Tóan - Dãy số tự nhiên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
506
lượt xem
73
download

Tóan - Dãy số tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Nhận biết số tự nhiên và dãy số tự nhiên + Tự nêu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết được về số tự nhiên và dãy số tự nhiên GV ghi đề lên bảng a) Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên GV : Em hãy kể một vài số mà em đã học (lưu ý GV ghi các số mà Hs kể là số tự nhiên lên bảng, còn các số không phải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - Dãy số tự nhiên

  1. Môn Toán (14) Dãy s t nhiên I. M c tiêu: Giúp h c sinh + Nh n bi t s t nhiên và dãy s t nhiên + T nêu ư c m t s c i m c a dãy s t nhiên II. Chu n b : B ng con , ph n III. Ho t ng d y h c: TG Ho t ng c a th y Hoat ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ : - 3 Hs lên b ng vi t s 3 Hs - Vi t s bi t s ó g m có: 7 ch c tri u 8 ch c nghìn 9 nghìn 8 trăm 2 ch c 6 ơn v GV nh n xét, ghi i m - Hs nh n xét 2. Bài m i: Gi h c toán hôm nay các em s bi t ư c v s t nhiên và dãy s t nhiên GV ghi lên b ng a) Gi i thi u s t nhiên và dãy s t -2 n 3 Hs k . Ví d : 5, 6, 7, nhiên 8, 23, 36, 487.. . GV : Em hãy k m t vài s mà em ã
  2. h c (lưu ý GV ghi các s mà Hs k là s - 2 Hs l n lư t c t nhiên lên b ng, còn các s không ph i - Hs l ng nghe là s t nhiên thì ghi riêng ra m t góc b ng ) - 2 Hs lên b ng vi t. L p vi t G i Hs c l i các s GV v a ghi b ng con GV nói: Các s 5, 6, 7, 25, 36, 487... ư c Vd: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,.. g i là s t nhiên. ...99, 100.. . GV ch vào các s ghi riêng và nói ây - G i là dãy s t nhiên, ư c không ph i là s t nhiên s p x p theo th t t bé n GV: Em nào có th vi t các s t nhiên l n, b t u t s 0. theo th t t bé nl nb t ut s 0? - Vài Hs nh c l i H i : Dãy s này g i là gì ? Và s p x p + Hs quan sát t ng dãy s và tr theo th t nào? l i: GV ch t: Các s t nhiên s p x p theo + Không ph i là dãy s t nhiên th t t bé n l n, b t ut s 0 ư c vì thi u s 0. ây ch là m t b g i là dãy s t nhiên ph n c a dãy s t nhiên GV vi t lên b ng m t s dãy s và yêu + Không ph i là dãy s t c u Hs nh n bi t âu là dãy s t nhiên nhiên, vì sau s 5 có d u . th + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.. . hi n s 5 là s cu i cùng trong + 0, 1, 2, 3, 4, 5. dãy s . Nên ây cũng là m t b ph n c a dãy s t nhiên. + Không ph i là dãy s t nhiên + 0, 5, 10, 15, 20 ... vì thi u các s gi a 0 và 5, + 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... gi a 5 và 10, gi a 10 và 15 GV v tia s lên b ng và gi i thi u: ây + Là dãy s t nhiên, d u ba
  3. là tia s bi u di n các s t nhiên. ch m là ch các s l n hơn 7 H i: - i m g c c a tia s ng v i s Hs quan sát nào? +S 0 - M i i m trên tia s ng v i gì ? + ng v i m t s t nhiên - Các s t nhiên ư c bi u di n + Theo th t s bé ng trư c, trên tia s theo th t nào? s l n ng sau. - Cu i tia s c d u gì? Th hi n + Cu i tia s có d u mũi tên , i u gì? th hi n tia s còn ti p t c bi u GV : Cho Hs v tia s lên b ng con ( Lưu di n các s l n hơn ý các i m trên tia s cách u nhau) 2. Gi i thi u m t s c i mc as t nhiên Hs quan sát và tr l i Yêu c u Hs qan sát dãy s t nhiên + Ta ư c s 1 + Khi thêm 1 vào s 0 ta ư c s nào? + S 1 là s ng li n sau s 0 + S 1 là s ng âu trong dãy s t + Khi thêm 1 vào 1 ta ư c s nhiên, so v i s 0 ? 2. S 2 là s li n sau c a s 1 + Khi thêm 1 vào s 1 ta ư c s nào ? + Ta ư c s 101, s 101 là s S này ng âu trong dãy s t nhên li n sau c a s 100 so v i s 1 ? + Khi thêm 1 vào s 100 thì ta ư c s nào? S này ng âu trong dãy s t nhiên so v i s 100 + Hs nh c l i GV ch t: Khi thêm 1 vào b t kì s nào + Ta ư c s 4 là s ng li n trong dãy s t nhiên ta cũng ư c s trư c 5 trong dãy s t nhiên li n sau c a s ó. Như v y dãy s t
  4. nhiên kéo dài mãi và không có s t + Ta ư c s 99 là s ng li n nhiên l n nh t. trư c 100 trong dãy s t nhiên GV h i : Khi b t 1 s 5 ta ư c m y? + Khi b t 1 s t nhiên b t kì S này ng âu trong dãy s t nhiên ta ư c s li n trư c c a s ó so v i s 4 ? + Không b t ư c 1 s 0 +Khi b t 1 100 ta ư c s nào? S này + Trong dãy s t nhiên, s 0 ng âu trong dãy s t nhiên so v i không có s li n trư c s 100? + Không có V y khi b t 1 m t s t nhiên b t kì ta ơc s nào? + Có b t 1 0 ư c không? + 7 kém 8 là 1 ơn v . 8 hơn 7 + V y trong dãy s t nhiên, s 0 có s là 1 ơn v li n trư c không ? + 1 000 hơn 999 là 1 ơn v . + Có s nào nh hơn 0 không ? 999 kém 1 000 là 1 ơn v GV ch t: V y 0 là s t nhiên nh nh t. + Hai s t nhiên liên ti p thì Không có s t nhiên nào nh hơn 0. S hơn ho c kém nhau 1 ơn v 0 không có s t nhiên li n trư c 1 Hs c GV : 7 và 8 là hai s t nhiên liên ti p. S 7 kém s 8 m y ơn v ? 8 hơn 7 m y ơn + Mu n tìm s li n sau c a m t v? s , ta l y s ó c ng thêm 1 + 1 000 hơn 999 m y ơn v ? 999 kém 1 + 1Hs lên b ng làm c l p làm 000 m y ơn v ? v + V y hai s t nhiên liên ti p thì hơn + 1 Hs c ho c kém nhau m y ơn v ? + Tìm s li n trư c Luy n t p:
  5. Bài 1: G i Hs c + Ta l y s ó tr i1 H i : Mu n tìm s li n sau c a m t s ta + 1 Hs lên b ng làm c l p làm làm th nào ? v Nh n xét Bài 2: G i Hs c + Hơn ho c kém nhau m t ơn v H i: bài yêu c u gì ? + 1 Hs lên b ng Mu n tìm s li n trươc c a m t s ta làm th nào? + Hs t làm: Nh n xét a) Dãy s t nhiên liên ti p b t u t s 909 Bài 3: G i Hs c b) Dãy các s ch n H i : Hai s t nhiên liên ti p hơn ho c kém nhau m y ơn v ? c) Dãy các s l Nh n xét L p nh n xét Bài 4: Yêu c u Hs t làm bài H i: c i m c a t ng dãy s ? GV nh n xét 3. C ng c d n dò: Nh n xét chu n b bài sau
  6. Môn Toán (13) Luy n T p I M c tiêu : Giúp HS c ng c v + Cách c s vi t s n l p tri u +Th t các s +Cách nh n bi t giá tr c a t ng ch s theo hàng và l p II Chu n b -B ng ph III Ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò
  7. 1 Ki m tra bài cũ - G i 2HS GVnh n xét - ghi i m - c s : 657 894 512 2 Bài m i - Vi t s : 631 145 208 - Gi h c toán hôm nay các em s ti p t c luy n t p v c vi t s có nhi u ch s và làm quen v i t GV ghi lên b ng - 1 HS c bài + Hư ng d n luy n t p - HS th o lu n nhóm ôi Bài 1 : G i HS c - HS ng t i ch c s và nêu giá tr H i : Yêu c u c a bài ch s GV ghi s lên b ng - Nh n xét bài c a b n G i Hs tr l i - 1 HS GV nh n xét ghi i m - Yêu c u vi t s Bài 2: - 1 HS lên b ng vi t s c l p làm v G i Hs c HS iv H i yêu c u c a bài? Yêu c u Hs t làm - Th ng kê v dân s c a m t nư c GV nh n xét ghi i m vào tháng 12 năm 1999 Bài 3: - HS n i ti p nhau c: Vi t Nam Là 77 tri u 263 nghìn GV treo b ng s li u lên b ng và h i: Lào: 5 tr u ba trăm nghìn B ng s li u th ng kê n i dung gì Campuchia: 10 tr u chín trăm nghìn
  8. ? Liên bang nga: 147 tri u hai trăn nghìn - Hãy nêu s dân c a t ng nư c ư c th ng kê ? Hoa kỳ: 273 tri u ba trăm nghìn n : 989 tri u hai trăm nghìn -Nư c nào có s dân nhi u nh t? - n nhi u nh t. -Nươcï nào có s dân ít nh t ? - Lào ít nh t -Hãy c tên các nư c có dân tăng - Lào, Campuchia, Vi t Nam, d n? Liên bang nga, Hoa kỳ, n Bài 4: -1 HS lên b ng vi t H i: Em nào có th vi t ư c s m t - L p vi t b ng con nghìn tri u? -L p c: 1 t GV ghi cách vi t úng là: 1 000 000 - S 1 t có 10 ch s ó là m t 000 và nói: 1 nghìn tri u ư c g i là ch s 1 và 9 ch s 0 ng 1t bên ph i s 1 GV: S 1t có m y ch s ? ó là - HS vi t 5 000 000 000, nh ng s nào 10 000 000 000 Vi t vào b ng con s 5 t , 10 t - 5 t là 5 nghìn tri u
  9. - H i 5 t là m y nghìn tri u ? - 10 t là 10 nghìn tri u - 10 t là m y nghìn tri u ? - 10 t có 11 ch s , trong ó có 1 ch s 1 và 10 ch s 0 - S 10 t có m y ch s ? ó là ng bên ph i s 1 nh ng s nào ? - Là 315 nghìn tri u GV vi t lên b ng s : 315 000 000 000 và h i s này có bao nhiêu nghìn - Là 315 t tri u? - Hs quan sát lư c và l ng nghe - V y là bao nhiêu t ? Bài 5: - Hs lên b ng ch GV treo lư c lên b ng và gi i thi u các t nh, thành ph , s dân có trên lư c . - Yêu c u Hs lên ch trên lư c và c s dân GV nh n xét 3. C ng c d n dò Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản