Tóan 2 - Bài 98, 99

Chia sẻ: grandic

Giúp HS : thành lập bảng nhân 4 (4 nhân với 1, 2…..10 )và HTL bảng nhân này - Ap dụng bảng nhân 4để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân - Thực hành đếm thêm 4 + Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 4 + Ap dụng bảng nhân 4 để giải toán có lời văn bằng một phép tính nhân và các bài tập có liên quan

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 98, 99

Ti t 98Bài : B NG NHÂN 4

I.M c tiêu:

Giúp HS : thành l p b ng nhân 4 (4 nhân v i 1, 2…..10 )và HTL
b ng nhân này

- Ap d ng b ng nhân 4 gi i bài toán có l i văn b ng m t phép
tính nhân

- Th c hành m thêm 4

II. dùng d y h c.

-10 t m bìa , m i t m có 4 ch m tròn

-K s n n i dung bài t p 3 lên b ng

III . Ho t ng d y và h c :
1.KTBC:g i HS lên làm bài t p sau . 1 HS làm b ng , l p làm bc
Tính t ng và phép nhân tương ng v i
m i t ng sau

4 +4+4+4
4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16
5 +5+5+5
5+ 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5 = 25
nh n xét cho i m HS

-G i 1 em HTL b ng nhân 3
1 em c
2. Bài m i :GT bài : B ng nhân 4
+Hd thành l p b ng nhân 4

-G n 1 t m bìa có 4 ch m tròn h i

-Có m y ch m tròn ? -quan sát

-B n ch m tròn ư c l y m y l n ? -4 ch m tròn

-B n ư c l y m y l n ? -1 l n

4 ư c l y 1 l n nên ta l p ư c phép -1 l n
nhân : 4 x 1 = 4 ( ghi b ng )
-4 nhân 1 b ng 4
-G n ti p 2 t m bìa , m i t m bìa có 4
ch m tròn .V y 4 ch m tròn ư c l y
m yl n?

-V y 4 ư c l y m y l n ?
-2 l n
-Hãy l p phép tính tương ng v i 4
ư cl y2l n -2l n

-4 nhân 2 b ng m y ? - ó là phép tính 4 x 2

-Vi t 4 x 2 = 8 tương t v i các phép
tính còn l i -4 x 2 = 8
Ch và nói : ây là b ng nhân 4 .Các -HS c , l p các phép tính 4 nhân v i 3
phép nhân trong b ng u có m t th a ,4….10
s là 4 , th a s còn l i l n lư t là 1, 2,
3….10

-Yêu c u HS HTL b ng nhân này

3. Luy n t p – th c hành
-L p ng thanh HTL
bài 1:tính nh m
yêu c u nêu mi ng 4x2=8

nh n xét 4 x 4 = 16

Bài 2: c 4 x 4 = 16

-Có t t c m y chi c ô tô ? - c

-M i chi c có m y bánh xe ? -5 chi c

-Mu n bi t có t t c bao nhiêu bánh xe -4 bánh
ta làm tính gì?
-Tính nhân
Yêu c u HS làm v
Làm bài gi i
Thu ch m nh n xét
S bánh xe trong 5 chi c có là :

4 x 5 = 20 (bánh xe )
Bài 3:HS m thêm 4
áp s : 20 bánh

-- m thêm r i vi t vào ô tr ng
4. C ng c – d n dò
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
HTL b ng nhân 4

nh n xét ti t h c
-
Ti t 99Bài : LUY N T P

I.M c tiêu:

- Giúp hs:

+ C ng c kĩ năng th c hành tính trong b ng nhân 4

+ Ap d ng b ng nhân 4 gi i toán có l i văn b ng m t phép tính
nhân và các bài t p có liên quan

II. dùng d y hoc

-Vi t s n n i dung bài t p 2 lên b ng

III . Ho t ng d y và h c :
1.kTBC: g i 2 em HTL b ng nhân -2 em lên b ng tr l i ,c l p theo dõi
4.Hoi HS v k t qu c a m t phép nhân NX xem 2 b n ã TL chưa
b t kì trong b ng

nh n xét cho i m HS

2.Bài m i :GT bài :Luy n t p

Bài 1: Tính nh m
4 x 4 = 16 4 x 9 = 36
Cho HS c mi ng
4 x 5 = 20 4x2=8
Nh n xét cho i m t ng HS
4 x 8 = 32 4 x 3 = 12
Bài 2: tính theo m u
a/ 4 x 8 + 10 = 32 + 10
M u:
= 42
4 x 3 + 8 = 12 + 8 b/ 4 x 9 + 14 = 36 +14

= 20 = 50

làm bc ,3 em lên b ng c/ 4 x 10 + 60 = 40 + 60

nh n xét cho i m HS = 100

Bài 3:yêu c u c - c

Yêu c u HS t tóm t t và gi i Tóm t t

Thu ch m nh n xét 1 em mư n …..4 quy n sách

5 em mư n…..? quy n sách

Bài gi i

S quy n sách 5 em mư n là :

4 x 5 = 20 (quy n sách )

áp s : 20 quyen sách

Bài 4:yêu c u HS t làm bài -Làm bài

Nh n xét tuyên dương nh ng em làm -
úng

3. C ng c

Cho HS ôn l i b ng nhân 4

D n dò v nhà t p tính nh m nhi u

Nh n xét ti t h c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản