Tóan 2 - Bài 131 đến 135

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
46
lượt xem
3
download

Tóan 2 - Bài 131 đến 135

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Giúp hs biết số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó . Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó -Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó -Giúp hs biết số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với 0 cũng bằng 0 -Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0 -Không có phép chia cho 0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 131 đến 135

 1. TI T: 131 S 1TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I/M C TIÊU: -Giúp hs bi t s 1 nhân v i s nào cũng b ng chính s ó . S nào nhân v i 1 cũng b ng chính s ó -S nào chia cho 1 cũng b ng chính s ó II/ DÙNG D Y H C III/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài - L p Làm Gi y Nháp a/4cm; 7cm; 9cm. -Tính Chu Vi Hình Tam Giác Có Các C nh b/12cm; 8cm; 17cm c/11cm; 7cm; 15cm. Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài - GT phép nhân có th a s 1 -Nêu phép nhân 1 x 2 yêu c u chuy n phép nhân này thành t ng tương ng 1X2=1+1=2 V y 1 x 2 =? 1X2=2 Ti n hành tương t v i các phép tính 1 x 3 ; Th c Hi n Theo Yêu C u Rút Ra 1 x 4 ;….. 1 X 3 =1 + 1 + 1 = 3 T các phép tính 1 x 2= 2 ; 1 x 3 = 3; 1 x 4 =
 2. 4…em có nh n xét gì v k t qu c a các phép V y1X3=3 nhân c a 1 v i 1 s 1X4=1+1+1+1=4 -Yêu c u hs nh c k t lu n trên -G i 3 em làm tính : 2 x 1 ; 3 x 1 ; 4 x 1 V y1X4=4 H i :Khi ta th c hi n phép tính nhân c a m t s nào ó v i 1 thì k t qu c a phép nhân có gì c bi t? -K t Qu Là chính s ó -Yêu c u nh c l i KL : S nào nhân v i 1 cũng b ng chính s ó -GT phép chia cho 1 -hs nh c l i -Nêu phép tính 1 x 2 = 2 -Yêu c u hs d a vào phép nhân trên l p phép chia tương ng -T phép nhân 1 x 2 = 2ta có ư c phép chia 2x1=2 2:1=2 2:1=2 -Ti n hành các tương t như trên rút ra các phép tính : 3 : 1 = 3 ; 4 : 1 = 4….. -T phép tính trên các em có nh n xét gì v thương c a các phép chia có s chia là 1 KL: S nào chia cho 1 cũng b ng chính s ó -Các phép chia có s chia là 3/ Luy n t p –th c hành 1 có thương b ng s b chia Bài 1: tính nh m -Nêu mi ng
 3. Nh n xét cho i m hs 1x2= Bài 2 : yêu c u làm PHT 2x1= 2 : 1 =…… Thu ch m nh n xét -làm phi u Bài 3 : làm bc 4x2x1= -hs làm bc , 1 em lên b ng 4:2x1= 4x2x1=8 4x6:1= 4:2x1=2 Nh n xét cho i m hs 4 x 6 : 1 = 24 4/ C ng c – D n dò :H i l i bài h c Nh n xét ti t h c
 4. TI T: 132 S 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I/M C TIÊU: -Giúp hs bi t s 0 nhân v i s nào ho c s nào nhân v i 0 cũng b ng 0 -S 0 chia cho s nào khác 0 cũng b ng 0 -Không có phép chia cho 0 II/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài , l p làm gi y nháp -Làm bài 4 x 4 x 1 = 16 5:5x5=5 2x3:1=6 Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài -GT phép nhân có th a s 0 0x2 yêu c u chuy n phép nhân này thành t ng tương ng 0x2= 0+0=0 -V y 0 x 2 = ? =0 -Ti n hành v i các phép tính
 5. 0 x 3 ; 0 x 4 ; 0 x 5…… -T các phép tính 0 x 2 = 0; 0 x 3 = 0….. Các em có nh n xét gì v k t qu c a các phép nhân c a 0 v i m t s khác ? - S 0 nhân v i s nào cũng -Yêu c u nh c l i KL trên b ng 0 -G i 3 hs lên b ng th c hi n phép tính -3 em làm 2x0 ; 3x0 2x0=0 3x0=0 -Khi ta th c hi n phép nhân c a m t s nào ó v i 0 thì k t qu c a phép nhân có gì c bi t ? -K t qu b ng 0 +GT phép chia có s b chia là 0 -0 x 2 = 0 yêu c u d a vào phép nhân trên l p các phép chia tương ng có s b chia là 0 0:2=0 -V y t 0 x 2 = 0 ta có ư c phép chia 0 : 2 = 0 -Ti n hành như trên n phép tính 0 : 5 = 0 -Các em có nh n xét gì v thương c a các phép -Các phép chiaco1 s b chia chia là 0 có thương b ng 0 -KL:s 0 chia cho s nào cũng b ng 0 3/ Luy n t p –th c hành Bài 1: tính nh m yêu c u nêu mi ng -Nêu mi ng Nh n xét tuyên dương 0x4=0 0x2=0 4x0=0 2x0=0
 6. Bài 2 :tính nh m 0:4=0 0:2=0 0:3=0 0:1=0 Bài 3:yêu c u làm v Làm bài thu ch m nh n xét Bài 4:yêu c u làm PHT Làm PHT 2:2x0=0 0:3x3=0 5:5x0=0 0:4x1=0 4/ C ng c – D n dò : H i l i bài -Hôm nay em h c toán bài gì? - tr l i -Yêu c u hs nêu l i các ghi nh -hs nêu l i ghi nh Nh n xét ti t h c
 7. TI T: 133 LUY N T P I/M C TIÊU: -Giúp hs t l p b ng nhân và b ng chia 1 - C ng c v phép nhân có th a s là 1 và 0, phép chia có s b chia là 0 II/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài - 3 em làm bài a/ 4 x 0 : 1= b/ 5 : 5 x 0 = c/ 0 x 3 : 1 = Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài - Bài 1Yêu c u hs t nh m k t qu và n i ti p -Hs th c hi n theo yêu c u nhau c Nh n xét tuyên dương nh ng em nêu úng -Bài 2:Tính nh m hs nêu mi ng -Nêu mi ng 0+3 = 4:1= 3+0= 0:2=
 8. 0x3= 0:1= 3x0= 1:1= Bài 3:yêu c u hs th o lu n và n i k t qu n -HS th o lu n theo nhóm và phép tính nêu Tuyên dương nhóm làm úng 3/ C ng c – D n dò : v nhà HTL b ng chia Nh n xét ti t h c
 9. TI T:134 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: -Giúp hs rèn luy n kĩ năng , h c thu c b ng nhân chia -Tìm th a s , tìm s b chia – gi i bài toán có phép chia II/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài - 3 em làm bài b ng , c l p làm bc a/ 4 x 7 : 1 = b /0 : 5 x 5 = c/2x5:1= Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i :GT bài - hs th c hi n theo yêu c u - Bài 1:tính nh m 2x3= 3x4= Yêu c u hs nêu mi ng 6:2= 12 : 2 = 6:3= 12 : 4 = . Nh n xét - HS nêu mi ng -Bài 2:tính nh m HD m u
 10. a/ 20 x 2 = ? 2 ch c x 2 = 4 ch c 20 x 2 = 40 b/ 40 : 2 = ? 4 ch c : 2 = 2 ch c 40 : 2 = 20 - Bài 3 :Tìm x, y Làm bc Yêu c u làm bc X x 3 = 15 4 x X = 28 - X =15 : 3 X = 28 : 4 X=5 X=7 Bài 4: yêu c u c - HS c Yêu c u làm v Tóm t t Thu ch m nh n xét 4 t : 24 t 1t :?t Bài gi i - S t báo m i t có là: 24 : 4 = 6 ( t ) -Bài 5:yêu c u hs x p 4 hình tam giác thành 1 - th c hành hình vuông Nh n xét tuyên dương nh ng em làm úng 4/ C ng c – D n dò : h i l i bài h c
 11. TI T: 135 LUY N T P CHUNG I/M C TIÊU: -Giúp hs rèn luy n kĩ năng : h c thu c b ng nhân chia , v n d ng vào vi c tính toán - Gi i bài toán có phép chia II/CÁC HO T NG D Y H C 1/KTBC:g i hs lên làm bài - hs th c hi n theo yêu c u Nh n xét cho i m hs 2/Bài m i GT bài 3/ Luy n t p –th c hành Bài 1 yêu c u hs t làm bài và nêu k t qu - làm bài – c k t qu -Khi bi t 2 x 4 = 8 ta có th ghi ngay k t qu c a -Vì l y tích chia cho th a s 8 : 2 và 8 : 4 hay không ? Vì sao ? này thì s ư c th a s kia Nh n xét cho i m hs 1 b/bài t p yêu c u làm gì ? - Th c hi n phép nhân chia có kèm theo tên ơn v -yêu c u hs làm bài 2cm x 4 = 8cm Thu ch m nh n xét 5dm x 3 = 15dm
 12. 4l x 5 = 20l làm bài Bài 2: yêu c u t làm bài VBT 3 x 4 + 8 =12 + 8 = 20 3 x 10 – 14 =30 – 14 = 16 2 : 2 x 0 =4 x 0 =0 0 : 4 + 6 =0 + 6 =6 Tóm t t Bài 3a/ 4 nhóm :2 hs Yêu c u hs c tóm t t và gi i M i nhóm : ? hs 4/ C ng c – D n dò : h i l i bài , d n v nhà ôn Bài gi i l i b ng nhân chia ã h c -M i nhóm có s h c sinh là: Nh n xét ti t h c 12 : 4 = 3 hs
Đồng bộ tài khoản