Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
207
lượt xem
39
download

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Tờ trình công tác phí vượt khung hạng

Lưu

Tờ trình công tác phí vượt khung hạng
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM08 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng -Căn cứ: ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………………………… - Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày của Tổng Giám đốc Cty Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng như sau: 1. Họ và tên người đi công tác: ……….………………… chức danh: …………………… ……….…………………...chức danh: ……………........... 2. Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........ 3. Lý do: …………………………………………………………………………………………… (Ban, phòng, đơn vị trình) Phê duyệt Người trình Trưởng ban, phòng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Đồng bộ tài khoản