Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Chia sẻ: grandic

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . - Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng. Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi hs nhắc lại tính chất giao hoán và kết quả của phép cộng . 2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . a) Giới thiệu bài toán : -Hai hs trả lời trả lời Hoạt động của trò. - Gv gọi học...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Toán (37) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Toán (37)

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA

HAI SỐ ĐÓ
IMục tiêu :

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

II Các hoạt động dạy và học :


Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò


1 Kiểm tra bài cũ :

- Gọi hs nhắc lại tính chất giao -Hai hs trả lời trả lời

hoán và kết quả của phép cộng .

2. Hướng dẫn tìm hai số khi biết

tổng và hiệu của hai số đó .

a) Giới thiệu bài toán :
- Gv gọi học sinh đọc bài toán ví - Hai hs lần lượt đọc trước lớp :

dụ trong SGK Tổng hai số là 70 . Hiệu của hai

số đó là 10 .Tìm hai số đó ?

-Cho biết tổng 2 số là 70, hiệu
- Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ?
của hai số là 10.

- Yêu cầu tìm hai số đó .
- Bài toán yêu cầu gì ?

- Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết

tổng và cho ta biết hiệu của 2 số ,

yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng

toán này được gọi là bài toán tìm

hai số khi biết tổng và hiệu của hai

số đó

b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán :
- Đoạn thẳng biểu diễn số bé
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số
ngắn hơn so với đoạn thẳng
lớn lên bảng
biểu diễn số lớn .
- Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn

thẳng biểu diễn số bé như thế nào

so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn .
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé

, sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu

diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ

đồ .

- Hoàn thành sơ đồ :

?

Số lớn

70

? - Hs suy nghĩ và sau đó phát
Số bé
biểu ý kiến
10

c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách

1)

- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và

suy nghĩ cách tìm hai lần số bé - Nếu bớt đi phần hơn thì số lớn

- Yêu cầu hs phát biểu ý kiến bằng số bé


- Gv dùng phấn màu để gạch chéo

hoặc bìa để che phần hơn của số

lớn so với số bé và nêu vấn đề :
Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so

với số bé thì số lớn như thế nào so

với số bé ?

- Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại
- Là hiệu của hai số
hai đoạn thẳng biểu diễn hai số

bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là

một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 - Tổng của chúng giảm đi đúng

lần của số bé bằng phần hơn của số lớn so

với số bé .
- Phần lớn hơn của số lớn so với số

bé được gọi là gì ? - Tổng mới là :70 – 10 = 60


- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so - Hai lần số bé là 70 – 10 = 60

với số béthì tổng của chúng thay

đổi như thế nào ?
- Số bé là : 60 :2 = 30

- Tổng mới là bao nhiêu ?
- Số lớn là:30 + 10 = 40 (hoặc

- Tổng mới là hai lần của số bé , 70 – 30 = 40)

vậy ta có hai lần số bé là bao
- 1 hs làm bảng, cả lớp làm vào
nhiêu?
giấy nháp

- Hãy tìm số bé ?
- Đọc thầm lời giải và nêu :

- Hãy tìm số lớn ?
Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2

- Yêu cầu hs trình bày bài giải của

bài toán
- Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của
- Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến
bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé

- Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và

yêu cầu hs ghi nhớ .

c) Hướng dẫn hs giải bài toán (

cách 2 )

+ Nếu thêm vào số bé một phần
- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và
đúng bằng phần số lớn hơn số
suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn
bé thì số bé sẽ bằng số lớn .
- Gv khẳng định lại cách tìm hai

lần số lớn

+ Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào

đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé

bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu

thêm vào số bé một phần đúng
+ Là hiệu của 2 số .
bằng phần số lớn hơn số bé thì số

bé sẽ như thế nào so với số lớn ?
+ Tổng của chúng tăng thêm

+ Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn đúng bằng phần hơn của số lớn

thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và so với số bé

mỗi đoạn thẳng là một lần của số

lớn . Vậy ta có hai lần của số lớn .
+ Tổng mới là 70 + 10 = 80
+ Phần hơn của số lớn so với số bé
+ Hai lần số lớn là : 70 + 10 =
chính là gì của 2 số ?
80
+ Khi thêm vào số bé phần hơn của

số lớn so với số bé thì tổng của
+ Số lớn là : 80 : 2 = 40
chúng thay đổi như thế nào ?

+ Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc
+ Tổng mới là bao nhiêu ?
70 – 40 = 30 )
+ Tổng mới chính là hai lần của số

lớn .Vậy ta có hai lần số lớn là là

bao nhiêu ? + Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2


+Hãy tìm số lớn ?

+ Hãy tìm số bé ?

- Gv yêu cầu học hs trình bày bài
giải của bài toán

- Yêu cầu hs đọc lại lời giải đúng , - Một hs đọc đề bài .

sau đó nêu cách tìm số lớn .
+ Bài toán đã cho tuổi bố cộng

- Gv kết luận về các cách tìm hai với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố

số khi biết tổng và hiệu của hai số hơn tuổi con 38

đó .

2.3 Luyện tập - thực hành :
tuổi

Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài .
+ Tìm tuổi bố , tuổi con?

+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán thuộc dạng toán về

tìm hai số khi biết tổng và hiệu

của 2 số đó .Vì bài toán cho

biết tuổi bố cộng với tuổi con ,

chính là cho biết tổng số tuổi
+Bài toán yêu cầu gì ?
của 2 người . Cho biết tuổi bố

+Bài toán thuộc dạng toán gì ? Vì hơn tuổi con 38 tuổi chính là

sao em biết ? cho biết hiệu số tuổi của hai bố

con là 38, yêu cầu tìm tuổi của

mỗi người .

- Hai hs lên bảng làm bài , mỗi
em làm một cách , cả lớp làm

vở .

- Hs nêu ý kiến.
- Yêu cầu hs làm bài .
- Hs đọc đề .
- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của

bạn trên bảng -Học sinh nêu ý kiến.

- Gv nhận xét , ghi điểm .

Bài 2: - Tìm hai số khi biết tổng và

hiệu của chúng .
- Gọi hs đọc đề bài .

- Hai hs làm bài trên bảng , mỗi
+ Bài toán yêu cầu gì ?
em một cách , cả lớp làm vở.


+ Bài toán thuộc dạng bài toán gì?
- Số 8 và số 0

+ Là chính số đó .
- Yêu cầu hs làm bài .
+ Là chính số đó
- Nhận xét cho điểm.
Bài 4 :

- Yêu cầu hs tự nhẩm và nêu 2 số - Là số 123 và số 0

tìm được .

+Một số khi cộng với 0 cho kết quả

gì ?

+ Một số trừ đi 0cho kết quả là gì ?

+ Áp dụng điều này , bạn nào tìm

được 2 số mà tổng của chúng bằng

hiệu của chúng và bằng 123?

3Củng cố dặn dò :

- Yêu cầu hs nêu cách tìm cách tìm

2 số khi biết tổng và hiệu của

chúng

- Tổng kết giờ học . Yêu cầu hs

làm bài tập 3 vào giờ tự học đến
Toán ( 38) LUYỆN TẬP
I Mục tiêu:

- Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .

- Củng cố kỹ năng đổi đơn vị đo khối lượng, đo thời gian .

II Các hoạt động dạy học :


Tgian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò


1 Bài cũ :

- Gọi hs nêu cách giải bài tìm hai số - Hai hs trình bày

khi biết tổng và hiệu của hai sô đó

- Nhận xét ghi điểm .

2 Hướng dẫn luyện tập

Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài , sau
- 3hs làm bảng , cả lớp làm
đó tự làm bài
vở.

- Nhận xét , ghi điểm .
- Nhận xét bài làm của bạn

trên bảng sau đó đổi chéo

vở kiểm tra.
Bài 2 :-Gọi hs đọc đề toán,sau đó yêu

cầu hs nêu dạng toán và chỉ ra 2 số

cần tìm là hai số nào ? Đâu là tổng ?
1200sp
Đâu là hiệu?

- Yêu cầu hs làm bài .

Tóm tắt : ?tuổi
36 tuổi
Em 8tuổi

Chị - Hai hs làm bảng , mỗi em

một cách , cả lớp làm vở
? tuổi

Bài giải :
Bài giải :

Tuổi của em là :
Tuổi của chị là:

(36-8):2 = 14(tuổi)
( 36 + 8 ) :2 = 22 ( tuổi)

Tuổi của chị là:
Tuổi của em là :

14 + 8 = 22 (tuổi)
22-8 = 14 ( tuổi )

- H ướng dẫn chấm chữa, nhận xét

cho điểm.

Bài 3 : - Hai hs làm bảng , mỗi em

một cách, cả lớp làm vở.
- Gv tiến hành tương tự như bài tập 2.
Bài 4: - Hs tự làm bài sau đó đổi

vở chấm chéo.
- Gọi hs đọc đề toán , sau đó nêu

dạng toán, chỉ ra hai số cần tìm là 2

số nào , đâu là tổng, đâu là là hiệu rồi

tự làm bài .

- Gv đi kiểm tra vở của một số hs .

? sp
1200sp
P/X I 120 sp

P/X II
Bài giải :
? sp
Số sản phẩm phân xưởng
Bài giải
II làm là : ( 1200 + 120 ) :

Số sản phẩm phân xưởng I làm 2 = 660 (sp)

là:
Số sản phẩm phân xưởng

( 1200 – 120) : 2 = 540 ( sp) I làm :

Số sản phẩm phân xưởng II làm 660 – 120 =

là: 540 ( sp)

540 + 120 = 660 ( sp)
Đáp số :540 sphẩm

Đáp số : 540 sản phẩm 660sphẩm

660sản phẩm
Bài 5: Gv tiến hành tương tự như bài

4

? kg

Thửa II 8 tạ
5 tấn 2
tạ
Thửa I

? kg
Bài giải :

5tấn 2tạ = 5200kg

Bài giải :
8tạ =800 kg

5 tấn 2 tạ = 5200 kg
Số kg thóc thửa II thu

8 tạ = 800 kg hoạch được

Số ki-lo-gam thóc thửa I thu ( 5200 – 800) :2 = 2200

hoạch được : (kg)
( 5200+ 800 ) :2 = 3000 ( kg ) Số kg thóc thửa I thu

hoạch được :
Số ki-lô-gam thóc thửa II thu

hoạch được : 2200 + 800 = 3000

(kg)
3000 – 800 = 2200 (kg)

Đáp số : 3000kg
Đáp số : 3000 kg

2000kg
2000 kg

3. Củng cố dặn dò :

Tổng kết giờ học , dặn hs học thuộc

hai cách giải bài toán tìm 2số chưa

biết khi biết tổng và hiệu của chúng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản