Tóan 2 - Bài 127, 128

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
5
download

Tóan 2 - Bài 127, 128

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Giúp hs biết cách tìm số bị chia trong phép chiakhi biết các thành phần còn lại -2 tấm bìa, mỗi tấm bìa gắn 3 hình vuông , các thẻ từ , số bị chia, số chia, thương - Nhắc lại quan hệ giữa phép nhận và phép chia -Thực hiện trên D9DDH -Gắn lên bảng 6 hình vuông thành 2 hàng như phần bài học sgk -Nêu bài tóan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 127, 128

  1. TI T: 127 TÌM S B CHIA I / M C TIÊU -Giúp hs bi t cách tìm s b chia trong phép chiakhi bi t các thành ph n còn l i II/ DÙNG D Y H C -2 t m bìa, m i t m bìa g n 3 hình vuông , các th t , s b chia, s chia, thương III/CÁC HO T NG D Y H C 1/Bài m i :GT bài - Nh c l i quan h gi a phép nh n và phép chia -Th c hi n trên D9DDH -G n lên b ng 6 hình vuông thành 2 hàng như ph n bài h c sgk -Nêu bài tóan : Có 6 hình vuông , x p thành 2 hàng .H i m i hàng có m y hình vuông ? --có 3 hình vuông -Hãy nêu phép tính giúp em tìm ư c s hình vuông trong m i hàng -phép chia 6 : 2 = 3 -Yêu c u nêu thành ph n tên g i GV g n lên th t
  2. 6 : 2 = 3 SBC SC T -Nêu bài toán : Có m t s hình vuông ư c x p thành 2 hàng , m i hàng có 3 hình vuông .H i 2 hàng có m y hình vuông ? -Làm th nào tìm ư c 6 hình vuông ? - có 6 hình vuông GV ghi 3x2=6 3x2=6 a/ Quan h gi a phép nhân và phép chia -Yêu c u hs c l i 2 phép tính v a l p ư c trong bài và h i : Trong phép chia 6 : 2 = 3 thì 6 là gì? -Trong phép tính nhân 3 x 2 = 6 thì 6 là gì ? -3 và 2 là gì trong phép tính chia 6:2=3 -6 là s b chia - -6 là tích c a 3 và 2 3 và 2 l n lư t là thương và s b chia trong phép chia V y chúng ta th y , trong m t phép chia là s b chia b ng thương nhân v i s chia 6:2=3 2/ HD tìm s b chia chưa bi t Nh c l i Vi t x:2=5 -x là s b chia chưa bi t trong phép chia x:2=5 chúng ta s i tìm s b chia chưa bi t - c x chia 2 b ng 5 này - Mu n tìm s b chia ta làm th nào ?
  3. - L y thương nhân v i s chia V yx=? 5 x 2 = 10 Ghi b ng x:2=5 X = 10 X=5x2 X = 10 - Yêu c u hs nêu l i Gv nêu ghi nh - hs nêu l i 2/ Luy n t p –th c hành Bài 1: yêu c u làm gì ? - Tính nh m Nh n xét cho i m hs 6:3= 8:2= Bài 2: tìm x : 2x3= 4x2= Yêu c u hs làm bc -3 em lên b ng , l p làm bc X:2=3 Cho hs nêu l i quy t c tìm s b chia X =3x2 Bài 3: yêu c u c X =6 - M i em nh n ư c m y chi c k o ? - c -Có bao nhiêu em ? -5 chi c k o -V y tìm xem có bao nhiêu chi c k o ta làm th nào ? -3 em -Yêu c u hs làm vb t -ta làm tính nhân 5 x 3 = 15
  4. Bài làm 4/ C ng c – D n dò : nêu l i cách chia - S chi c k o có t t c là Nh n xét ti t h c 5 x 3 = 15 ( chi c )
  5. TI T: 128 LUY N T P I/M C TIÊU: - Giúp hs rèn kĩ năng tìm s b chia trong phép chiakhi bi t thành ph n cònl i - C ng c v tên g i các thành ph n và k t qu trong phép chia - Gi i bài toán có l i văn b ng cách tìm s b chia II/ DÙNG D Y H C : Vi t s n n i dung bài t p 3 III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài l p làm vào gi y -2 em làm bài nháp X:4=2 x:3=6 X =2x4 x=6x3 Nh n xét cho i m hs X =8 x = 18 2/Bài m i :GT bài - bài 1: yêu c u làm bc -làm bài : Nh n xét cho i m hs Y:2=3 y:3=5 Y =3x2 y =5x3 Y =6 y = 15 Y:3=1
  6. Y =1x3 Y =3 Bài 2:yêu c u c - Tìm x -x là gì phép tính 1 -x là s b tr -Yêu c u c ghi nh 2 em c yêu c u hs làm theo nhóm - nhóm 1 c ta - nhóm 2 c tb -nhóm 3 c tc Trình bày - i di n nhóm trình bày Nh n xét tuyên dương Bài 3: c yêu c u -Vi t s thích h p vào ô tr ng SBC 10 18 9 21 12 SC 2 2 2 3 3 3 T 5 3 4 H i : s c n i n trong ô tr ng nh ng v trí c a nh ng thành ph n nào trong phép chia ? - S b chia , thương -Yêu c u nh c l i cách tìm s b chia , thương -2 em nh c -Yêu c u làm VBT -thu ch m nh n xét Bài 4 : yêu c u c - c : có m t s lít d u , ng 6 can , 1 can ng 3 lít . - H i 6 can ng bao nhiêu lít
  7. ? Bài toán cho bi t gì? -có 1 s lít d u ng 6 can - toán h i gì? 1 can :3 lít -Yêu c u làm vào v 6 can : ? lít -thu ch m nh n xét Bài gi i - S lít d u có t t c là : 4/ C ng c – D n dò : H i l i bài h c 3 x 6 = 18 (lít) D n v nhà ôn l i tìm s b chia Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản