Tóan lớp 4 - Phân số

Chia sẻ: grandic

PHÂN SỐ 1. Kiến thức : Giúp Học sinh - Bước đầu nhận biết về phân số , về tử số và mẫu số . - Biết đọc và viết phân số. - Giáo viên : Tranh phóng to các hình ở bài tập 1/107 , 01 hình tròn, 01 hình tròn đã tô màu hình tròn, tranh vẽ các hình ví dụ b phần bài học . - Học sinh : Kẻ sẵn bài tập2/107 vào vở, bút chì màu.

Nội dung Text: Tóan lớp 4 - Phân số

Môn : TOÁN (Ti t 96)

Tên bài d y : PHÂN S
I. M C TIÊU :

1. Ki n th c : Giúp H c sinh

- Bư c u nh n bi t v phân s , v t s và m u s .

- Bi t c và vi t phân s .

II. CHU N B :

- Giáo viên : Tranh phóng to các hình bài t p 1/107 , 01 hình tròn, 01
3
hình tròn ã tô màu hình tròn, tranh v các hình ví d b ph n bài h c .
4

- H c sinh : K s n bài t p2/107 vào v , bút chì màu.

III. HO T NG D Y H C :


Ti n trình Phương pháp d y h c

d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò

1. Ki m tra bài cũ

- Vi t công th c tính chu vi hình bình hành . Tính
Chu vi hình bình hành bi t a = 8cm , b = 5cm.

- Nêu qui t c và vi t công th c tính di n tích
hình bình hành.

- Tính di n tích hình bình hành bi t dài y là
20dm và chi u cao là 15dm.
Ho t ng 1 2. Bài m i : Gi i thi u bài

- Cho ví d v các s t nhiên - 0,1,2,3.....

Chúng ta ã h c v s t nhiên, hôm nay h c ti p
m t lo i s m i ó là phân s

- Giáo viên bài lên b ng : Phân s
- Hai hs nh c l i
- C l p l y hình tròn ã chu n b ra, giơ cao bài h c.
cô ki m tra.
- Hs giơ cao
- Các em suy nghĩ tìm cách chia hình tròn thành
- Hs suy nghĩ tìm
4 ph n b ng nhau (b ng cách g p gi y)
cách chia.
- Em tìm cách g p hình tròn như th nào ư c
- 01 Hs trình bày :
b n ph n b ng nhau?
g y ôi hình tròn
- GV kh ng nh cách g p c a H/s (n u h c sinh r i g y ô hình ã
làm không ư c , Gc s làm m u) g p.

- C l p g p theo
m u.
- GV ki m tra vi c g p c a h c sinh .
- C l p g p theo
- Các em m gi y ra và cho cô bi t hình tròn ã
m u.
chia thành m y ph n b ng nhau .
- B n ph n b ng
nhau
- Em hãy tô màu vào ba ph n b ng nhau c a hình
- Hs tô màu
tròn.

- GV dán hình ã tô màu c a GV lên b ng.

Em ã t tô màu m y ph n c a hình tròn?
- 03 ph n c a hình
- GV : ta nói : ã tô màu ba ph n b n c a hình
tròn .
tròn.

3
-Gv : ta vi t b ng ký hi u hình tròn .
4

- GV v a vi t và hư ng d n cách vi t : ‘’ Ta vi t
s 3 trư c, dư i s 3 cách m hình tròn là d u
g ch ngang, dư i d u g ch ngang ta vi t s 4 ‘’

3
- GV “: g i là phân s ,
4

- c ba ph n b n hay ba ph n tư .

3
+ GV : phân s là s t nhiên 3 là t s , s t
4
nhiên 4 là m u s . - 01 hs cl i

- Nhìn vào phân s , em hãy cho bi t t s là lo i - 02 hs nêu l i
s gì? M u s cho bi t i u gì?
- M u s là s t
- GV : M u s ph i là s t nhiên khác 0 . nhiên vi t dư i d u
g ch ngang , m u
s cho bi t s ph n
b ng nhau ư c
- Nhìn vào phân s em hãy cho bi t t s là lo i chia ra (4 ph n)
s gì? T s cho bi t i u gì ?
- T s là s t
nhiên vi t trên d u
g ch ngang , t s
cho bi t s ph n t
b ng nhau ư c tô
màu (3 ph n)
- Cho H/s quan sát các hình ví d sgk/106 và - Hs quan sát
c các phân s ch ph n ã tô màu trong m i 1
- Hs c và nêu
hình ó và nêu t s , m u s là nh ng lo i s gì 2

và cho bi t i u gì? phân s m t ph n
hai có : t s là s
t nhiên trên d u
g ch ngang, cho
bi t m t ph n ư c
tô màu.

- M u s là s t
nhiên ư c ghi
dư i d u g ch
ngang cho bi t
hình tròn ư c chia
thành hai ph n
b ng nhau.

3 4
- Cho Hs nêu tương t v i các phân s , ...
4 7
- u g i là phân
3 1 4
V y , ; ; g i là gì ? s
4 2 7

M i phân s g m nh ng ph n nào? Các ph n ó - Hs nêu ph n ghi
thu c lo i s gì? Vi t như th nào? nh sgk.

- 02 Hs c ph n
ghi nh .
3. Th c hành :

Bài 1 :

- Ý a yêu c u gì ? - 01 hs c yêu c u
.
- Ý b yêu c u gì?
- Cho Hs th o lu n nhóm ôi - HS nêu

Ho t ng 2 - Hs th o lu n
nhóm ôi.
- Giáo viên m i i di n các nhóm trình bày.
- Hs l ng nghe
- Giáo viên ch t ý ánh giá
B sung
Bài 2 : Bi t theo m u

Bài 2 yêu c u gì ?

- GV làm m u m t bài - 01 Hs c

- Vi t theo m u.

H c sinh làm vi c
Bài 3 : cá nhân.

- Bài 3 yêu c u gì? - 01 h c sinh c- Vi t các phân s ,

- HS vi t vào v ,
01 hs lên b ng.
Bài 4 : Trò chơi : B n tên
- C l p tham gia
- Hs A c phân s th nh t úng thì b n tên sang
trò chơi.
- Hs B (n u sai thì cho Hs khác c úng, r i Hs
A c l i r i m i ch nh HS khác.

- GV nh n xét trò chơi.

4. C ng c và d n dò :

- Ti t h c hôm nay h c bài gì?
Phân s
- Phân s ư c chia làm m y ph n
- S t nhiên trên d u g ch ngang g i là gì? Hai ph n

- S t nhiên dư i d u g ch ngang g i là gì? T s

- Nêu cách vi t phân s M us
Ho t ng 3
- Em hãy c thu c ph n nh n xét trong sgk

- GV tuyên dương

- V h c thu c ph n ghi nh

- Xem trư c bài ‘’ Phân s và phép chia s t
nhiên ‘’ /108

- GV nh n xét ti t h c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản