Tờ trình tiếp nhận thử việc

Chia sẻ: damdung

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form tuyển dụng - Tờ trình tiếp nhận thử việc

Nội dung Text: Tờ trình tiếp nhận thử việc

LÔ GÔ ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ………../TT- --------o0o---------

…………., ngày …… tháng …… năm 200…


TỜ TRÌNH
(V/v: tiếp nhận thử việc)

Kính gửi: …………………………………………………………………….

− Căn cứ kết quả tuyển dụng nhân sự đợt …….. ngày ……. tháng …… năm ………, Phòng ........., đơn vị.............. đề nghị tiến hành thủ tục tiếp
nhận thử việcđối với các nhân sự sau:

TT Họ và tên(1) Chức danh Vị trí công Thu nhập(4) Thời gian Loại HĐ Ghi chú
(2) tác (3) Cơ Trách Kiêm Khu Thu hút Điện (5) (6) (7)
bản nhiệm nhiệm vực thoại
Trân trọng./.

Ngày …… tháng …… năm …….

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TC-KT PHÒNG NL-HT BAN GIÁM ĐỐC TP NHÂN SỰ(đơn vị)
BMNS-07
LÔ GÔ ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ………../TT- --------o0o---------

…………., ngày …… tháng …… năm 200…

Diễn giải:
(1)-Cán bộ NL-HT ghi rõ họ tên ứng viên đạt yêu cầu
(2)-Ghi chức danh nhân viên mà đơn vị đề nghị tiếp nhận.
(3)-Ghi cụ thể vị trí công tác của cán bộ mà đơn vị dự định tiếp nhận.
(4)-Ghi mức lương cùng các khoản phụ cấp(nếu có); mức lương là khoản tiền dự kiến đã được phê duyệt trong tờ trình đề xuất tuyển dụng trước đó,(trừ trường
hợp đặc biệt phải có sự phê duyệt của các ban chức năng của VP trụ sở và Ban Tổng giám đốc và đơn vị phải có văn bản chứng minh sự đặc biệt ). Mức lương
có thể chỉ cần viết tắt.
VD: 1.2 đ/ttức là: 1.200.000đồng/tháng(một triệu hai trăm nghìn đồng/tháng)
(5)-Ghi rõ thời gian đơn vị tiếp nhận nhân sự vào làm việc
(6)-Ghi loại hợp đồng mà đơn vị dự định ký với người lao động
(7)-Ghi các chú thích cần thiết liên quan đến nhân sự(nếu có)
VD: Chú thích :”Thử việc được hưởng 80% lương”
BMNS-07
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản