Toán luyện tập chung 2

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
2
download

Toán luyện tập chung 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Cộng trừ hai phân số, tính giá trị biểu thức với phân số. Chuyển các số đo có hau tên đơn vị thành số đo là hỗn số có 1 tên đơn vị. Giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán luyện tập chung 2

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Coäng tröø hai phaân soá . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc vôùi phaân soá - Chuyeån caùc soá ño coù hai teân ñôn vò thaønh soá ño laø hoãn soá coù moät teân ñôn vò. - Giaûi baøi toaùn tìm moät soá bieát giaù trò moät phaân soá cuûa soá ñoù 2. Kó naêng: Reøn cho hoïc sinh tính nhanh chính xaùc caùc baøi taäp coäng tröø 2 phaân soá, tìm thaønh phaàn chöa bieát, tìm 1 soá bieát giaù trò 1 phaân soá cuûa soá ñoù. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh say meâ moân hoïc. Vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá ñeå tính toaùn.
  2. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu, baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp, baûng con, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Kieåm tra lyù - 2 hoaëc 3 hoïc sinh thuyeát + BT thöïc haønh veà hoãn soá - Hoïc sinh leân baûng söûa baøi 1, 2, 3, 4/ 15 (SGK).  Giaùo vieân nhaän xeùt cho - Caû lôùp nhaän xeùt ñieåm
  3. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Hoâm nay, chuùng ta tieáp tuïc oân taäp veà caùch ñoåi hoãn soá, oân taäp veà pheùp coäng, tröø 2 phaân soá ñoàng thôøi giaûi BT veà tìm 1 soá bieát giaù trò 1 phaân soá cuûa soá ñoù qua tieát luyeän taäp chung. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1:Thöïc haønh - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Muïc tieâu: Giuùp HS nhôù laïi caùch coäng , tröø 2 PS Phöông phaùp: Hoûi ñaùp, thöïc haønh  Baøi 1:
  4. - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi: + Muoán coäng hai phaân soá - 1 hoïc sinh traû lôøi khaùc maãu soá ta laøm theá naøo? + Muoán tröø hai phaân soá - 1 hoïc sinh traû lôøi khaùc maãu soá ta laøm sao? - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh laøm baøi laøm baøi a. 7  9 70 81 151    ; 9 10 90 90 90 b. 5  7  40  42  82  41 ; 6 8 48 48 48 24 3 6  5  3 14 7 c. 3  1     . 5 2 10 10 10 5 - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi ñoïc ñeà baøi - Sau khi laøm baøi xong GV - Hoïc sinh söûa baøi cho HS nhaän xeùt. - Lôùp nhaän xeùt
  5.  Giaùo vieân choát laïi. * Hoaït ñoäng 2:Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Muïc tieâu: Giuùp HS tìm thaønh phaàn chöa bieát Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñ.thoaïi  Baøi 2: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi gôïi môû - Giaùo vieân yeâu caàu HS - Hoïc sinh thaûo luaän ñeå thaûo luaän nhoùm ñoâi. nhôù laïi caùch laøm. + Muoán tìm soá bò tröø chöa - 1 hoïc sinh traû lôøi bieát ta laøm sao? + Muoán tìm soá tröø chöa - 1 hoïc sinh traû lôøi bieát ta laøm theá naøo?
  6. - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi laøm baøi - Hoïc sinh laøm baøi (chuù yù caùch ghi daáu baèng thaúng haøng). 5 2 25 16 9     ; 8 5 40 40 40 1 3 11 3 22 15 7 1       ; 10 4 10 4 20 20 20 2 1 5 4  3  5 12      2. 3 2 6 6 6  Giaùo vieân choát laïi - Lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: Giuùp HS ñoåi thaønh thaïo ñôn vò ño ra hoãn soá Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh
  7.  Baøi 4 - 1 hoïc sinh traû lôøi (Döï - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi kieán: Vieát soá ño döôùi daïng cho hoïc sinh: hoãn soá, vôùi phaàn nguyeân laø soá coù ñôn vò ño lôùn, phaàn phaân soá laø soá coù ñôn vò ño nhoû). - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh thöïc hieän theo sinh laøm baøi maãu. nhoùm, trình baøy treân giaáy khoå lôùn roài daùn leân baûng.  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi * Hoaït ñoäng 4: - Hoaït ñoäng nhoùm baøn Muïc tieâu: Giuùp HS giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh - Giaùo vieân gôïi môû ñeå hoïc - Hoïc sinh thaûo luaän
  8. sinh thaûo luaän. - Giaùo vieân cho hoïc sinh - Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi laøm baøi.  Giaùo vieân choát laïi - Lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá - Thi ñua: “Ai nhanh nhaát” 3 + 5 2 10  Giaùo vieân nhaän xeùt - - Hoïc sinh coøn laïi giaûi vôû tuyeân döông nhaùp 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: “Luyeän taäp chung”
  9. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản