Toán lớp 6_ Tiết 35

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
100
lượt xem
32
download

Toán lớp 6_ Tiết 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toán lớp 6_ tiết 35', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 35

  1. Tiết 35: LUYỆN TẬP 1 Tuần 12 A/ Mục Tiêu - HS được củng cố khắc sâu các kiến thức về BCNN - HS biết tìm bội chung thông qua tìm BCNN. - Vân dụng tìm BC và BCNN trong các bài toán. B/ Chuẩn Bị * GV: Sgk, * HS: Sgk, C/ Tiến Trình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI BẢNG * Hoạt động 1: KTBC * Hoạt động 1 HS1: Nêu các bước tìm BCNN HS1: trả lời bằng cách phân tích ra TSNTSửa bài tập 150)a Sgk Sửa bài tập 10 = 2.5 12 = 22 . 3 15 = 3.5 BCNN(10,12,15) = 22.3.5 =60 HS2: Nêu các bước tìm BCNN HS 2: Trả lời miệng bằng cách phân tích ra TSNT Sửa bài tập 150 b) Sgk Sửa bài tập 8 = 23 9 = 32 11 = 11 BCNN(8,9,11) = 8.9.11 = 792 GV: Cho HS nhận xét GV: Chỉnh sửa cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 3/ Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN GV: Giới thiệu cách tìm BC thông qua BCNN. Ví dụ: Tìm BC(4,6) GV: Ngoài cách tìm bội chung của + Tìm BCNN (4,6) = 12 4 và 6 bằng cách liệt kê các bội 4 HS theo dõi + B(12) = {0;12;24;36...} và 6 rồi chọn bội chung ,ta có thể + BC (4,6) = {0;12;24;36...} tìm bội chung 4 và 6 bằngcách - Tìm BCNN (4,6) = 12 - Tìm các bội của 12 - BC(4,6) là các bội của 12 HS đọc bài Cách tìm (sgk) GV: Muốn tìm BC của các số đã cho ta có thể tìm gì ? * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 Luyện tập 1 GV: Cho HS làm bài 152 Sgk 152) Sgk GV: Gợi ý a 15 và a 18 . vậy a là gì của 15 và 18 ? HS a là bội chung của 15 và 18 GV: số a thuộc tập hợp nào ? HS: số a thuộc tập hợp BC(15,18) GV: Nhưng a nhỏ nhất khác 0. Vậy HS: a là BCNN(15,18) BCNN(15,18) = a a là gì của 15 và 18 ? GV: gọi 1HS lên bảng làm HS làm 15 = 3.5 18 = 2 .32 BCNN(15,18) = 2.32 .5 = 90 Vậy a =90 GV nhận xét chỉnh sửa
  2. * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Cho HS làm bài 153) Sgk 153)Sgk GV: Muốn tìm BC(30,45) ta tìm gì HS tìm BCNN(30,45) rồi tìm Bội của trước? BCNN đó GV: Gọi 1HS lên tìm BCNN HS làm (30,45) 30 = 2.3.5 45 = 32 .5 BCNN(30,45) = 2.32 . 5 = 90 GV: chỉnh sửa BC(30,45) = {0;90;180;270;360;450} GV: Gọi 1HS tìm BC(30,45) nhỏ hơn 500. 154) Sgk GV: Gợi ý bài 154 Sgk) HS :a phải chia hết cho 2,3,4,8 + Nếu gọi a là số HS lớp 6C thì a như thế nào với 2,3,4,8 ? HS: a ∈ BC(2,3,4,8) và 35 ≤ a ≤ 60 + Vậy a thuộc vào tập hợp nào ? điều kiện của a là gì ? GV: Bài này tương tự như các bài HS làm toán trên 2=2 GV: Gọi 1 HS lên làm 3=3 4 = 22 8 = 23 BCNN(2,3,4,8) = 3.8 = 24 BC(2,3,4,8) = {0;24;48;72...} Vậy a = 48 Lớp 6C có 48 HS * Dặn dò: Về nhà - Xem kĩ cách tìm BCNN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. - Xem kĩ cách tìm ước chung thông qua tìm ước chung lớn nhất. - Xem lại các bài tập đã giải. - Chuẩn bị :bảng nhóm. - BTVN:189;190;191;192 SBT
Đồng bộ tài khoản