDM 120 kªnh tho¹i bëi bé ghÐp kªnh sè s¬ cÊp PMUX. Giao tiÕp trung kÕ t-¬ng tù cßn cung cÊp chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ®Öm cho c¸c tuyÕn trung kÕ ®Æc biÖt. Nã còng cã thÓ chøa c¸c m¹ch trung kÕ kh¸c nhau ®Ó giao tiÕp víi c¸c tæng ®µi cã liªn quan. Nh÷ng m¹ch ®iÖn nµy cã thÓ truyÒn c¸c xung quay sè DB, m· ®a tÇn MFC ®Ó chuyÓn b¸o hiÖu ghi (b¸o hiÖu ®Þa chØ) * Giao tiÕp trung kÕ sè (Digital Trunk Interface) Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 97
 15. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 Giao tiÕp trung kÕ sè kÕt nèi trùc tiÕp c¸c ®-êng truyÒn dÉn PCM víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch. Tuú thuéc vµo ph-¬ng ph¸p m· ho¸ ¸p dông cho hÖ thèng m· 4 ®-êng PCM 30 kªnh (luËt A) hoÆc 5 ®-êng PCM 24 kªnh (luËt ) ®-îc nèi ®Õn bé giao tiÕp trung kÕ sè DTI. §Çu ra cña DTI ®-îc ghÐp kªnh bëi bé ghÐp kªnh s¬ cÊp PMUX thµnh mét kªnh truyÒn dÉn PCM-TDM gåm 120 kªnh tho¹i. *Giao tiÕp víi hÖ thèng chuyÓn m¹ch ë xa (Remote System Interface) Trong mét hÖ thèng chuyÓn m¹ch ë xa cã mét giao tiÕp víi ®-êng d©y t-¬ng tù ®Ó kÕt nèi ®Õn c¸c ®-êng thuª bao ë nh÷ng vïng xa. Sau ®ã c¸c m¹ch giao tiÕp ®-êng d©y ë xa nµy ®-îc nèi ®Õn tæng ®µi chñ b»ng c¸c tuyÕn PCM. HÖ thèng nµy gåm cã hai bé phËn chÝnh lµ: + Khèi ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch tõ xa RSU + Khèi ®iÒu khiÓn ®-êng d©y ë xa RLU. C¶ hai khèi nµy cã nh÷ng giao tiÕp gièng nhau, môc ®Ých cña nh÷ng giao tiÕp nµy lµ t¹o ®-êng liªn kÕt tõ tæng ®µi chñ ®Õn hÖ thèng chuyÓn m¹ch ë xa qua c¸c ®-êng PCM. Sö dông cÊu h×nh nµy, hÖ thèng ë tæng ®µi chñ cã thÓ xö lý c¸c cuéc gäi theo nh÷ng c¸ch ®iÒu khiÓn gièng nhau mµ kh«ng cÇn biÕt r»ng thuª bao ®-îc nèi ®Õn tæng ®µi chñ hay hÖ thèng chuyÓn m¹ch ë xa . * Giao tiÕp trung kÕ dÞch vô (Service Trunk Interface) Giao tiÕp trung kÕ dÞch vô cung cÊp c¸c dÞch vô nh- t¹o tÝn hiÖu ©m b¸o, b¸o hiÖu AC. Giao tiÕp nµy gåm nhiÒu m¹ch ®iÖn kh¸c nhau, ch¼ng h¹n nh- : Bé t¹o tÝn hiÖu ©m b¸o, bé thu ph¸t b¸o hiÖu ghi... * Giao tiÐp bµn ®iÖn tho¹i viªn ( Operator Position Interface) Giao tiÕp nµy ®-îc dïng trong c¸c øng dông chuyÓn m¹ch ®-êng dµi hoÆc chuyÓn m¹ch quèc tÕ. Nã kÕt nèi thuª bao gäi vµ bÞ gäi hoÆc kÕt nèi ®Õn ®iÖn tho¹i viªn trong tr-êng hîp kÕt nèi 2 thuª bao hoÆc kÕt nèi c¶ 2 thuª bao ®Õn ®iÖn tho¹i Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 98
 16. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 viªn (kÕt nèi héi nghÞ). Ngoµi ra nã cßn cã nhiÒu dÞch vô kh¸c nhau nh- c¸c cuéc gäi tr¹m nèi tr¹m, ng-êi nèi ng-êi, c¸c cuéc gäi tr¶ tiÒn tr-íc ... ®-îc thùc hiÖn th«ng qua bµn ®iÖn tho¹i viªn víi hÖ thèng trî gióp dÞch vô ASC. Tuú thuéc vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tèi ®a cã 512 bµn ®iÖn tho¹i viªn ®-îc dïng ®Ó hç trî cho mçi hÖ thèng. Ho¹t ®éng cña mét sè module vµ m¹ch ®iÖn chÝnh trong ph©n hÖ øng dông nh- sau: a) Module ®-êng d©y vµ m¹ch ®iÖn ®-êng d©y - Module ®-êng d©y nèi víi 96 ®-êng thuª bao C¸c m¹ch ®iÖn ®-êng d©y LC, chuyÓn m¹ch ®-êng d©y sè DLSW vµ bé phèi hîp ®o thö TSTADP kÕt hîp l¹i thµnh module ®-êng d©y LM. LM gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn c¸c LC, thùc hiÖn tËp trung ph©n chia thêi gian cho tèi ®a 96 ®-êng d©y thuª bao t-¬ng tù. Tû sè tËp trung tõ 1,6/1 ®Õn 8,5/1 phô thuéc sè kªnh ®-îc tËp trung. LM ®iÒu khiÓn c¸c bé ph©n bè tÝn hiÖu SD cña c¸c LC, c¸c ®-êng kiÓm tra ®o thö gi÷a TDTADP vµ c¸c LC theo sù ®iÒu khiÓn tõ bé ®iÒu khiÓn vïng LOC. Ngoµi ra, nã cßn cã chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n lçi. Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 99
 17. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 Giao tiÕp ®-êng d©y thuª bao t-¬ng tù (n) LM LC D PM TDNW 96 LC L UX ®-êng .... S W LC SPC 96. n Bé vi xö lý CLP LOC H×nh 2-3: Giao tiÕp ®-êng d©y thuª bao t-¬ng tù CÊu h×nh phÇn cøng: + Cã tèi ®a 11 LM ®-îc kÕt nèi víi 1 SHW, trong ®ã mçi LM cã thÓ g¾n ®-îc tèi ®a 12 Card LC ( Card 8LC hoÆc 4LC ) vµ sè l-îng ®-êng d©y thuª bao ®-îc nèi ®Õn LM cùc ®¹i lµ 96. Tû sè tËp trung phô thuéc vµ sè l-îng c¸c LM kÕt nèi víi 1 SHW. + LM ®-îc nèi ®Õn mét LOC kÐp (cÊu h×nh d-) lµ LOC0 vµ LOC1 qua mét bus kÐp. LM nhËn c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ LOC tÝch cùc (ACT-LOC) vµ truyÒn tÝn hiÖu trªn c¶ 2 bus ®Õn ACT-LOC vµ SBY-LOC (LOC dù phßng). Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 100
 18. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 B¶ng 2-1 C¸c tû sè tËp trung chuÈn §-êng thuª bao §-êng kªnh chÝnh Tû sè tËp trung 192 120 1,6 : 1 288 120 2,4 : 1 384 120 3,2 : 1 480 120 4:1 576 120 4,8 : 1 672 120 5,6 : 1 768 120 6,4 : 1 864 120 7,2 : 1 960 120 8:1 1020 120 8,5 : 1 Bus hÖ thèng ACT=0 SEL LOC0 M¹ch logic ACT LOC1 Bus hÖ thèng LM ACT=1 H×nh 2-4 S¬ ®å kÕt nèi BUS cÊu h×nh d- ( Redundancy Configuration) Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 101
 19. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 + Sè cña ®-êng d©y LN ®-îc x¸c ®Þnh nh- sè cña kªnh cho mçi LC trªn c¸c tuyÕn PCM tõ 0-31. Mçi LC ®-îc x¸c ®Þnh nhê sè cña HW, sè cña SHW, sè cña nhãm GN. LN gåm sè cña chuyÓn m¹ch vµ nh·n ®-êng d©y LV. 214 29 20 HW SHW G LN SW No.(000-111) LV No. (00-11) Nhãm No. (00000-11111) GNo GNo GNo 7 LN7 31 63 95 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 SW0 0 32 64 H×nh 2-5 X¸c ®Þnh sè cña ®-êng d©y Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 102
 20. ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch tæng ®µi neax 61 Ho¹t ®éng cña LM + C¸c tÝn hiÖu quÐt SCN tõ nh÷ng LC gåm cã 2 phÇn: PhÇn tiÕng nãi vµ phÇn sè liÖu. TÝn hiÖu nµy ®i qua bé biÕn ®æi ®Êt E/G ( E/G CONV) ®Ó chuyÓn ®æi ®Êt E sang ®Êt G. Sau ®ã, chØ cã phÇn sè liÖu ®i vµo bé giao tiÕp LM (LM-INF). §Ó lÆp l¹i tÝn hiÖu SCN, LM-INF l-u tr÷ t¹m thêi c¸c tÝn hiÖu quÐt vµ sau ®ã göi chóng ®i ( nh- mét dßng tÝn hiÖu SCN nèi tiÕp) ®Õn loc theo tõng chu kú 4ms d-íi sù ®iÒu khiÓn cña lÖnh ®äc tÝn hiÖu SCN cña LOC vµ c¸c ®Þa chØ do LM-INF t¹o ra. + ACT-LOC göi c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn LC vµ TSTADP ®Õn bé chän SEL, SEL lùa chän c¸c lÖnh cña LOC vµ sau ®ã truyÒn chóng ®Õn bé giao tiÕp vµo/ra nèi tiÕp SIO ®Ó chuyÓn c¸c lÖnh tõ d¹ng nèi tiÕp sang song song råi chuyÓn ®Õn LM ®Ó ®iÒu khiÓn DLSW. SIO göi mét yªu cÇu ng¾t ®Õn CPU, CPU ®äc vµ ph©n tÝch th«ng tin ®ã. NÕu lÖnh göi tõ LOC lµ mét lÖnh ®iÒu khiÓn DLSW, CPU sÏ truyÒn c¸c lÖnh ®Õn ®Ó ®iÒu khiÓn DLSW. + C¸c tÝn hiÖu tõ LOC ®Õn LC hay TSTADP ph¶i ®-îc chuyÓn ®æi tõ ®Êt G sang ®Êt E bëi bé E/G CONV. LÖnh tõ LOC ®Õn LM qua bus ®iÒu khiÓn CLT BUS vµ c¸c tÝn hiÖu quÐt tõ LM ®Õn LOC b»ng ®-êng vµo bé ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu quÐt SCN CTL. + DLSW ®-îc dïng ®Ó tËp trung c¸c ®-êng d©y thuª bao (c¸c tuyÕn PCM) tõ c¸c m¹ch LC thµnh mét ®-êng SHW 120 kªnh tho¹i, cÊu h×nh cña DLSW lµ 96 ®Çu vµo vµ 120 ®Çu ra, mçi LM cã mét DLSW dïng cho 96 ®-êng thuª bao t-¬ng tù ®Çu vµo. Tuú theo sè LM ®-îc nèi ®Õn LOC mµ tØ sè tËp trung thay ®æi tõ 1,6 : 1 ®Õn 8,5 : 1. Tèi ®a 11LM cã thÓ kÕt nèi ®Õn LOC, trong ®ã LM10 chØ cã 64 ®-êng thuª bao, do vËy, sè ®-êng thuª bao cùc ®¹i nèi ®Õn LOC sÏ lµ: 96 x 10 + 64 x 1 = 1024 (®-êng) Tr-êng c«ng nh©n b-u ®iÖn miÒn nói Trang 103
Đồng bộ tài khoản