Tóan 2 - Bài 13, 14

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
6
download

Tóan 2 - Bài 13, 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I . Mục tiêu : giúp hs biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục ( cộng có nhớ dạng tính viết ) Củng cố cách giải bài toán có lời văn II . Đồ dùng dạy học : gv + hs 4 bó que tính , 4 thẻ que tính , 10 que tính rời , vở bài tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 13, 14

  1. Ti t 13 : 26 + 4 , 36 + 24 I . M c tiêu : giúp hs bi t th c hi n phép c ng có t ng là s tròn ch c ( c ng có nh d ng tính vi t ) C ng c cách gi i bài toán có l i văn II . dùng d y h c : gv + hs 4 bó que tính , 4 th que tính , 10 que tính r i , v bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh: - hát 2 . Ki m tra bài cũ : Tính : 2 7 6 5 - 2 hs lên b ng làm bài + + + + 8 3 4 5 10 10 10 10 Nh m : - 1 hs lên b ng làm bài , nêu cách tính 8+2+5= 6+4+9= 3 . Bài m i Ho t ng 1 : gi i thi u bài 26 + 4 , 36 + 24 - h c sinh nêu mi ng Bư c 1 : dùng th qt gài lên b ng m t th 1 ch c
  2. que tính , gài 2 th que tinh , 6 que tính r i , có t t c 26 que tính 26 vi t vào c t ch c ch s nào ? c t ơn v ch - 6 vi t vào c t ơn v , 2 vi t s nào ? vào c t ch c ính ti p 4 que tính , h i 4 vi t c t nào ? - c t ơn v 26 que tính thêm 4 que tính ư c bao nhiêu , g n s vào b ng cài 26 + 4 - Hs nêu cách tính theo ý ki n - Hs th c hi n và tìm cách tính mình - Gv ch t l i và k t lu n cách th c hi n như sau : - Cách tính khác nhau nhưng 6 que tính g p v i 4 que tính ư c 10 qt ( 1 ch c k t qu gi ng nhau ) , 2 ch c que tính g p 1 ch c que tính 3 ch c que tính , 3que tính là 30 que tính v y 26 + 4 = ? t tính : vi t 26 , vi t 4 th ng c t v i 6 , vi t d u + , k v ch ngang Nêu cách tính : 6 + 4 = 10 vi t 0 nh 1 , 2 thêm 1 ư c 3 , vi t 3 vào c t ch c - 3 hs nêu mi ng cách t tính Bư c 2 : gi i thi u phép c ng 36 + 24 th c hi n b ng con tính k t qu G n 3 ch c 6 que tính 3 h c sinh tr l i nêu l i cách t tính H i: có m y ch c qt và m y que tính ? 36 vi t ch s nào c t ch c , ch s nào c t ơn v ? - 6 c t ơn v , 3c t ch c ính 24 que tính và h i như trên Có 36 que tính thêm 24 que tính , mu n có t t - HSkhác nh n xét
  3. c bao nhiêu que tính em làm th nào ? 36 + 24 ( g n s vào b ng gài ) - l y 6 que tính g p 4 que tính dư c 10 que tính Dùng qt tìm k t qu - 5 ch c que tính thêm 1 ch c que tính là 6 ch c que tính 36 que tính thêm 24 que tính là m y que tính ? - 60 que tính 36 + 24 = ? Yêu c u hs t t tính và tính k t qu - Hs nêu mi ng 36 + -C l p t tính vào b ng con 24 - 3 h c sinh nêu cách c ng 60 - H c sinh nêu cách c ng 6 + 4 = 10 vi t 0 nh 1 , 3 c ng 2 b ng 5 , 5 thêm 1 là 6 , vi t 6 -c l p t tính vào b ng con V y 36 + 24 = 60 - 3 hs nêu cách c ng Ho t ng 3 : luy n t p th c hành Bài 1 Nêu cách th c hi n các phép tính : 42 + 8 và 63 + 27 - 1 hs c yêu c u, c l p làm Bài 2 bài – 1hs s a bài Nêu câu h i
  4. Bài toán cho bi t gì ? - nhà Mai nuôi 22con gà, nhà Lan nuôi 18 con gà ) Bài toán h i gì ? - c hai nhà nuôi bao nhiêu con tóm t t gà Nhà Mai : 22 con gà Nhà Lan : 18 con gà C hai nhà ? con gà Bài gi i : C hai nhà nuôi ư c : 22 + 18 = 40 ( con gà ) - C l p làm bài áp s : 40 con gà - 1 hs làm b ng Bài 3 T ch c trò chơi i v i bài toán s 3 Cách chơi : yêu c u vi t 5 phép tính c ng có t ng là s tròn ch c theo m u : 30 + 20 = 50 31 + 19 = 50 - 3 t tham gia trò chơi thi ua Th c hi n vào gi y nháp , t nào có s bài n p t nào nhanh nh t nhi u t ó th ng cu c Nh n xét tuyên dương D n dò : v ôn l i bài Nh n xét ti t h c : khen ng i và phê bình h c sinh
  5. Ti t 14 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp h c sinh - Rèn kĩ năng làm tính c ng ( nh m và vi t trong trư ng h p t ng là s tròn ch c ) - C ng c v gi i toán và tìm t ng dài hai ư ng th ng II . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh On nh : - hát Ki m tra bài cũ : 26 + 4 , 36 + 24 Th c hi n 2 phép tính : 34 + 6 , 31 + 9 - h c sinh th c hi n theo yêu c u c a giáo viên Yêu c u nêu cách t tính và tính Nh n xét ki m tra bài cũ -bài m i: Ho t ng 1 : gi i thi u bài luy n t p Ho t ng 2 : th c hành luy n t p Bài 1 : tính nh m : - 1 hs c yêu c u bài 9 + 1 + 6 = 16 - 3 h c sinh nêu k t qu 9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 2 = 12 5 + 5 + 4 = 14
  6. 7 + 3 + 2 = 12 6 + 4 + 1 = 11 - c l p làm b ng con Bài 2 : 36 7 25 52 + + + + 4 33 45 18 - c l p làm vào v ( t làm) 40 40 70 70 Bài 3 t tính và tính k t qu 34 75 8 59 + + + + 26 5 62 21 - 1 hs ch a bài 60 80 70 80 Ch a bài yêu c u hs nêu cách tính 1 hs c bài Bài 4 : nêu câu h i - có 14 n và 16 hs nam Bài toán cho bi t gì ? - có t t c bao nhiêu h c sinh Bài toán h i gì ? - hs làm bài vào v K t h p ghi tóm t t c l p cùng th c hi n H c sinh n : 14 hs - 1 h c sinh lên b ng gi i H c sinh nam : 16 h c sinh T t c ? h c sinh Bài gi i : S h c sinh có t t c : 14 + 16 = 30 ( hs )
  7. áp s : 30 hs - tr l i 4 . C ng c trò chơi : Luy n t p nh ng ki n th c - i di n các t tr l i gì ? - 3 hs lên b ng Trò chơi : i n nhanh s thích h p vào ch ch m - th c hi n trò chơi A 7 cm 3cm B o n th ng AB dài m y cm ? m y dm ? Nh n xét tuyên dương Nh n xét ti t h c , d n dò Tuyên dương , phê bình hs
Đồng bộ tài khoản