Tóan 2 - Bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Chia sẻ: grandic

- Giúp HS: + Ôn luyện phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tính nhẩm và tính viết) + Ôn luyện phép cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (tính nhẩm và tính viết) + Giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng trừ + Ôn luyện phép cộng và trừ có nhớ trong phạm vi 100 + Ôn luyện phép cộng và trừ không nhớ trong phạm vi 1000 + Ôn luyện về tìm số hiệu, số bị trừ + Giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng trừ ...

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

TI T: 160

PHÉP C NG VÀ PHÉP TR
I/M C TIÊU:

- Giúp HS:

+ Ôn luy n phép c ng tr có nh trong ph m vi 100 (tính nh m và tính
vi t)

+ Ôn luy n phép c ng tr không nh trong ph m vi 1000 (tính nh m và
tính vi t)

+ Gi i toán có l i văn b ng m t phép tính c ng tr

II/CÁC HO T NG D Y H C

1/ GT bài

2/ Hư ng d n ôn t p

Bài 1: Nêu yêu c u c a bài t p sau ó cho hs t - Làm bài v , m t s em n i
làm bài ti p c bài làm c a mình

Nh n xét cho i m hs

Bài 2: Nêu yêu c u c a bài t p và cho hs t làm - 4 HS lên b ng làm, l p làm
bài VBT

- Yêu c u hs nêu cách t tính và th c hi n phép
tính c a m t s con tính

Nh n xét bài làm c a HS

Bài 3: G i HS c
- c
- Có bao nhiêu HS gái? - 256 HS gái

- Có bao nhiêu HS trai? - 234 HS trai

- Làm th nào bi t ư c trư ng có t t c bao - Th c hi n phép c ng s HS
nhiêu hs? gái và s HS trai v i nhau. 1
s em làm b ng l p, l p làm
v

Bài gi i

S h c sinh trư ng ó có là

256 + 234 = 499 (hs)
- Thu v ch m, nh n xét
S: 499 h c sinh

- c
Bài 4: G i HS c bài
- 865 lít nư c
- H i, b th nh t ch a ư c bao nhiêu lít nư c?

- S nư c b th hai như th nào so v i s nư c
b th nh t?
- ít hơn th nh t 200 lít
- Mu n tính s lít nư c b th hai ta làm th
nào? - Th c hi n phép tr

- Yêu c u HS làm bài 865 – 200

Nh n xét cho i m HS Bài làm

3/ C ng c : T ng k t ki n th c ti t h c và giao S lít nư c b th hai là
các bài t p b sung ki m tra cho HS v nhà làm
865 – 200 = 665 (l)
Nh n xét ti t h c
S: 665 lít
TI T: 161

PHÉP C NG VÀ PHÉP TR (TT)
I/M C TIÊU:

- Giúp HS

+ Ôn luy n phép c ng và tr có nh trong ph m vi 100

+ Ôn luy n phép c ng và tr không nh trong ph m vi 1000

+ Ôn luy n v tìm s hi u, s b tr

+ Gi i bài toán có l i văn b ng m t phép c ng tr

II/CÁC HO T NG D Y H C

1/ GT bài

2/ Hư ng d n ôn t p

Bài 1: Nêu yêu c u bài t p sau ó cho hs t - Làm bài, m t s hs n i ti p
làm bài nhau c bài làm c a mình

Nh n xét bài làm c a HS - 3 HS lên b ng làm bài, l p
làm VBT
Bài 2: Nêu yêu c u c a bài làm và cho hs t
làm bài

- Yêu c u HS nêu cách t tính và th c hi n
tính
- c . Anh cao 165cm, em
Nh n xét cho i m hs th p hơn anh 33cm. H i em cao
Bài 3: G i m t hs c bài bao nhiêu cm

Bài gi i

Yêu v u t làm bài Em cao là

165 – 33 = 132 (cm)

Thu ch m, nh n xét S: 132cm

- 1 em c

- 530 cây

Bài 4: - Nhi u hơn i 1 là 140 cây

- H i, i 1 tr ng ư c bao nhiêu cây? - Th c hi n phép c ng 530 +
140
- S cây i 2 tr ng như th nào v i s cây i
1 Bài gi i

- Mu n tính s cây i 2 ta làm th nào? S cây i 2 tr ng ư c là

Yêu c u làm bài 530 + 140 = 670 (cây)

S: 670 cây

- Tìm x

Bài 5: Bài toán yêu c u làm gì? - Làm bài và nêu

Yêu c u làm v

3/ C ng c – D n dò :

Nh n xét ti t h c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản