TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: thienlypro90

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu - TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Nội dung Text: TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------- ----- o0o -----
Số …….... / TT - XDCB Vĩnh Phúc, ngày ……. tháng ……. năm 2004

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Công trình :
-------


Kính gửi : - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
- SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số
-
112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính Phủ về Quản lý Đầu tư XD.
Căn cứ Quyết định số : ……. / QĐ-UB ngày …… / …… / 2007 của UBND
-
tỉnh Vĩnh Phúc cho phép Chủ đầu tư được đầu tư xây dựng công trình …
Căn cứ nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng công trình ....
-
Căn cứ mặt bằng hiện trạng khu đất được cấp để xây dựng công trình ....
-
Căn cứ hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Chủ Đầu tư và Công ty tư vấn
-
XD ....
Căn cứ vào các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của Bộ Xây dựng ban hành về
-
công tác XDCB .

Xét văn bản đề nghị của Chủ Đầu tư, ... làm tờ trình kèm theo DA đầu
tư xây dựng công trình ......... trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Kế hoạch
đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xem xét và phê duyệt báo cáo đầu tư với những nội
dung như sau :
I. Tên công trình :
II. Địa điểm xây dựng :
1. Vị trí :
- Phía Đông giáp :
- Phía Tây giáp :
- Phía Nam giáp :
- Phía Bắc giáp :
2. Địa hình :
3. Môi trường :
III. Quy mô xây dựng :
1. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc :
2. Quy mô diện tích :
+
+
3. Giải pháp xây dựng :
+ Kết cấu
+ Hoàn thiện
+ Hệ thống điện, chống sét
+ Hệ thống cấp thoát nước
+ Hệ thống PCCC
IV. Các chỉ tiêu kinh tế :
V. Tổng vốn đầu tư theo khái toán :
1. Xây lắp :
2. Thiết bị :
3. Kiến thiết cơ bản khác :
VI. Phân công trách nhiệm - tiến độ thực hiện :
Phân công trách nhiệm :
- Chủ Đầu tư :
- Lập báo cáo đầu tư xây dựng + Khảo sát địa chất + Thiết kế kỹ thuật thi
công
- Đơn vị thi công :
VII. Kế hoạch đấu thầu :
1. Dự kiến phân chia gói thầu :
2. Giá trị gói thầu :
3. Giá trị từng gói thầu :
4. Nguồn tài chính các gói thầu :
5. Hình thức đấu thầu :
6. Phương thức đấu thầu :
7. Thời gian đấu thầu cho từng gói thầu :
8. Phương thức thực hiện :
VIII. Nguồn vốn :

IX. Kết luận :

Việc đầu tư xây dựng công trình ... là cần thiết và cấp bách ...


Vậy Chủ Đầu tư kính đề nghị UNND tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Kế hoạch đầu
tư Vĩnh Phúc quan tâm xem xét phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình
... , tạo điều kiện để công trình sớm được khởi công xây dựng và đưa vào sử
dụng đạt hiệu qủa cao.

CHỦ ĐẦU TƯ
Nơi nhận :
- Như trên
- L ưu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản