Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 125

0
849
views

Tài liệu tham khảo về Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất
Nội dung Text

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ……/TT/NS/08 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________ Hà nội, ngày … tháng … năm 200 … TỜ TRÌNH V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ - Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc; - Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau: Mô tả tóm tắt công việc Mức lương Đề xuất cán bộ PV T/gian TT Vị trí tuyển dụng SL chuyên Lý do bổ sung Tiêu chuẩn ứng viên dự kiến cần NS môn Giám đốc Phòng nhân sự Phụ trách Người đề xuất (Duyệt) (Xác nhận nhu cầu) (Người đề xuất) (Ký, ghi rõ họ tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản