Tóan lớp 4 - PHÂN SỐ BẰNG NHAU (Tiết 100)

Chia sẻ: grandic

1. Kiến thức : Giúp Học sinh - Bước đầu nhận xét biết tính chất cơ bản của phân số . - Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số. Giáo viên : 02 băng giấy hình chữ nhật bằng nhau, hai băng giấy như sgk. - Học sinh : 02 băng giấy hình chữ nhật bằng nhau, chì màu.

Nội dung Text: Tóan lớp 4 - PHÂN SỐ BẰNG NHAU (Tiết 100)

Môn : TOÁN (Ti t 100)

Tên bài d y : PHÂN S B NG NHAU

I. M C TIÊU :

1. Ki n th c : Giúp H c sinh

- Bư c u nh n xét bi t tính ch t cơ b n c a phân s .

- Bư c u nh n ra s b ng nhau c a hai phân s .II. CHU N B :

- Giáo viên : 02 băng gi y hình ch nh t b ng nhau, hai băng gi y như sgk.

- H c sinh : 02 băng gi y hình ch nh t b ng nhau, chì màu.- III. HO T NG D Y H C :

-

Phương pháp d y h c
Ti n trình
Ho t ng c a
d yh c Ho t ng c a Th y
trò

1. Ki m tra bài cũ :

- Mu n so sánh phân s v i 1 ta làm th nào ?

- Vi t m t phân s a/ b ng 1, b/ bé hơn 1, c/ l n - 03 h c sinh
hơn 1 .

- Vi t phân s vào ch ch m : A [----------------
]B

AC = ...........AB, CB = ............AB
Ho t ng 1
: 2. Bài m i :
- Hs em ra
- Các em hãy ưa 2 băng gi y ã chu n b ra cô
- Hs chia và tô
ki m tra.
màu
- L y băng gi y th nh t tìm cách chia thành 04
ph n b ng nhau (b ng cách g p) r i tô màu ba
ph n.
- G p ôi băng
- Em hãy nêu cách chia và vi t phân s , ch s
gi y và g p ôi
ph n ã tô màu.
l i l n n a.

3
4

- Em hãy tìm cách chia băng gi y th hai thành - Hs chia và tô
08 ph n b ng nhau và tô màu thành 06 ph n. màu

- Cho HS nêu cách chia - HS nêu cách
6
- Vi t phân s , ch s ph n ã tô màu. chia .
8
- Cho HS so sánh ph n gi y ã tô màu c a hai
- HS so sánh :
băng gi y r i rút ra nh n xét.
3
3 6 băng gi y =
- Như v y có b ng không . 4
4 8
6
băng gi y .
8
3 6
=
4 8
3 6
- Giáo viên gi i thi u và là hai phân s
4 8 - HS cl i
b ng nhau. bài h c

- ó là n i dung bài h c hôm nay: Phân s b ng
nhau.

Gv ghi bài lên b ng.

- Em hãy so sánh t s c a phân s th nh t
- T s c a
v i t s c a phân s th hai.
phân s th
- Em hãy so sánh m u s c a phân s th nh t hai g p hai l n
v i m u s c a phân s th hai. v i t s c a
phân s th
3
- Làm th nào t phân s có ư c phân s
4 nh t.
6
? - HS so sánh
8
- Ta l y t s
3 3x2 6
= = và m u s c a
4 4 x2 8
phân s
6
- Làm th nào t phân s có ư c phân s
8 3
nhân v i 2
3 4
?
4 .
6 6: 2 3
= = .
48 8 : 2 4

- N u nhân c t s và m u s c a m t phân s
v i cùng m t s t nhiên khác 0 thì ta ư c m t - Ta l y t s
phân s như th nào so v i phân s ã cho ? và m u s c a
phân s
6
chia cho 2.
48- N u nhân c
- N u c t s và m u s c a m t phân s cùng
t s và m u s
chia h t cho m t s t nhiên khác 0 thì ta ư c
c a m t phân
m t phân s như th nào so v i phân s ã cho ?
s v i cùng
m t s t nhiên
khác 0 thì ta
ư c m t phân
- GV : ó là tính ch t cơ b n c a phân s
s thì b ng v i
- Cho HS c tính ch t ó phân s ã cho.

- 3. Th c hành : - N u c t s

Bài 1 : Cho HS làm r i s a : và m u s c a
m t phân s
- G i m t s HS làm bài c a mình .
cùng chia h t
Bài 2 : Cho HS làm bài r i nêu nh n xét. cho m t s t

Bài 3 : Cho Hs làm bài r i s a : nhiên khác 0
thì ta ư c m t
50 : 5 = 10 : 5 = 2
phân s thì
75 : 5 = 15 : 5 = 3 b ng v i phân

4. C ng c và d n dò : s ã cho ?
Ho t ng 2
- Nêu tính ch t cơ b n c a phana s - Nhi u HS c
:
- Nêu nh n xét c a bài t p 2 - HS làm vi c
cá nhân
- V h c thu c tính ch t cơ b n phân s và nh n
xét bài t p 2 - L p nh n xét
- Xem bài rút g n phân s /112 :

- Nh n xét ti t h c. - HS làm v r i
nêu nh n xét
Ho t ng 3
như SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản