Tờ Trình Số: 1023/TTr-TTg

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
114
lượt xem
7
download

Tờ Trình Số: 1023/TTr-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2010)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ Trình Số: 1023/TTr-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1023/TTr-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2010) Kính gửi: Chủ tịch nước Hàng năm, nhận dịp ngày thương binh, liệt sĩ, Chủ tịch nước đều có quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2010), được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9347/VPCP- KGVX ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc mở rộng đối tượng được tặng quà của Chủ tịch nước; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước tặng quà một số đối tượng chính sách, như sau: I. MỨC QUÀ 400.000 ĐỒNG ĐỂ TẶNG 1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 2. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; 3. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. II. MỨC QUÀ 200.000 ĐỒNG ĐỂ TẶNG:
  2. 1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; 2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); 3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Tổng kinh phí để tặng quà quy định ở mục I và mục II nói trên là: 353.988,4 triệu đồng (Ba trăm năm mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm ngàn đồng). Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2010. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định. TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH - Như trên; VÀ XÃ HỘI - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Bộ Lao động – TBXH (10 bản); - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an; Nguyễn Thị Kim Ngân - Bộ Tài chính; - VPCP: BTC, các PCN, cổng TTĐT, Vụ KTTH; - Lưu: VT, Vụ KGVX (3). DỰ TOÁN
  3. KINH PHÍ TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2010) (Ban hành kèm theo Tờ trình số 1023/TTr-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) Số Đối tượng được tặng quà Số người Trị giá 01 Thành tiền TT suất quà (đồng) 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang 4.403 400.000 1.761.200.000 hưởng trợ cấp hàng tháng 2 Thương binh, bệnh binh bị suy 19.097 400.000 7.638.800.000 giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 3 Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ 33.180 400.000 13.272.000.000 cấp nuôi dưỡng hàng tháng 4 Người HĐKC bị nhiễm chất độc 13.000 400.000 5.200.000.000 hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng 5 Thương binh, bệnh binh suy 648.982 200.000 129.796.400.000 giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. 6 Đại diện thân nhân chủ yếu của 851.600 200.000 170.320.000.000 liệt sỹ (cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ, vợ hoặc chồng, con liệt sỹ) 7 Người hoạt động kháng chiến bị 130.000 200.000 26.000.000.000 nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng Tổng cộng 1.700.262 353.988.400.000
  4. Tổng số tiền: Ba trăm năm mươi ba tỷ chín trăm tám mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn. (353 tỷ 988 triệu 400 ngàn đồng).
Đồng bộ tài khoản