Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - Phép chia, phân số

Chia sẻ: fordec

Giúp HS ôn tập , củng cố về : -Dấu hiệu chia hết cho 5, khái niệm ban đầu về phân số , so sánh phân số . -Kỹ năng thực hiện phép cộng , phép trừ ,phép nhân, phép chia các số tự nhiên . -Một số đặc điểm của hình chữ nhật , hình bình hành và diện tích hình chữ nhật , hình bình hành.

Nội dung Text: Tóan - LUYỆN TẬP CHUNG - Phép chia, phân số

TOÁN

LUY N T P CHUNG
I . M c tiêu :

Giúp HS ôn t p , c ng c v :

-D u hi u chia h t cho 5 , khái ni m ban u v phân s , so sánh phân s .

-K năng th c hi n phép c ng , phép tr ,phép nhân, phép chia các s t nhiên .

-M t s c i m c a hình ch nh t , hình bình hành và di n tích hình ch nh t ,
hình bình hành.

II Các ho t ng d y h c
Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

1.Bài cũ :

20 15 45 35
- Trong các phân s ; ; ; phân s nào
30 18 25 63
-M t HS lên b ng
5
b ng ? làm .
9

8 12 15
- Vi t các phân s ; ; theo th t t l n
12 15 20
n bé ?

2 .Bài m i :

-GV gi i thi u bài – ghi . GV t ch c cho hs t
làm bài như khi làm bài ki m tra r i ch a bài .
Bài 1 : -M t HS lên b ng
làm .
GV lưu ý HS ch ch n 1 áp s úng khoanh
tròn .

- GV ch a bài , có th h i h c sinh gi i thích lý
do khoanh tròn vào ch thích h p .

Bài 2 :

- GV ch a bài .

Bài 3 :

- GV ch a bài .

- HS làm - K t qu

a / (c) ; b/ (d) ; e/ (c)
; d / (d) .
-HS t c tính r i
tính .

-M t HS c

-Hs nhìn hình v
trong SGK và tr l i
t ng câu h i c a bài
t p.

a) Các o n th ng
AN và MC là hai
c nh i di n c a
hình bình hành
3 . C ng c : AMCN nên chúng

- Nêu qui t c tính di n tích hình ch nh t , hình song song và b ng

bình hành ? nhau .

b) Di n tích hình ch
4 . D n dò :
nh t ABCD là :
- Ôn l i c i m c a hình ch nh t , hình bình
hành . 12 × 5 = 60 (cm2)
.
- Chu n b bài phép c ng phân s .
i m N là trung
i m c a o n th ng
DC nên dài o n
th ng NC là :

12 : 2 = 6 (cm) .

Di n tích hình bình
hành AMCN là :

5 × 6 = 30 (cm2)
.

Ta có

60 : 30 = 2 (l n)
.

V y di n tích hình
ch nh t ABCD g p
2 l n di n tích hình
bình hành ANCM- HS tr l i .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản