Tóan 2 - Bài 115, 116

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
4
download

Tóan 2 - Bài 115, 116

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp hs biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số còn lại của phép nhân –Biết cách trình bày bài toán dạng tìm thừa số chưa biết ( tìm x ) củng cố kĩ năng tìm một thừa số trong phép tính nhân - Củng cố về tên gọi các thành phần và kết quả cùa phép tính nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 115, 116

  1. TI T:115 TÌM M T TH A S C A PHÉP NHÂN I/M C TIÊU:Giúp hs bi t cách tìm m t th a s khi bi t tích và th a s còn l i c a phép nhân –Bi t cách trình bày bài toán d ng tìm th a s chưa bi t ( tìm x ) II/ DÙNG D Y H C 3 t m bìa , m i t m bìa có hai ch m tròn (hình tam giác, hình vuông ) Th ch ghi s n th a s tích III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài -HS lên làm bài 9:3= 14 : 2 = 12 : 3 = 16 : 2 = Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài -HD tìm m t th a s c a phép nhân a. Nh n xét -G n lên b ng 3 t m bìa m i t m bìa có hai ch m tròn - Có 3 t m bìa như nhau m i t m có 2 ch m tròn . Hõi có t t c m y ch m tròn ? -Có 6 ch m tròn Làm th nào tìm ư c 6 ch m tròn ? -Làm phép nhân : 2 x 3 = 6 Nêu tên g i c a các thành ph n và k t qu c a
  2. phép nhân -2 và 3 là th a s , 6 là tích GV g n th t ng v i các s 2 x 3 = 6 Th a s th a s tích -D a vào phép nhân hãy l p các phép chia tương ng - 6:2=3 GT hs l p ư c phép chia - 6:3=2 6 : 2 = 3 chúng ta l y tích ( 6 ) trong phép HS nghe và nh c l i cách l p nhân 2 x 3 = 6 chia cho th a s th nh t ( 2 ) phép chia ư c th a s th hai (3 ) 6: 2 = 3 d a vào phép nhân 2 GT tương t v i phép chia 6 : 3 = 2 x3=6 H i : 2 và 3 là gì trong phép tính nhân 2 x 3 = 6 -V y ta th y n u l y tích chia cho m t th a s ta s ư c th a s kia -La các th a s H i : Mu n tìm th a s chưa bi t ta làm như th nào ? +HD hs tìm th a s x chưa bi t -Mu m tìm th a s này ta l y Xx2=8 yêu c u hs gi i thích : X là th a tích chia cho th a s kia s chưa bi t trong phép tính nhân X x 2 = 8. Chúng ta s h c cách tìm th a s chưa bi t này H i X là gì trong phép tính nhân - c x nhân hai b ng tám Mu n tìm th a s X trong phép nhân này ta làm như th nào ?
  3. -Hãy nêu phép tính tương ng tìm X -x là th a s V y X b ng m y ? Vi t b ng X = 4 - ta l y tích ( 8 )chia cho th a s còn l i (2 ) Như v y chúng ta ã tìm ư c X b ng 4 có -x=8:2 4x2=8 -x=4 Tương t gi ng bài toán 3 x X = 15 Nh n xét chung .Rút quy t c -HS làm b ng cài , 1 em lên 3/ Luy n t p –th c hành b ng -Bài 1: nêu mi ng -Bài 2: làm b ng con Làm bài -Bài 3: làm PHT Thu ch m nh n xét - X x 3 = 12 3 x X = 21 -Bài 4:yêu c u HS c HD tóm t t -HS làm PHT : y x 2 = 8 Y=8:2 Yêu c u làm bài Y=4 Thu ch m nh n xét - c 4/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Bài làm Nh n xét ti t h c -S bàn h c có t t c là : 20 : 2 = 10 ( bàn )
  4. TI T: 116 LUY N T P I/M C TIÊU: GIÚP HS c ng c kĩ năng tìm m t th a s trong phép tính nhân - C ng c v tên g i các thành ph n và k t qu cùa phép tính nhân II/ DÙNG D Y H C - Vi t s n n i dung bài t p 3 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài trên b ng , l p làm - 2 em lên b ng gi y nháp X x 3 = 18 2 x X = 14 X x 3 = 18 2 x X = 14 Nh n xét cho i m hs X = 18 : 3 X = 14 : 2 2/Bài m i :GT bài X=6 X=7 3/ Luy n t p –th c hành Bài t p 1 : làm b ng con Xx2=4 2 x X = 12 X=4:2 X = 12 : 2 Bài t p 2 : làm gi y X=2 X= 6 Bài t p 3 : vi t s thích h p vào ô tr ng , yêu TS: 2 2 2 3 3 3 c u làm nhóm TS:6 6 3 2 5 Nh n xét
  5. Bài t p 4: g i hs c T :12 12 6 6 15 H i: có t t c bao nhiêu kilogam g o ? - c Chia u thành m y túi? -12 kg - V y làm th nào tìm ư c s g o trong -3 túi m i túi ? -ta th c hi n phép chia Yêu c u làm bài Thu ch m Bài làm Bài t p 5 : yêu c u làm v -S kg g o m i túi có là : Thu ch m nh n xét 12 : 3 = 4 ( kg ) 4/ C ng c – D n dò : v nhà xem l i bài b ng nhân 4 Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản