Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo về Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Nội dung Text: Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……/TT/NS/08 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà nội, ngày … tháng … năm 200 …

TỜ TRÌNH
V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất
Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;
- Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí
sau:

Mô tả tóm tắt công việc Mức lương Đề xuất cán bộ PV
T/gian
TT Vị trí tuyển dụng SL chuyên Lý do bổ sung
Tiêu chuẩn ứng viên dự kiến cần NS
môn
Giám đốc Phòng nhân sự Phụ trách Người đề xuất
(Duyệt) (Xác nhận nhu cầu) (Người đề xuất) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản