Tóan - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, 9

Chia sẻ: grandic

- Biết dấu hiệu chia hết cho 9 - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập -Biết dấu hiệu chia hét cho 3 - Vận dụng dấu hiệu để nhận biết số chia hết cho3 * GV hướng dẫn HS phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 9 + GV cho HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 9, các số không chia hết cho 9. GV viết thành 2 cột : cột bên trái ghi các phép tính chia hết cho 9 . Cột bên phải ghi các phép...

Nội dung Text: Tóan - DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, 9

TOÁN ( Ti t 87 )

D U HI U CHIA H T CHO 9


I. M c tiêu : Giúp HS

- Bi t d u hi u chia h t cho 9

- V n d ng d u hi u chia h t cho 9 làm các bài t p

II. Các ho t ng day- h c :
Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS

1. Bài cũ :

- GV g i 2 HS nêu d u hi u chia h t cho - HS nêu
2,5

- GV ch m- nh n xét

2. Bài m i :

a. Gi i thi u

b. Hư ng d n bài m i

* GV hư ng d n HS phát hi n ra d u hi u
chia h t cho 9

+ GV cho HS nêu các ví d v các s chia
- HS nêu
h t cho 9, các s không chia h t cho 9.

GV vi t thành 2 c t : c t bên trái ghi các
phép tính chia h t cho 9 . C t bên ph i ghi
các phép tính không chia h t cho 9 .

( Chú ý các s dư khác nhau )
- HS theo dõi.
- Cho HS nh n xét : D u hi u chia h t cho 9

- GV s a ch a sai cho HS vì không th nhìn
- HS nhìn vào ch s t n cùng c a s nêu
vào ch s t n cùng k t lu n là s có th
nh n xét
chia h t cho 9

- GV g i ý cho HS tính t ng các chũ s và
rút ra nh n xét.
- HS tính t ng các ch s c a các s trên
b ng- Rút ra nh n xét : các s có t ng các
- GV nh n xét – Cho HS c ph n ghi nh
ch s chia h t cho 9 thì chia h t cho 9.
trong SGK.
- 1 s em c-C l p ng thanh.
- GV nêu câu h i : các s không chia h t
cho 9 có c i m gì ?
- HS tính nh m t ng các ch s c a các s
c t bên ph i nêu nh n xét : “ Các s có t ng
các ch s không chia h t cho 9 thì không
- Cu i cùng GV cho HS nêu căn c ê nh n chia chia h t cho 9 “
bi t các s chia h t cho 2, cho 5. Lưu ý HS
các s chia h t cho 9 không xét ch s t n
cùng mà xét t ng các ch s c a s ó.

* Th c hành :

Bài 1 : g i 1 em c - cách làm bài


- HS c và nêu cách làm.
Bài 2 : Cho HS c - tìm hi u yêu c u - Có th cho làm m u 2 s u
c a
- Sau ó cho HS làm vào v .

- Hs c – nêu yêu c u . làm bài vào v .
Bài 3: Cho hs c

Yêu c u hs t làm bài

Hư ng d n ch m ch a

Bài 4 : Cho HS c - nêu yêu c u c a- GV ch m bài - nh n xét
- HS t ch n ch s i n vào ô tr ng b ng
3. C ng c - d n dò cách c ng t ng các ch s ã có, sau ó
thêm ch s nào k t qu là 9 thì s ó
- 2 HS nêu l i d u hi u chia h t 9
chia h t cho 9.
* Bài sau : d u hi u chia h t 3
TOÁN ( Ti t 88 )

D U HI U CHIA H T CHO 3


M c tiêu : Giúp HS

-Bi t d u hi u chia hét cho 3

- V n d ng d u hi u nh n bi t s chia h t cho3

II. Các ho t ng day- h c :
Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS

1. Bài cũ :

- GV g i 2 HS lên b ng - 1 HS nêu d u hi u chia h t cho 2,5

- 1 HS nêu d u hi u chia h t cho 9

- GV nh n xét- chuy n ý

2. Bài m i :

a. Gi i thi u : GV nêu m c tiêu c a ti t h c

b. Hư ng d n bài m i

* GV hư ng d n HS phát hi n ra d u hi u
chia h t cho 3

+ GV yêu c u HS ch n các s chia h t cho 3
và các s không chia h t cho 3 tương t các
ti t trư c

+ GV yêu c u HS chú ý t i các s c t bên
trái nêu c i m c a các s này.

- GV ghi lên b ng cách xét t ng các ch s
c a m t vàis .
- HS chú ý n t ng c a các ch s có
VD : S 27 có t ng các ch s là 2 + 7 = 9,
trong s ( Vì HS v a h c xong d u hi u
mà 9 chia h t cho 3. S 15 có t ng các ch s
chia h t cho 9 nên s nghĩ ngay n vi c
là 1 + 5 = 6, mà 6 chia h t cho 3.
xét t ng các ch s ).
- GV cho HS nh m mi ng t ng các ch s
c a vài s n a.
- HS nh m mi ng
- GV cho m t vài HS nêu d u hi u c a các s
chia h t cho 3 như ph n b c a bài h c cho
c l p c nhi u l n. -C l p ng thanh ph n b
- GV ti p t c cho HS xét các s ghi c t bên
ph i. Ch ng h n s 52 có t ng các ch s là 5
+ 2 = 7, mà 7 không chia h t cho 3 ( dư 1).
S 83 có t ng là các ch s là : 8 + 3 = 11 ;
mà 11 không chia h t cho 3 ( dư 2 )

=> Giúp HS nêu ư c nh n xét v d c i m
chung c a các s c t bên ph i là : u có
t ng các ch s không chia h t cho 3

3. Th c hành
- Cho 1 s em nêu.
Bài 1

+ GV cho HS nêu l i bài. G i 1 HS làm
b ng

- GV ch m bài trên b ng- nh n xét cách làm.

Bài 2 :

- GV cho HS t làm bài - HS nêu bài, nêu cách làm. Sau ó c
l p t làm vào v
- GV ki m tra chéo l n nhau.

Bài 3 : GV cho HS t làm

- GV cho 1 vài em c k t qu
- HS t làm bài vào v .
Bài 4 : GV cho HS c .
- Vài HS nêu k t qu . C l p nh n xét.
- GV g i vài em c k t qu - ch m , nh n xét
- Vài HS nêu k t qu . c l p nh n xét.

3. C ng c - d n dò
- HS t làm và t ki m tra chéo l n nhau.
- Bài sau : Luy n t p
- C l p nh n xét- b sung.

- HS t làm.

- 1 vài HS nêu d u hi u chia h t cho 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản