Tóan 2 - Bài 21, 22

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
5
download

Tóan 2 - Bài 21, 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp hs biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25 Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8 + 5 và 28 + 5 2 hs đọc thuộc bảng cộng 8 1 hs lên bảng đặt t ính và tính kết quả : 48+ 5 , 20 + 9 Gv nhận xét ghi điểm 3 . Bài mới -giới thiệu bài : gv ghi tựa 38+25 - Gv và hs cùng thực hiện phép tính gắn 3 thẻ 1 chục qt và 8 qt rời Có bao nhiêu qt ? 38 viết như thế nào ở cột chục và cột đơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 21, 22

  1. Ti t 21 : 38 + 25 I . M c tiêu Giúp hs bi t cách th c hi n phép c ng d ng 38 + 25 C ng c phép tính c ng ã h c d ng 8 + 5 và 28 + 5 II . dùng d y h c : 5 bó 1 ch c qt và 13 qt III . Các ho t ng ch y u Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a hs 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ 2 hs c thu c b ng c ng 8 2 hs th c hi n phép tính 1 hs lên b ng t t ính và tính k t qu : 48+ 5 , 20 hs nh n xét +9 Gv nh n xét ghi i m 3 . Bài m i -gi i thi u bài : gv ghi t a 38+25 - Gv và hs cùng th c hi n phép tính g n 3 th 1 ch c 2 hs nh c l i qt và 8 qt r i 38qt Có bao nhiêu qt ? - t lên bàn 3 th 1 ch c qt và 38 vi t như th nào c t ch c và c t ơn v ? ( 8qt r i vi t 8 c t ơn v , 3 c t ch c ) hs tr l i
  2. g n 2 th 1 ch c qt và 5 qt r i 25qt Có bao nhiêu qt ? hs nêu mi ng 25 vi t như th nào ? ( vi t 5 c t ơn v , 2 c t ch c ) 38 qt thêm 25 qt , h i có t t c bao nhiêu qt ? hs nêu mi ng Gv g n 38 + 25 = ? Gv ch n cách tính chung nh t và th c hi n nhanh , hs nêu mi ng úng hs thao tác trên qt tính k t qu Tách 2 qt 5 qt , g p 8 qt hàng trên 8 qt thêm 2 qt ư c m y qt ? ( 10qt ) 3 bó 1 ch c qt v i 2 bó 1 ch c qt là m y ch c qt ? hs tr l i ( 6 ch c ) 63qt ch c qt v i 3 qt r i là m y qt ? hs tr l i - 63 vi t như th nào ? hs tr l i Hs nêu , gv ghi b ng Ch c ơn v 2 8 2 5 6 3 Hs t tính vào b ng con 1 hs nêu , gv ghi b ng C l p th c hi n t tính vào 38 b ng con , 1 hs nêu cách t tính
  3. + 25 63 Hs so sánh k t q a 2 phép tính 38 + 25 = 63 Ho t ng 3 : th c hành luy n t p Bài 1 : 28 48 68 18 58 Hs c yêu c u , làm vào v + + + + + 1 hs làm b ng ph 45 36 13 59 27 38 28 68 78 44 + + + + + 38 7 4 12 8 hs th c hi n 1 hs làm b ng ph Bài 2 : S h ng 8 18 48 58 10 88 S h ng 5 26 24 3 28 1 T ng Ch a bài , nh n xét
  4. Bài 4 : i n d u > , < , = 8+5 8+4 18 + 9 19 + 8 8+9 9+8 18 + 8 19 + 9 8+5 8 + 66 18 + 10 17 + 10 hs th c hi n b ng con C ng c trò chơi : Trò chơi : tìm 2 s h ng có t ng 94 , thi ua 3 t , t nào có 3 b ng nhanh nh t s th ng D n dò : ôn l i bài ã h c , làm bài 3 vbt ti t t h c Nh n xét ti t h c
  5. Ti t 22 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs : - C ng c và rèn luy n kĩ năng th c hi n phép c ng d ng 8 + 5 , 28 + 5 , 38 + 25 ( c ng qua 10 có nh d ng tính vi t ) - C ng c gi i toán có l i văn và làm quen v i lo i toán tr c nghi m II . dùng d y h c : b ng ph ghi n i dung bài 4 vbt / 24 , bài 2 vbt / 24 III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Ki m tra bài cũ : 38 + 25 Yêu c u c b ng c ng 8 v i 1 s , 9 c ng v i 1 s Ch a bài 1 SGK dòng u / 21 1 hs nêu cách Tính : 1hs nêu cách tính 38 58 28 48 38 + + + + + 45 36 59 27 38
  6. 83 94 87 75 78 3 . Bài m i - gi i thi u bài Trong các ti t h c trư c các em ã h c cách th chi n phép c ng qua 10 d ng 8+ 5 , 28 + 5 , 38 + 25 và gi i toán có l i văn , hôm nay các em s c ng 1 hs nh c l i tư bài c và rèn kĩ năng th c hi n các d ng toán trên qua bài Luy n t p Ghi t a bài Ho t ng 2 : th c hành c l p làm bài 1 vào v bài t p Bài 1 vbt / 24 : tính nh m 2 hs nêu k t qu Hư ng d n s d ng b ng 8 c ng v i m t s làm tính nh m , vi t ngay k t qu vào phép tính 8 + 0 = 8 8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17 8+10 = 18 Bài 2 VBT / 24 : t tính r i tính Yêu c u : th c hi n theo 2 bư c , t tính r i theo quy t c tính t ph i sang trái , lưu ý thêm 1 ( nh ) C l p làm bài vào t ng các ch c 1 em lên b ng làm Ch a bài : 68 + 16 18 + 35 38 + 14 78 + 9 28 + 17 68 18 38 78 28 23 43 29 60 18
  7. + + + + + 16 35 14 9 17 84 53 52 85 45 Bài 3 / 24 : gi i toán Ho t ng nhóm 4 Yêu c u th o lu n nhóm t toán theo tóm t t , i di n nhóm trình bày nêu cách gi i và trình bày bài toán Bài gi i : C hai t m v i dài : 48 + 35 = 83 ( dm) áp s : 83 dm Hs nêu cách làm bài Bài 4 / 24 : i n s Làm bài Treo b ng ph ghi n i dung sau 4 . C ng c trò chơi : luy n t p ư c nh ng ki n C l p cùng tham gia trò chơi th c gì ? Ghi vào b ng con k t qu úng Trò chơi : ghi nhanh vào b ng k t qu úng v i v i phép tính phép tính
  8. 28 + 4 a . 68 b . 22 c . 32 d . 24 Nh n xét d n dò
Đồng bộ tài khoản