Tóan 2 - Bài 73, 74, 75

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
6
download

Tóan 2 - Bài 73, 74, 75

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp hs: + Bước đầu có biểu tượng về đoạn thẳng. + Nhận biết được 3 điểm thẳng hàng. + Biết vẽ đoạn thẳng, đường thẳng điểm bằng thước và bút. + Biết ghi tên các đường thẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 73, 74, 75

  1. Ti t 73. U NG TH NG I.M c tiêu: - Giúp hs: + Bư c u có bi u tư ng v o n th ng. + Nh n bi t ư c 3 i m th ng hàng. + Bi t v o n th ng, ư ng th ng i m b ng thư c và bút. + Bi t ghi tên các ư ng th ng. II. dùng d y h c. - Thư c th ng. III.Các ho t ng d y h c. GV HS 1.Ktbc : G i hs làm bài tìm x. Nêu cách - 2 hs làm: tìm. 32-x=14 x-14=18 - Nh n xét cho i m. 2.Bài m i: Gt ư ng th ng, o n th ng. Ch m 2 i m lên b ng . A* *B - Yêu c u hs lên b ng A B C .D
  2. t 2 i m và v o n th ng i qua 2 i m. - H i, em v a v hình - o n th ng AB. gì? - N u kéo dài o n th ng AB v 2 phía ta ư c ư ng th ng AB. Yêu c u hs lên v b ng. - Cô v a v ư c hình - ư ng th ng AB. gì trên b ng. - H i, làm th nào có - Kéo dài o n th ng ư c ư ng th ng AB. AB v 2 phía ta ư c ư ng th ng AB. Cho hs v vào BC. - V bc. 3.Gt 3 i m th ng hàng. Ch m thêm i m c trên o n th ng v a v và gt: 3 i m A,B,C cùng n m trên m t ư ng th ng, ta g i là 3 i m th ng hàng v i nhau. - H i, th nào là 3 i m th ng hàng? - là 3 i m cùng n m
  3. Ch m thêm m t i m ngoài trên 1 ư ng th ng. ư ng th ng và h i: 3 i m A,B,D có th ng hàng v i nhau không? T i sao? - Không th ng hàng. - Vì không cùng n m Th c hành: trên 1 ư ng th ng. Bài 1: Yêu c u hs t v vào gi y nháp và t tên cho các o n th ng ó. - T v , t tên, i chéo v ki m tra. Bài 2 : Yêu c u hs nêu tên 3 i m th ng hàng. - H i, 3 i m th ng hàng là 3 i m như th nào? - Cùng n m trên 1 ư ng th ng. Hư ng d n hs dùng thư c làm(KT): 3 i m nào n m trên c nh - HS làm bài: thư c là 3 i m th ng hàng. a.3 i m O,M,N th ng hàng. - Thu v nh n xét và 3 i m O , P, Q th ng hàng. cho i m hs.
  4. C N 4.C ng c : H i l i bài h c, d n dò. b.3 i m B,O,D th ng hàng. 3 i m A,O,C th ng hàng. + Nh n xét ti t h c. Ti t 74. LUY N T P I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v : + Phép tr có nh trong ph m vi 100. + Tìm s b tr , s tr . V ư ng th ng i qua 1,2 i m cho trư c. II.Các ho t ng d y h c. 1.Ktbc : Giáo viên cho các i m, g i hs lên v o n th ng và ư ng th ng i qua 2 i m. - Nh n xét cho i m hs. 2.Gt bài : luy n t p. Bài 1: Cho hs m sách giáo khoa. - Tính nh m.
  5. - 12 – 7 = - 14 – 7 = - 16 – 7 = - Nh n xét cho i m. Bài 2: B ng con. 56 74 19 29 38 45 .v.v… Bài 3: Tìm x: pht. - Tìm x. - H i, bài toán yêu c u chúng ta làm gì? - Là s tr . - X trong ý a,b là gì trong phép tính tr . - Hs nêu. - Mu n tìm s tr ta làm th nào? Cho hs làm. Làm bài: 32-x=18 x=32-18 x=14. Bài 4 : - Yêu c u hs nêu bài - V ư ng th ng qua 2
  6. ý a. i m MN. - Yêu c u nêu cách v - t thư c sao cho 2 và t v . i m MN un m trên mép thư c. K ư ng th ng i qua 2 i m MN. - T M t i N. - H i, n u bài toán yêu c uv o n th ng MN thì ta ch n i o n th ng t âu tơí âu? - Khi v o n th ng ta ch c n n i M t i N. - V o n th ng MN còn khi v ư ng khác gì so v i v th ng ta kéo dài MN ư ng th ng MN. v 2 phía. b. i qua i m O. - Yêu c u hs nêu ý b. - t thư c sao cho mép - Yêu c u hs nêu cách thư c i qua O sau ó v . k ư ng th ng theo mép thư c ư c ư ng th ng i qua O. - Yêu c u hs t làm bài. - V vào v bài t p. - H i, ta v ư c nhi u - R t nhi u. ư ng th ng i qua o không? K t lu n: Qua 1 i m có r t
  7. nhi u ư ng th ng . - Yêu c u nêu ý c. - i qua 2 trong 3 i m A,B,C. - Yêu c u n i 3 i m v i nhau. - H i, m i o n th ng i qua ít nh t bao nhiêu i m? - Yêu c u hs kéo dài o n th ng v hai phía có các ư ng th ng.
  8. Ti t 75. LUY N T P CHUNG I.M c tiêu: - Giúp hs c ng c v : + Phép c ng, tr có nh trong ph m vi 100. + Tìm s h ng, s tr , s b tr . + Gi i toán có l i văn. II.Các ho t ng d y h c. Gv Hs 1.Gt luy n t p chung. Bài 1: Tính nh m. 16 – 7 = 11 – 7 = 14 – 8 = Bài 2: Yêu c u hs nêu bài. Làm b ng t tính r i tính. con. 35 53 25 29 10 24 - Nh n xét cho i m. Bài 3: - Tính.
  9. - H i, bài toán yêu c u làm gì? - T trái sang ph i. - 42-12-8 tính t âu sang âu. - 42-12=30,30-8=22. - G i 1 em nh n xét k t qu tính. - Làm pht. - Yêu c u làm pht. X+14=40 x-22=38. - Thu ch m, nh n xét. X=40-14 x=38+22. X=26. x=60. Bài 4: Cho hs l n lư t nêu quy t c cách tìm s h ng, sbt,st. Cho hs làm v . Bài 5 : Yêu c u hs c toán. - c bài. - H i, bài toán thu c - Ít hơn. Vì ng n hơn là d ng toán gì? Vì sao? ít hơn. - Yêu c u hs t làm bài. - Hs t làm v . Tóm t t: Bài gi i:
  10. Băng gi y dài là: - Thu v ch m, nh n 65-17= 48 (cm). xét. s: 48 cm.
Đồng bộ tài khoản