Toán lớp 6_ Tiết 47

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
112
lượt xem
26
download

Toán lớp 6_ Tiết 47

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán lớp 6_ Bài " Tính chất của phép cộng các số nguyên", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 6_ Tiết 47

  1. Tiết 47 Tuần 16 Bài 6: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN A/ Mục tiêu - Hs biết các tính chất của phép cộng các số nguyên: Giao hóan, kết hợp,cộng với 0, cộng với số đối. - HS vận dụng chính xác các tính chất vào các bài tập tính tổng nhiều số nguyên. B/ Chuẩn bị * GV: Sgk, bảng phụ: ?1 ; ?2 * HS: Sgk C/ Tiến Trình Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng * Hoạt động 1 * Hoạt động 1 1/ Tính chất giao hoán GV: Cho HS làm ?1 ?1 GV: Gọi 2HS tính câu a HS làm a/ (-2) + (-3) = -5 (-3) + (-2) = -5 Vậy: (-2) + (-3) = (-3) + (-2) GV: Gọi 2HS tính câu b HS làm b/ (-5) + (+7) = 7 – 5 =2 (+7) + (-5) = 7-5 = 2 Vậy (-5) + (+7) = (+7) + (-5) GV: Gọi 2HS tính câu c c/ (-8) + (+4) = - (8-4) = - 4 (+4) + (-8) = - (8-4) = - 4 Vậy (-8) + (+4) = (+4) + (-8) GV nhận xét chỉnh sửa GV: Khi thay đổi các vị trí của HS: Tổng không thay đổi số hạng trong thì tổng ntn ? GV: Phép cộng số nguyên Ta có: a + b = b + a cũng có tính chất giao hoán * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 2/ Tính chất kết hợp GV: Cho HS làm ?2 ?2 GV nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính. Gọi HS lên bảng làm HS làm [(-3) + 4] + 2 =1+2 =3 (-3) + (4 + 2) = (-3) + 6 =6–3 =3 [(-3)+2] + 4 = (-1) + 4 =4–1 =3 GV: Các kết quả như thế HS :Bằng nhau [(-3) + 4] + 2 = (-3) + (4 + 2)= [(-3)+2] + 4 nào ? Ta có GV: Phép cộng các số nguyên (a + b) + c = a + ( b + c) cũng có tính chất kết hợp. HS đọc chú ý * Chú ý (sgk) GV: Gọi 1HS đọc chú ý Sgk GV:Nhắc lại chú ý GV:
  2. * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 3/ Cộng với 0 GV: đi đến tính chất cộng với HS theo dõi 0 a+0=0+a=a 4/ Cộng với số đối HS theo dõi Số đối của số nguyên a kí hiệu là - a. Khi GV: Giới thiệu kí hiệu số đối đó số đối của (-a) là a của số nguyên a tức là : -(-a) = a HS trả lời Ví dụ: GV: Nếu a là số nguyên a = 3 thì –a = -3 dương thì - a là số gì ? HS trả lời a = -5 thì –a = -(-5) = 5 GV: Nếu a là số nguyên âm thì - a là số gì ? HS: Số đối của 0 là 0 GV: Số đối của 0 là mấy ? HS: Hai số đối nhau tổng Tổng hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0 GV: Hai số đối nhau tổng là bằng 0 a + (-a) = (-a) + a = 0 bao nhiêu ? Nếu a + b = 0 thì a = -b và b = -a GV: Nếu hai số có tổng bằng 0 thì hai số đó đối nhau. ?3 Cho HS làm ?3 GV: Tập hợp các số nguyên a HS : sao cho -3 < a < 3 gồm các số a ∈ {-2;-1;0;1;2} nào ? GV: Hãy tính tổng các số nguyên đó. HS tính tổng (-2) + (-1) + 0 +1 + 2 = (-2) + 2 + (-1) + 1 + 0 =0 GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4: Củng cố * Hoạt động 4 GV: Gọi 2HS làm bài 36 Sgk 36) Sgk GV: Ta có thể đổi chỗ các số hạng tùy ý ; nhóm số hạng tùy ý bằng các dấu ngoặc để tính toán dễ dàng. HS lên làm a/ 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106) = 2130 + (-126) = 2130 – 126 = 2004 b/ (-199) + (-200) + (-201) = (-199) + ( -201) + (-200) = (- 400) + (-200) GV nhận xét chỉnh sửa = - 600 3 DẶN DÒ: Về nhà + Xem lại các tính chất của phép cộng các số nguyên. + Xem lại chú ý sgk, + Xem lại bài tập tính tổng nhiều số nguyên. + BTVN :37;38;39;40Sgk, các bài tập Luyện tập Sgk.
Đồng bộ tài khoản