TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: thienlypro90

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu - TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Nội dung Text: TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

  1. CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- ----- o0o ----- Số …….... / TT - XDCB Vĩnh Phúc, ngày ……. tháng ……. năm 2004 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình : ------- Kính gửi : - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC - SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số - 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính Phủ về Quản lý Đầu tư XD. Căn cứ Quyết định số : ……. / QĐ-UB ngày …… / …… / 2007 của UBND - tỉnh Vĩnh Phúc cho phép Chủ đầu tư được đầu tư xây dựng công trình … Căn cứ nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng công trình .... - Căn cứ mặt bằng hiện trạng khu đất được cấp để xây dựng công trình .... - Căn cứ hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Chủ Đầu tư và Công ty tư vấn - XD .... Căn cứ vào các chỉ tiêu thông số kỹ thuật của Bộ Xây dựng ban hành về - công tác XDCB . Xét văn bản đề nghị của Chủ Đầu tư, ... làm tờ trình kèm theo DA đầu tư xây dựng công trình ......... trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xem xét và phê duyệt báo cáo đầu tư với những nội dung như sau : I. Tên công trình : II. Địa điểm xây dựng : 1. Vị trí : - Phía Đông giáp : - Phía Tây giáp : - Phía Nam giáp : - Phía Bắc giáp : 2. Địa hình : 3. Môi trường : III. Quy mô xây dựng : 1. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc : 2. Quy mô diện tích : + + 3. Giải pháp xây dựng :
  2. + Kết cấu + Hoàn thiện + Hệ thống điện, chống sét + Hệ thống cấp thoát nước + Hệ thống PCCC IV. Các chỉ tiêu kinh tế : V. Tổng vốn đầu tư theo khái toán : 1. Xây lắp : 2. Thiết bị : 3. Kiến thiết cơ bản khác : VI. Phân công trách nhiệm - tiến độ thực hiện : Phân công trách nhiệm : - Chủ Đầu tư : - Lập báo cáo đầu tư xây dựng + Khảo sát địa chất + Thiết kế kỹ thuật thi công - Đơn vị thi công : VII. Kế hoạch đấu thầu : 1. Dự kiến phân chia gói thầu : 2. Giá trị gói thầu : 3. Giá trị từng gói thầu : 4. Nguồn tài chính các gói thầu : 5. Hình thức đấu thầu : 6. Phương thức đấu thầu : 7. Thời gian đấu thầu cho từng gói thầu : 8. Phương thức thực hiện : VIII. Nguồn vốn : IX. Kết luận : Việc đầu tư xây dựng công trình ... là cần thiết và cấp bách ... Vậy Chủ Đầu tư kính đề nghị UNND tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc quan tâm xem xét phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình ... , tạo điều kiện để công trình sớm được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng đạt hiệu qủa cao. CHỦ ĐẦU TƯ Nơi nhận : - Như trên - L ưu
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản