Tóan 2 - Bài 100, 101

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
19
download

Tóan 2 - Bài 100, 101

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp hs: + Thành lập bảng nhân 5 ( 5 nhân với 1 ,2…..10 )và HTL bảng nhân này +Ap dụng bảng nhân để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân + Thực hành đếm thêm 5 + Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 5 + Ap dụng bảng nhân 5để giải các bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân và các bài tập có liên quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 100, 101

  1. Ti t 100 Bài : B NG NHÂN 5 I.M c tiêu: - Giúp hs: + Thành l p b ng nhân 5 ( 5 nhân v i 1 ,2…..10 )và HTL b ng nhân này +Ap d ng b ng nhân gi i bài toán có l i văn b ng m t phép tính nhân + Th c hành m thêm 5 II. dùng d y h c. 10 t m bìa , m i t m bìa có 5 ch m tròn K s n n i dung bài t p 3 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:G i 1 em lên b ng làm bài t p -1 em làm bài trên b ng , l p làm bc sau . Tính t ng và vi t phép nhân tương ng v i m i t ng sau 3+3+3+3+3 3+3+3+3+3=3x5 5+ 5 + 5 + 5 = 15 nh n xét cho i m HS 5+5+5+5 =5x4 2.Bài m i : GT bài B ng nhân 5
  2. +HD thành l p b ng nhân 5 = 20 -G n 1 t m bìa có 5 ch m tròn h i -Có m y ch m tròn ? -Quan sát tr l i -Năm ch m tròn ư c l y m y l n? -Có 5 ch m tròn -Năm ư c l y m y l n - ư cl y1l n ư c l y 1 l n nên ta l p ư c phép - ư cl y1l n nhân : 5 x 1 = 5 ( ghi b ng ) -HS c 5 nhân 1 b ng 5 –G n 2 t m bìa m i t m bìa có 5 ch m tròn h i :Có hai t m bìa ,m i t m bìa có -Quan sát tr l i 5 ch m tròn .V y 5 ch m tròn ư c l y m yl n? -5 ư c l y m y l n ? -Hãy l p phép tính v i 5 ư c l y 2 l n -5 ch m tròn ư c l y 2 l n -5 nhân 2 b ng m y ?. Vi t lên b ng :5 5 ư c l y hai l n x 2 = 10 - ó là phép nhân 5 x 2 HD các phép tính còn l i tương t như trên -5 nhân 2 b ng 10 GV ghi b ng -HS c -Ch và nói : ây là b ng nhân 5 trong -L p các phép tính 5 nhân v i 3, 4…10 b ng nhân 5 u có m t th a s là 5 , th a s còn l i l n lư t là 1 ,2…..10 -Yêuc u HS HTL -Nghe gi ng 3.Luy n t p – th c hành
  3. Bài 1:Tính nh m - c thu c lòng Nh n xét cho di m HS Bài 2: yêu c u c 5 x 3 = 15 5 x 2 = 10 Cho HS làm v 5 x 5 = 25 5 x 4 = 20 Thu ch m nh n xét 5 x 7 = 35 5 x 6 = 30 - c Tóm t t 1 tu n làm ….5 ngày 4 tu n làm…..? ngày Bài gi i Bài 3:yêu c u c S ngày làm trong 4 tu n là : -Yêu c u HS nêu mi ng 5 x 4 = 20 (ngày ) nh n xét tuyên dương nh ng em m áp s :20 ngày thêm úng - m thêm 5 r i vi t s thích h p vào 4.C ng c –D n dò : ô tr ng V nhà HTL b ng nhân 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Nh n xét ti t h c .
  4. Ti t: 101 Bài : LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs: + C ng c kĩ năng th c hành tính trong b ng nhân 5 + Ap d ng b ng nhân 5 gi i các bài toán có l i văn b ng 1 phép tính nhân và các bài t p có liên quan II. dùng d y h c. +Vi t s n n i dung bài t p 2 lên b ng III . Ho t ng d y và h c : 1.KTBC:G i 2 HS lên b ng c TL -2 em c và tr l i , l p nh n xét b ng nhân 5h i HS v k t qu b t ki phép tính nào trong b ng Nh n xét cho i m HS 2. Bài m i:GT luy n t p Bài 1 : Tính nh m : nêu mi ng a/ 5 x 3 = 15 5 x 8 = 40 Nh n xét tuyên dương 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 Bài 2: làm bc a/ 5 x 7 – 15 = 35 – 15 -GV HD m u ,yêu c u HS làm bài =20
  5. b/5 x 8 – 20 = 40 - 20 = 20 c/ 5 x 10 –28 = 50 - 28 = 22 Bài 3: c - c Yêu c u HS t tóm t t và gi i trong v Tóm t t 1 ngày….5 gi 5 ngày …..? gi Bài 4:tương t Bài gi i -S gi h c trong ngày là : B i 5: i n s 5 x 5 = 25(gi ) Yêu c u HS t làm bài áp s :25 gi Làm bài 3. C ng c – d n dò A/ 5 ; 10 ; 15 ;20 ; 25 ;30 v nhà HTL b ng nhân 5 B/ 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20 nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản